Kita aktuali informacija

DAC7: kas yra Tarybos direktyva (ES) 2021/514 ir ką ji reiškia platformų operatoriams

Atsiradus Tarybos direktyvai (ES) 2021/514, skaitmeninių platformų operatoriai kartą per metus turės teikti VMI duomenis apie platformoje veikiančių pardavėjų gautas pajamas, priskaičiuotus mokesčius ar komisinius.

Šie duomenys turės būti teikiami per VMI TIES (https://www.vmi.lt/ties/).

 

DAC7: kokie platformų operatoriai turės teikti ataskaitas

Tarybos direktyva (ES) 2021/514 aktuali ES registruotoms ir veikiančioms skaitmeninėms platformoms, kurias naudodami pardavėjai gali susisiekti su vartotojais, tokiu būdu vykdyti komercinę veiklą ir gauti su ta veikla susijusį atlygį, pavyzdžiui, paslaugų ir apgyvendinimo, pavėžėjimo, maisto pristatymo, grožio paslaugų užsakymo, prekių pardavimo, transporto priemonių nuomos veiklas. Kitaip tariant, Tarybos direktyva (ES) 2021/514 yra aktuali platformoms, kurių veikla yra:

 • bet kokio nekilnojamojo turto ir automobilių stovėjimo vietų nuoma;
 • asmeninės paslaugos;
 • prekių pardavimas;
 • bet kokios rūšies transporto priemonių nuoma.

Be to, Tarybos direktyva (ES) 2021/514 aktuali ir ne ES skaitmeninėms platformoms, kurios sudaro sąlygas pardavėjams vykdyti veiklą ES.

Duomenis VMI turi teikti toks platformos operatorius, kuris atitinka bent vieną iš žemiau nurodytų kriterijų:

 • yra Lietuvos apmokestinamasis vienetas;
 • arba įsisteigęs pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • arba nuolatinis valdymo organas yra Lietuvoje;
 • arba turi nuolatinę buveinę Lietuvoje;
 • arba yra trečiosios šalies (ne ES) platformos operatorius, kuris sudaro sąlygas praneštiniems pardavėjams vykdyti veiklą ES ir pasirenka duomenis teikti Lietuvos mokesčių administratoriui.

 

Be to, duomenys turi būti teikiami, jei tenkinami šie papildomi kriterijai:

 • platformas naudojančių pardavėjų pajamos yra gaunamos iš tam tikros veiklos (nekilnojamojo turto nuoma, asmeninės paslaugos, prekių pardavimas, transporto priemonių nuoma), kurią vykdyti buvo sudarytos sąlygos platformoje platformų operatoriaus (MAĮ 61-3 straipsnio 1 dalis);
 • platformos operatorius su pardavėju (-ais) yra sudaręs naudojimosi platforma ar jos dalimi sutartį (-is) (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 1 punktas);
 • platformoje turi būti sudarytos sąlygos ja naudotis platformos naudotojams, o pardavėjams susisiekti su kitais platformos naudotojais, siekiant vykdyti tam tikrą veiklą (nekilnojamojo turto nuomą, asmenines paslaugas, prekių pardavimą, transporto priemonių nuomą) (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 3 punktas);
 • pardavėjas yra užsiregistravęs platformoje ir vykdo tam tikrą veiklą arba kuriam sumokamas arba įskaitomas su tam tikra veikla susijęs atlygis (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 4 punktas);
 • pardavėjui mokamo atlygio arba įskaitomo bet kokios rūšies užmokesčio suma turi būti žinoma arba pagrįstai galima manyti, kad yra žinoma, platformos operatoriui (MAĮ 61-3 straipsnio 2 dalies 5 punktas).
 

DAC7: ką turi žinoti platformų operatoriai

 • Kiekviena internetinė prekyvietė-platformos operatorius turėtų peržiūrėti jau iki šiol savose sistemose renkamą pardavėjų informaciją ir įvertinti, kokius papildomus duomenis turės rinkti pagal Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių reglamentavimą.
 • Prieš teikiant duomenis, platformos operatorius turi užsiregistruoti per 5 d. d. nuo veiklos vykdymo pradžios.

Trečiųjų šalių (ne ES) platformos operatoriai, pradėdami platformos operatoriaus veiklą, privalo užsiregistruoti pasirinktoje vienoje Europos Sąjungos valstybėje narėje. Jei trečiosios šalies (ne ES) platformos operatorius pasirenka užsiregistruoti Lietuvoje, jis privalo užsiregistruoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos vykdymo Europos Sąjungoje pradžios.

Lietuvos juridinis asmuo turi užregistruoti struktūrinio padalinio duomenis, užpildydamas FR0791A formą, o užsienio juridinis asmuo turi registruotis, užpildydamas FR0227 formą.

