Mokesčių naujienos

Dėl VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau ― VMI prie FM) informuoja, kad VMI prie FM viršininko 2021 vasario 12 d. įsakymu VA-13 pakeistos Operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisykės, patvirtintos VMI prie FM viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VA-128 (toliau – Taisyklės).

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai:

  1. Atsižvelgiant į tai, kad nuostatos dėl darbuotojų skaičiaus skyrimo atlikti operatyvų patikrinimą neturėtų būti viešųjų taisyklių objektas, šios nuostatos išimamos iš Taisyklių 91 punkto.
  2. Taisyklių 25 punkte atsisakyta nuostatų dėl pakartotinio nurodymo įteikimo administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, kuris per mokesčių administratoriaus nustatytą terminą neatvyksta dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo, kadangi pasikeitus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksui užtenka pažeidėją paraginti atvykti vieną kartą.
  3. Taisyklių 39 punktas keičiamas numatant, kad už operatyvių patikrinimų atlikimą atsakingas valstybės tarnautojas su operatyviu patikrinimu susijusius popierinius dokumentus ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po patikrinimo pabaigos perduoda į saugyklose esančias mokesčių mokėtojų bylas. Pakeitimas atliktas, kadangi dalis operatyvių patikrinimų dokumentų yra pasirašomi elektroniniu parašu ir archyvuojami elektroninėse bylose ir į popierinių dokumentų bylą nespausdinami ir nesegami.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-02-15  rašte Nr. (1.18-31-4)-R-688.