Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų

Vadovaujantis Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau - GPMĮ) 21 str. 1 d. 21 punktu, nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau- gyventojas) iš savo per mokestinį laikotarpį gautų apmokestinamųjų pajamų gali atimti į pensijų fondus, profesinių pensijų fondų dalyvių asociacijų ir (ar) jiems analogiškų subjektų, veikiančių Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, turimus pensijų fondus, sumokėtas pensijų įmokas, kurias jis moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos ir tokiu būdu susigrąžinti dalį sumokėto pajamų mokesčio.

Šia mokesčio lengvata galės pasinaudoti gyventojai, kurie dalyvaudami II pakopos pensijų kaupime, nuo 2019 metų pagal pensijų kaupimo sutartį į pensijų kaupimo bendrovės valdomą pensijų fondą mokės / pasirinks mokėti 3 procentų įmoką nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos (toliau – VSD įmoka) bei kartu su šia įmoka dar mokės papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas.

Lengvata taikoma tik papildomai sumokėtų pensijų įmokų sumai. Tarkime, 3 proc. gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos - 430 Eur per metus. Gyventojas pensijų bendrovei papildomai sumokės dar 100 Eur. Iš savo pajamų gyventojas galės atimti 100 Eur ir nuo šios sumos susigrąžinti pajamų mokestį.

Papildomoms pensijų kaupimo įmokoms apskaičiavimo tvarka nenustatyta. Gyventojas gali pats nuspręsti, kokio dydžio sumą jis nori papildomai mokėti kartu su 3 procentų įmokų suma, kuri yra apskaičiuojama nuo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos VSD įmokos.

Papildomas gyventojo pasirinkto dydžio pensijų įmokas gyventojas turės mokėti pats į pensijų bendrovės valdomame pensijų fonde atidarytą jam pensijų sąskaitą.

Tokiu atveju pajamų mokesčio lengvata papildomoms pensijų kaupimo įmokoms nenumatyta. Lengvata gyventojas galės pasinaudoti tik pradėjęs mokėti 3 proc. dydžio pensijų įmoką ir kartu su šia įmoka pats į pensijos sąskaitą mokės savo pasirinkto dydžio papildomą pensijų įmoką.

Lengvata pasinaudoti negalima, nes tokiu atveju gyventojas išlaidų nepatiria.

Lengvata negali pasinaudoti gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu gavo:
tik ne individualios veiklos pajamas už parduotas atliekas, apmokestintas taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą, ir / ar pajamas, nuo kurių pajamų mokestis sumokėtas, įsigyjant verslo liudijimą, nes, vadovaujantis GPMĮ 21 straipsnio 3 dalimi, iš tokių pajamų GPMĮ 21 str. 1 dalyje nurodytos išlaidos negali būti atimamos.

Lengvata yra ribojamo dydžio. Bendra visų GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų atimamų išlaidų (gyvybės draudimo įmokų, įmokų į pensijų fondus (II ir III pakopos), mokėjimų už studijas, palūkanų už kreditą, paimtą iki 2009-01-01 būstui įsigyti) suma negali viršyti 25 proc. apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15, 20, 27 proc. pajamų mokesčio tarifas, sumos.
Įmokų į II pakopos pensijų fondus suma bet kokiu atveju negali viršyti 1500 Eur (atskirai ar bendroje sumoje su pensijų įmokomis į III pakopos ir / ar gyvybės draudimo įmokų suma.

Gyventojas, norėdamas pasinaudoti mokesčio lengvata, turi pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją. Deklaraciją reikia pateikti iki kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, už kurį deklaracija yra teikiama, gegužės 1 dienos (pvz., už 2019 metus iki 2020-05-04).

20 proc. – darbo užmokesčiui (su priedais, priemokomis), kurio metinė suma neviršys 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
27 proc. – darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.)- 60 VDU (2021 m.)
15 proc. – 2018 m. ar ankstesniu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuotam darbo užmokesčiui, išmokėtam 2019 m. ar vėliau.

Gaunamo darbo užmokesčio („į rankas") suma nesumažės. Priešingai, dėl plečiamo neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo ši suma turėtų padidėti. Be to, darbo užmokesčio „į rankas" sumos padidėjimas taip pat priklausys nuo gyventojo sprendimo dėl dalyvavimo naujajame II pakopos pensijų kaupime.

15 proc. - įskaitant ir darbdavio išmokamai ligos išmokai už pirmas ligos dienas

Autoriniams atlyginimams, gautiems ne iš darbdavio:

15 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno,

 • individualios veiklos pajamos,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

Autoriniams atlyginimams, gautiems iš darbdavio:

20 proc. – autorinių atlyginimų daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*(2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).,

27 proc. – autorinių atlyginimų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautomis pajamomis viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Reikės, jeigu:
- autorinis atlyginimas yra gautas iš darbdavio.
Pajamų mokestį (papildomus 7 proc.) reikės sumokėti nuo 120 VDU*, 84 (2020 m.), 60 VDU (2021 m.) viršijančios darbo užmokesčio ir autorinio atlyginimo sumos.

Nereikės, jeigu didesnė kaip 120 (84 ar 60) VDU metinių pajamų suma susidaro kartu su autoriniu atlyginimu, gautu ne iš darbdavio (pavyzdžiui, kai 2019 m. darbo užmokestis - 80 VDU, o autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio, – 60 VDU).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

proc.

20 proc. – atliekų pardavimo pajamų daliai (kartu su kitomis apmokestinamosiomis pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių)), viršijančiai 120 VDU* per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai),

 • individualios veiklos pajamos,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete,

 • iš darbdavio gauti autoriniai atlyginimai,

 • mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautos pajamos.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Maksimalus mėnesio NPD - 300 eurų, taikomas gyventojui (išskyrus riboto darbingumo gyventoją), kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys 555 eurų (2019-01-01 nustatytos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) vieno dydžio).
Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo gyventojus), kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei 1 MMA suma, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal formulę:

Mėnesio NPD = 300 Eur – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 555 Eur (2019-01-01 MMA 1 dydis))


Gyventojams, kuriems nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis, didelių specialiųjų poreikių lygis arba sunkus neįgalumo lygis, mėnesio NPD -353 eurai.
Gyventojams, kuriems nustatytas 30–55 procentų darbingumo lygis, vidutinių ar nedidelių specialiųjų poreikių lygis arba vidutinis ar lengvas neįgalumo lygis, mėnesio NPD - 308 eurai.

Apmokestinamąsias pajamas nuo 2019 m. bus galima sumažinti:

 • iki 1500 eurų suma, sumokėta kaip:

 • papildomos gyventojų įmokos į II pakopos pensijų kaupimą, kurios yra didesnės negu 3 procentai šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos

 • įmokos į III pakopos pensijų kaupimą

 • gyvybės draudimo įmokos

 • iki 2000 eurų suma, sumokėta už:

 • pastatų (statinių) apdailos ir bet kokio remonto (išskyrus daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimą (modernizavimą)) darbus

 • lengvųjų automobilių remonto paslaugas

 • nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) iki 18 metų priežiūros paslaugas.

Išlieka reikalavimas, kad nepaisant nustatytų atskirų apribojimų, bendra visų atimamų išlaidų (įskaitant įmokas už studijas, profesinį mokymą ir palūkanas už iki 2009-01-01 paimtą gyvenamojo būsto kreditą) suma negalės viršyti 25 procentų gyventojo metinių apmokestinamųjų pajamų.

Taip, apmokestinamąsias pajamas ir toliau galima bus mažinti ir šiomis išlaidomis (visos išlaidos nustatytos GPMĮ 21 straipsnio 1 dalyje) ir, kaip ir anksčiau, bendra atimamų išlaidų suma negalės viršyti 25 procentų apmokestinamųjų pajamų.
Naujovė yra ta, kad gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų (pagal PKĮ ir III pakopos pensijų kaupimą) bendra suma bet kokiu atveju negalės viršyti 1 500 eurų (iki pakeitimo buvo 2000 eurų).

Taikytinas NPD apskaičiuojamas pagal mėnesio NPD formulę, įvertinus bendrą darbo užmokesčio ir ligos pašalpos sumą, o pritaikomas proporcingai darbo užmokesčiui ir ligos išmokai.

Automobilio remonto ir kitos GPMĮ 21 str. nurodytos išlaidos bus atimamos proporcingai iš visų skirtingais GPM tarifais apmokestintų pajamų.

Į 120 VDU* sumą 15 ir (ar) 20 proc. GPM taikymo tikslu yra įskaičiuojamos tokios apmokestinamosios pajamos:

 • už parduotą ne individualios veiklos turtą ir individualiai veiklai priskirtą nekilnojamąją pagal prigimtį daiktą (įskaitoma pajamų suma, sumažinta to turto įsigijimo kaina ir su perleidimu susijusiais privalomais mokėjimais),

 • visa pajamų suma, gauta už parduotas atliekas,

 • autoriniai atlyginimai, gauti ne iš darbdavio,

 • honorarai,

 • nuomos pajamos (ne iš individualios veiklos),

 • palūkanos,

 • gyventojo surinktų miško gėrybių (grybų, uogų, riešutų, vaistažolių) pardavimo pajamų dalis, viršijanti 3000 Eur per metus,

 • dovanų iš kitų gyventojų (ne iš sutuoktinio, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių) suma (vertė), viršijanti 2500 eurų per metus,

 • iš juridinių asmenų (ne iš darbdavio) gautos dovanos (išskyrus neviršijančias 100 eurų vertės nepinigines dovanas),

 • kitos apmokestinamosios pajamos (išskyrus tantjemas bei atlygį už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio gautus autorinius atlyginimus, mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautas pajamas, pajamas iš paskirstytojo pelno, individualios veiklos pajamas, ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas).

Įskaičiuojamos ir tos užsienio valstybėje gautos ir joje apmokestintos pajamos, kurios, naikinant dvigubą apmokestinimą, yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje.

Pajamos iš veiklos pagal verslo liudijimą neįskaičiuojamos, nes jos jau yra apmokestintos įsigyjant verslo liudijimą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

2018 m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčiui, kuris išmokamas gruodį, bus taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 15 proc. GPM tarifas ir gruodžio mėn. NPD.
2018 m. birželio 28 d. priimtu Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimo įstatymu nustatyta, kad 2019 m. išmokamas darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. gruodį ar pavėluotai išmokamas ankstesnių mėnesių darbo užmokestis apmokestinamas taikant 2018 metais, t. y. apskaičiavimo momentu galiojusį 15 procentų GPM tarifą.
Ši nuostata iš esmės reiškia, kad visoms pajamoms, kurioms pritaikytas 2018 m. galiojantis socialinio draudimo įmokų tarifas, bus taikomas ir 15 procentų GPM tarifas.
2019 m. sausio mėn. išmokėtam darbo užmokesčiui už 2018 m. gruodžio mėn., įvertinus visą sausio mėn. išmokamą darbo užmokesčio sumą, taikomas 2019 m. sausio mėn. NPD.

Už 2018 m. gruodžio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta darbo užmokesčio dalis (atostoginiai) apmokestinama taikant 15 proc. GPM tarifą ir gruodžio mėnesio NPD.
Už 2018 m. gruodžio mėnesio atostogų dienas išmokėti atostoginiai deklaruojami gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2018 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už  gruodžio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2018 m. gruodžio mėn. paskutinės dienos.
Už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas 2018 m. išmokėta atostoginių suma apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą. Gali būti taikomas sausio mėnesio NPD. Tokiu atveju, išmokant darbo užmokestį už sausio mėn. darbo dienas, NPD perskaičiuojamas, įvertinant visą sausio mėn. darbo užmokesčio sumą (įskaitant išmokėto už atostogų dienas).
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėti atostoginiai už 2019 m. sausio mėn. atostogų dienas deklaruojami 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
GPM nuo atostoginių už sausio mėnesio atostogų dienas sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.

Atsižvelgiant į tai, kad darbo užmokesčio dalis (avansas) už 2019 m. sausio mėn. turi būti išmokėta taikant naujas darbo užmokesčio apskaičiavimo (t. y. padidinta, sausio mėnesio darbo užmokesčiui pritaikius koeficientą 1,289) ir socialinio draudimo įmokų mokėjimo nuostatas, ji apmokestinama taikant 20 proc. GPM tarifą.
Išmokant avansą, gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, išmokant kitą sausio darbo užmokesčio dalį.
2018 m. gruodžio mėnesį išmokėtas avansas už 2019 m. sausio mėn. deklaruojamas 2019 m. sausio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) ir 2019 m. mokestinio laikotarpio Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje).
Pajamų mokestis nuo 2018 m. gruodžio mėnesį išmokamo avanso už 2019 m. sausio mėnesį turi būti sumokamas iki 2019 m. sausio 15 dienos.

2019 m. atleidžiamam iš darbo darbuotojui 2018 m. nepanaudotų atostogų kompensacija apmokestinama taikant išmokų apskaičiavimo metu galiojantį 20 proc. GPM tarifą.

Įvertinus visą 2019 m. išmokamą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą, mėnesio NPD apskaičiuojamas pagal 2019 m. nustatytą NPD formulę.

Pajamos pripažįstamos jų gavimo (išmokėjimo) momentu ir apmokestinamos pagal tuo metu galiojančias taisykles. Išimtis numatyta tik 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotoms su darbo santykiais susijusioms pajamoms, išmokėtoms 2019 m. ar vėliau.
Šiuo atveju darbuotojams išmokėtos premijos už 2018 m. rezultatus apskaičiuojamos jau 2019 m., todėl taikomas premijų apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.
Jeigu išmokėta bendra darbo užmokesčio ir premijos suma (arba bendra 2019 m. gautų su darbo santykiais susijusių pajamų suma) viršytų 120 VDU, tai šią ribą viršijančiai pajamų sumai taikomas 27 proc. GPM tarifas.  Pareiga deklaruoti pajamas, perskaičiuoti GPM ir jį (7 proc.) sumokėti tenka gyventojui.

15 proc. - ne individualios veiklos turto ir individualios veiklos turtui priskirto nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo (kitokio perleidimo nuosavybėn) apmokestinamųjų (nenurodytų GPMĮ 17 str.) pajamų daliai, neviršijančiai 120 VDU*,

20 proc. – iš turto pardavimo (perleidimo nuosavybėn) gautų pajamų daliai, kuri kartu su pajamomis ne iš darbo santykių (jų esmę atitinkančių santykių) viršija 120 VDU per metus.
Į metinę tokių pajamų sumą (120 VDU) neįskaičiuojamos:

 • pajamos iš paskirstytojo pelno,

 • individualios veiklos pajamos,

 • autoriniai atlyginimai, gauti iš darbdavio,

 • tantjemos bei atlygis už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete,

 • mažosios bendrijos vadovo (ne bendrijos nario) už vadovavimo veiklą pagal paslaugų sutartį gautos pajamos.

Toks GPM taikomas ir tais atvejais, kai pardavimas(perleidimas nuosavybėn) įvyko 2018 m., bet apmokėjimas 2019 m.

20 proc. – MB vadovo pagal civilinę sutartį už vadovavimą gauto atlygio daliai, per metus neviršijančiai 120 VDU*, 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.),

27 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 • iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais,

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

20 proc. - iš MB paimtai sumai, priskirtai su darbo santykiais susijusioms pajamoms ir deklaruotai 02 kodu, neviršijančiai sumos, nuo kurios skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tokioms pajamoms taikomas NPD.

27 proc. – pajamų daliai, kuri kartu su:

 • pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas),

 • autoriniais atlyginimais, gautais iš darbdavio,

 • tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete viršija 120 VDU* (2019 m.), 84 VDU (2020 m.), 60 VDU (2021 m.).

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

MB nario 2019 m. gautos kitos nesusijusios su darbo santykiais pajamos (žymimos 70 pajamų rūšies kodu), nepriskirtos neapmokestinamosioms pajamoms pagal GPMĮ 17 straipsnį, apmokestinamos taikant 15 proc. GPM tarifą.

Tik tuo atveju, jeigu MB nario ne iš darbo santykių gautos metinės apmokestinamosios pajamos (neįskaitant individualios veiklos pajamų, pajamų iš paskirstytojo pelno, tantjemų bei atlygio už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, autorinių atlyginimų, gautų iš darbdavio) viršytų 120* VDU sumą, tai šią ribą viršijanti suma būtų apmokestinta, taikant 20 proc. GPM tarifą.

*VDU – vidutinis darbo užmokestis, taikomas apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų bazei skaičiuoti. 2019 m. 1 VDU - 1136,20 Eur; 120 VDU – 136344 Eur.

Tai - atskiri procesai, mokesčių bazės skirtingos (gpm – pinigų principas; vsdį – kaupimo principas). Pajamų mokestis, vadovaujantis pajamų pripažinimo principu (GPMĮ 8 str.), turi būti mokamas nuo gautų pajamų, bet ne nuo ateityje (kitais mokestiniais laikotarpiais) gautinų pajamų (pvz., nuo vėluojamo išmokėti darbo užmokesčio; išsimokėtinai parduoto turto pajamų).

Į su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų ribą (120 VDU) gpm tarifų (20 ir / ar 27 proc.) taikymo tikslu įskaičiuojamos Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautos:

 • visos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,  apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą (įskaitant užsienio valstybėje gautas ir joje apmokestintas pajamas, kurios pagal GPMĮ 37 straipsnio nuostatas yra atleidžiamos nuo pajamų mokesčio sumokėjimo Lietuvoje),

Neįskaičiuojamos:

 • 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 m. ar vėliau,

 • ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos, apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą,

 • nes joms Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX 1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatytas specialus mokestinis režimas.

Abiem atvejais darbdavys turi taikyti 20 proc. GPM tarifą. Darbo užmokesčiui viršijus 120 VDU ribą, pareiga perskaičiuoti GPM, deklaruoti pajamas ir sumokėti GPM tenka pajamas gavusiam darbuotojui.

2018 m. gruodžio mėn. apskaičiuotiems atostoginiams, išmokėtiems 2019 m., vadovaujantis GPMĮ pakeitimo įstatymo 7 str. 13 dalies nuostatomis, taikomas 15 proc. GPM tarifas. Išmokant atostoginius už 2018 m. gruodžio mėn., gali būti taikomas sausio mėn. NPD, tačiau, jį pritaikius, NPD perskaičiuojamas, 2019 m. sausio mėn. išmokant sausio mėn. darbo užmokestį.

Taip, mokesčių administratorius tikrins gyventojų pateiktus dokumentus, kuriais bus grindžiama teisė į mokesčio lengvatą. Taip pat bus tikrinama informacija įvairiose duomenų bazėse ir registruose, siekiant įsitikinti, ar nėra piktnaudžiaujama teise į mokesčio lengvatą (pvz., ar paslaugų teikėjas yra realus asmuo ir tuo mokestiniu laikotarpiu galėjo suteikti atitinkamą paslaugą, ar pranešimą pateikęs gyventojas ar jos sutuoktinis turi nepilnamečių vaikų ir kita). Kilus neaiškumams metinės pajamų deklaracijos tyrimo metu bus reikalaujama papildomų išlaidas pagrindžiančių dokumentų.

Pajamos natūra neindeksuojamos taikant koeficientą 1,289, nes indeksuojamas darbo užmokestis, kuris nurodytas Darbo kodekso 139 straipsnyje, o jis turi būti mokamas pinigais.

Nuo 2019 m. sausio 1 d.:
MMA (minimalioji mėnesinė alga) yra 555 Eur, o dydis (MMA x 1,3) = 721,50 Eur;
MVA (minimalusis valandinis atlygis) yra 3,39 Eur, o dydis (MVA x 1,3) = 4,407 Eur.

Taip, nuo 2019-01-01 neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama kompensacija skaičiuojama nuo indeksuoto pritaikius koeficientą 1,289 darbo užmokesčio. Pvz., jeigu indeksuotas darbo užmokestis yra 1289 Eur, maksimali neapmokestinamosioms pajamoms priskiriama kompensacijos suma - 644,5 Eur.

Nuolatiniai Lietuvos gyventojai 2019 m. gali paskirti tokias nuo 2018 m. gautų pajamų išskaičiuoto (sumokėto) pajamų mokesčio dalis:

 • iki 2 procentų pajamų mokesčio — juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) ir (ar) meno kūrėjams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą (LPĮ) turintiems teisę gauti paramą;

 • iki 1 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

 • iki 1 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

2020 m. ir vėlesniais metais nuolatiniai Lietuvos gyventojai galės paskirti:

 • iki 1,2 procentų pajamų mokesčio — juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) ir (ar) meno kūrėjams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą;

 • iki 0,6 procento — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra;

 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą.

20 proc. – mažosios bendrijos vadovo (ne nario) už vadovavimo veiklą gautai pajamų daliai, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus pajamas, apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus), tantjemomis, atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, iš darbdavio pagal autorines sutartis gautomis pajamomis neviršija: 120 VDU (136344 Eur) - 2019 m., 84 VDU - 2020 m., 60 VDU - 2021 m.

27 proc.- mažosios bendrijos vadovo (nesančio jos nariu) už vadovavimo veiklą gautai pajamų daliai, kartu su išvardytomis pajamomis viršijančiai: 120 VDU (136344 Eur) - 2019 m., 84 VDU - 2020 m., 60 VDU - 2021 m.

2018 m. gruodžio mėnesio Mėnesinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM313 formoje) į bendrą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą įskaičiuojama perskaičiuota (t. y. sumažėjusi dėl ligos dienų) darbuotojo darbo užmokesčio suma, o kaip išskaičiuotas pajamų mokestis deklaruojama visa iš gruodžio mėnesio darbo užmokesčio išskaičiuota pajamų mokesčio suma. Atitinkamai sumos įrašytinos ir Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijoje (GPM312 formoje). Susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojas galės susigrąžinti, deklaruodamas 2018 m. mokestinio laikotarpio pajamas.

Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje gavę A arba / ir B klasės pajamų, kuriems pagal GPMĮ nuostatas atsiranda pareiga perskaičiuoti mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, turės pateikti metines pajamų deklaracijas. Šiose deklaracijose gyventojai deklaruos ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio valstybėse gautas pajamas (gyventojų pajamų mokestį Lietuvoje mokės tik nuo pajamų, kurių šaltinis yra Lietuvoje). Pažymų apie užsienyje gautų pajamų sumas nenuolatiniai Lietuvos gyventojai Lietuvos mokesčių administratoriui pateikti neprivalės.

Remiantis nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu GPMĮ 6 straipsniu, IĮ savininko pajamoms iš pelno, nepriklausomai nuo to, ar jos buvo apmokestintos pelno mokesčiu ar ne, yra taikomas 15 proc. pajamų mokesčio tarifas.

Šiuo atveju mokesčių administratoriui teikiamoje Mėnesinės pajamų mokesčio nuo A klasės pajamų deklaracijos GPM313 formoje už 2018 m. gruodžio mėnesį į bendrą su darbo santykiais susijusių pajamų sumą turėtų būti įtraukta darbuotojui už gruodžio mėnesį apskaičiuota darbo užmokesčio suma, atėmus darbo užmokesčio sumą, tenkančią darbuotojo gruodžio mėn. sirgtoms dienoms, o į bendrą išskaičiuotą pajamų mokesčio sumą – faktiškai išskaičiuota pajamų mokesčio suma (atitinkamai ši išmoka deklaruojama ir deklaracijos GPM312 formoje). Tokiu atveju nuo 2018 m. mokestinio laikotarpio su darbo santykiais susijusių pajamų susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojas galės susigrąžinti, pateikdamas savo metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2018 metus.

Darbdavys nuo 2019 metais išmokėtų išeitinių išmokų, apskaičiuotų 2018 metais, privalės išskaičiuoti 15 proc. gyventojų pajamų mokestį. Nuo 2019 metais išmokėtų išeitinių išmokų, kurios apskaičiuotos 2019 metais, turi būti išskaičiuojamas 20 proc. gyventojų pajamų mokestis.

Juridinis asmuo – darbdavys, savo darbuotojui 2019 metais išmokėdamas autorinį atlyginimą už paslaugas, kurios buvo atliktos 2018 metais, nuo 2019 metais išmokamos autorinio atlyginimo sumos turi išskaičiuoti 20 proc. gyventojų pajamų mokestį.
Pagal GPMĮ nuostatas taikytiną progresinį 27 proc. pajamų mokesčio tarifą metinei iš darbdavio gauto autorinio atlyginimo daliai kartu su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), tantjemomis ar atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete, mokamo vietoj tantjemų arba kartu su tantjemomis, ir mažųjų bendrijų vadovų (ne narių) pagal civilinę (paslaugų) sutartį už vadovavimo veiklą gautomis pajamomis, viršijančiomis 120 VDU dydį, privalės prisitaikyti pats gyventojas.

Ligos išmokos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos yra apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu, neatsižvelgiant į gautų pajamų sumą. Į šių rūšių išmokas neatsižvelgiama skaičiuojant 120 VDU ribą.

Remiantis GPMĮ 22 straipsniu, šios pajamos pagal mokesčio mokėjimo tvarką yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių apskaičiuoti, sumokėti pajamų mokestį ir šias pajamas deklaruoti turi pats gyventojas. Iš mažosios bendrijos gauta suma, priskirta su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms, kurios deklaruojamos 02 pajamų rūšies kodu, turi neviršyti sumos, nuo kurios pagal LR valstybinio socialinio draudimo įstatymą (toliau – VSDĮ) yra skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario socialinio draudimo įmokos. Pagal VSDĮ 10 str. 3 d. 1 punktą, nuo šių pajamų VSD įmokos yra skaičiuojamos nuo mažosios bendrijos nario (ir vadovo) išsiimamos sumos. Atitinkamai, pajamų mokesčio apskaičiavimo tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma mažosios bendrijos nario (ir vadovo) metinėje pajamų deklaracijoje deklaruojama ir apmokestinama faktiškai išsiimama pajamų suma.
Kadangi šios išmokos buvo išsiimtos 2019 m., jos laikomos gyventojo 2019 m. pajamomis ir apmokestinamos GPMĮ 6 str. 11 dalyje nustatyta tvarka (120 VDU neviršijančios pajamos apmokestinamos 20 proc. tarifu, viršijančios – 27 proc. tarifu).

Pateiktu atveju, mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautos pajamos turi būti apmokestinamos pagal nuo 2019 m. įsigaliojusias GPMĮ nuostatas. Mažųjų bendrijų vadovų, kurie pagal Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymą nėra tų mažųjų bendrijų nariais, pagal civilinę paslaugų sutartį už vadovavimą gautos pajamos apmokestinamos taip:
1. 20 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama metinė pajamų dalis, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais, tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, neviršija 120 VDU;
2. 27 proc. pajamų mokesčio tarifu apmokestinama metinė pajamų dalis, kuri kartu su pajamomis iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių (išskyrus apskaičiuotas už 2018 m. ar ankstesnius metus bei ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas), iš darbdavio gautais autoriniais atlyginimais, tantjemomis bei atlygiu už veiklą stebėtojų taryboje, valdyboje, paskolų komitete, viršija 120 VDU.
Mažosios bendrijos vadovo (ne nario) pajamos už vadovavimą pagal civilinę paslaugų sutartį yra priskiriamos A klasės pajamoms (GPMĮ 22 str.). Mažoji bendrija nuo vadovui (ne nariui) išmokamų įvardintos rūšies pajamų turi išskaičiuoti 20 proc. pajamų mokestį. Jeigu pagal GPMĮ 6 str. atsiranda prievolė perskaičiuoti pajamų mokestį, jį perskaičiuoja pats gyventojas.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatyme nustatyta, kad 2018 m. ar ankstesnio mokestinio laikotarpio apskaičiuotos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, išmokėtos 2019 metais ar vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.
Atsižvelgiant į tai, grąžintinos neišmokėto darbo užmokesčio dalys, 2019 m. ir vėlesniais metais išmokamos Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo nustatyta tvarka, turi būti apmokestinamos taikant 15 procentų pajamų mokesčio tarifą.

Nekonkuravimo kompensacijos nėra laikomos darbo užmokesčio dalimi, todėl jos neturi būti indeksuojamos taikant 1,289 koeficientą.
Nekonkuravimo kompensacijos GPM apskaičiavimo tikslu yra laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Išmokamoms 2019 m., joms (įskaitant išmokamas atleistiems iš darbo darbuotojams) taikomas apskaičiavimo ir išmokėjimo metu galiojantis 20 proc. GPM tarifas.
15 procentų GPM tarifas taikomas tik toms nekonkuravimo kompensacijoms, kurios pagal nekonkuravimo susitarimus buvo apskaičiuotos 2018 m. ar anksčiau, tačiau išmokamos pavėluotai.

Kai išmokamas teismo priteistas (ar pagal teismo sprendimu patvirtintą taikos sutartį) vidutinis darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką (prasidėjusį 2018 m., o pasibaigusį 2019 m.) nuo atleidimo iš darbo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas už 2018 m. mėnesius, apmokestinamas taikant pereinamojo laikotarpio nuostatas, t. y. 15 proc. GPM tarifą, o apskaičiuotas už 2019 m. mėnesius - 20 procentų GPM tarifą.
Nuo vidutinio darbo užmokesčio, apskaičiuoto už 2018 m. mėnesius, valstybinio socialinio draudimo įmokos yra skaičiuojamos taikant 2018 metais galiojusius įmokų tarifus, o nuo už 2019 m. apskaičiuoto vidutinio darbo užmokesčio valstybinio socialinio draudimo įmokos skaičiuojamos taikant 2019 metais galiojančius tarifus.