DAC7: kaip užsiregistruoti arba užregistruoti struktūrinio padalinio duomenis VMI sistemose

 

 1.  Platformos operatoriaus — Lietuvos juridinio asmens atveju reikalinga užregistruoti struktūrinio padalinio duomenis:

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/1125231/vm-221109-dac7-vizualas-svetainei-01.png/82c583a5-5039-f5a9-2306-4b987a3af7ce?t=1668069817014

 1. Platformos operatoriaus — užsienio juridinio asmens atveju reikalinga užsiregistruoti:

https://www.vmi.lt/evmi/documents/20142/1125231/vm-221109-dac7-vizualas-svetainei-02.png/a44cc409-4e87-ba3b-c61a-cc2d2159af3d?t=1668069816465

* Papildomai su FR0227 forma trečiosios šalies (ne ES) platformos operatorius turi pateikti informaciją apie jo registravimą ES valstybių narių specialiųjų OSS (angl. One Stop Shop) schemų naudotoju, nurodydamas OSS (angl. One Stop Shop) sistemoje sugeneruotą (-us) importo schemos dalyvio identifikavimo kodą (-us), ir laisvos formos raštu informaciją apie valstybes, kuriose praneštini pardavėjai yra rezidentai.

 

DAC7: kada reikia pateikti duomenis VMI

Duomenis teikiantys platformų operatoriai kasmet privalo kaupti ir kartą per metus VMI (ne vėliau kaip iki sausio 31 d. už praėjusius kalendorinius metus, kuriais pardavėjas nustatytas kaip praneštinas pardavėjas) pateikti informaciją apie pardavėjus, gaunančius pajamų iš tam tikros veiklos, kurią vykdyti buvo sudarytos sąlygos platformoje.

Pirmą kartą už praėjusius kalendorinius metus platformų operatoriai turės duomenis pateikti iki 2024 m. sausio 31 d.

 

DAC7: kiti reikalavimai

 • Praneštinus pardavėjus, jų rezidavimo vietą nustato pats platformų operatorius;
 • Kiekvienas platformos operatorius privalo patikrinti informaciją, kurią renka iš pardavėjų, iki ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d. (pavyzdžiui, 2023 m. prisiregistravusių pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūros turi būti atliktos iki 2023 m. gruodžio 31 d.).
 • Iki antrojo ataskaitinio laikotarpio gruodžio 31 d. išsamaus patikrinimo procedūros atliekamos, kai pardavėjai buvo platformoje prisiregistravę iki 2023 m. sausio 1 d., taip pat naujai tapusio duomenis teikiančio platformos operatoriaus atžvilgiu (pavyzdžiui, 2025 m. tapus duomenis teikiančiu platformos operatoriumi, toks operatorius pardavėjų išsamaus patikrinimo procedūras turi atlikti iki 2026 m. gruodžio 31 d.).
 • Duomenis teikiantis platformos operatorius visą VMI pateiktą informaciją apie pardavėją taip pat turi pateikti ir praneštinam pardavėjui, su kuriuo ši informacija susijusi (ne vėliau kaip sausio 31 d., už praėjusius kalendorinius metus).
 • Kiekvienas platformos operatorius turi saugoti duomenis apie pardavėjus 5 metus nuo ataskaitinio laikotarpio, su kuriuo informacija susijusi, pabaigos. Taip pat tokį patį laikotarpį turi saugoti ir informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi, susijusius su informacijos apie pardavėjus kaupimu, tikrinimu ir teikimu VMI.

 

DAC7. Kokią informacija reikalinga pateikti VMI?

Platformos operatoriaus informacija

Praneštino pardavėjo (FA ir JA) informacija

 • pavadinimas;
 • registruotosios buveinės adresas;
 • mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris;
 • platformos veiklos rūšies pavadinimas;
 • mokesčių administratoriaus suteiktas individualus identifikacinis numeris (*trečiosios šalies platformos operatoriaus atveju).
 • vardas, pavardė (FA) arba pavadinimas (JA);
 • gimimo data (FA);
 • subjekto kodas (JA);
 • mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris ir ją suteikusi valstybė (FA ir JA);
 • PVM mokėtojo kodas (*FA ir JA, jei ši informacija žinoma);
 • rezidavimo valstybė (FA ir JA);
 • pagrindinis adresas (FA — veiklos vykdymo adresas, JA — registruotosios buveinės adresas);
 • kiekvieną valstybę, kurioje įsikūrusi nuolatinė buveinė ir vykdoma atitinkama veikla (*JA, jeigu ši informacija žinoma);
 • banko sąskaitos informacija (turėtojo vardas, pavardė arba pavadinimas, numeris, kodas ir pan.)
 • visas gautas atlygis, išskaičiuoti mokesčiai ar komisiniai;
 • atitinkamų veiklų skaičių (*siūlomos turto grupės nuomos atžvilgiu);
 • nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris (*vykdant veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto nuomos paslaugomis);
 • dienų skaičius, kuomet nekilnojamasis turtas buvo nuomotas (*vykdant veiklą, susijusią su nekilnojamojo turto nuomos paslaugomis).

 

DAC7: papildoma informacija

 

DAC7: kyla klausimų?

Kilus klausimams dėl Tarybos direktyvos (ES) 2021/514, e. paklausimus galima teikti Mano VMI, arba mokesčių informacijos telefonu 1882.

Dažiausiai užduodamus klausimus galite rasti čia.