FISCALIS

Programa „Fiscalis 2020"

VMI prie FM administruoja ir koordinuoja Europos Sąjungos mokesčių sistemų veikimo gerinimo veiksmų programą „Fiscalis 2020", patvirtintą 2014-2020 m. laikotarpiui.

Pagrindinis programos teisės aktas yra ES reglamentas Nr.1826/2013, kuriuo nustatoma daugiametė veiksmų programa „Fiscalis 2020".

Programos įgyvendinimui tiesiogiai vadovauja Europos Komisija, o praktiškai vadovauti programai yra pavesta Europos Komisijos Mokesčių ir muitų sąjungos generaliniam direktoratui (DG TAXUD). Komisijos programos valdymo grupė (KPVG), kuri veikia DG TAXUD, užtikrina bendrą ir kasdienį vadovavimą programai. DG TAXUD, veikianti KPVG, yra programos koordinacinis centras, kuris yra vienintelis Komisijos kontaktinis centras visais su programa susijusiais klausimais ir kuris taip pat atlieka programos „Fiscalis 2020" centrinio koordinatoriaus vaidmenį. Nacionaliniai programos koordinatoriai dalyvaujančiose šalyse atsako už bendrą programos koordinavimą ir jos įgyvendinimą toje šalyje.

Programai nustatyti trijų rūšių tikslai: bendrasis, konkretusis ir veiklos.

Bendrasis programos tikslas: gerinti tinkamą mokesčių sistemų veikimą vidaus rinkoje, stiprinant dalyvaujančių šalių, jų mokesčių administracijų ir pareigūnų bendradarbiavimą.

Konkretus programos tikslas: remti kovą su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir agresyviu mokesčių planavimu bei Sąjungos mokesčių srities teisės įgyvendinimą, užtikrinant keitimąsi informacija, remiant administracinį bendradarbiavimą bei prireikus ir kai tinkama stiprinant dalyvaujančių šalių administracinius gebėjimus, siekiant padėti mažinti mokesčių administratorių administracinę naštą ir mokesčių mokestinių prievolių vykdymo išlaidas.

Veiklos tikslai:

  • įgyvendinti, tobulinti, eksploatuoti ir remti mokesčiams skirtą Europos informacinę sistemą;
  • remti administracinių procedūrų tobulinimą ir keitimąsi geriausiais administracinės praktikos pavyzdžiais;
  • remti administracinio bendradarbiavimo veiklą;
  • gerinti mokesčių pareigūnų gebėjimus ir kompetenciją;
  • didinti supratimą apie Europos Sąjungos mokesčių srities teisės aktus ir jų įgyvendinimą.

VMI prie FM glaudžiai bendradarbiauja su Europos Sąjungos valstybių narių mokesčių administracijomis. VMI prie FM struktūrinių padalinių atstovai dalyvauja „Fiscalis 2020" darbo vizituose, kuriuose dalijasi mokesčių administravimo patirtimi, seminaruose analizuoja specifinius mokesčių klausimus, ES mastu projekto grupėse numato konkrečius tikslus ir siekia įgyvendinti rezultatus, taip pat pagal savo veiklos sritis dalyvauja forumuose ir kituose įvairiuose susitikimuose.

Bendradarbiavimas su užsienio valstybių mokesčių administracijomis grindžiamas įvairių dvišalių ir daugiašalių iniciatyvų pagrindu: organizuojami daugiašalių patikrinimų susitikimai, kuriuose dalyvauja VMI prie FM ir užsienio valstybių mokesčių administracijų atstovai, susitikimai yra skirti operatyviam apsikeitimui informacija koordinuoti ir daugiašalių patikrinimų inicijavimui bei vykdymui užtikrinti.

Internetinė svetainė:
ec.europa.eu/taxation_customs/fiscalis-programme/fiscalis-2020-programme_en