Abipusio susitarimo procedūra

Dvigubas apmokestinimas – toms pačioms apmokestinamosioms pajamoms ar kapitalui taikomų mokesčių (dėl kurių susitarta ir taikoma sutartis ir konvencija) nustatymas, kai dėl to susidaro arba papildomas mokestis, arba padidėja mokestinės prievolės, arba panaikinami ar sumažinami nuostoliai, kurie galėtų būti atimami iš apmokestinamųjų pajamų.

Dvigubo apmokestinimo naikinimas vykdomas vadovaujantis:  sutartimis dėl pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių pažeidimų išvengimo (DAIS), Konvencija dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną (Arbitražo konvencija) ir Tarybos direktyva (ES)2017/1852 dėl mokestinių ginčų sprendimo mechanizmų Europos Sąjungoje (Direktyva) bei ją įgyvendinančiu Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymu (DAGSĮ).

Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros:

Pagal DAIS - Abipusio susitarimo procedūra ir, jei DAIS numato, Arbitražas (taikoma su tomis valstybėmis, su kuriomis sudarytos DAIS; nepavykus susitarti dvigubas apmokestinimas gali būti nepanaikintas, jei DAIS nėra numatyta Arbitražo procedūra).
Pagal Arbitražo konvenciją  - Abipusio susitarimo procedūra ir Patariamoji komisija (taikoma tik su ES valstybėmis narėmis ir tik kontroliuojamųjų sandorių kainodarai; dvigubas apmokestinimas panaikinamas pilnai).
Pagal Direktyvą (DAGSĮ) - Abipusio susitarimo procedūra ir Patariamoji arba Alternatyvi ginčų sprendimo komisija (taikoma tik su ES valstybėmis narėmis; dvigubas apmokestinimas panaikinamas pilnai).

Kompetentingas asmuo (institucija) – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI prie FM).
Dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūras vykdo VMI prie FM sudaryta Nuolatinė darbo grupė dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūroms vykdyti.
Minėtų procedūrų inicijavimo ir vykdymo klausimais galima kreiptis į darbo grupės vadovę Vaidę Riškutę, tel. +370 5 2687 847, el. paštas: [email protected].

Prašymas (skundas) dėl dvigubo apmokestinimo ginčų nagrinėjimo procedūrų inicijavimo teikiamas VMI prie FM adresu: Vasario 16-osios g.14, Vilnius; elektroninio pašto adresas: [email protected].

Teikiant prašymą (skundą) vadovaujamasi:
Procedūrą inicijuojant pagal DAIS  arba Arbitražo konvenciją  – Abipusio susitarimo procedūros inicijavimo ir vykdymo taisyklėmis.

Procedūrą inicijuojant pagal  Direktyvą (DAGSĮ) – DAGSĮ ir Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 6 dalies ir 15 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo taisyklėmis.

Naudingos nuorodos
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija:
http://www.oecd.org/tax/dispute/
http://www.oecd.org/tax/treaties/
Europos Sąjunga:
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/transfer-pricing-eu-context/joint-transfer-pricing-forum_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en