DUK apie atsiskaitymus grynaisiais pinigais

 

1. Kokie apribojimai taikomi asmenų tarpusavio atsiskaitymams grynaisiais pinigais nuo 2022-11-01?

Nuo 2022-11-01 įsigalioja AGPRĮ, kuris numato, kad atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius gali būti atliekami grynaisiais pinigais, jeigu jie neviršija 5 000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta. Bendra dalimis atliktų atsiskaitymų grynaisiais pinigais, taip pat bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorį suma grynaisiais pinigais negali viršyti 5 000 eurų arba šią sumą atitinkančios sumos užsienio valiuta.


2. Ar apribojimai atsiskaitymams grynaisiais pinigais taikomi tik tuo atveju, kai viena ar abi sandorio šalys yra juridiniai asmenys ar fiziniai asmenys, vykdantys veiklą, ar taikoma ir gyventojams?

Apribojimai atsiskaityti grynaisiais pinigais taikomi visiems Lietuvos Respublikos ir užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims, kai atsiskaitymai vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje.


3. Ar taikomi AGPRĮ apribojimai, jei atsiskaitymas vyksta ne Lietuvos Respublikos teritorijoje?

AGPRĮ taikomas tik, kai atsiskaitymai vykdomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Atsiskaitant kitose šalyse turi būti vadovaujamasi tos šalies įstatymais.


4. Kas yra laikoma sandoriu?

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1 knygos II dalis reglamentuoja sandorius, CK 1.63 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti arba panaikinti civilines teises ir pareigas. CK 6 knygos IV dalyje reglamentuojamos atskiros sutarčių rūšys, tokios kaip pirkimo-pardavimo, nuomos, rangos, atlygintinių paslaugų teikimo, paskolos, dovanojimo ir pan. Svarbu pažymėti, kad CK nepateikia baigtinio galimų sudaryti sutarčių (sandorių) sąrašo.


5. Ar, nesant atskiros sutarties, perkant prekes (paslaugas) išrašyta sąskaita faktūra laikoma sandoriu?

Šis įstatymas taikomas:

- asmenų atsiskaitymams;

- taip pat bet kokiems kitiems mokėjimams pagal sandorius.

Todėl bet kokiems atsiskaitymams (nesant atskiros sutarties) pagal atskiras sąskaitas faktūras, taip pat taikomi įstatyme numatyti apribojimai.


6. Kokiais atvejais asmenys gali atsiskaityti grynaisiais pinigais viršydami 5 000 eurų sumą?

AGPRĮ 4 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, kad AGPRĮ numatyti ribojimai netaikomi, jeigu tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį negali įvykti negrynaisiais pinigais dėl to, kad šių atsiskaitymų ar mokėjimų vietoje mokėjimo paslaugų teikėjai neteikia reikalingų paslaugų, o pagal sandorį yra būtina atsiskaityti nedelsiant.

Iš esmės visi sandoriai, viršijantys 5 000 eurų, yra iš anksto numatomi. Už tokią sumą pirkiniai paprastai yra planuojami ir nevykdomi spontaniškai.

Atsiskaityti nedelsiant nebent gali sutrukdyti sutrikęs pirkėjo (mokėtojo) ir (arba) pardavėjo (gavėjo) mokėjimo paslaugų teikėjo paslaugų teikimas elektroninėje erdvėje, autentifikavimo priemonių (pvz., Smart-ID, m. parašo) sutrikimai, sutrikęs interneto (taip pat ir mobilusis) ryšys, kuriuo naudojasi pirkėjas, ar tai, kad kuri nors iš sandorio šalių neturi sąskaitos. Sutrikimas pripažįstamas, jei tai galėtų patvirtinti paslaugų teikėjas.


7. Kas yra laikoma sandorio skaidymu?

AGPRĮ neapibrėžia sandorių skaidymo atvejų, todėl kiekvienu atveju atliekamas individualus vertinimas, nustatant visas reikšmingas aplinkybes, tokias kaip pvz. sandorio šalis, ekonominę logiką, verslo specifiką ir pan. Tačiau sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta AGPRĮ nustatyto atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo.


8. AGPRĮ 4 straipsnio 2 dalies 2 punkte numatyta, kad AGPRĮ ribojimai netaikomi, jeigu tarpusavio atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorius atliekami per įstatymuose nustatytus mokėjimo paslaugų teikėjus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas. Kaip žinoti, ar atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal sandorį atliekami per mokėjimo paslaugų teikėją?

