DUK Dėl priemonės „subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose“

1.Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų skyrimą įmonėms?

Subsidijų įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, lėšų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1084 (įsigaliojo lapkričio 10 d.).


2.Kokiu tikslu skiriama subsidija įmonėms?

Priemonės tikslas – sušvelninti infliacinius energijos kainų padidėjimo padarinius pareiškėjams ir padėti jiems atlaikyti staigų išlaidų padidėjimą dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės ir sumažinti infliacinį energijos kainų padidėjimo spaudimą.


3.Kokios įmonės gali pretenduoti į subsidiją?

Subsidijos skiriamos ir išmokamos pareiškėjams, kurie veikia sektoriuose, laikomuose itin paveiktais, subsidijų dydį susiejant su pareiškėjų iki Aprašo įsigaliojimo dienos deklaruotais gyventojų pajamų mokesčiu ir pelno mokesčiu už 2021 metus. Įmonė taip pat turi tenkinti kitus Aprašo 17 p. nurodytus kriterijus.

Eil. Nr. Pagrindinė ekonominė veikla pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.) skyrių kodas Pagrindinės ekonominės veiklos pagal Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus įsakymu tvirtinamą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) pavadinimas
1. 07 Metalų rūdų kasyba
2. 13 Tekstilės gaminių gamyba
3. 14 Drabužių siuvimas (gamyba)
4. 16 Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba
5. 17 Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba
6. 19 Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba
7. 20 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba
8. 23 Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba
9. 24 Pagrindinių metalų gamyba

Pastaba: 6 lentelės punktas taikoma, jei vykdoma veikla priskiriama EVRK 2 red. 19.20.20 poklasiui „Tepalų ir kitų alyvų gamyba“ ir (arba) EVRK 2 red. poklasiui 19.20.30 „Parafino ir techninio vazelino gamyba“.


4.Kokius kriterijus turi atitikti įmonės, kad galėtų gauti subsidiją?

Subsidija gali būti skiriama įmonėms, atitinkančioms šias sąlygas:

•pareiškėjas yra įmonė;

•pareiškėjo vykdoma, tačiau ne vėliau nei 2022 m. spalio 1 d. Mokesčių mokėtojų registre užregistruota pagrindinė ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. yra įtraukta į Itin paveiktų sektorių sąrašą, nustatytą Aprašo priede;

•pareiškėjas nėra valstybės ir savivaldybių įmonė ir įmonė, kurioje 25 procentus ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė;

•pareiškėjas 2021 metų mokestinio laikotarpio mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM313) yra deklaravęs mokėtinas GPM sumas, susijusias su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, (ši nuostata netaikoma mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2021 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys) ir (arba) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (formoje PLN204) yra deklaravęs mokėtiną pelno mokesčio sumą;

•pareiškėjui nėra iškelta bankroto ir (ar) restruktūrizavimo byla pagal Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą arba iki jo įsigaliojimo galiojusius Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą ir jis nėra likviduojamas, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse;

•pareiškėjas atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje.

•pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais;

•pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikęs valstybės įmonei Registrų centrui metinių finansinių ataskaitų už 2021 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas priklauso įmonių grupei, valstybės įmonei Registrų centrui turi būti pateiktas įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų už 2021 metus rinkinys. Tais atvejais, kai pareiškėjo ar įmonių grupės, jei pareiškėjas priklauso įmonių grupei, finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų, valstybės įmonei Registrų centrui turi būti pateiktas paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitų rinkinys;

•pareiškėjas turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji nurodyta paraiškoje;

•pareiškėjas neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d;

•pareiškėjui ir (ar) jo naudos gavėjui arba fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos subsidijos lėšos, nėra taikomos sankcijos (bet kokios prekybinės, ekonominės ar finansinės sankcijos, embargas ar kitos ribojančios priemonės), kurias nustato, taiko ar administruoja Jungtinių Tautų Saugumo Taryba, Europos Sąjunga, Lietuvos Respublika, Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (įskaitant Jungtinių Amerikos Valstijų Iždo departamento Užsienio lėšų kontrolės biurą (angl. The Office of Foreign Assets Control of the U.S. Department of the Treasury), Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė;

•pareiškėjas paraiškos pateikimo metu ir (ar) tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną yra pateikęs visas priklausančias mokesčių deklaracijas, kaip nustatyta Mokesčių administravimo įstatyme;

•pareiškėjo skola pagal Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles, susidariusi iki 2022 m. spalio 1d., tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną yra ne didesnė nei 50 Eur;

•pareiškėjas tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri finansavimą skyrusios institucijos sprendimu (tuo atveju, kai finansavimo skyrimas buvo administruojamas VMI) ir (ar) Europos Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos schemos) buvo pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka, arba yra grąžinęs visą jos sumą, įskaitant palūkanas, kaip nustatyta 2015 m. liepos 13 d. Tarybos reglamente (ES) 2015/1589, nustatančiame išsamias Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio taikymo taisykles.


5.Kokia bendra suma skiriama įmonių subsidijoms?

Iš valstybės biudžeto lėšų skiriamos subsidijos, kurių bendra suma – 30 000 000 (trisdešimt milijonų) eurų.


6.Kokio dydžio subsidijos suma gali būti skiriama įmonei?

Didžiausia galima vienam pareiškėjui skirtinos subsidijos suma – 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima vienam pareiškėjui skirtinos subsidijos suma – 500 (penki šimtai) eurų.

Tačiau jei nustatyta tvarka apskaičiuotų galimų skirti subsidijų dydžių bendra suma viršys numatytą galimą paskirstyti bendrą subsidijų sumą, galimos skirti subsidijos dydis visiems nustatytus reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams proporcingai mažinamas iki numatytos galimos paskirstyti bendros subsidijų sumos.


7.Kur skelbiami kvietimai įmonėms dėl subsidijos paraiškos teikimo?

VMI kvietimus teikti paraiškas skelbia interneto svetainėje www.vmi.lt.

Tačiau paraišką gali teikti tik potencialūs pareiškėjai, kurie per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį, kurios adresas https://www.vmi.lt/manovmi, gavo kvietimą teikti paraišką.


8.Kokiu būdu įmonės gali pateikti paraišką subsidijai gauti?

Pareiškėjas užpildytą paraišką kvietimo galiojimo metu (iki 2022 m. lapkričio 22 d.) teikia per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį, kurios adresas https://www.vmi.lt/manovmi


9.Kada įmonės Mano VMI sistemoje gaus kvietimą teikti subsidijų paraišką?

Potencialūs pareiškėjai kvietimus teikti paraiškas subsidijai gauti autorizuotų paslaugų srityje Mano VMI gaus lapkričio 16 d.


10.Iki kada galima pateikti paraiškas subsidijai gauti?

Kvietimas galioja ir paraiška gali būti teikiama iki 2022 m. lapkričio 22 d.


11.Ar galima tikslinti jau pateiktą paraišką subsidijai gauti?

Taip, kvietimo galiojimo metu tikslinti paraišką galima. Paraiškos pateikimo data yra laikoma paskutinės pakartotinės paraiškos pateikimo data.


12.Per kiek laiko nuo paraiškos pateikimo galima tikėtis subsidijos gavimo?

Subsidija išmokama iki 2022 m. gruodžio 28 d. imtinai.


13.Kaip apskaičiuojama subsidijos suma?

Galimos skirti subsidijos dydis, paraiškas pateikusiems Aprašo 17 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams, yra 30 proc. nuo deklaruoto, susijusio su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) ir (arba) 30 proc. nuo deklaruoto pelno mokesčio pagal pareiškėjo Aprašo 17.4 papunktyje teikiamus duomenis.

T. y., pareiškėjas 2021 metų mokestinio laikotarpio mėnesinėje (-ėse) pajamų mokesčio deklaracijoje (-se) (formoje GPM313) yra deklaravęs mokėtinas GPM sumas, susijusias su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais, (ši nuostata netaikoma mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2021 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys) ir (arba) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (formoje PLN204), yra deklaravęs mokėtiną pelno mokesčio sumą.


14.Kurių mėnesinės (-ių) pajamų mokesčio deklaracijos (-ų) GPM313 formos ir (arba) metinės pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos laukelių duomenys bus imami skaičiuojant 30 proc.?

Duomenys bus imami iš GPM313 formos 6 ir 7 laukelių ir (arba) PLN204 formos 64 laukelio.


15.Kokie ypatumai taikomi subsidijos apskaičiavimo sumai, kai įmonės pareiškėjos teisinė forma yra mažoji bendrija (MB), individuali įmonė (IĮ), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)?

Jei pareiškėjas yra MB, IĮ, KŪB ar TŪB, į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2021 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312) deklaruotų individualių įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, komanditinių ūkinių bendrijų ir tikrųjų ūkinių bendrijų dalyviams išmokėtų 02 ir 77 kodais žymimų rūšių išmokų, nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse, nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2021 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311). Ar fizinis asmuo yra pareiškėjo dalyvis, narys ir (ar) savininkas, nustatoma pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos turimus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos duomenis.


16.Ar Mano VMI sistemoje gaus kvietimus įmonės, kurioms apskaičiuota galimos skirti subsidijos suma bus mažesnė kaip 500 eurų pvz. 480 eurų?

Jeigu apskaičiuota galimos skirti subsidijos suma bus mažesnė kaip 500 eurų įmonė per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį kvietimo teikti paraišką subsidijai gauti negaus, nes mažiausia galima vienam pareiškėjui skirtinos subsidijos suma – 500 (penki šimtai) eurų.


17.Kiek kartų įmonei gali būti skiriama subsidija?

Vienam pareiškėjui, atitinkančiam Aprašo 17 punkte nurodytus reikalavimus, skiriama viena subsidija.


18.Kas ir kada priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo?

Pasibaigus kvietimo teikti paraišką terminui VMI per 15 d. d. sudaro tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, kurį per 1 d. d. teikia Ekonomikos ir inovacijų ministerijai ir Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui.

Sprendimą dėl subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima ekonomikos ir inovacijų ministras. Sprendimas dėl subsidijos skyrimo įforminamas ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymu.


19.Kada ir kokiu būdu įmonė informuojama apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo?

VMI nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo dėl subsidijos skyrimo gavimo dienos išsiunčia informacinį pranešimą pareiškėjui per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį ir informuoja apie ekonomikos ir inovacijų ministro priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo.


20.Kas įmonei perveda subsidiją?

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras subsidiją nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo ekonomikos ir inovacijų ministro sprendimo dėl subsidijos skyrimo priėmimo dienos perveda pareiškėjui į paraiškoje nurodytą sąskaitą.


21.Kokiu būdu įmonė informuojama, kad subsidijų paraiška netenkinama?

Pasibaigus nurodytam kvietimo terminui VMI per 15 (penkiolika) darbo dienų sudaro tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą. Pareiškėjai, neįtraukti į tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas apie tai informuojami per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį.


22.Jei įmonė gavo subsidiją, bet nori jos atsisakyti, kaip tai padaryti?

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai el. paštu [email protected] turi informuoti Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į ministerijos sąskaitą, iš kurios gauta subsidija, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos.


23.Kam įmonė gali panaudoti gautą subsidiją?

Priemonės tikslas sušvelninti infliacinius energijos kainų padidėjimo padarinius. Panaudojimo apribojimai nenumatyti.


24.Ar gauta subsidijos suma, kuri bus skirta juridiniam asmeniui, bus priskiriama apmokestinamoms pajamoms ar šia suma turi būti mažinamos sąnaudos?

Priemonės tikslas – sušvelninti infliacinius energijos kainų padidėjimo padarinius pareiškėjams ir padėti jiems atlaikyti staigų išlaidų padidėjimą dėl Rusijos Federacijos agresijos prieš Ukrainą sukeltos krizės ir sumažinti infliacinį energijos kainų padidėjimo spaudimą.

Kadangi subsidijos yra skirtos patirtoms energijos sąnaudoms kompensuoti, todėl pelno mokesčio požiūriu gautos sumos pajamomis nepripažįstamos, o jomis turi būti mažinama kompensuojamų sąnaudų suma.


25.Jeigu įmonės pagrindinė faktiškai vykdoma ekonominė veikla patenka į itin paveiktų sektorių sąrašą, tačiau iki 2022 m. spalio 1 d. nėra užregistruota arba nurodyta kaip pagrindinė ekonominė veikla pagal EVRK 2 red. Mokesčių mokėtojų registre ar gali įmonė pateikti prašymą ir užregistruoti faktiškai vykdomą ekonominę veiklą ar pakeisti jau įregistruotą pagrindinę veiklą ir gauti subsidiją?

Jeigu įmonė po 2022 m. spalio 1 d. užregistruos ar nurodys kaip pagrindinę ekonominę veiklą, veiklą patenkančią į itin paveiktų sektorių sąrašą, tai tokia įmonė subsidijos gauti negalės.


26.Ar visos įmonės pretenduojančios gauti subsidiją privalo būti pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m.?

Metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2021 m. privalo būti pateikusios tos įmonės, kurioms tokia prievolė yra nustatyta teisės aktuose.


27.Ar gali teikti paraišką subsidijai gauti Lietuvos Respublikoje neregistruoto juridinio asmens ar organizacijos nuolatinė buveinė?

Taip gali, jeigu nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre, vadovaujantis Mokesčių mokėtojų registro nuostatais.


28.Kaip vertinamas reikalavimas pareiškėjui neturėti arba būti nutraukus prekybinius įsipareigojimus su Rusijos ir (ar) Baltarusijos Respublikos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.?

Pareiškėjas turi neturėti galiojančių sutartinių įsipareigojimų ir neturi tų įsipareigojimų prisiimti.