Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas

Kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimas

Naudojami kasos aparatai turi būti įrengti tose vietose, kuriose asmenys už jiems parduodamas prekes arba suteikiamas paslaugas sumoka grynaisiais ir (arba) negrynaisiais pinigais, kai yra naudojamasi mokėjimo priemone, arba kuriose asmenims už superkamas iš jų prekes sumokama grynaisiais pinigais. Kiekvienas naudojamas kasos aparatas turi būti įregistruotas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, vadovaujantis Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo".

Atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų, tačiau aukščiau nurodytiems asmenims bilietas, pinigų priėmimo kvitas (pinigų išmokėjimo kvitas), naudojamas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) nustatyta tvarka, arba mokėjimo operacijos patvirtinimo dokumentas, pinigų apskaitos ar kitas apskaitos dokumentas pateikiami privalomai arba asmenims pareikalavus, įtvirtinti Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau — Aprašas), IV skyriuje „Atvejai, kai nereikalaujama naudoti kasos aparatų". 

Tais atvejais, kai kasos aparato naudoti yra neprivaloma, o atsiskaitant grynaisiais pinigais naudojami pinigų priėmimo kvitai ir pinigų išmokėjimo kvitai (toliau kartu — kvitai), bilietai, ūkio subjektas kvitų, bilietų blankus gali gauti iš spaustuvės, dokumentų blankais prekiaujančio ūkio subjekto arba pasigaminti pats. Tai reiškia, jog VMI prie FM kvitų, bilietų ūkio subjektams neišduoda, o tik nustato jų reglamentavimą (naudojimo, išrašymo ir apskaitos ypatumus), kurio ūkio subjektai turi laikytis naudodami kvitus, bilietus savo veikloje. Tačiau išlieka prievolė apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose registruoti bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles.

Kvitų apskaitos principai įtvirtinti Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau — Kvitų taisyklės), III skyriuje „Kvitų blankų apskaita", o bilietų — Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo" (toliau — Bilietų taisyklės), III skyriuje „Bilietų apskaita". Tiek Kvitų taisyklėse, tiek Bilietų taisyklėse nustatytas imperatyvus reikalavimas vykdyti kvitų ir bilietų apskaitą pagal Kvitų taisyklėse ir Bilietų taisyklėse įtvirtintas nuostatas pildant atitinkamai kvitų blankų apskaitos knygą (Kvitų taisyklių 3 priedas „Pinigų priėmimo ir / arba išmokėjimo kvitų blankų apskaitos knyga") arba bilietų apskaitos knygą (Bilietų taisyklių priedas „Bilietų apskaitos knyga"). Pastebėtina, jog nors minėtų apskaitos knygų formos yra pavyzdinės, tačiau jos turi atitikti visus rekvizitus, nustatytus Kvitų taisyklėse ir Bilietų taisyklėse.

Kvite turi būti nurodyti tokie privalomi rekvizitai:

 1. dokumento pavadinimas;
 2. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, pavadinimas ar individualią veiklą vykdančio asmens vardas, pavardė;
 3. ūkio subjekto, išrašiusio kvitą, kodas, individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris;
 4. kvito data;
 5. parduodamų ar perkamų prekių (paslaugų) pavadinimai, kiekiai, matavimo vienetai, vieneto kaina. Šie duomenys nenurodomi, kai prekių (paslaugų) pardavėjas pardavimo operaciją įformina sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, draudimo liudijimu (polisu) arba kitu teisės aktuose nurodytu apskaitos dokumentu, kuriame šie duomenys jau yra, bei kai už numatomas įsigyti prekes ar paslaugas priimamos išankstinės (avansinės) įmokos. Tokiu atveju kvito eilutėje „Sumokėti už" („Išmokėti už") rašomas žodis „Sumokėta", nurodomas pardavimo dokumento pavadinimas, serija ir numeris. Jei už prekes ar paslaugas priimamos išankstinės (avansinės) įmokos, — Pinigų priėmimo kvito eilutėje „Sumokėti už" rašomi žodžiai „Išankstinė įmoka už" ir nurodomas parduodamų prekių (ar paslaugų) pavadinimas;
 6. sumokėta (išmokėta) suma eurais žodžiu bei centai skaičiais ir visa suma skaičiais;
 7. kvitą išrašiusio prekių (paslaugų) pardavėjo (supirkėjo) pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė;
 8. pirkėjo (įskaitant išankstines (avansines) įmokas sumokėjusį asmenį) parašas, vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (šie duomenys nurodomi pirkėjo pageidavimu);
 9. prekes pristačiusio asmens parašas, vardas ir pavardė, o šio asmens pageidavimu — jo asmens kodas, gyvenamoji vieta.

