Akcizai

Pagrindinis teisės aktas - Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas (toliau – Akcizų įstatymas)

Mokesčio mokėtojai:

 • akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai;
 • registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;
 • laikinai registruoti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;
 • registruoti akcizais apmokestinamų prekių siuntėjai;
 • patvirtinti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;
 • laikinai patvirtinti akcizais apmokestinamų prekių gavėjai;
 • kiti asmenys, kuriems gali atsirasti prievolė mokėti akcizus.

Mokesčio objektas:

 • etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;
 • apdorotas tabakas;
 • neapdorotas tabakas;
 • kaitinamojo tabako produktai;
 • elektroninių cigarečių skystis;
 • energiniai produktai;
 • elektros energija.
 • Visi kiti produktai tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip variklių degalai arba jų priedai.
 • Visi kiti nei Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – Akcizų įstatymas) 1 priede nurodyti angliavandeniliai, išskyrus durpes, tampa akcizų objektu, jeigu jie parduodami arba naudojami kaip šildymui skirtas kuras.

Mokesčių tarifai:

Alui taikomas 8,60 euro už 1 procentą faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais, akcizų tarifas, kuris nustatomas už produkto hektolitrą.

Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams:

1. vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procento tūrio taikomas 93 eurų už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

2. vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, nenurodytiems Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 punkte, taikomas 199 eurų už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Tarpiniams produktams:

1. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 216 eurų už produkto hektolitrą akcizų tarifas;

2. kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio taikomas 308 eurų už produkto hektolitrą akcizų tarifas.

Etilo alkoholiui taikomas 2 310 eurų už gryno etilo alkoholio hektolitrą akcizų tarifas.

Cigaretės apmokestinamos taikant kombinuotąjį akcizų tarifą. Jį sudaro specifinis elementas – 79,6 euro už 1 000 cigarečių ir vertybinis elementas – 25 procentai nuo maksimalios mažmeninės kainos. Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 130 eurų už 1 000 cigarečių.

Cigarams ir cigarilėms taikomas 79 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Rūkomajam tabakui taikomas 104,6 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Kaitinamojo tabako produktams taikomas 60,2 euro už 1000 vienetų kaitinamojo tabako produktų akcizų tarifas.

Elektroninių cigarečių skysčiui taikomas 0,19 euro už mililitrą skysčio akcizų tarifas.

Nepadorotam tabakui taikomas 104,6 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Bešviniam benzinui taikomas 466 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Benzinui, turinčiam švino taikomas 579,24 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Žibalui taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams taikomas 372 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai taikomas 60 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 372 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtiems KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai taikomas 15,06 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Skystajam kurui (mazutams), neatitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, taikomas 372 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtam skystajam kurui (mazutui) taikomas 21,14 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas.

Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams taikomas 304,10 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Elektros energijai taikomas 1,01 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, taikomas 0,52 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas.

Akmens anglims taikomas 7,53 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms, taikomas 3,77 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui taikomas 8,98 euro už toną akcizų tarifas.

Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms, taikomas 4,63 euro už toną produkto akcizų tarifas.

Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai (mechanizmuose), taikomas 23,60 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms taikomas 1,08 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms, kurios naudojamos verslo reikmėms, taikomas 0,54 euro už vieną megavatvalandę produkto akcizų tarifas.

Mokestinis laikotarpis:

 • Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko, registruoto gavėjo, registruoto siuntėjo, patvirtinto gavėjo ir Akcizų įstatymo 9 straipsnio 8 dalies 2 punkte nurodyto asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo, kuriam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos privalo būti pateikta akcizų deklaracija.
 • Asmenys, kuriems atsiranda prievolė sumokėti akcizus, vadovaujantis Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6, 8, 10 ir 11 punktais, 10 straipsnio 7 ir 8 dalyse nurodyti asmenys (esant tuose straipsniuose nurodytoms aplinkybėms), taip pat kiti asmenys, kuriems pagal Akcizų įstatymo nuostatas atsiranda prievolė mokėti akcizus, akcizų deklaraciją turi pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prievolės atsiradimo dienos.

