2018 m. II ketvirčio VMI statistinė informacija

Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų1 bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos.

Ši tvarka sudaro sąlygas stebėti kiek tokių kreipimųsi yra, ar politikų kreipimųsi daugėja / mažėja, kokiais klausimais dažniausiai kreipiamasi, kas kreipiasi, ar politikas (-ai) nesiekia gauti iš VMI darbuotojų paslaptyje laikomos informacijos, ar nebando daryti įtakos darbuotojų veiksmams ar sprendimams ir pan.

Statistika. Per 2018 m. II ketv. į VMI politikai kreipėsi 17 kartų, iš kurių:

  • 3 kreipimaisi buvo dėl asmeninių mokestinių prievolių;
  • 3 atvejais politikai VMI pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus;
  • likę politikų kreipimaisi buvo susiję su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (pvz., VMI buvo paprašyta pateikti informaciją, kokius žemės ūkio paskirties mokesčio tarifus taiko savivaldybės ir kt.), (žr. 1 diagrama).


  1.Diagrama. Politikų kreipimosi priežastys.

Iš 17 politikų kreipimųsi 6 kreipimaisi buvo raštu (tiek oficialiai, tiek el. paštu), 7 kreipimaisi telefonu, 1 kreipimasis užfiksuotas tiek el. paštu, tiek telefonu, o 3 atvejais su politikais įvyko susitikimai VMI patalpose.

Palyginimui: per 2018 m. I ketv. į VMI politikai kreipėsi 19 kartų, iš kurių:

  • 1 kreipimasis buvo dėl galimai netinkamo mokesčių mokėtojo aptarnavimo viename iš VMI padalinių;
  • 3 atvejais politikai persiuntė VMI pagal kompetenciją nagrinėti mokesčių mokėtojų skundus;
  • likę politikų kreipimaisi buvo susiję su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (pvz., VMI buvo paprašyta pateikti informaciją apie galimus piktnaudžiavimus atliekų tvarkymo srityje ir kt.).

Per 2017 m. II ketvirtį politikai į VMI kreipėsi 11 kartų, iš jų 2 kreipimasis - dėl galimai netinkamų VMI darbuotojų veiksmų, 3 kreipimaisi - dėl bendro pobūdžio informacijos, likę 6 kreipimaisi - pranešant apie mokesčių mokėtojų galimus mokestinius pažeidimus.


[1] Valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, Europos Parlamento nariai, paminėtų asmenų atstovai (toliau kartu – Politikai).


VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis


VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra numatyta, jog informacija apie VMI prie FM viršininko, jo pavaduotojų, AVMI viršininkų (toliau kartu – VMI vadovybė) susitikimus VMI patalpose su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ar jų atstovais skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Vadovų darbotvarkės".

Statistika. Per 2018 m. II ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 29 kartus, iš kurių daugiausia, t. y. 14 susitikimų įvyko VMI prie FM, 6 susitikimai įvyko Šiaulių AVMI, po 3 susitikimus įvyko Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio AVMI. (žr. 2 diagrama).

  
  2.Diagrama. VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis.

Iš 29 įvykusių susitikimų 21 kartą VMI vadovybė susitiko su juridiniais asmenimis ir 8 kartus su fiziniais asmenimis.
Juridiniai asmenys susitikimus su VMI vadovybe inicijavo siekiant aptarti įvairius mokestinius klausimus (įmonėse susiduriant su nestandartinėmis situacijomis, keičiant / plečiant veiklą ar pan.), o fiziniai asmenys - aptarti klausimus dėl įvykusių mokestinių tyrimų, siekiant gauti konsultacijas.

Palyginimui: per 2018 m. I ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 27 kartus, iš kurių daugiausia, t. y. 12 susitikimų įvyko VMI prie FM; po 4 - Šiaulių ir Panevėžio AVMI; 3 – Kauno AVMI; po 2 – Klaipėdos AVMI ir Vilniaus AVMI.
Iš 27 įvykusių susitikimų 18 kartų VMI vadovybė susitiko su juridiniais asmenimis ir 9 kartus su fiziniais asmenimis.
Juridiniai asmenys susitikimus su VMI vadovybe dažniausiai inicijavo aptarti klausimams bendradarbiavimo srityje, o fiziniai asmenys - aptarti klausimus dėl jų atžvilgiu atliekamų kontrolės veiksmų.