Kas laikoma mokėjimo paslaugų teikėju numato Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 6 straipsnis, kuriame nurodyta, kad mokėjimo paslaugų teikėjai yra:

1) kredito įstaigos;

2) elektroninių pinigų įstaigos;

3) mokėjimo įstaigos;

4) pašto pinigų persiuntimo sistemų (žiro) įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka turinčios teisę teikti mokėjimo paslaugas;

5) Europos Centrinis Bankas ir valstybių narių centriniai bankai, kai jie teikia mokėjimo paslaugas, nesusijusias su jų, kaip pinigų ar valstybės institucijų, funkcijomis;

6) valstybių narių valstybės, regionų ir savivaldybių institucijos, kai jos teikia mokėjimo paslaugas, nesusijusias su jų, kaip valstybės, regionų ar savivaldybių institucijų, funkcijomis.

Ar konkretus juridinis asmuo gali būti laikomas mokėjimo paslaugų teikėju galima patikrinti Lietuvos banko svetainėje adresu: https://www.lb.lt/lt/finansu-rinku-dalyviai

.

9. Ar naudojantis „Perlo“ terminalo paslaugomis galima su prekių tiekėjais ar paslaugų pardavėjais atsiskaityti grynaisiais pinigais, kai atsiskaitymo suma yra didesnė nei 5000 eurų?

Atsiskaityti grynaisiais pinigais naudojantis „Perlo“ terminalo paslaugomis galima tuo atveju, jeigu grynųjų pinigų perlaidos fiziniams ar juridiniams asmenims atliekamos į Lietuvoje veikiančių bankų, kredito unijų ar kitų elektroninių pinigų įmonių sąskaitas ir taip yra užtikrinamas kliento tapatybės nustatymas.

Dėl grynųjų pinigų perlaidų ribojimų naudojantis „Perlo“ terminalo paslaugomis turėtumėte teirautis https://www.perlasfinance.lt/


10. Ar galiu už pirkinį baldų salone, kurio vertė 7000 eurų, sumokėti vestuvių proga gautais dovanų kuponais už 6000 eurų, o likusią, 1000 eurų sumą sumokėti grynaisiais pinigais?

Kai iš anksto žinoma, kad pirkinio (sandorio) vertė viršija 5000 eurų, visa suma privalo būti sumokėta tik negrynaisiais pinigais. Nurodytu atveju, už pirkinį sumokėti 6000 eurų vertės dovanų kuponais galima, tačiau likusi 1000 eurų suma turi būti sumokama negrynaisiais pinigais (banko kortele, bankiniu pavedimu).


11. Ar sutarties (sandorio) pakeitimai laikomi nauja sutartimi (sandoriu)?

Taip. Bet kokie sutarties (sandorio) pakeitimai laikomi nauju sandoriu.


12. Ar taikomi AGPRĮ numatyti apribojimai su darbo santykiais susijusiems santykiams?

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 139 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, taip pat dienpinigiai ir komandiruotės išlaidų kompensacijos privalo būti mokami pavedimu į darbuotojo nurodytą darbuotojo mokėjimo sąskaitą, išskyrus jūrininkus, kuriems taikoma Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatymo nustatyta darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 71 ir 140-8 straipsniuose nurodytus prieglobsčio prašytojus ir užsieniečius, kurie turi teisę dirbti. Atsižvelgiant į tai, šiuo atveju taikomos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatos.


13. Įmonė atskaitingam asmeniui išmokėjo 10 000 eurų grynaisiais pinigais, kad šis galėtų atsiskaityti su įmonės kreditoriais. Ar 10 000 eurų perdavimui atskaitingam asmeniui taikomi AGPRĮ numatyti ribojimai?

Kai grynieji pinigai perduodami atskaitingam asmeniui AGPRĮ numatyti ribojimai netaikomi, tačiau atskaitingas asmuo, atsiskaitydamas su įmonės kreditoriais įmonės vardu, privalo vadovautis AGPRĮ nuostatomis ir atsiskaitymus bei kitus mokėjimus pagal sandorius grynaisiais pinigais atlikinėti neviršydamas 5 000 eurų ribos.


14. Tarp įmonės A ir įmonės B (tiekėjo) yra sudaryta neterminuota bendradarbiavimo sutartis. Ar šiuo atveju kiekvienas individualus užsakymas laikomas atskiru sandoriu? Ar visi atsiskaitymai ir bet kokie mokėjimai pagal individualius užsakymus laikomi atsiskaitymais pagal vieną sandorį (neterminuotą bendradarbiavimo sutartį)?(atnaujinimo data 2022-11-22)

Kadangi yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis, tad visi atsiskaitymai ir bet kokie mokėjimai pagal individualius užsakymus laikomi atsiskaitymais pagal vieną sandorį (neterminuotą bendradarbiavimo sutartį). Tai reiškia, kad, vertinant, ar neviršyta 5 000 eurų riba, atsiskaitymai, taip pat bet kokie kiti mokėjimai pagal atskirus užsakymus yra sumuojami. Tai galioja tuo atveju, kai sutartyje nėra nurodyta sandorio vertė (sudarant sutartį neaišku, kokia bus jos galutinė kaina, kokiai sumai bus patiekta prekių ir/ ar paslaugų).


