D.U.K.

 1. Kas yra laikoma nelaimių aukomis?

Asmenys, bėgantys nuo Rusijos agresijos ir atvykstantys į Europos Sąjungą, arba asmenys, nukentėję nuo Rusijos agresijos Ukrainoje.

 

 1. Ar galės būti taikomas PVMĮ 501 straipsnis ir kitais atvejais, pavyzdžiui stichinių nelaimių atveju ir pan., ar tik karo atveju?

Tam, kad kiekvienu konkrečiu atveju įvykus tam tikram įvykiui, sukėlusiam pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir (ar) padariusiam kitokią žalą, būtų galima taikyti PVM lengvatas pagal PVMĮ 501 straipsnį, bus reikalingas atskiras Europos Komisijos leidimas, kuriame bus nurodytas PVM lengvatos taikymo mastas ir sąlygos šiuo konkrečiu nelaimės atveju.

 

 1. Pritaikius PVMĮ 501 straipsnį, koks bus naudojamas i.SAF kodas? Kaip deklaruojama FR0600?

Taikant PVMĮ 501 straipsnio nuostatas, PVM sąskaitų faktūrų registrų pildymui naudotini i.SAF kodai:

PVM55 - Paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims tiekiamos prekės ir (arba) teikiamos paslaugos, kurios susijusios su šiomis ar su šių asmenų iš kitų ES valstybių narių įsigyjamomis prekėmis, skirtoms neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms, nurodytoms Europos Komisijos sprendime Lietuvos Respublikai, teikti;

PVM56 - Paramos gavėjo, kaip jis suprantamas pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas ir (arba) kito nelaimių padarinius šalinančio asmens įsigyjamos prekės iš kitos ES valstybės narės, kurios skirtos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms, nurodytoms Europos Komisijos sprendime Lietuvos Respublikai, teikti.

PVM deklaracijoje FR0600 deklaruojama – 19 laukelyje (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.)).

 

 1. Ar pardavėjas pritaikęs 0 proc. PVM tarifą turės turėti įrodymus ir kokie jie galės / turės būti, norint pagrįsti, kad prekės skirtos nelaimių aukoms?

Lengvata bus taikoma, kai nelaimių aukoms skirtos prekės bus tiekiamos ne pelno siekiančioms organizacijoms, valstybinėms organizacijoms, veikiančioms pagal Labdaros ir paramos įstatymą, turinčioms paramos gavėjo statusą, todėl atitinkamai PVM mokėtojui turėtų būti pateikiamas paramos gavėjo statusą įrodantis dokumentas. Paramos gavėjo statusą galima patikrinti VMI interneto svetainėje.

 

Tai pat turėtų būti įsitikinama ir koks yra prekių panaudojimo tikslas, kuris turėtų būti deklaruojamas pateikiant organizacijos rašytinį patvirtinimą, kad prekės bus naudojamos tik nemokamai išdalyti ar nemokamai naudotis nelaimių aukoms, taip pat pateikiami kiti dokumentai (PVMĮ 56 straipsnis).

 

 1.  Ar paramos  gavėjai ir (arba) kiti nelaimių padarinius šalinantys asmenis gali būti ir Lietuvos ir  užsienio asmenys?

Bendruoju atveju, įskaitant ir karo Ukrainoje atvejį, Lietuvoje PVMĮ 501 straipsnyje nustatytos PVM lengvatos taikomos paramos gavėjams, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, t. y. valstybinėms organizacijoms, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ar filantropinės organizacijoms ir t.t. Tačiau, atsižvelgiant į Europos Komisijos leidime dėl konkrečios nelaimės nurodytas sąlygas, tam tikrais išskirtiniais atvejais Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimu asmenys, nepatenkantys į paramos gavėjų apibrėžtį, taip pat galės būti laikomi nelaimių padarinius šalinančiais asmenimis, kurių sudaromiems sandoriams bus taikomos PVM lengvatos pagal PVMĮ 501 straipsnį.

 

Paramos gavėjai, kuriems taikomos PVMĮ 501 straipsnyje nustatytos lengvatos, toliau galės perduoti prekes Ukrainos valstybinėms organizacijoms arba kitoms Ukrainos kompetentingų institucijų patvirtintoms labdaros ar filantropinėms organizacijoms, kad jos galėtų nemokamai paskirstyti prekes asmenims, kuriems jos reikia.

