Mokesčių naujienos

Dėl alkoholinių gėrimų atgabenimo iš kitų Europos sąjungos valstybių narių į tarptautines parodas Lietuvoje bei akcizų sumokėjimo

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvoje nuolat organizuojamos tarptautinės alkoholinių gėrimų parodos, kuriose neparduodami, tačiau demonstruojami ir degustuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – valstybės narės) pagaminti alkoholiniai gėrimai, teikiame atsakymus į mokesčių mokėtojams kylančius praktinius klausimus dėl šiose parodose demonstruojamų ir degustuojamų alkoholinių gėrimų pavyzdžių apmokestinimo akcizais bei jų atgabenimo į Lietuvą iš kitų valstybių narių tvarkos:

 

 1. Ar atsiranda prievolė sumokėti akcizus Lietuvoje už iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenamus alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose jų neparduodant?

 

Taip, Lietuvoje turi būti mokami akcizai[1] už alkoholinius gėrimus atgabentus iš kitų valstybių narių demonstruoti ir degustuoti tarptautinėje parodoje.

 

 1. Kokia tvarka į Lietuvą iš kitų valstybių narių turi būti gabenami alkoholiniai gėrimai, kurie yra skirti demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą tvarka priklauso nuo to, ar:

 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami taikant AMLAR[2]. Tam, kad alkoholinius gėrimus gautų taikant AMLAR[3], asmuo, gaunantis tokius gėrimus, turi įsiregistruoti gavėju[4], laikinai registruotu gavėju[5] arba įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Gėrimus iš kitos valstybės narės gali siųsti tik asmuo, turintis akcizais apmokestinamų prekių savininko statusą. Alkoholiniai gėrimai tokiu atveju turi būti gabenami išrašius elektroninį akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (e-AD)[6].
 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami netaikant AMLAR (t. y., kai akcizai už tokius alkoholinius gėrimus toje valstybėje narėje, iš kurios jie atgabenami, yra sumokėti). Asmuo pristatantis arba laikantis pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmuo, gaunantis šiuos gėrimus, privalo Valstybinę mokesčių inspekciją informuoti apie numatomą alkoholinių gėrimų gavimą[7] ir laidavimu (garantija) ar piniginiu užstatu užtikrinti, kad gautinų alkoholinių gėrimų akcizai Lietuvoje bus sumokėti. Tokio laidavimo (garantijos) ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“[8]. Gėrimai turi būti atgabenami išrašius[9] supaprastintą akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (SAAD).

 

 1. Kaip įsiregistruoti gavėju, laikinai registruotu gavėju ar įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Asmenų registravimo į registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo į registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-62[10].

Laikinai registruoto gavėjo statusas asmeniui suteikiamas vienam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, gavimui, konkrečiam tokių prekių kiekiui ir tik iš vieno siuntėjo[11]. Asmenų registravimo į laikinai registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. VA-94[12].

Teisės aktuose[13] numatytos specialios sąlygos[14] steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tarptautinėse parodose. Įsteigus tokį sandėlį, alkoholiniai gėrimai galėtų būti atgabenami, laikomi ir išgabenami taikant AMLAR. Tokiu būdu akcizai būtų mokami tik už tuos į tarptautines parodas atgabentus alkoholinius gėrimus, kuriems šis režimas buvo panaikintas (pvz., jie buvo suvartoti). Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157[15].

 

 1. Kam atsiranda prievolė sumokėti akcizus už iš kitų valstybių narių atgabentus į Lietuvą alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami taikant AMLAR, prievolė sumokėti akcizus atsiranda asmeniui gaunančiam alkoholinius gėrimus.

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami netaikant AMLAR – asmeniui, pristatančiam arba laikančiam pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmeniui, gaunančiam šiuos gėrimus.

 

 1. Kokia tvarka ir terminais turi būti pateikiama akcizų deklaracija Lietuvoje?

 

 • gavus alkoholinius gėrimus - iki kito mėnesio 15 d. (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus registruoto gavėjo ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko statusą);
 • per 5 darbo dienas nuo alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą dienos (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus laikinai registruoto gavėjo statusą arba gėrimai atgabenti netaikant AMLAR).

Deklaracijos turi būti teikiamos vadovaujantis Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[16].

 

 1. Ar galima susigrąžinti sumokėtus akcizus už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus?

 

Taip, už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus, kurių akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, akcizai gali būti grąžinti.[17]

 

 1. Ar ant alkoholinių gėrimų, skirtų demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose, kurie iš kitų valstybių narių atgabenami į Lietuvą, turi būti klijuojamos banderolės?

 

Ne.[18] Banderolių klijuoti nereikalaujama ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, įvežamų iš bet kurios valstybės ar teritorijos ir skirtų pristatyti, demonstruoti ar degustuoti Lietuvoje organizuojamose parodose ir reprezentaciniuose renginiuose, tačiau tokiais atvejais asmuo apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą turi informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

 

 1. Ar tarptautinės parodos organizatorius gali įsiregistruoti registruotu gavėju, laikinai registruotu gavėju arba steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Taip.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-03 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-16228.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – AĮ) 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai.

[2] Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

[3] AĮ 16 straipsnio 1 dalis.

[4] Registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[5] Laikinai registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[6] AĮ 16 straipsnio 2 dalis.

[7] Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“.

[8] Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės.

[9] AĮ 16 straipsnio 6 dalis.

[10] „Dėl prekybininkų registravimo (Dėl akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo)“.

[11] AĮ 7 straipsnio 6 dalis.

[12] „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“.

[13] AĮ 4 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį kitais nei akcizais apmokestinamų prekių gamyba, perdirbimas ar maišymas atvejais. Šią nuostatą įgyvendina Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau - Aprašas) nuostatos, kurio 4.5 papunktis nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse.

[14] Aprašo 6 punkto nuostatos nustato, kad leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį analizuojamu atveju gali būti išduodamas netaikant reikalavimo dėl vidutinio vienu metu per dieną laikomų prekių kiekio, bei veiklos vykdymo trukmės reikalavimo.

[15]„Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“.

[16] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

[17] Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“.

[18] Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 21.7 papunktis.