15. Ar taikoma AGPRĮ 8 straipsnio 3 dalies išimtis, kad pagal sandorius, sudarytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, nepradėti, taip pat pradėti, bet nebaigti tarpusavio atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir bet kokie kiti mokėjimai grynaisiais pinigais baigiami pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo, kai iki įstatymo įsigaliojimo yra sudaryta neterminuota bendradarbiavimo sutartis?

Jei neterminuota bendradarbiavimo sutartis sudaryta iki AGPRĮ įsigaliojimo ir joje nėra nurodyti konkretūs šalių įsipareigojimai (konkrečios prekės, paslaugos, jų kiekiai, kainos ir pan.), atsiskaitymams, taip pat bet kokiems mokėjimams pagal tokią sutartį išimtis netaikoma.


16. Tarp įmonės A ir įmonės B 2022-10-01 sudaryta sutartis pagal kurią yra numatyta, kad įmonė A iš įmonės B perka konkrečias prekes, kurių vertė yra 100 000 eurų. Šalys sutaria, kad atsiskaitymas vyks grynaisiais pinigais dalimis per 3 mėnesius. Kaip turi vykti atsiskaitymai po 2022-11-01?

Kadangi sutartyje yra nustatyti konkretūs įsipareigojimai, o AGPRĮ 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pagal sandorius, sudarytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, nepradėti, taip pat pradėti, bet nebaigti tarpusavio atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir bet kokie kiti mokėjimai grynaisiais pinigais baigiami pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo, tai įmonė A už prekes atsiskaityti grynaisiais pinigais galės ir įsigaliojus AGPRĮ.


17. Perku automobilį, kurio vertė 10 000 eurų, ar privalau visą kainą sumokėti tik negrynaisiais pinigais?

Kadangi sandorio vertė yra iš anksto žinoma ir viršija 5 000 eurų, nuo 2022-11-01 asmuo turi sumokėti visą sumą negrynaisiais pinigais.


18. Ar taikomos išimtys ribojimams atsiskaitymui grynaisiais pinigais, kai sandoris sudarytas tarp artimųjų giminaičių pagal paskolos / dovanojimo sandorį ?

AGPRĮ nenumatyta išimčių atsiskaitymams pagal sandorius, kurie sudaryti tarp artimųjų giminaičių.


19. Uždarosios akcinės bendrovės A akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą išmokėti dividendus akcininkams. Ar šiuo atveju dividendų išmokėjimui taikomi AGPRĮ numatyti apribojimai?

Taip. Dividendų išmokėjimui taip pat taikomi AGPRĮ numatyti ribojimai.


20. Užsakytos prekės, kurių vertė 4 980 eurų, taip pat užsakyta prekių atvežimo paslauga, kurios vertė 100 eurų. Ar galima už viską atsiskaityti grynaisiais pinigais, ar šiuo atveju prekių pardavimas ir jų pristatymas laikomas vienu sandoriu ir 5 000 eurų viršijančią dalį būtina sumokėti tik negrynaisiais pinigais?

Jei dėl prekių pardavimo ir jų pristatymo susitariama ir apmokama vienu metu, tai laikytina vienu sandoriu, kuriam taikomi AGPRĮ numatyti apribojimai - visą 5 080 eurų sumą privaloma mokėti tik negrynaisiais pinigais. Tačiau įstatymai taip pat nedraudžia dėl prekių pardavimo ir jų pristatymo tartis atskirai, tokiu atveju būtų sudaryti 2 sandoriai ir kiekvienu iš jų būtų galima atsiskaityti grynaisiais pinigais neviršijant 5 000 eurų sumos. Svarbu tai, kad sandorio šalys neturi teisės skaidyti sandorio, jeigu taip galėtų būti išvengta AGPRĮ nustatyto atsiskaitymų grynaisiais pinigais, taip pat bet kokių kitų mokėjimų grynaisiais pinigais ribojimo taikymo. Ar sandoris buvo išskaidytas, siekiant išvengti AGPRĮ numatytų ribojimų kiekvienu atveju vertinama individualiai.


21. Vieneriems metams sudaryta terminuota gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, nuomos kaina – 700 eurų per mėnesį. Kokiu būdu galima priimti atsiskaitymus iš nuomininko įsigaliojus AGPRĮ?(atnaujinimo data 2022-11-22)

Atsakymas į šį klausimą priklauso nuo to, kada sudaryta nuomos sutartis. AGPRĮ 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pagal sandorius, sudarytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, nepradėti, taip pat pradėti, bet nebaigti tarpusavio atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir bet kokie kiti mokėjimai grynaisiais pinigais baigiami pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Taigi, jei terminuota nuomos sutartis sudaryta iki 2022-10-31 (imtinai), tai atsiskaitymams pagal tokią sutartį AGPRĮ numatyti ribojimai netaikomi.

