Dėl akcizų už dyzeliną, benziną, sunaudojamą elektros energijos gamybai grąžinimo

Atsižvelgdami į praktikoje mokesčių mokėtojų užduodamus klausimus, susijusius su dyzelino / benzino sunaudojimu elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, parengėme dažniausiai užduodamus klausimus Dėl akcizų už dyzeliną / benziną, sunaudojamą elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, grąžinimo bei pagamintos elektros energijos apmokestinimo akcizais.

 

1. Ar dyzelinas, sunaudojamas elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, yra atleidžiamas nuo akcizų?

 

Taip. Pagal Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalies 4 punkto nuostatas, nuo akcizų atleidžiami energiniai produktai (įskaitant dyzeliną), sunaudojami visų rūšių elektros energijos gamybos procese, išskyrus energinius produktus, sunaudojamus gamintojo reikmėms kaip variklių degalai arba kaip šildymui skirtas kuras, kuriems akcizai taikomi bendra tvarka.


2. Ar šildymui skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras) bei gazoliai, skirti naudoti žemės ūkio veiklai, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, žemės ūkio produktų gamybai (Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2, 3 dalys), gali būti naudojami elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams?

 

Ne.


3. Kokiu būdu dyzelinas, sunaudotas elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, atleidžiamas nuo akcizų?

 

Lengvata taikoma grąžinant sumokėtus akcizus už dyzeliną, jį panaudojus elektros energijos gamybai (Akcizų įstatymo 43 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“).


4. Kas gali susigrąžinti akcizus už dyzeliną, panaudotą generatoriuose elektros energijos gamybai komerciniams tikslams?

 

Akcizus gali susigrąžinti asmenys, dyzeliną panaudoję generatoriuose elektros energijos gamybai komerciniams tikslams.


5. Kokį prašymą reikia pateikti VMI, siekiant susigrąžinti sumokėtus akcizus už dyzeliną, panaudotą generatoriuose elektros energijos gamybai?

 

Asmenys, norintys susigrąžinti (įskaityti) sumokėtus akcizus už dyzeliną, panaudotą elektros gamybai, turi ne dažniau kaip kartą per kalendorinį mėnesį per Mano VMI pateikti FR0397 formos prašymą grąžinti akcizus (Akcizų grąžinimo prašymų užpildymo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 255).


6. Kokie dokumentai turi būti pateikiami VMI kartu su prašymu grąžinti akcizus (FR0397 forma)?

 

Kartu su prašymu (FR0397 forma) reikia pateikti:

- dyzelino įsigijimo (importo) dokumentų (sąskaitų faktūrų, PVM sąskaitų faktūrų ir (ar) kitų įsigijimą patvirtinančių dokumentų), kuriuose nurodyta akcizų suma kopijas arba kitus įrodymus, kuriais patvirtinamas akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje;

- dokumentus, kuriais įrodomas dyzelino panaudojimas elektros energijos gamybai, ir kita informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, koks dyzelino kiekis buvo panaudotas šiuo tikslu (elektros generatoriaus (-ių) techniniai duomenys bei informacija, pagal kurią būtų galima apskaičiuoti faktiškai sunaudotą energinių produktų kiekį ir pagamintą elektros energijos kiekį (elektros skaitiklio arba generatoriaus motovalandų skaitiklio rodmenys)).


7. Ar atsiranda prievolė sumokėti akcizus už generatoriuose pagamintą elektros energiją?

 

Taip. Prievolė mokėti akcizus už elektros energiją atsiranda, kai ji suvartojama elektros energijos gamintojo savoms reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 4 punktas, 46 straipsnis).


8. Kas yra laikoma elektros energijos suvartojimu savoms reikmėms?

 

Elektros energijos suvartojimu savoms reikmėms laikomas bet koks elektros gamintojo elektros sunaudojimas kitiems tikslams negu elektros gamybos procesams ir gamybos procesui palaikyti. Jeigu elektros gamintojas elektrą sunaudoja kitiems tikslams, o ne elektros gamybos procesams ir ne elektros gamybos procesui palaikyti (pvz., naudoja apšvietimui, prietaisų darbui ir pan.), laikoma, kad jie elektrą suvartoja savoms reikmėms (Akcizų įstatymo 45 straipsnio 4 punktas).


9. Ar asmuo, siekiantis gaminti elektros energiją, turi VMI įsiregistruoti akcizų už elektros energiją mokėtoju?

 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. asmenys, siekiantys gaminti elektros energiją, neturi registruotis akcizų už elektros energiją mokėtojais, prievolė yra tik deklaruoti ir mokėti akcizus už pagamintą elektros energiją.


10. Kokia tvarka ir terminais turi būti pateikiama akcizų deklaracija už elektros energiją?

 

Akcizų už elektros energiją mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus, iki kito mėnesio 15 dienos, mokesčių mokėtojas VMI privalo pateikti akcizų deklaraciją (FR0630A formą ir jos priedų FR0630D ir FR0630E formas), vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka. Akcizų deklaracijoje mokesčių mokėtojas turi deklaruoti sunaudotos elektros kiekį ir apskaičiuoti mokėtiną akcizų sumą. Akcizus privaloma sumokėti iki akcizų deklaracijos pateikimo termino pabaigos, t. y. iki kito mėnesio 15 dienos (Akcizų įstatymo 50 straipsnio 1 dalis). Įmokos kodas 1001.


11. Kokie akcizų tarifai taikomi elektros energijos mokėtojams?

 

Elektros energijai (išskyrus naudojamai verslo reikmėms) taikomas 1,01 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas. Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms, taikomas 0,52 euro už elektros energijos megavatvalandę akcizų tarifas (Akcizų įstatymo 47 straipsnis).


12. Kur reikėtų kreiptis dėl elektros energijos gamybos veiklai ir elektros apskaitai keliamų reikalavimų?

 

Dėl šių klausimų reikėtų kreiptis į Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją ir Valstybinę energetikos reguliavimo tarnybą.


13. Ar variklių benzinui, sunaudotam elektros energijos gamybai generatoriuose komerciniams tikslams, taikoma analogiška tvarka kaip ir dyzelinui, nustatyta ankstesniuose klausimuose?

 

Taip.