Dažniausiai užduodami klausimai apie SAF-T

Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 699 patvirtinto Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo 3.1. punktą, ūkio subjektai, sudarantys apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje teikia pagal pareikalavimą, o SAF-T rinkmena yra naudojama mokesčių administratoriaus atliekamo mokesčių mokėtojo kontrolės veiksmo procese. T.y. SAF-T rinkmeną už mokestinį laikotarpį mokesčių administratoriui pagal pareikalavimą teikia mokesčių mokėtojai, kurių atžvilgiu yra vykdomi kontrolės veiksmai.

Duomenys SAF-T rinkmenoje pagal pareikalavimą teikiami už laikotarpį, prasidedantį nuo 2017 m. sausio 1 d. Pagal 2015-07-01 LRV nutarimą Nr. 699 (2018-02-07 nutarimo redakcija Nr. 128), duomenis teikia pelno siekiantys juridiniai asmenys (išskyrus LR Lietuvos banko įstatymo 42 str. 1 d. nurodytus juridinius asmenis, VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas" ir Europos ekonominių interesų grupes ir ūkio subjektus, kuriems iškelta bankroto byla ar bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka), kurių:

1) 2015 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 8 mln. Eurų, - 2017 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

2) 2016 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 700 tūkst. Eurų, - 2018 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis;

3) 2017 finansinių metų grynosios pardavimo pajamos viršija 300 tūkst. Eurų, - 2019 m. sausio 1 d. prasidedančių ir vėlesnių laikotarpių buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis.

Pagal nutarimo 7 p. atsiradus pareigai teikti SAF-T rinkmeną pagal aukščiau aprašytus kriterijus, ūkio subjektams išlieka pareiga būti pasirengus teikti buhalterinės apskaitos dokumentų duomenis SAF-T rinkmenoje, jei finansiniais metais, už kuriuos reikalaujama teikti rinkmeną, jų grynosios pardavimo pajamos viršijo 300 tūkst. eurų.

VMI prie FM viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" patvirtinto Aprašo 10 punkte nustatytas reikalavimas SAF-T duomenis pateikti lietuvių kalba. Šis reikalavimas kildinamas iš Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 str. 4 d. nuostatos, jog apskaitos dokumentai ir apskaitos registrai yra sudaromi lietuvių kalba. Ūkio subjektui SAF-T rinkmenos duomenis mokesčių administratoriui pateikus užsienio kalba, gali kilti poreikis juos išversti.

Už duomenų nepateikimą įstatymai numato administracinę atsakomybę. Administracinis teisės pažeidimas laikomas padarytu tyčia, jeigu jį padaręs asmuo suprato priešingą teisei savo veikimo arba neveikimo pobūdį, numatė žalingas jo pasekmes ir jų norėjo arba nors ir nenorėjo šių pasekmių, bet sąmoningai leido joms kilti (Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 9–10 str.). Asmens kaltė yra vienas iš subjektyviosios teisės pažeidimo pusės požymių. Nesant šio požymio, nėra nusižengimo sudėties kaip visumos. Sprendžiant administracinės atsakomybės taikymo klausimą, bus objektyviai vertinamos jų nepateikimo priežastys ir mokesčių mokėtojas patraukiamas atsakomybėn tik nustačius jo kaltę.