Pagrindinės lengvatos ir išimtys:

Nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, jeigu jos:

 1. eksportuotos, patiektos pagal Akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktą;
 2. skirtos užsienio šalių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų oficialiai veiklai;
 3. atgabenamos keleivių asmeniniame bagaže ir neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų kiekių, kuriuos fiziniams asmenimis (keleiviams) leista įvežti be importo akcizų;
 4. tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais;
 5. skirtos kitų negu Lietuvos Respublikos Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) šalių kariuomenių vienetams šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti;
 6. Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ir jų atstovybėms bei jų nariams;
 7. įsigyjamos arba importuojamos pagal tarptautines sutartis;
 8. skirtos kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką;
 9. etilo alkoholis, pripažintas denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomi akcizai;
 10. alus, vynas, kiti fermentuoti gėrimai, kuriuos pasigamina fizinis asmuo, tik tuo atveju, kai šie gėrimai skirti tik asmeniniam naudojimui (t. y. ne parduoti, o tik savo ar šeimos poreikiams);
 11. etilo alkoholis, kuris yra farmacijos produktų, veterinarinių vaistų sudedamoji dalis, taip pat etilo alkoholis, naudojamas asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, farmacinės veiklos, veterinarinės farmacijos, veterinarijos praktikos tikslams arba valstybinę farmacijos produktų, maisto ir veterinarinę kontrolę atliekančių institucijų funkcijoms įgyvendinti;
 12. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti acto gamybai;
 13. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio;
 14. etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, skirti maisto ir (arba) nealkoholinių gėrimų, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija procentais neviršija 1,2 procento, gamybai naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai;
 15. dehidratuotas etilo alkoholis, skirtas biodegalų ir (ar) jų komponentų, ir (ar) biokuro gamybai Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka;
 16. išgabenamos iš patvirtinto siuntėjo patvirtintam gavėjui į kitą valstybę narę komerciniams tikslams, bei už šias prekes akcizai sumokėti Lietuvoje;
 17. ekonominę veiklą vykdančio prekių siuntėjo ar jo užsakymu kito asmens iš Lietuvos išgabentos į kitą valstybę narę asmeniui, kuris nėra registruotas gavėjas ar patvirtintas gavėjas ir nevykdo ekonominės veiklos, kaip ji apibrėžta Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, arba ne į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, bei už šias prekes akcizai sumokėti Lietuvoje;
 18. kiti atvejai, kai akcizais apmokestinamos prekės atleidžiamos nuo akcizų (arba taikomi sumažinti akcizų tarifai).

Deklaravimas ir sumokėjimas:

Akcizai turi būti sumokėti ne vėliau kaip iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Jeigu buvo sumokėta mokestinio laikotarpio avansinė akcizų suma, mokėtina to mokestinio laikotarpio akcizų suma mažinama sumokėtos avansinės akcizų sumos dydžiu.

Jeigu už konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį šio sandėlio savininko ar registruoto gavėjo vidutinė mokestiniam laikotarpiui tenkanti mokėtina akcizų suma 3 praėjusius mokestinius laikotarpius viršijo 15 000 eurų, pradedant kitu mokestiniu laikotarpiu po to, kurį paaiškėjo šios aplinkybės. Ši avansinė akcizų suma yra lygi 1/3 vidutinės mokėtinos į biudžetą akcizų sumos, kuri buvo (ar privalėjo būti) deklaruota nurodytų 3 praėjusių mokestinių laikotarpių deklaracijose.

Kiti ypatumai:

Akcizai nemokami, jeigu prekės iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio išgabenamos į kitą sandėlį, taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą. Tokiu atveju išrašomas akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentas, nurodantis, kad akcizai už šias gabenamas prekes nesumokėti, o taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.