Deklaravimo laikotarpių tvarkymas

Paslaugos pavadinimas - Deklaravimo laikotarpių tvarkymas.

Paslaugos gavėjai - Lietuvos fiziniai ir juridiniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas:

 • Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas Deklaracijos pateikimo terminas fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti pratęstas, jei mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas negali pateikti deklaracijos dėl dokumentų praradimo, kuris yra patvirtintas atitinkamos institucijos dokumentais, arba dėl dokumentų poėmio, kurį atlieka įgaliotos institucijos, taip pat dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo mokesčių mokėtojo valios ir kurių jis nenumatė ir negalėjo numatyti (pvz., avarijos, stichinės nelaimės), ar kitų svarbių aplinkybių (pvz., sulaikymas įkalinimo vietose ir pan.).

  Deklaracijos pateikimo terminas gali būti pratęstas, kai mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas miršta (pripažįstamas mirusiu), pripažįstamas neveiksniu, ribotai veiksniu arba nežinia kur esančiu. Nurodytais atvejais dėl deklaracijos pateikimo termino pratęsimo gali kreiptis mokesčių mokėtojo (fizinio asmens), neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininko globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, turto administratoriai arba jiems atstovaujantys asmenys.
 • Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo
  Mokesčių mokėtojas gali būti laikinai atleistas nuo mokesčių, susijusių su pajamų uždirbimu, deklaracijų pateikimo, jei laikinai nevykdo veiklos, teisės aktuose nustatytą informaciją mokesčių administratorius gauna iš trečiųjų šaltinių arba kitais atvejais, kai deklaraciją pateikti netikslinga.

Paslaugos suteikimo trukmė:

Sprendimas dėl mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimo (FR1038 forma) ir Sprendimas dėl laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo (FR1037 forma) priimami ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

Pranešimo/prašymo forma ir pateikimo terminas

 • Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas

 Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą (Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių 1 priedas).

Prašymą pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Deklaravimo termino pratęsimas" (Užsakyti paslaugą à Deklaravimo laikotarpių tvarkymas à Deklaravimo termino pratęsimas à Prašymas pratęsti deklaravimo terminą).

 • Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo
  Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo (Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklės (toliau — Taisyklės) 2 priedas).

  Pranešimą apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo galima pateikti  Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą ⇒ Deklaravimo laikotarpių tvarkymas ⇒ Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo ⇒ Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą / prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų pateikimo).

  Prašymas turi būti pateiktas iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

  Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo (Taisyklių 3 priedas).

  Prašymą laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą ⇒ Deklaravimo laikotarpių tvarkymas ⇒ Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo ⇒ Pranešimas apie ūkinės komercinės veiklos nevykdymą).

  Pranešimas apie laikinai sustabdytos veiklos atnaujinimą (Taisyklių 4 priedas).

  Pranešimą apie laikinai sustabdytos veiklos atnaujinimą galima pateikti Mano VMI, užsakant paslaugą „Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo" (Užsakyti paslaugą ⇒ Deklaravimo laikotarpių tvarkymas ⇒ Laikinas atleidimas nuo deklaracijų teikimo ⇒ Pranešimas apie sustabdytos veiklos atnaujinimą).

  Pranešimas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo veiklos atnaujinimo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:

 • Mokesčių deklaracijų pateikimo termino pratęsimas
  • Prašymas pratęsti mokesčių deklaracijų pateikimo terminą;
  • dokumentų, prašymą pateikusio asmens laikomų svarbiais, kopijos.
  • Mokesčių administratoriui pareikalavus, taip pat pateikiami šie dokumentai:
  • dokumento, liudijančio, kad mokesčių mokėtojas (fizinis asmuo) ar neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu arba pripažintas nežinia kur esančiu, kopija;
  • paveldėjimo, globos, rūpybos ar turto administratoriaus teisių liudijimo (ar kitokio dokumento) kopija;
  • dokumentai, patvirtinantys aplinkybes (įvykius, atvejus), dėl kurių prašoma pratęsti deklaracijos pateikimo terminą;
  • atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija, jeigu prašymą pateikia atstovaujantis asmuo.
    
 • Laikinas atleidimas nuo mokesčių deklaracijų pateikimo
  • Prašymas;
  • juridinio asmens sprendimo nevykdyti veiklos kopija;
  • tų mokesčių, nuo kurių deklaracijų teikimo prašoma laikinai atleisti, deklaracijos už laikotarpį nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki veiklos nevykdymo termino pradžios, jeigu deklaracijos nebuvo pateiktos iki prašymo pateikimo dienos;
  • kiti dokumentai, kurių paprašo mokesčių administratorius.

Paslaugos teikimo būdai - Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo Mano VMI sritį.

Paslaugos teikėjas -  Valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai: