IOTA

VMI prie FM yra Europos mokesčių administracijų organizacijos (toliau — IOTA) narė ir dalyvauja jos veikloje nuo pat organizacijos 1996 m. įkūrimo, kai Varšuvoje vykusioje Centrinės ir Rytų bei Baltijos šalių mokesčių administratorių konferencijoje buvo nuspręsta įkurti tokią organizaciją. Vienas iš pagrindinių IOTA organizacijos tikslų — skatinti Europos regiono mokesčių administratorių tarpusavio bendradarbiavimą.

VMI prie FM 1996—2018 m. laikotarpiu 9 kartus buvo išrinkta į IOTA Vykdomąją Tarybą, 1998 m. pirmininkavo IOTA organizacijai, 2018 m. VMI prie FM 10 kartą išrinkta į Vykdomąją Tarybą 2018 – 2019 m. laikotarpiui. IOTA Vykdomoji Taryba, kurią sudaro 8 šalys narės ir pirmininkaujanti šalis, renkama vienerių metų kadencijai bei yra atsakinga už organizacijos strateginių tikslų įgyvendinimą bei tolimesnį jos veiklos plėtojimą.

VMI prie FM struktūrinių padalinių atstovai dalyvauja darbiniuose IOTA susitikimuose pagal savo veiklos sritį. IOTA darbo programą sudaro teminiai seminarai, forumai, atvejo studijos analizės darbiniai susitikimai, kuriuose nagrinėjamos su mokesčių administravimu susijusios temos bei keičiamasi patirtimi su užsienio šalimis. Narystė IOTA organizacijoje taip pat suteikia galimybę keistis metodine informacija su užsienio mokesčių administracijomis užklausų forma.

Šiuo metu 44 užsienio mokesčių administracijos yra IOTA narės.

Internetinė svetainė: www.iota-tax.org