Jei terminuota nuomos sutartis sudaryta po AGPRĮ įsigaliojimo, atsiskaitymams pagal šią terminuotą sutartį taikomi AGPRĮ numatyti ribojimai, t. y., kadangi iš anksto žinoma sandorio suma ir nurodytu atveju ji viršija 5 000 eurų (12 mėn. x 700 eurų = 8400 eurų), todėl visi mokėjimai kas mėnesį turi būti atliekami tik negrynaisiais pinigais.


22. 2022-10-15 sudaryta terminuota komercinių patalpų nuomos sutartis, nuomos kaina 1 000 eurų per mėnesį. 2023-06-15 sutartis pakeista, pakeičiant/pratęsiant jos galiojimo terminą. Ar šiuo atveju taikomi AGPRĮ numatyti apribojimai?

AGPRĮ 8 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pagal sandorius, sudarytus iki šio įstatymo įsigaliojimo, nepradėti, taip pat pradėti, bet nebaigti tarpusavio atsiskaitymai grynaisiais pinigais ir bet kokie kiti mokėjimai grynaisiais pinigais baigiami pagal teisės normas, galiojusias iki šio įstatymo įsigaliojimo. Jeigu sandoris, sudarytas iki AGPRĮ įsigaliojimo, pakeičiamas 2023-06-15, tai nuo šio pakeitimo įsigaliojimo laikoma, kad buvo sudarytas naujas sandoris ir galioja AGPRĮ nuostatos.


23. Mokėjimo paslaugų teikėjai atsisako vykdyti mokėjimo nurodymus, kai bandoma atsiskaityti su asmenimis, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos (pvz., Rusijos ar Baltarusijos fiziniais ar juridiniais asmenimis). Ar šiuo atveju galiu su tokiais asmenimis atsiskaityti grynaisiais pinigais ir pateikti mokesčių administratoriui PRC915 formą?

Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas numato, kad Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

Minėto įstatymo 7 straipsnis ,,Draudimas sudaryti ir vykdyti sandorius ir prievoles, jų nevykdymo teisinės pasekmės“ numato:

1. Draudžiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, – tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja.

2. Draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

3. Sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievolės, kurios atsirado iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu.

Tad šiais atvejais privaloma vadovautis Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo nuostatomis.


24. Kokia atsakomybė taikoma už AGPRĮ pažeidimus?

Atsakomybė grynuosius pinigus mokantiems ir mokėjimus priimantiems asmenims už atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimus numatyta 2022 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir kodekso papildymo 207-1 straipsniu įstatyme Nr. XIV-1400:

- Jeigu leidžiama atsiskaityti grynaisiais pinigais suma viršys iki 2500 eurų, abiem sandorio šalims grės nuo 100 iki 500 eurų bauda, o įmonių vadovams – nuo 200 iki 1000 eurų. Už pakartotinį pažeidimą abiem sandorio šalims grės nuo 200 iki 1000 eurų bauda, o įmonių vadovams – nuo 1000 iki 2000 eurų.

- Kai leistina atsiskaityti grynaisiais pinigais suma bus viršyta daugiau kaip 2500, bet ne daugiau kaip 25 000 eurų, baudos sieks nuo 200 iki 1000 eurų, o įmonių vadovams – nuo 1000 iki 2000 eurų, už pakartotinį pažeidimą – atitinkamai nuo 1000 iki 2000 eurų ir nuo 2000 iki 3000 eurų.

- Jeigu leistina atsiskaityti grynaisiais pinigais suma bus viršyta daugiau nei 25 000 eurų, abiem sandorio šalims grės nuo 1000 iki 2000 eurų bauda, o įmonių vadovams – nuo 2000 iki 3000 eurų. Už pakartotinį pažeidimą – atitinkamai nuo 2000 iki 3000 eurų ir nuo 3000 iki 4000 eurų.

Taip pat:

- Asmens turto įsigijimo ir pajamų gavimo šaltiniai negalės būti pagrindžiami sandorius patvirtinančiais juridinę galią turinčiais dokumentais, jeigu atsiskaitymai ir (ar) kiti mokėjimai pagal šiuos sandorius buvo atlikti pažeidžiant AGPRĮ nustatytą atsiskaitymų grynaisiais pinigais tvarką.

- Jei juridinio asmens vadovui ar kitam atsakingam asmeniui arba individualia veikla užsiimančiam asmeniui per paskutinius vienus metus iki jo vertinimo dienos bus paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už padarytą administracinį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 207-1 straipsnyje (atsiskaitymų ar bet kokių kitų mokėjimų pagal sandorius grynaisiais pinigais tvarkos pažeidimas), bus laikoma, kad toks asmuo neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.