Mokesčių naujienos

Informacinis pranešimas dėl LR Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, susijusioms su teisiniu pagrindu nustatyti atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarką, Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimą Nr. 808[1], kuriuo buvo pakeistas Nutarimas[2] ir juo patvirtintas Aprašas[3].

Nutarime ir Apraše atlikti šie pagrindiniai pakeitimai:

1. Patikslinti Nutarimo antraštė ir preambulė, Aprašo pavadinimas ir Aprašo 1 punktas.

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 pakeitimo įstatymas įsigaliojo 2022 m. gegužės 1 d. ir juo nauja redakcija išdėstytame Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme (toliau — Finansinės apskaitos įstatymas) nebeliko įgaliojimų Lietuvos Respublikos Vyriausybei nustatyti grynųjų pinigų priėmimo, išmokėjimo, jų apskaitos ir laikymo tvarką.

Tačiau MAĮ[4] 40 straipsnio 13 punktas[5] paveda Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais, būdais ir tvarka mokesčių mokėtojams fiksuoti Duomenis[6]. Kadangi šis pavedimas apima atitinkamus įgaliojimus tiek dėl grynųjų, tiek dėl negrynųjų pinigų bei siekiant MAĮ, Nutarime ir Apraše naudojamų sąvokų vieningumo,  patikslinti Nutarimo antraštė ir preambulė, Aprašo pavadinimas ir Aprašo 1 punktas — „Dėl Atsiskaitymų už prekes ir paslaugas duomenų fiksavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Pakeistos redakcijos kasos aparato nenaudojimo išimtis, įtvirtinta Aprašo 23.6 papunktyje, neteks galios 2025 m. gegužės 1 d.

Atsižvelgiant į Finansinės apskaitos įstatymo nuostatas, priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimas Nr. 164 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“, kuriuo pripažįstamas netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais (toliau — Nutarimas Nr. 179). Šis nutarimas įsigaliojo kartu su naujos redakcijos Finansinės apskaitos įstatymu 2022 m. gegužės 1 d., taip pat atitinkamai turėtų būti pripažinta netekusia galios Aprašo 23.6 papunktyje nustatyta kasos aparato nenaudojimo išimtis — kasos aparatų nereikalaujama naudoti, kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami kasos pajamų orderį Nutarimo Nr. 179 nustatyta tvarka.

Siekiant sudaryti sąlygas ūkio subjektams prisitaikyti prie naujo teisinio reguliavimo ir atsižvelgus į teisės aktuose įtvirtintus naujų techninių reikalavimų kasos aparatams taikymo ir pareigos Duomenis teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai paskutinio etapo pradžios datą, nustatyta laikina išimties redakcija, kartu numatant, jog ji neteks galios 2025 m. gegužės 1 d.:

23.6. kai ūkio subjektai priima pinigus išrašydami  finansinės apskaitos dokumentą, kuriuo pagrindžiama grynaisiais pinigais atliekama ūkinė operacija, Finansinės apskaitos įstatyme nustatyta tvarka;“.

3. Pakeistas Aprašo 23.11 papunktis, nustatant ūkio subjektams palankesnį teisinį reguliavimą

Kasos aparatų nenaudojimo išimtis, nustatyta Aprašo 23.11 papunktyje, pakeista taip — kasos aparatų nereikalaujama naudoti „lengvuosiuose automobiliuose, kuriais vežami keleiviai už atlygį pagal užsakymą

Aprašo 23.11 papunktyje atsisakyta perteklinės sąlygos dėl kvitų spausdintuvų atitikties techniniams reikalavimams, nustatytiems Valstybinės mokesčių inspekcijos, nes šiuo metu Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 181 straipsnio 4 dalies 1 punktas įpareigoja keleivių vežimo organizatorius teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai informaciją apie keleivių vežimo organizatoriaus paslaugomis besinaudojančių vežėjų iš keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą veiklos gaunamas pajamas ir kitus duomenis, susijusius su mokesčių apskaičiavimu ir deklaravimu Valstybinės mokesčių inspekcijos nustatyta tvarka ir terminais.

Šią informaciją taip pat rasite VMI prie FM 2022-08-26 rašte Nr. (1.18-31-4 Mr.) R-3523.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

 

[1]Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 3 d. nutarimas Nr. 808 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2]Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

[3]Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas.

[4]Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

[5]Mokesčių mokėtojas privalo „13) Lietuvos Respublikos Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais, būdais ir tvarka fiksuoti atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, — superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenis;“.

[6]Atsiskaitymų už parduodamas prekes (kai prekės superkamos, — superkamas prekes) ir teikiamas paslaugas duomenys.