Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2832

2020 m. gruodžio 23 d. priimtu Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymu Nr. XIV-139 buvo pakeistos GTDĮ[1] 2 ir 10 straipsnių nuostatos.

1. GTDĮ 2 straipsnio 1 dalies 9 punktas papildytas nuostata, įpareigojančia Valstybės kontrolės[2] darbuotojus ir jų šeimų narius deklaruoti praėjusių kalendorinių metų turtą. Iki pakeitimo pareiga deklaruoti turtą buvo nustatyta Valstybės kontrolės valstybės kontrolieriui, jo pavaduotojams, valstybės tarnautojams ir jų šeimų nariams, o pagal pakeistas GTDĮ 2 str. 1 d. 9 punkto nuostatas tokia pareiga atsiranda ir visiems kitiems Valstybės kontrolės darbuotojams bei jų šeimų nariams, laikomiems nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

Pagal 2021 m. liepos 1 d. įsigaliosiantį Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 pakeitimo įstatymą[3] Valstybės kontrolės darbuotojai − Lietuvos Respublikos valstybės kontrolierius, valstybės kontrolieriaus pavaduotojai, administracijos vadovas, valstybiniai auditoriai, darbuotojai, atliekantys kitus vertinimus, taip pat darbuotojai, padedantys įgyvendinti Valstybės kontrolės uždavinius ir (ar) vykdantys vidaus administravimą, įskaitant ūkinio ir (ar) techninio pobūdžio funkcijas.

2020 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. XIV-139 įsigalioja 2021 m. liepos 1 d., aptarus, kad iki jo įsigaliojimo asmenims, neturėjusiems pareigos deklaruoti turtą, šio įstatymo nuostatos taikomos deklaruojant 2021 metais ir vėlesniais metais turimą turtą.

Taigi Valstybės kontrolės darbuotojai, iki šio įstatymo įsigaliojimo neturėję pareigos deklaruoti turtą (t. y. nesantys valstybės tarnautojais ir neprivalantys deklaruoti 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą dėl šeimų narių 2020 m. eitų pareigų ar kitų GTDĮ 2 str. 1 d. paminėtų priežasčių), ir jų šeimų nariai pirmą kartą turės deklaruoti 2021 m. gruodžio 31 d. turimą turtą, 2021 ataskaitinių metų turto deklaracijas[4] mokesčių administratoriui pateikdami iki 2022 m. gegužės 2 dienos.

2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą deklaruoti privalės Valstybės kontrolės darbuotojai, tokią pareigą turėję dar iki 2020 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-139 įsigaliojimo, t. y. gyventojai, turtą deklaruojantys dėl šeimų narių 2020 m. eitų pareigų, nurodytų GTDĮ 2 str. 1 dalyje, pageidaujantys gauti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti[5] arba finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms[6], jų šeimų nariai, ir, kaip ir ankstesniais metais − valstybės kontrolierius, jo pavaduotojai, valstybės tarnautojai, šių asmenų šeimų nariai.

2. GTDĮ 10 straipsnio 2 dalis papildyta nuostata, kad ataskaitinių kalendorinių metų gruodžio 31 d. pareigas Valstybės kontrolėje ėjusių darbuotojų ir jų šeimų narių turto deklaracijų pagrindiniai duomenys yra skelbiami be jų rašytinio sutikimo.

Gyventojų, kurių turto deklaracijų duomenys yra vieši, pagrindinius deklaracijų duomenis VMI prie FM[7] interneto svetainėje www.vmi.lt paskelbia kasmet iki spalio 1 dienos. Pakeistos GTDĮ 10 straipsnio nuostatos, nustatančios Valstybės kontrolės darbuotojų turto deklaracijų duomenų paskelbimą, įsigalioja 2021 m. liepos 1 d., todėl 2020 m. gruodžio 31 d. pareigas Valstybės kontrolėje ėjusių gyventojų, dar iki 2020 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-139 įsigaliojimo turėjusių pareigą deklaruoti turtą, ir jų šeimų narių 2020 m. turto deklaracijų pagrindiniai duomenys bus skelbiami jau 2021 metais.

