Mokesčių naujienos

Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. VA-90 pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 liepos 14 d. įsakymu VA-42 pakeistos Pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau — Taisyklės).

Taisyklių pakeitimas atliktas siekiant atnaujinti Pranešimo apie mokestinį patikrinimą formą (FR0663). Formos (FR0663) viršuje panaikintas laukelis „įstaigos duomenys“. Šio pranešimo baigiamojoje dalyje panaikinta apskundimo tvarka, atitinkamai keičiamas Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos užpildymo taisyklių 7.8 papunktis, išbraukiant nuostatą dėl nurodomos apskundimo tvarkos. Minėtas pakeitimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kurioje teismas priimtuose sprendimuose yra pasisakęs, jog Pranešimas apie mokestinį patikrinimą ar mokestinį tyrimą negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku mokesčių teisinių santykių srityje. Šie pranešimai yra procedūriniai dokumentai, kurie patys niekaip nelemia mokesčių mokėtojo materialinių teisių ir (ar) pareigų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo srityje atsiradimo, pasikeitimo ar pasibaigimo. Konkrečias teisines pasekmes mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo kontrolės srityje mokesčių mokėtojui sukelia galutinis sprendimas, užbaigiantis mokestinio patikrinimo procedūrą, — t. y. sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo, jei mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratorius nustato mokesčių įstatymų pažeidimus (2011 m. kovo 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1004/2011; 2012 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-607/2012; 2013 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-625/2013).

Taip pat atnaujintos Patikrinimo pažymos (FR0681) bei Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo (FR0682) formos, detalizuojant jų apskundimo tvarką.

Atsižvelgiant į tai, kad institucijos antspaudas dedamas pasirašius rašytiniu parašu patikslintos Pranešimo apie mokestinį patikrinimą FR0663 formos, Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir Sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisyklės.

Patikrinimo akto FR0680 formoje atnaujintas herbas. 

Be išvardytų pakeitimų Taisyklėse naikinamos teisės aktų paskelbimo Valstybės žiniose nuorodos bei atnaujinti pasikeitusių teisės aktų pavadinimai.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-05-20  rašte Nr. (29.3-31-3)-R-3196.

 

 

Informaciją parengė
Teisės departamentas