DUK apie duomenis mokesčių apskaitos kortelėje

1. Kodėl rodo nepriemoką, jei mokestis sumokėtas šiandien/vakar?

Sumokėjus įmoką, pateikus deklaraciją, ar atlikus kitą veiksmą, mokestinių prievolių likučiai perskaičiuojami VMI mokesčių apskaitos informacinėje sistemoje, o perskaičiuoti rezultatai perkeliami į Mano VMI. Dėl duomenų perskaičiavimo ir perkėlimo gali būti taip, kad realūs apskaitos duomenys skirsis nuo pateiktų Mano VMI duomenų, todėl prašome duomenis tikrinti praėjus kelioms paroms po naujų apskaitos duomenų registravimo (sumokėjimo, deklaracijos pateikimo ir kitų veiksmų).

Informuojame, kad delspinigių prievolės apskaičiuojamos ir į Mano VMI perkeliamos mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio 1―3 dienomis.


2. Kur rasti duomenis, kiek turiu sumokėti, kokia yra nepriemoka?

Mano VMI vartotojai, prisijungę prie Mano VMI, pradžios lango skiltyje Mokesčiai ir baudos gali rasti aktualią informaciją apie savo deklaruotas mokesčių prievoles (pvz., gyventojų pajamų, žemės, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto), kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs arba prievoles, kurių mokėjimo terminas suėjęs (skolas), delspinigius ir administracinių baudų prievoles. Detalią prievolių informaciją galima peržiūrėti paspaudus vieną iš prievolių nuorodų. Pateikiama detali prievolių mokėjimo informacija pagal atskirus įmokos kodus. Taip pat galite rasti informaciją apie priskaičiuotus delspinigius, t. y., prievolės sumą, nuo kurios skaičiuojami delspinigiai, datą, nuo kurios ir iki kurios apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių skaičiavimo dienų skaičių, delspinigių dydį (%), apskaičiuotų delspinigių sumą, jų likutį ir kt. Delspinigių prievolės apskaičiuojamos / perskaičiuojamos ir į Mano VMI sistemą perkeliamos mėnesiui pasibaigus, kito mėnesio 1−3 dienomis.


3. Kokiu būdu sužinoti apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais?

Jei mokesčių mokėtojams nepakanka informacijos Mano VMI sistemoje, skiltyje Mokesčiai ir baudos, fiziniai ir juridiniai asmenys gali užsisakyti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir/ar savivaldybių biudžetais.

Pažymą apie atsiskaitymą su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais galite užsisakyti pateikę prašymą (forma FR0319) per Mano VMI sistemą: horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Paslaugos −> Pažymos−> Pažyma apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.

Prašymą pažymai gauti taip pat galite pateikti artimiausiame VMI aptarnavimo skyriuje arba užpildytą prašymo FR0319 formą atsiųsti paštu.

Pažymos parengiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams bei yra pateiktos privalomos deklaracijos.

Jeigu mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams ir / arba nepateikė einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų mokesčių deklaracijų, tai pažyma parengiama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant dėl kokių priežasčių mokėtojas laikomas skolingu.

Pašalinęs nurodytus trūkumus, mokesčių mokėtojas galės teikti naują prašymą dėl pažymos užsakymo.


4. Kur rasti duomenis, detaliai pagal metus ir deklaracijas, kiek turiu mokėti?

Mano VMI vartotojams informacija apie nesumokėtų mokesčių, priskaičiuotų delspinigių likučius (deklaruoto mokesčio pavadinimas, suma, sumokėjimo terminas, nesumokėtas likutis ir kt.) pateikiama mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitoje.

Mokestinių prievolių likučių suderinimo ataskaitą galima užsisakyti per autorizuotą elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, viršutinėje horizontalaus meniu juostoje paspauskite Ataskaitos-> Prievolių, įplaukų ir delspinigių atskaita, pasirinkite ir suformuokite prašymą pageidaujamai ataskaitai gauti.


5. Kur rasti duomenis, kiek ir už ką apskaičiuota delspinigių?

Mano VMI vartotojams informacija apie apskaičiuotus delspinigius (nuo kokių prievolių apskaičiuota, laikotarpis, kada apskaičiuoti delspinigiai, delspinigių dydis, apskaičiuota suma ir kt.) pateikiama delspinigių ataskaitoje.

Delspinigių ataskaitą galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, Mano VMI sistemoje viršutinėje horizontalaus meniu juostoje paspauskite Ataskaitos -> Detali delspinigių ataskaita, pasirinkite ir suformuokite prašymą pageidaujamai ataskaitai gauti.

Paaiškiname, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiamos atskiros delspinigių ataskaitos už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. delspinigių ataskaitą galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 – litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX − eurais.


6. Kur rasti duomenis apie nesumokėtus mokesčius, kokio dydžio sumą turėjau mokėti, kiek esu sumokėjęs?

Mano VMI vartotojai informaciją apie nesumokėtų mokesčių sumas, sumokėtas įmokas, apskaičiuotus delspinigius gali rasti prievolių, įplaukų ir delspinigių atskaitoje, kurią galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI: horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Ataskaitos - > Prievolių, įplaukų ir delspinigių atskaita.

Informuojame, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiami atskiri žiniaraščiai už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. žiniaraštį galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 – litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX − eurais.


7. Kur rasti duomenis detaliai pagal metus ir deklaracijas: kokio dydžio sumas turėjau mokėti, kiek esu sumokėjęs ir kaip sumokėtos įmokos yra sugretintos (įskaitytos), kokius mokesčius padengė sumokėtos įmokos?

Mano VMI vartotojams pateikiami išsamūs duomenys apie permokų (skirtumo) bei sumokėtų įmokų įskaitymą deklaruotoms prievolėms, baudoms, delspinigiams padengti apskaitos operacijų ataskaitoje, kurią galima užsisakyti per autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI: horizontalaus meniu juostoje pasirinkite Ataskaitos - > Detali visų apskaitos operacijų ataskaita.

Paaiškiname, kad dėl nacionalinės valiutos pasikeitimo rengiamos atskiros ataskaitos už laikotarpius iki euro įvedimo ir po euro įvedimo, t. y. ataskaitą galima užsisakyti už laikotarpį nuo 2011-06-01 iki 2014-12-31 − litais ir nuo 2015-01-01 iki XXXX-XX-XX – eurais.