Visuose kvituose turi būti nurodyti jų serija ir eilės numeris. Kvito serija ir numeris turi būti sudaromi taip:

 • numeris sudaromas didėjančia seka;
 • numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;
 • ūkio subjektai privalo užtikrinti kvito numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose kvituose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Kvitai naudojami asmenims su ūkio subjektu atsiskaitant už prekes (paslaugas) arba ūkio subjektui perkant iš asmenų prekes (paslaugas) ir atsiskaitant su jais grynaisiais pinigais tik nustatytais atvejais, kai neprivaloma naudoti kasos aparatų. Taip pat kvitai gali būti naudojami priimant išankstines (avansines) įmokas. Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi, įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos iš šios kasos išmokant.

Kvitai išrašomi ūkinės operacijos metu arba tuoj pat jai pasibaigus. Kvitai užpildomi dviem egzemplioriais taip, kad abiejų egzempliorių duomenys būtų vienodi ir aiškiai įskaitomi. Vienas kvito egzempliorius lieka kvitą išrašiusiam asmeniui, o kitas atiduodamas pinigus sumokėjusiam ar prekę pristačiusiam (paslaugą suteikusiam) asmeniui. Jeigu, išrašant kvitą, padaroma klaida, jis pripažįstamas sugadintu. Taisyti įrašus kvite draudžiama.

Biliete turite nurodyti tokius privalomus rekvizitus:

 • kiekviename biliete turi būti nurodyta bilieto serija, eilės numeris ir bilieto, t. y. paslaugos, už kurią atsiskaitoma pagal bilietus, kaina (toliau vadinama — bilieto kaina);
 • biliete ir jo šaknelėje turi būti nurodyta vienoda serija, numeris bei kaina ir pažymėta kontrolei skirta vieta.

Bilieto serija ir numeris turi būti sudaromi taip:

 • numeris turi būti sudaromas didėjančia seka;
 • numeris turi būti paremtas viena ar daugiau serijų, kuri (kurios) ūkio subjektų pasirinkimu gali būti sudaroma (-os) iš raidinių simbolių arba skaitmenų;
 • ūkio subjektai privalo užtikrinti bilieto numerio, paremto serija (serijomis), unikalumą, t. y. skirtinguose bilietuose negali būti nurodomas tas pats numeris (paremtas ta pačia serija).

Bilietas, atitinkantis Bilietų taisyklėse nustatytus reikalavimus, yra pinigų priėmimo dokumentas, kuris po jo pardavimo suteikia jį įsigijusiam asmeniui teisę pasinaudoti biliete nurodyta paslauga ir įrodo paslaugos pardavimo ūkinės operacijos įvykdymą.

Sugadintus, asmenų / klientų grąžintus ar nepanaudotus kvitus (kartu su prekių grąžinimo (paslaugų atsisakymo) aktais), bilietus ūkio subjektas saugo, laikydamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų, reglamentuojančių dokumentų saugojimą, nustatytos tvarkos.

Teisės aktai, reglamentuojantys kasos aparatų ir grynųjų pinigų priėmimo dokumentų naudojimą:

 • Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo".
 • Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. V-255 „Dėl Kasos aparatų ir tiesioginio ryšio kompiuterių tinklo terminalų naudojimo taisyklių ir sprendimo išregistruoti kasos aparatą FR1156 formos patvirtinimo";
 • Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
 • Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-39 „Dėl Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir apskaitos taisyklių ir Bilietų naudojimo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo";
 • Bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklės, patvirtintos 2005 m. rugsėjo 8 d. įsakymas Nr. VA-66 „Dėl Bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių patvirtinimo ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 271 „Dėl Atsiskaitymo grynaisiais pinigais apskaitos dokumentų blankų ir bilietų bei bingo, totalizatoriaus, lažybų kortelių registravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklių ir Totalizatoriaus ir (ar) lažybų kortelių įregistravimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje pažymos FR0440 formos patvirtinimo" 1.1 punkto pripažinimo netekusiu galios".