Visų Valstybės kontrolės darbuotojų, ėjusių pareigas Valstybės kontrolėje 2021 m. (ir vėlesnių metų) gruodžio 31 d., o taip pat ir jų šeimų narių turto deklaracijų pagrindiniai duomenys VMI prie FM interneto svetainėje bus skelbiami 2022 m. (ir vėlesniais metais).

Turto deklaracijos, kurių duomenys turi būti skelbiami, yra nustatomos pagal jose įrašytus pareigybių kodus, prasidedančius skaitmeniu 5 (5XX), todėl labai svarbu teikiamose deklaracijose įrašyti tikslų pareigybės kodą. Valstybės kontrolės darbuotojų ir jų šeimų narių pareigybių kodai:

− valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų − 513 kodas (tas pats kaip ir ankstesniais metais),

− valstybės tarnautojų (išskyrus valstybės kontrolierių ir jo pavaduotojus) ir kitų darbuotojų, turinčių pareigą deklaruoti 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą − 534 kodas. Šis kodas taip pat įrašytinas valstybės tarnautojų ir kitų Valstybės kontrolės darbuotojų 2021 m. ir vėlesnių ataskaitinių metų turto deklaracijose,

− visų Valstybės kontrolės valstybės tarnautojų (įskaitant valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų) ir kitų darbuotojų šeimų narių − 588 kodas, išskyrus atvejus, kai Valstybės kontrolės darbuotojų šeimų narių praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. duomenys yra skelbiami dėl jų pačių tais metais eitų pareigų.

Pavyzdžiai

1. Valstybės kontrolės darbuotoja (ne valstybės tarnautoja) 2019 m. turtą deklaravo kaip savivaldybės tarybos nario (kurio turto deklaracijos duomenys yra skelbiami) sutuoktinė 588 kodu. Deklaruodama 2020 m. gruodžio 31 d. turtą, Valstybės kontrolės darbuotoja įrašo 534 pareigybės kodą, o jos sutuoktinis − 511 pareigybės (savivaldybės tarybos nario) kodą.

2. Ūkinio ar techninio pobūdžio funkcijas Valstybės kontrolėje atliekančiam darbuotojui  pareiga deklaruoti 2020 m. turimą turtą atsirado dėl sutuoktinės − valstybės tarnautojos, dirbančios ministerijoje (kurios turto deklaracijos duomenys iki minėto GTDĮ pakeitimo nebuvo skelbiami) 2020 m. gruodžio 31 d. eitų pareigų. Deklaruodamas 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą, Valstybės kontrolės darbuotojas įrašo 534 pareigybės kodą, o jo sutuoktinė (valstybės tarnautoja) − 588 kodą (bet ne 701 kodą, nurodytą 2019 m. turto deklaracijoje).

3. Valstybės kontrolės darbuotojas (ne valstybės tarnautojas) ir jo sutuoktinė iki 2020 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XIV-139 įsigaliojimo neturėjo pareigos deklaruoti turimą turtą. 2021 m. gruodžio 31 d. jis tebedirba Valstybės kontrolėje. Deklaruodamas 2021 m. gruodžio 31 d. turimą turtą, Valstybės kontrolės darbuotojas turto deklaracijoje įrašo 534 pareigybės kodą, o jo sutuoktinė − 588 kodą.

Visų šių asmenų pateiktų turto deklaracijų duomenys yra skelbiami.

Dėl kandidatuojančių į pareigas, priimtų į pareigas, nustojusių eiti pareigas Valstybės kontrolėje asmenų turto deklaravimo.

Prievolė deklaruoti praėjusių kalendorinių metų gruodžio 31 d. turimą turtą yra nustatyta kandidatams į pareigas, nurodytas GTDĮ 2 str. 1 d. 5-23, 29-35 punktuose (išskyrus jau deklaravusius kalendorinių metų, einančių prieš metus, kuriais kandidatuojama gruodžio 31 d. turimą turtą).

Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokia pareiga atsiranda ir asmenims, kandidatuojantiems į Valstybės kontrolę[8]. Kandidatai į valstybės tarnautojo ar kitas pareigas Valstybės kontrolėje turto deklaracijose turi įrašyti 602 pareigybės (priežasties) kodą ir mokesčių administratoriui deklaracijas pateikti per 7 kalendorines dienas nuo prašymo kandidatuoti į pareigas pateikimo dienos.