 

 1. Dėl PVMĮ 501 straipsnio 5 dalies – „... šias prekes ir (arba) paslaugas įsigijusiems asmenims atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM taikant PVM tarifą, galiojusį tokių aplinkybių atsiradimo dieną“ – ne PVM mokėtojas FR0608? o PVM mokėtojas kuriose eilutėse turi rodyti?

Ne PVM mokėtojai, atsiradus prievolei apskaičiuoti PVM, apskaičiuotą PVM sumą turės deklaruoti apyskaitos FR0608 - 24 laukelyje (su minuso ženklu).  PVM mokėtojai PVM deklaracijos FR0600 - 35 laukelyje (su minuso ženklu).

 

 1.  Kada taikomas PVMĮ 50 straipsnis, kada PVMĮ 501 straipsnis?

PVMĮ 501 straipsnis taikomas paramos gavėjams tiekiamoms prekėms ir su jomis susijusiomis paslaugoms, kurios turi būti skirtos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms (pavyzdžiui, karo Ukrainoje atveju ‑ gyventojams, nukentėjusiems dėl karinės Rusijos agresijos) teikti (išdalinamos nemokamai nelaimių aukoms arba skirtos nemokamai naudotis nelaimių aukoms, paliekant jas paramos gavėjų nuosavybei). Konkreti PVM lengvatos taikymo apimtis ir sąlygos yra susietos su Europos Komisijos sprendimu dėl nelaimių aukoms skirtų prekių neapmokestinimo importo PVM.

PVMĮ 50 straipsnyje nustatytos nuostatos taikomos prekėms, kurias įsigyja paramos gavėjai ir  išgabena kaip paramą už Europos Sąjungos teritorijos ribų veikiantiems juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms, kurios pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą gali būti paramos gavėjais. PVM lengvata taikoma grąžinant paramos gavėjams PVM sumą, kurią jie sumokėjo už įsigytas ir išgabentas iš Europos Sąjungos teritorijos prekes.

 1.  Maisto bankas nusipirko prekes iš Lietuvos įmonės su 0 proc. PVM tarifu pagal 501 straipsnį, po pirkimo Maisto bankas kreipėsi į vežimo įmonę, kad ji šias prekes pervežtų į sandėlį kitame Lietuvos mieste. Ar gali vežėjas taikyti 0 proc. PVM tarifą pagal 501 straipsnio 4 dalį, jeigu gaus iš Maisto banko įrodymus, kad jis šias prekes pirko pagal 1 d.?

Taip, gali, jei turės įrodymus.

 

 1.  PVMĮ 501 straipsnio 4 dalyje nurodyta „...su prekėmis susijusios paslaugos, įskaitant nuomą...“. Ar čia turima omenyje sandėlio nuoma, kur bus laikomos prekės? Kokia dar nuoma čia galėtų patekti?

Tai galėtų būti įvairi su prekėmis susijusi nuoma: sandėlio nuoma, šaldytuvų  nuoma, automobilio nuoma ir pan.  

 

 1. Nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos veiklą vykdanti Bendrovė savo turimą nekilnojamąjį turtą (butą) pagal panaudos sutartį 3 mėn. laikotarpiui suteikė naudoti (gyventi jame) nuo karo pabėgusiems Ukrainos fiziniams asmenims  taip pat padengia visas komunalines šio buto išlaidas, ar taikomas PVMĮ 501 straipsnis?

Ne, netaikomas. PVMĮ 501 straipsnis taikomas, kai prekės ir su jomis susijusios paslaugos yra tiekiamos / teikiamos paramos gavėjams.

 

 1. Įmonė importuoja prekes iš Ukrainos. Su Ukrainos vežėju nori sudaryti sutartį, kad vežimo paslauga susideda iš 2 dalių: pvz. 1000 Eur pervežimo paslaugos kaina + 100 l kuro.  Vežėjas gautų kuro kortelę Lietuvos įmonės vardu ir galėtų piltis degalus. Ar PVM atskaita galima?   Ar šiuo atveju įmonė galėtų perduoti Ukrainos įmonei kurą pagal šį PVMĮ 501 straipsnį?

Karo Ukrainoje atveju PVMĮ 501 straipsnis taikomas tik tuomet, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) paramos gavėjams, Europos Komisijos sprendime nurodytiems tikslams. Įmonės, kuri nėra paramos gavėja, atveju PVMĮ 501 straipsnio nuostatos netaikomos.