VMI darbuotojų susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi informuoti apie VMI patalpose įvykusius susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais, jei susitikti su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais VMI dirbantiems asmenims nėra pavesta vykdant priskirtas funkcijas ir / arba tokie susitikimai nėra numatyti pagal pareigybių aprašymus.

Statistika. Per 2018 m. II ketvirtį įvyko 25 VMI darbuotojų susitikimų su mokesčių mokėtojais (žr. 3 diagramą).

  
  3.Diagrama. VMI darbuotojų susitikimai su mokesčių mokėtojais.

Susitikimai vyko dėl kelių priežasčių, t. y. 1) su atitinkamas paslaugas siūlančiomis / teikiančiomis bendrovėmis; mokestinių patikrinimų; bendro pobūdžio konsultaciniais klausimais (15 tokio pobūdžio susitikimų); 2) su mokesčių mokėtojais, kurie atvyko pasitarti rūpimais individualiais klausimais (10 tokio pobūdžio susitikimų).
Palyginimui: per 2018 m. I ketvirtį įvyko 23 VMI darbuotojų susitikimų su mokesčių mokėtojais.
Susitikimai vyko dėl dviejų priežasčių, t. y. 1) su atitinkamas paslaugas siūlančiomis / teikiančiomis bendrovėmis (11 tokio pobūdžio susitikimų); 2) su mokesčių mokėtojais, kurie atvyko pasitarti rūpimais individualiais klausimais (12 tokio pobūdžio susitikimų). 


Kreipimaisi į STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 str. 1 d. reglamentuoja, jog kai asmuo siekia eiti atitinkamas pareigas valstybės ar savivaldybė įstaigoje ar įmonėje (vadovaujančias pareigas), privaloma kreiptis į STT, kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. STT surenka ir pateikia informaciją apie tai, ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi / turėjo administracinių nuobaudų ir pan. (KPĮ 9 str. 2 d.).

Statistika. Per 2018 m. II ketvirtį Į STT buvo kreiptasi 2 kartus su prašymu pateikti informaciją apie 2 VMI prie FM darbuotojus (laikinai paskirto vedėjo pavaduotojo ir vyriausiojo patarėjo).

Palyginimui: Per 2018 m. I ketvirtį Į STT buvo kreiptasi 1 kartą su prašymu pateikti informaciją apie 10 VMI prie FM darbuotojų.

Per 2017 m. II ketvirtį į STT kreiptasi 1 kartą dėl 1 darbuotojo (poskyrio vedėjo).


Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu yra atliekamas VMI parengtų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, siekiant nustatyti teisines spragas, dėl kurių gali kilti korupcijos apraiškų.

Statistika. Per 2018 m. II ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 17 teisės aktų projektų: 10 viešojo administravimo, 7 vidaus administravimo teisės aktų projektus. Dėl 7 teisės aktų projektų buvo pateikta 20 pastabų / pasiūlymų, iš jų atsižvelgta į 12.

Palyginimui: Per 2018 m. I ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 27 teisės akto projektus: 19 viešojo administravimo, 8 vidaus administravimo teisės aktų projektus. Dėl 6 teisės aktų projektų buvo pateikta 20 pastabų / pasiūlymų, iš jų atsižvelgta į 18.

Per 2017 m. II ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 18 teisės aktų projektų, pateikė 93 pastabas / pasiūlymus, iš kurių į 33 buvo atsižvelgta.

Daugiau statistinės informacijos, susijusios su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu galite rasti čia.


Išvykimai į ne NATO priklausančias valstybes

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios užsienio valstybės Lietuvos Respublikoje gali turėti interesų, kuriems įgyvendinti nepakanka viešai prieinamos informacijos, todėl šių valstybių žvalgybos gali siekti gauti jų interesams svarbios informacijos, susijusios VMI vykdoma veikla / funkcijomis. Su minėtu siekiu gauti informaciją gali susidurti kiekvienas VMI valstybės tarnautojas ir darbuotojas, VMI darbuotojai yra įpareigoti informuoti apie išvykimus į ne NATO priklausančias valstybes.

Statistika. Per 2018 m. II ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 62 išvykimus į NATO nepriklausančias valstybes.

Palyginimui: per 2018 m. I ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 39 išvykimus į NATO nepriklausančias valstybes.

Per 2017 m. II ketvirtį tokie išvykimai deklaruoti 37 kartus.