DUK dėl priemonės "Subsidijos įmonėms"

1. Koks teisės aktas reglamentuoja subsidijų skyrimą įmonėms?

Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (Covid-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano priemonės „Subsidijos įmonėms“ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2021-01-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 24.


(N)2. Kokiu tikslu skiriama subsidija įmonėms?

Subsidijos tikslas – padėti įmonėms įveikti koronaviruso (COVID-19) sukeltas neigiamas pasekmes ir išsaugoti įmonės likvidumą. Pareiškėjams, išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, skiriama subsidija yra valstybės pagalba, teikiama laikantis valstybės pagalbos schemos ir Komunikato nuostatų, o mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms – de minimis pagalba, teikiama laikantis Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 nuostatų.


(N)3. Kokiems tikslams įmonė negali naudoti subsidijos?

Skirtos subsidijos įmonė negali naudoti dividendams išsimokėti, kapitalo mažinimui, išmokant lėšas pareiškėjo dalyviams savoms akcijoms supirkti ar kitokiems mokėjimams iš kapitalo pareiškėjo dalyviams atlikti, taip pat paskoloms pareiškėjo dalyviams grąžinti arba suteikti.

Jei de minimis pagalba suteikiama pareiškėjui, vykdančiam krovinių vežimo keliais veiklą, ji negali būti naudojama krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti.


(N)4. Kokia bendra suma skiriama įmonių subsidijoms?

Įmonių subsidijoms bendrai skiriama 100 milijonų Eur valstybės biudžeto lėšų.


5. Kiek kartų įmonei gali būti skiriama subsidija?

Vienai įmonei subsidija gali būti skiriama vieną kartą.


6. Iki kada galima pateikti paraiškas subsidijai gauti?

Iki kol bus paskirstyta visa bendrai skirta įmonių subsidijų suma, bet ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 1 dienos.


7. Iki kada gali būti skiriama subsidija?

Subsidija gali būti skiriama ne vėliau kaip iki 2021 m. birželio 30 d.


8. Kokios įmonės gali pretenduoti į subsidiją?

Ekonominę veiklą vykdančio juridinio asmens, (išskyrus valstybės ir savivaldybių įmones ir įmones, kuriose 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju - 50 procentų) ir daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių arba 25 procentus (kultūros sektoriaus įmonių atveju - 50 procentų) ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė), kurio kaip vienos įmonės (t. y. įvertinant ir Lietuvoje veikiančias susijusias įmones) metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 milijonų Eur arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 milijonų Eur.

Tuo atveju, jeigu juridinis asmuo vykdo ekonominę veiklą ir ekonominės veiklos apibrėžties, pateiktos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, neatitinkančią veiklą (toliau – neekonominė veikla), jis yra laikomas įmone ta dalimi, kuria vykdo ekonominę veiklą.


(N)9. Ar įmonės vykdoma veikla turi įtakos subsidijos skyrimui?

Taip turi, nes subsidija skiriama veikiantiems visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas.

Teikiant de minimis pagalbą, subsidija gali būti skiriama pareiškėjams, veikiantiems visose srityse, išskyrus žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritis, kredito ir finansų įstaigas ir Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytas sritis.


10. Ar bus skiriama subsidija įmonei, jeigu jos viena iš veiklų - žemės ūkio, kredito ir finansinės paslaugos, žuvininkystė arba akvakultūros sritis?

Ne, subsidija nebus skiriama.


(N)11. Kokius kriterijus turi atitikti įmonės tiesiogiai ar netiesiogiai nukentėjusios nuo karantino metu ribojamų ūkinių veiklų, kad galėtų gauti subsidiją?

Subsidija gali būti skiriama įmonėms, atitinkančioms vieną iš šių sąlygų:

• kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų; o tų, kurių pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d. pajamų sumažėjimas lyginamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. su atitinkamu 2019-2020 m. laikotarpiu;

Jeigu nustatoma, kad apyvarta šiame papunktyje nustatytu laikotarpiu krito ne dėl su COVID-19 susijusių priežasčių, laikoma, kad pareiškėjas neatitinka šios sąlygos ir jam subsidija negali būti skiriama.

• Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d. įsteigtos įmonės, kurios laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (o jeigu veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 dienos, tai 2019 m. gruodžio mėnesį) pajamų negavo, bet jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

• iki 2019 spalio 31 d. įsteigtos, tačiau laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. (o jeigu veikla uždrausta po lapkričio 30 d. tai laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.) pajamų negavo, bet jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

Atsižvelgiant į šiuos kriterijus, subsidija gali būti skiriama toms įmonėms:

• kuriose 2021 m. sausio 1 d. ir subsidijų paraiškos pateikimo mėnesio pirmą dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., dirbo bent vienas darbuotojas.

• iki 2019 spalio 31 d. įsteigtos, tačiau laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. (o jeigu veikla uždrausta po lapkričio 30 d. tai laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.) pajamų negavo, bet jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI ir jose 2019 m. lapkričio 1 d., taip pat 2021 m. sausio 1 d. ir subsidijų paraiškos pateikimo mėnesio pirmą dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., dirbo bent vienas darbuotojas.

• kurios iki 2020 m. sausio 31 d. yra sumokėjusios / įskaičiusios bent dalį už 2019 metų mokestinį laikotarpį deklaruotos mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313), mokėtinos gyventojų pajamų mokesčio sumos į valstybės ir savivaldybės biudžetus (netaikoma pareiškėjams, nurodytiems Aprašo14.2 papunktyje ir mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2019 metais pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys);

• kurios paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojamos, dalyvaujančios reorganizavime, pertvarkomos, dalyvaujančios atskyrime, bankrutuojančios, bankrutavusios, likviduojamos, likviduojamos dėl bankroto, likviduotos, jungiamos peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujančios jungimesi peržengiant vienos valstybės ribas;

• kurios subsidijų paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje;

• kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikusios Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį. Jeigu pareiškėjas yra susijęs su kitomis Lietuvoje veikiančiomis įmonėmis, jos taip pat turi būti pateikusios metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2019 metus; Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro; šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateikia kartu su subsidijų paraiška;

• kurios turi privalomu tarptautiniu banko sąskaitos numerio formatu (IBAN) įrašomą, pareiškėjo vardu finansų įstaigoje atidarytą sąskaitą ir ji yra nurodyta subsidijų paraiškoje;

• pareiškėjo, kuris yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, nuolatinė buveinė turi būti įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

• kurios 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis įmonėmis, išskyrus atvejus, jei įmonė yra labai maža ir maža ir joms nėra taikoma kolektyvinė nemokumo procedūra ir nėra suteikta sanavimo ir restruktūrizavimo pagalba, kaip ji suprantama 2014 m. liepos 31 d. Komisijos komunikate „Gairės dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti“. Šis reikalavimas netaikomas pareiškėjams – mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms, kurioms skiriama subsidija yra de minimis pagalba.


(N)12.Kriterijuose, kuriuos turi atitikti įmonė, pretenduojanti į subsidiją, minima, kad įmonėje turi dirbti bent vienas darbuotojas. Kas laikoma darbuotoju?

Darbuotojas – tai fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą, individualiosios įmonės savininkas (arba individualiosios įmonės savininko paskirtas individualiosios įmonės vadovas, kai su juo sudaroma civilinė sutartis), mažosios bendrijos vadovas (arba mažosios bendrijos atstovas), tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai (fiziniai asmenys).

Į darbuotojų skaičių neįskaitoma: moterys, kurioms suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos; asmenys, kuriems suteiktos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai.


(N)13. Kokiais dokumentais remiantis skaičiuojamas mėnesio apyvartos sumažėjimas?

Pagal VMI pateiktose mėnesinėse pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijose (formose FR0600) deklaruotus, o teikiantys kitokias, nei mėnesines PVM deklaracijas, turėtų įvertinti duomenis, kurie būtų deklaruojami, jeigu būtų teikiamos mėnesinės PVM deklaracijos. Neprivalantys teikti PVM deklaracijų, paraiškoje patvirtina apyvartos sumažėjimą, vadovaudamiesi bendromis Pelno mokesčio įstatymo pajamų pripažinimo nuostatomis.


14. Kokie duomenys imami iš PVM deklaracijos, skaičiuojant apyvartos sumažėjimą?

Iš PVM deklaracijos (FR0600) I skyriaus, išskyrus 14, 15 laukelius.


(N)15. Kokio dydžio subsidijos suma gali būti skiriama įmonei?

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės 2019 metais sumokėtos ar įskaitytos (visos ar jos dalies) gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos, kuri padengė 2019 mokestinio laikotarpio GPM prievolę:

25 proc. nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos, kai įmonės 2019 metais sumokėta / įskaityta GPM suma siekia daugiau kaip 2 000 Eur. Vertinami mokėjimai / įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.;

Tuo atveju, jeigu pareiškėjas vykdo ekonominę ir neekonominę veiklą, subsidijos dydis apskaičiuojamas 25 proc. nuo sumokėtos ir (arba) įskaitytos GPM sumos (visos ar jos dalies), kuri padengė 2019 metų mokestinio laikotarpio GPM prievolę, dauginant iš pareiškėjo 2019 m. pardavimo pajamų ir visų pajamų santykio.

500 Eur dydžio subsidija, kai įmonės 2019 metais sumokėta ir (arba) įskaityta GPM suma yra 2 000 Eur arba mažiau. Vertinami mokėjimai / įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d;

SVARBU! Kai pareiškėjas yra mažoji bendrija (MB), individuali įmonė (IĮ), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), komanditinė ūkinė bendrija (KŪB), į gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), deklaruotų IĮ savininkams, MB nariams, KŪB ir TŪB dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų, (nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse), nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311).

Aukščiau paminėta tvarka apskaičiuota subsidija dauginama iš dviejų, jeigu pareiškėjo vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

500 Eur dydžio subsidija taip pat skiriama:

- nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms, kurios laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. - 2019 m. gruodžio 31 d.. negavo pajamų, (o jeigu veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 dienos, tai 2019 m. gruodžio mėnesį) pajamų negavo, o jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI Arba

- iki 2019 spalio 31 d. įsteigtoms, kurios laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. (o jeigu veikla uždrausta po 2020 m. lapkričio 30 d. tai laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.) pajamų negavo, o jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.


(N)16. Kokia maksimali subsidijos suma, skiriama vienai įmonei?

Bendra vienai įmonei išskyrus mažąsias bendrijas, individualias įmones, komanditines ūkines bendrijas ir tikrąsias ūkines bendrijas, teikiamo finansavimo pagal Komunikatą (subsidijų, dotacijų, mokesčių lengvatų forma), įskaitant ir apskaičiuotą pagal Aprašą skiriamą subsidiją, suma negali viršyti 1 800 000 Eurų.

Įmonėms, kurių teisinė forma MB, IĮ, KŪB ir TŪB – de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, suma neturi viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį.

Bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei, vykdančiai krovinių vežimo keliais veiklą samdos pagrindais arba už atlygį, per bet kurį trejų finansinių metų laikotarpį, suma neturi viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų). Šios ribos taikomos neatsižvelgiant į de minimis pagalbos formą arba siekiamus tikslus ir į tai, ar valstybės suteikta pagalba yra visa arba iš dalies finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.


(N)17. Kur skelbiami kvietimai įmonėms dėl subsidijos paraiškos teikimo?

Kvietimai skelbiami VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, tačiau tai nėra individualūs kvietimai, o informacija apie tai, kad įmonės gali teikti paraiškas, jei jos atitinka kriterijus subsidijai gauti.


(N)18. Kokių rūšių kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami?

Skelbiami dviejų rūšių kvietimai: pirmasis kvietimas - savarankiškoms įmonėms (numatoma skirti 50 milijonų eurų), antrasis kvietimas – nesavarankiškoms įmonėms (numatoma skirti 50 milijonų eurų).


(N)19. Kokiu būdu savarankiškos įmonės gali pateikti paraišką subsidijai gauti?

Nukentėjusios nuo koronaviruso (COVID-19) savarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą gali pateikti per Mano VMI autorizuotų paslaugų sritį, adresu www.vmi.lt/manovmi.

Nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) savarankiška įmonė, atsižvelgdama į tai, kurią sąlygą atitinka, paraiškoje pažymi vieną paraiškos teikimo pagrindą:

1 – lyginamuoju laikotarpiu įmonė gavo pajamų ir jos vidutinė vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų, t. y. savarankiškos įmonės ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta (jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., pajamų sumažėjimo, palyginti su 2019–2020 m. atitinkamu laikotarpiu, lyginamasis laikotarpis yra 2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. sausio 31 d.) sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

2 – įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta sąrašą, t. y. savarankiška įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau 2019 m. gruodžio mėn.) pajamų negavo, bet jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

3 – įmonė įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta sąrašą, t. y. savarankiška įmonė įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., tačiau nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. (jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.) pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.


20. Kokiu būdu nesavarankiškos įmonės gali pateikti paraišką subsidijai gauti?

Nukentėjusios nuo koronaviruso (COVID-19) nesavarankiškos įmonės subsidijos paraiškos formą galės pateikti per VMI Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS), adresu http://deklaravimas.vmi.lt

EDS -> Kairiajame meniu spausti „Subsidijos paraiškos KIT718 pildymas“. Nuo 2021-04-13 pildoma KIT718 paraiškos 2 versija. Nukentėjusi nuo koronaviruso (COVID-19) nesavarankiška įmonė, atsižvelgdama į tai, kurią sąlygą atitinka, paraiškos 7 laukelyje pažymi vieną paraiškos teikimo pagrindą:

1 – lyginamuoju laikotarpiu įmonė gavo pajamų ir jos vidutinė vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.

Šis pagrindas apima tas nesavarankiškas įmones, kurių ūkinės veiklos vidutinė vieno mėnesio apyvarta, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų. Taip pat tas įmones, kurių pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., ir jų pajamų sumažėjimas ne mažiau kaip 30 procentų lyginamas nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. su atitinkamu 2019-2020 m. laikotarpiu.

2 – įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta sąrašą.

Šis pagrindas apima tas nesavarankiškas įmones, kurios įsteigtos nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. (jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 dienos, - tai 2019 m. gruodžio mėnesį) pajamų negavo, ir jų pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.

3 – įmonė įsteigta iki 2019 m. spalio 31 d., lyginamuoju laikotarpiu pajamų negavo ir jos vykdoma pagrindinė ūkinė veikla yra įtraukta sąrašą.

Šis pagrindas apima tas nesavarankiškas įmones, kurios įsteigtos iki 2019 m. spalio 31 d., tačiau laikotarpiu nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d. (jeigu pagrindinė ūkinė veikla apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tačiau laikotarpiu nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki 2020 m. sausio 31 d.) pajamų negavo, ir kurios vykdoma pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, suderinus su FM ir VMI.


21. Kokia kalba pildomos paraiškos?

Savarankiškų ir nesavarankiškų įmonių paraiškos pildomos lietuvių kalba.


22. Kokia įmonė laikoma savarankiška?

Įmonė, neturinti nei įmonių partnerių, nei susijusių įmonių.
Plačiau http://lvpa.lt/lt/d.u.k-275.

Įmonė, pati įsivertinusi visas sąlygas ir ryšius, ir jei gali būti laikoma savarankiška, teikia subsidijų paraišką pagal savarankiškų įmonių kvietimą.

Jeigu sąlyga dėl savarankiškos įmonės netenkinama, bet įmonė atitinka kitus kriterijus subsidijai gauti, tai prašome paraišką teikti nesavarankiškų įmonių kvietime.


23. Kokia įmonė laikoma nesavarankiška?

Įmonė, turinti susijusių įmonių ar įmonių partnerių.
Plačiau http://lvpa.lt/lt/d.u.k-275.


24. Per kiek laiko nuo paraiškos pateikimo galima tikėtis subsidijos gavimo?

Kadangi įmonės duomenų tikrinimu ir atitikimu subsidijos gavimo sąlygoms užsiima Konkurencijos taryba, Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC), Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) ir VMI, tai subsidijos pervedimas į sąskaitą nuo paraiškos pateikimo gali užtrukti 18-38 darbo dienas.


25. Ar gali būti paprašyta papildomų dokumentų paraiškos pagrįstumui įvertinti?

Taip, paraiškos duomenų pagrįstumui įvertinti VMI gali paprašyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti dokumentus, kurie pagrįstų paraiškos duomenis. VMI ne vėliau kaip per 5 darbo dienas turi įvertinti, ar pareiškėjas atitinka keliamas sąlygas subsidijai gauti. Taip pat Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) gali paprašyti įmonės ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti papildomus duomenis (informaciją), reikalingus jos atitikčiai Komunikato ir valstybės pagalbos schemos reikalavimams, Aprašo 18, 19 ir 20 punktuose nustatytiems reikalavimams įvertinti.


26. Kas ir kada priima sprendimą dėl subsidijos skyrimo?

Sprendimą dėl subsidijos skyrimo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo gavimo dienos priima Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras, vadovaudamasis VMI pateiktu tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašu.


27. Kas ir per kiek dienų nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo perveda subsidiją?

Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras (NBFC) nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl subsidijos skyrimo įsigaliojimo dienos perveda subsidiją pareiškėjui į subsidijų paraiškoje nurodytą sąskaitą.


28. Kokiu būdu įmonė informuojama, kad subsidijų paraiška netenkinama?

VMI apie sprendimą netenkinti subsidijų paraiškos informuoja įmonę per Mano VMI.


29. Jei įmonė gavo subsidiją, bet nori jos atsisakyti, kaip tai padaryti?

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir grąžinti gautą subsidiją į LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos.


30. Kur rasti informaciją apie galimybę gauti subsidiją?

Informacija apie galimybę gauti subsidijas teikiama interneto svetainėse: www.eimin.ltwww.vmi.lt ir www.lvpa.lt


31. Į kokias pajamas turi atsižvelgti, įmonės, vertindamos pajamų sumažėjimą, neprivalančios teikti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaracijų (ne PVM mokėtojos)?

Skaičiuodamos pajamas, įmonės vadovaujasi bendromis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo pajamų pripažinimo nuostatomis. Tai yra, atsižvelgia į visas vieneto apmokestinamąsias ir neapmokestinamąsias pajamas, taip pat ir pagal specialias pajamų apmokestinimo sąlygas į mokesčio bazę įtrauktas vieneto pajamas tarp jų ir pozityviąsias pajamas bei kitas pajamas.

Neatsižvelgia į:

iš Lietuvos ir užsienio vienetų gautus apmokestinamus ir neapmokestinamus dividendus;

per Lietuvos vienetų nuolatines buveines, esančias Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse arba valstybėse, su kuriomis Lietuvos Respublika yra sudariusi ir taiko dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį (DAIS), vykdomos veiklos mokestinio laikotarpio pajamas, jeigu per šias nuolatines buveines vykdomos veiklos pajamos nustatyta tvarka apmokestinamos pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu tose valstybėse.

Įmonės ne PVM mokėtojos pajamų sumažėjimą nustato naudodamosi buhalterinės apskaitos duomenimis.


32. Kaip bus vertinamos pajamos, kai 2019 m. įmonė buvo PVM mokėtoja, o 2020 m. jau ne PVM mokėtoja arba atvirkščiai?

Pati įmonė turi įsivertinti, ar jos pajamos sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. Jei įsivertina, kad pajamos sumažėjo ir atitinka kitus reikalingus kriterijus subsidijai gauti, tai ši įmonė turi teisę pateikti paraišką ir pretenduoti į subsidiją.


33. Viename iš kriterijų minima, kad įmonės turi būti pateikusios finansinių ataskaitų rinkinius už 2019 metus. Kodėl už šiuos metus?

2019 metų duomenys reikalingi įvertinti ar įmonė laikoma sunkumų patiriančia įmone, ar įmonė maža ir labai maža, nes subsidija nėra teikiama įmonei, kuri 2019 m. gruodžio 31 d. jau buvo laikoma sunkumų patiriančia, išskyrus tuos atvejus, jei įmonė maža ir labai maža.


(N)34. Ar reikalavimas pateikti Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį taikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta valstybės įmonės Registrų centro (pavyzdžiui, profesinių bendrijų)?

Šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį privalo pateikti VMI kartu su subsidijų paraiška.


(N)35. Ar privaloma paraiškoje nesavarankiškoms įmonėms KIT718 ir jos prieduose užpildyti visus laukelius?

Taip, paraiškoje ir jos prieduose yra privaloma užpildyti visus laukelius apie pareiškėją ir su juo susijusias įmones ir (ar) verslininkus.


(N)36. Kurie juridiniai asmenys turi pildyti paraiškos nesavarankiškoms įmonėms KIT718 priedą KIT718S?

Paraiškos priedą KIT718S pildo pareiškėjai, turintys susijusių Lietuvoje veikiančių įmonių.


(N)37. Kurie juridiniai asmenys turi pildyti paraiškos nesavarankiškoms įmonėms KIT718 priedą KIT718U?

Paraiškos priedas KIT718U pildomas tik tada, kai pareiškėjai yra susiję su verslininkais ir (arba) su užsienio juridiniais asmenimis.

Su pareiškėju susijusiais verslininkais laikomi visi su pareiškėju susiję, t. y. susieti kuriais nors iš Reglamento (ES) Nr. 651/2014 I priedo 3 straipsnio 3 dalyje išvardytų santykių, fiziniai asmenys, kurie verčiasi ekonomine veikla, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Plačiau http://lvpa.lt/lt/d.u.k-275.


(N)38. Ką daryti, jeigu pildant paraiškos nesavarankiškoms įmonėms KIT718 priedus KIT718S ir KIT718U paaiškėja, kad susijusių įmonių (verslininkų) yra daugiau, nei atitinkame priede esama laukelių?

Prie atitinkamo paraiškos priedo reikia pridėti papildomą (-us) lapą (-us).


(N)39. Kokia valiuta turi būti nurodomos duomenų vertės (sumos)?

Paraiškoje deklaruotinų duomenų vertės (sumos) nurodomos eurais ir įrašomos tik sveikaisiais skaičiais. Kitų šalių valiuta nurodyti duomenys yra konvertuojami pagal paskelbtą finansinės atskaitomybės laikotarpio pabaigos datos Europos centrinio banko orientacinį euro ir užsienio valiutos santykį.


(N)40. Kaip apvalinamos duomenų vertės (sumos)?

Paraiškoje deklaruotinų duomenų vertės (sumos) įrašomos tik sveikaisiais skaičiais.

Duomenys apvalinami iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles: jeigu po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, skaitmuo yra 5 arba didesnis negu 5, prie paskutinio skaitmens pridedamas 1, jeigu skaitmuo po paskutinio skaitmens, iki kurio apvalinama, yra mažesnis negu 5, paskutinis skaitmuo paliekamas nepakeistas.


(N)41. Ar paraiškoje KIT718 reikia nurodyti partnerinės įmonės duomenis?

Partnerinių įmonių duomenų nurodyti ir deklaruoti nereikia. Reikia nurodyti tik Lietuvoje ir užsienyje registruotų susijusių įmonių duomenis bei susijusių Lietuvos ir užsienio verslininkų duomenis.


(N)42. Ar įmonė bus informuota, jei paraiška bus netenkinama (atsisakyta skirti subsidiją)?

Taip, pareiškėjas bus informuotas per „Mano VMI“ ir bus nurodytas pagrindas, kodėl paraiška netenkinama.


(N)43. Ar pasikeitus aplinkybėms, tuo atveju, kai paraiška buvo netenkinama, galima paraišką pateikti pakartotinai?

Taip, ją galima pateikti pakartotinai iki kvietimų galiojimo pabaigos.


(N)44.Ar įmonė gali pretenduoti į subsidiją, jeigu pagrindinė jos veikla buvo nutraukta dėl COVID-19, tačiau įmonė pradėjo naują veiklą ir gauna pajamų?

Yra vertinama visa įmonės apyvarta, neatsižvelgiant į veiklos pobūdį. Jeigu įmonės apyvarta 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų ir atitinka kitus kriterijus, ji gali pretenduoti į subsidiją. Tačiau jeigu įmonės apyvarta 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su 2019–2020 m. atitinkamo laikotarpio vidutine vieno mėnesio apyvarta, sumažėjo mažiau kaip 30 procentų, tai ji į subsidiją nepretenduoja.


(N)45. Kokie ypatumai taikomi subsidijos apskaičiavimo sumai, kai įmonės pareiškėjos teisinė forma yra mažoji bendrija (MB), individuali įmonė (IĮ), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), komanditinė ūkinė bendrija (KŪB)?

Subsidija apskaičiuojama pagal pareiškėjo 2019 metais sumokėtą ar įskaitytą (visą ar jos dalį) gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, kuri padengė 2019 mokestinio laikotarpio GPM prievolę (vertinami mokėjimai ir (arba) įskaitymai, atlikti iki 2020 m. sausio 31 d.).

Kai pareiškėjas yra mažoji bendrija (MB), individuali įmonė (IĮ), tikroji ūkinė bendrija (TŪB), komanditinė ūkinė bendrija (KŪB), į GPM) sumą, nuo kurios skaičiuojamas galimos skirti subsidijos dydis, papildomai įskaičiuojama ir GPM suma, apskaičiuota nuo pareiškėjo 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM312), deklaruotų IĮ savininkams, MB nariams, KŪB ir TŪB dalyviams išmokėtų 02, 26, 27, 77 rūšių išmokų (nustatytų Metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formos, jos priedų GPM312L, GPM312U formų užpildymo ir pateikimo taisyklėse), nuo kurių pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs GPM, jeigu pareiškėjo dalyviai, nariai ir (ar) savininkai yra deklaravę šias pajamas 2019 metų metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (formoje GPM311).