 

 1. Lietuvos paramos gavėjas perka prekes - maistą gyvūnams, kurias išgabens į Ukrainą ir išdalins gyvūnų prieglaudoms. Ar šiam paramos gavėjui Lietuvos pardavėjai PVM mokėtojai gali taikyti 0 proc. PVM tarifą pagal 501 straipsnį, t. y. ar gyvūnai nukentėję nuo Rusijos agresijos Ukrainoje gali būti laikomi nelaimių aukomis?

PVMĮ 501 straipsnis šiuo atveju netaikomas (žr. atsakymą į 1 klausimą, kas yra laikoma nelaimių aukomis).

 

 1. Lietuvos paramos gavėjas kovo mėn. pirko prekes su PVM, kurias išgabeno kaip paramą į Ukrainą paramos gavėjui (turi išgabenimo dokumentus). Lietuvos paramos gavėjas norėtų susigrąžinti sumokėtą pirkimo PVM. Ar tokiu atveju pardavėjas turėtų rašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir taikyti 501 straipsnį, ar paramos gavėjas turėtų teikti formą FR0428 pagal 50 straipsnį? Jei šiuo atveju taikomas 501 straipsnis, tai pateikite situacijos pavyzdį kada būtų taikomas 50 straipsnis?

 

Prekių pardavėjas galėtų išrašyti kreditinę PVM sąskaitą faktūrą ir taikyti PVMĮ 501 straipsnio nuostatas, jei turės paramos gavėjo rašytinį patvirtinimą, kad patiektos prekės buvo nemokamai išdalintos ar skirtos naudotis nelaimių aukoms bei kitus tokį faktą patvirtinančius dokumentus (žr. atsakymą į 4 klausimą).

 

Jei prekių pardavėjas tokių įrodymų neturės, paramos gavėjas vadovaujantis PVMĮ 50 straipsnio nuostatomis, galėtų prašyti grąžinti sumokėtą PVM (FR0428 forma), jei turės įrodymus dėl Ukrainos paramos gavėjo statuso bei kitus PVMĮ 50 straipsnio apibendrintame paaiškinime (komentare) nurodytus dokumentus.

 

 1. Lietuvos paramos gavėjas perka automobilius Lietuvoje su PVM ir juos perduos Ukrainos karinei organizacijai, kuri turi paramos gavėjo statusą. Automobiliai bus išgabenami į Ukrainą. Koks PVMĮ straipsnis, t. y. ar 50 straipsnis, ar 501 straipsnis taikomas šiuo atveju?

 

PVMĮ 501 straipsnis šiuo atveju netaikomas. Tam, kad būtų taikomos PVMĮ 501 straipsnio nuostatos, prekės turi būti tiekiamos paramos gavėjams, kurie jas neatlygintinai turi išdalinti nelaimių aukoms arba prekės turi būti skirtos nemokamai naudotis nelaimių aukoms, paliekant jas paramos gavėjų nuosavybėje (klausime pateiktu atveju prekės perduodamos karinei organizacijai).

 

PVMĮ 50 straipsnyje nustatytos nuostatos galėtų būti taikomos, jeigu Lietuvos paramos gavėjas pateiks prašymą grąžinti PVM (FR0428 forma) bei kitus PVMĮ 50 straipsnio apibendrintame paaiškinime (komentare) nurodytus dokumentus.

 

 1. Kokie pagrindiniai dokumentai įrodo prekių išgabenimą iš Europos Sąjungos, norint susigrąžinti PVM pagal PVMĮ 50 straipsnio nuostatas?

 

Užsienio valstybės (ne Europos Sąjungos valstybės narės) įformintas muitinės ar kitos kompetentingos valstybės institucijos dokumentas (ar tos įstaigos patvirtinta dokumento kopija), liudijantis, kad iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentoms prekėms toje užsienio valstybėje buvo įforminta muitinės procedūra ar kitas muitinės sankcionuotas veiksmas (šiame dokumente turi būti informacija, kuri leistų identifikuoti iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes); užsienio valstybės (ne Europos Sąjungos valstybės narės) muitinės ar kitos kompetentingos institucijos išduotas laisvos formos patvirtinimas apie prekių įvežimą į tos užsienio valstybės teritoriją; prekių gabenimo dokumentai (gaunami iš vežėjo atsakingo už prekių pristatymą gavėjui); pirkėjo patvirtinimas, kad prekės gautos.