Be to, pareiga deklaruoti turtą nustatyta ir paskirtiems į GTDĮ 2 str. 1 d. 5-23, 29-35 p. nurodytas pareigas asmenims ir jų šeimų nariams, kurie praėjusių kalendorinių metų turto deklaracijas mokesčių administratoriui pateikti privalo per 30 dienų nuo paskyrimo į pareigas dienos. Pareigas Valstybės kontrolėje pradėję eiti valstybės tarnautojai (nuo 2021 m. liepos 1 d. − ir kiti darbuotojai) teikiamose turto deklaracijose turi įrašyti 900 pareigybės kodą, o jų šeimų nariai − 980 kodą.

Jeigu tų metų turto deklaracija dėl kokių nors priežasčių jau buvo pateikta, pakartotinai vien dėl kandidatavimo ar paskyrimo (priėmimo) į pareigas jos teikti nebereikia.

Valstybės kontrolėje pareigas nustoję eiti valstybės tarnautojai (nuo 2021 m. liepos 1 d. − ir iš pareigų Valstybės kontrolėje atleisti kiti darbuotojai) ir jų šeimų nariai, tų metų, kuriais jie nustojo eiti pareigas, turto deklaracijas pateikti privalės iki kitų kalendorinių metų gegužės 1 dienos.

Nustojusių eiti pareigas Valstybės kontrolėje valstybės tarnautojų (kitų darbuotojų) turto deklaracijose įrašomas 901 pareigybės (priežasties) kodas, o jų šeimų narių − 981 kodas.

Dėl metinių pajamų deklaravimo.

Be minėtų GTDĮ nuostatų, pareigą deklaruoti turtą turintiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (įskaitant šeimų narius) yra privaloma deklaruoti metines pajamas[9] GPMĮ[10] nustatyta tvarka. Praėjusių kalendorinių metų metinė pajamų mokesčio deklaracija[11], laikantis GTDĮ nustatytų turto deklaracijos pateikimo terminų, mokesčių administratoriui turi būti pateikta vien dėl paties nuolatinio Lietuvos gyventojo ar jo šeimos nario praėjusiais kalendoriniais metais eitų GTDĮ 2 str. 1 d. 5-23, 29-35 punktuose nurodytų pareigų, kandidatavimo, paskyrimo ar priėmimo į tas pareigas.

Valstybės kontrolės darbuotojai, pagal GTDĮ nuostatas turintys pareigą deklaruoti 2020 m. gruodžio 31 d. turimą turtą, ir jų šeimų nariai iki 2021 m. gegužės 3 d. turės pateikti ir 2020 m. mokestinio laikotarpio metines pajamų mokesčio deklaracijas.

Dėl duomenų apie Valstybės kontrolės darbuotojus pateikimo VMI prie FM.

GTDĮ 2 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad „Įmonės, įstaigos ir organizacijos, įgaliotos tvarkyti šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytų gyventojų duomenis, jeigu šie duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai, turi pateikti centriniam mokesčio administratoriui gyventojų, paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais ėjusių šio straipsnio 1 dalies 5–16, 23, 29, 30, 33 punktuose nurodytas pareigas, taip pat kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į šias pareigas gyventojų vardinius sąrašus.“.

Šių gyventojų paskutinių praėjusių kalendorinių metų vardiniai sąrašai pateikiami iki einamųjų kalendorinių metų vasario 1 dienos.

Iki 2022 m. vasario 1 d. Valstybės kontrolė turėtų pateikti vardinius sąrašus 2021 m. kandidatavusių, priimtų, išrinktų ar paskirtų į pareigas Valstybės kontrolėje asmenų, kurių duomenys nėra pateikti valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai. 2021 m. sąraše nereikia pateikti duomenų apie tuos darbuotojus (ne valstybės tarnautojus), kurie kandidatavo, buvo priimti ar paskirti į pareigas, bet atleisti iš pareigų dar iki 2021 m. birželio 30 dienos.

Duomenys teikiami Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. VA-128 „Dėl Gyventojų, privalančių deklaruoti turtą, vardinių sąrašų deklaracijos FR0002 formos ir jos priedų užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

 

 

 


[1] Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas.

[2] Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

[3] 2020 m. gruodžio 23 d. įstatymas XIV-135.

[4] Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracijos FR0001 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VA-13.

[5] Pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

[6] Pagal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.

[7] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[8] Kandidatai į Valstybės kontrolės valstybės tarnautojus tokią pareigą turėjo ir anksčiau.

[9] Neatsižvelgiant į tai, kokios pajamos buvo gautos ir ar iš viso jų buvo gauta.

[10] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

[11] Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VA-93.

Nereikia. Vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės PVM deklaracijoje (21 laukelyje) nedeklaruojamas, kadangi tokių prekių įsigijimas Lietuvoje yra neapmokestinamas, vadovaujantis PVM įstatymo 33-1 str. nuostatomis.

Tai, ar pirkėjui turi būti sumažinta galutinė kaina ir grąžintas skirtumas, priklauso nuo to dėl kokios kainos (t. y. galutinės kainos, įskaitant visus mokėtinus mokesčius, ar kainos be PVM) pardavėjas ir pirkėjas susitarė. Jeigu buvo susitarta dėl galutinės kainos, tai tokiu atveju, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, turėtų būti didinama apmokestinamoji vertė ir mažinamas PVM tarifas, o grąžintina pirkėjui suma neturėtų susidaryti. Jeigu pardavėjas su pirkėju buvo susitarę dėl apmokestinamosios vertės, t. y. kainos be PVM, tokiu atveju, išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, apmokestinamoji vertė neturėtų būti keičiama, o sumažinus PVM tarifą susidaręs skirtumas turėtų būti grąžintas pirkėjui.

Ne, el. knygoms lengvatinis PVM tarifas nėra taikomas (lengvatinis 9 proc. PVM tarifas yra taikomas tik spausdintoms knygoms, o el. formatu platinamiems leidiniams lengvatinis 5 proc. tarifas yra taikomas tik tuo atveju, jeigu tokie leidiniai yra periodiniai).

Registracijos numeris KM2830

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) informuoja apie Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau — MAĮ) pakeitimą.

2020 m. birželio 4 d. priimtas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 ir 87 straipsnių pakeitimo įstatymas (toliau — Įstatymas).

VMI prie FM informuoja, jog Įstatymu sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir kitų mokesčių, administruojamų Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — VMI), tarpusavio įskaitymui mokestinėms nepriemokoms ir skoloms padengti.

Atsižvelgiant į tai, kad draudžiamieji turi teisę savo pasirinkimu mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas kas mėnesį arba iškart sumokėti įmokas už ilgesnį ateinantį laikotarpį (pavyzdžiui, 6 mėnesius), privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokų nustatymas įmanomas tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnyje numatytais atvejais, kai tam tikrų grupių draudžiamieji, metams pasibaigus, turi prievolę perskaičiuoti įmokas ir iki gegužės 1 d. sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą. Todėl sudaryta galimybė būtent tokias privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokas (jei tokios susidarytų) įskaityti kitų mokesčių, administruojamų VMI, mokestinei nepriemokai padengti.

Įstatymu nustatyta mokesčių ir įmokų įskaitymo eiliškumas, atsižvelgiant į nuoseklumo principą, paremtą tuo, kad mokesčių administratoriai privalo užtikrinti jiems nustatytų atskirų užduočių, susijusių su skirtingų biudžetų, t. y. valstybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo, pajamų planais, įvykdymą ir mokesčių ir įmokų įskaitymą į skirtingus biudžetus.

Taip pat įtvirtinama, kad mokesčių ir įmokų permokos, administruojamos Muitinės arba Sodros, naudojamos nesumokėtoms už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų sumoms padengti ir atvirkščiai. Padengimo eiliškumui mutatis mutandis taikoma mokesčių ir įmokų įskaitymo tvarka.

Pažymėtina, jog VMI prie FM ir Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iki 2020 m. gruodžio 31 d. turi priimti Įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus. Įstatymas įsigalioja nuo 2021 m. sausio 1 d.