Vadinasi, įmonėms, kurių teisinė forma yra IĮ, MB, TŪB, KŪB, subsidijos dydis apskaičiuojamas įvertinus ne tik už 2019 m. jų sumokėtą ar įskaitytą GPM, bet ir jų savininkams, nariams ar dalyviams išmokėtas išmokas ir atitinkamai nuo jų deklaruotą mokėtiną GPM sumą, jeigu šias gautas pajamas yra deklaravę ir šių įmonių savininkai, nariai ar dalyviai.


(N)46. Nuo kada taikomi priemonės „Subsidijos įmonėms“ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto 2021-01-15 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 24, pakeitimai, kurie numato, kad individualioms įmonėms (IĮ), mažosioms bendrijoms (MB), komanditinėms ūkinėms bendrijoms (KŪB) ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms (TŪB) subsidijos dydis bus apskaičiuojamas įvertinus ne tik už 2019 m. jų sumokėtą gyventojų pajamų mokestį (GPM), bet ir jų savininkams, nariams ar dalyviams išmokėtas išmokas ir atitinkamai nuo jų deklaruotą mokėtiną GPM sumą?

Šie pakeitimai įsigalioja nuo 2021-04-07, taigi IĮ, MB, KŪB ir TŪB paraiškoms, pateiktoms 2021-04-07 ir vėliau subsidijos skaičiuojamos pagal naujas nuostatas.

Jei MB, IĮ,TŪB, KŪB paraiškas pateikė iki 2021-04-06 (imtinai), joms subsidija apskaičiuojama pagal Aprašo nuostatas, galiojusias iki 2021-04-07. Jei šios įmonės, kurios dar laukia subsidijos ar gavo pranešimą, kad paraiška netenkinama tuo pagrindu, kad nebuvo sumokėtas GPM už 2019 m., pateiks naują pakartotinę paraišką po 2021-04-06, tai tokia paraiška priimama ir vertinama iš naujo (pagal naujas Aprašo nuostatas, galiojančias nuo 2021-04-07); taip pat iš naujo bus vertinami ir kiti Apraše numatyti kriterijai, kuriuos privalo atitikti įmonė, pretenduojanti gauti subsidiją.

Jei MB, IĮ,TŪB, KŪB paraiškas pateikė iki 2021-04-06 ir subsidija joms jau yra išmokėta, tačiau šios įmonės nori pasinaudoti subsidijos skaičiavimu pagal Aprašo pakeitimą, įsigaliojusį nuo 2021-04-07, turi grąžinti gautą subsidiją ir teikti paraišką iš naujo; taip pat iš naujo bus vertinami ir kiti Apraše numatyti kriterijai, kuriuos privalo atitikti įmonė, pretenduojanti gauti subsidiją.

Pareiškėjas, gavęs subsidiją, bet norintis jos atsisakyti, apie tai raštu turi informuoti LR Ekonomikos ir inovacijų ministeriją (nurodydamas sprendimo išmokėti subsidiją numerį, pateiktos paraiškos numerį) ir grąžinti gautą subsidiją į LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo apie subsidijos atsisakymą dienos.


(N)47.Nuo 2021-04-16 įsigalioja nuostatos, kad bent 30 proc. apyvartos kritimą patyrę verslai, kurių pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą, patvirtintą Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, gaus dvigubą subsidiją. Kokia tvarka subsidijos trūkstamą dalį gaus tos įmonės, kurios atitinka šias sąlygas, tačiau jau yra gavusios subsidiją?

Dėl dvigubai didesnių subsidijų įmonėms nereikia atlikti jokių papildomų veiksmų, subsidija bus perskaičiuota ir trūkstama dalis skirta automatiškai. Įmonių, kurių paraiškos jau įvertintos ir kurios jau yra gavusios subsidijas, tačiau joms priklauso dvigubai didesnė, tačiau neviršijanti maksimaliai galimos, subsidija sąskaitas papildoma parama turėtų pasiekti maždaug per dvi savaites.