Detaliau su MAĮ pakeitimu galite susipažinti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3b7628b0a6f111eaa51db668f0092944?jfwid=a09v22nj4

Registracijos numeris KM2829

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 55 straipsnio nuostatas, kurios įsigaliojo nuo š. m. rugsėjo 10 dienos, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė ir išleido Finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisykles (toliau – Taisyklės), kurios patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. VA-61 „Dėl finansų rinkos dalyvio duomenų teikimo apie atidarytas ir uždarytas visų rūšių sąskaitas, seifo kamerų nuomą, asmenų atstovus ir naudos gavėjus taisyklių patvirtinimo" (toliau – Įsakymas).

Įsakymo 2.2 papunktis numato, kad po 2020 m. rugsėjo 10 d. finansų rinkos dalyviai duomenis VMI prie FM pradeda teikti minėtų taisyklių nustatyta tvarka bei apimtimi ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo VMI prie FM interneto svetainėje paskelbto XML struktūros aprašo.

Informuojame, kad XML struktūros aprašas paskelbtas 2020 m. rugsėjo 1 d. VMI prie FM svetainėje adresu https://www.vmi.lt/cms/web/guest/duomenu-teikiamu-xml-formatu-rinkiniu-specifikacijos.

Taip pat pažymime, kad Įsakymo 2.3. papunktyje numatyta, kad  prižiūrimiems finansų rinkos dalyviams, pradėjusiems teikti duomenis pagal Taisyklių nustatytą tvarką, anksčiau sudarytos sutartys su VMI prie FM dėl duomenų apie atidarytas ir uždarytas sąskaitas teikimo pripažįstamos negaliojančiomis.  

 

 

 

Registracijos numeris (18.18-31-1) Mr RM-386

Informuojame, kad iš Latvijos Respublikos valstybinės pajamų tarnybos gautas pranešimas, kuriame nurodyta, kad nuo 2020 m. gruodžio 8 dienos Latvijos rezidentų rezidavimo vietą patvirtinančios pažymos (toliau – rezidavimo pažyma), naudojamos taikant dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, išduodamos elektroniniu būdu.

Latvijos rezidentai (t. y. asmenys, kurie dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių tikslais yra laikomi Latvijos mokesčių rezidentais) gali pateikti pražymą išduoti rezidavimo pažymą, prisijungę prie Latvijos Respublikos valstybinės pajamų tarnybos elektroninio deklaravimo sistemos (EDS). Rezidavimo pažyma išduodama be jokių antspaudų ir parašų. Kiekviena rezidavimo pažyma turi unikalų QR kodą ir patikrinimo kodą, kurie užtikrina pažymos autentiškumą.     

Latvijos rezidento rezidavimo pažymos autentiškumą galima patikrinti nuskenavus QR kodą arba interneto puslapyje adresu https://eds.vid.gov.lv/ref (puslapis yra latvių, anglų ir rusų kalbomis) įvedus patikrinimo kodą (angl. verification code) ir mokesčių mokėtojo registracijos numerį (verslo atstovams) arba asmens kodą (fiziniams asmenims).

Retais atvejais, kai asmenys nėra elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) vartotojai, išduodama popierinė rezidavimo pažyma su parašu ir antspaudu.

Latvijos Respublikos valstybinė pajamų tarnyba patvirtina, kad elektroniniu būdu išduota Latvijos rezidento rezidavimo pažyma turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir popierinė pažyma su parašu ir antspaudu.

Latvijos rezidento rezidavimo pažymos kopija ir šios pažymos autentiškumo patikrinimo pavyzdys.

 

Atsižvelgiant į tai, kad vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių tiekimas apmokestinamas, taikant 0 proc. PVM tarifą, su šių prekių tiekimu susijusių prekių ir paslaugų pirkimo PVM atskaita galima.

Tačiau prekių ir paslaugų, susijusių su vakcinų nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonių pirkimu, pirkimo PVM atskaita negalima, jeigu perkamos vakcinos nuo COVID-19 ligos ir in vitro COVID-19 ligos diagnostikos medicinos priemonės yra skirtos neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.