Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM3077

Paaiškiname dėl teikiamos paramos fiziniams asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems likviduojant ekstremaliąją situaciją ir šalinant jos padarinius, bei duomenų apie šią suteiktą paramą teikimo.

Šis raštas yra skelbiamas VMI prie FM interneto svetainėje adresu http://www.vmi.lt

Parengė

Teisės departamentas

 

Informuojame, kad 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Darbo kodekso[1] 144 straipsnio pakeitimo įstatymą[2]  (toliau – pakeitimo įstatymas), kuris aktualus GPMĮ[3]  taikymo aspektu.

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022 m. liepos 27 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-3120.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

[2] Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 139, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227 ir 240 straipsnių pakeitimo įstatymas (TAR, 2022-07-11, Nr. 15174).

[3] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) parengė informacinį pranešimą dėl Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 straipsnio pakeitimo.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-07-22 rašte Nr. (18.14-31-1 Mr) R-3068.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad 2022 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 8 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. XIV-1250 (toliau – Pakeitimo įstatymas). Pakeitimo įstatymas įsigalioja 2023 m. sausio 1 d., jo nuostatos taikomos apskaičiuojant ir deklaruojant 2023 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pajamas.

Platesnė informacija pateikiama informaciniame pranešime, kuris yra paskelbtas VMI prie FM 2022 m. liepos 18 d. rašte Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2969.

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad vadovaujantis pakeitimu[1], nuo 2022 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas papildomas 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, kuriame nustatoma, kad nuo akcizų atleidžiamos akcizais apmokestinamos prekės, už kurias pagal šio įstatymo 9 straipsnio nuostatas atsiranda prievolė mokėti akcizus, jeigu jos yra skirtos kitos Europos Sąjungos valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką.

Atsižvelgiant į tai, taip pat atlikti Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 15 straipsnio 1 dalies 5 punkto, 16 straipsnio 1 dalies 5 punkto bei 19 straipsnio 2 dalies pakeitimai, į kurių taikymo sritį įtrauktas Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktas.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-06-29 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-23615.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] 2021 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 44, 46, 61, 64, 66, 72 straipsnių ir 3 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1, 29-1 straipsniais įstatymas Nr. XIV-777.

Atsižvelgdami į tai, kad Lietuvoje nuolat organizuojamos tarptautinės alkoholinių gėrimų parodos, kuriose neparduodami, tačiau demonstruojami ir degustuojami ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse (toliau – valstybės narės) pagaminti alkoholiniai gėrimai, teikiame atsakymus į mokesčių mokėtojams kylančius praktinius klausimus dėl šiose parodose demonstruojamų ir degustuojamų alkoholinių gėrimų pavyzdžių apmokestinimo akcizais bei jų atgabenimo į Lietuvą iš kitų valstybių narių tvarkos:

 

 1. Ar atsiranda prievolė sumokėti akcizus Lietuvoje už iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenamus alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose jų neparduodant?

 

Taip, Lietuvoje turi būti mokami akcizai[1] už alkoholinius gėrimus atgabentus iš kitų valstybių narių demonstruoti ir degustuoti tarptautinėje parodoje.

 

 1. Kokia tvarka į Lietuvą iš kitų valstybių narių turi būti gabenami alkoholiniai gėrimai, kurie yra skirti demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą tvarka priklauso nuo to, ar:

 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami taikant AMLAR[2]. Tam, kad alkoholinius gėrimus gautų taikant AMLAR[3], asmuo, gaunantis tokius gėrimus, turi įsiregistruoti gavėju[4], laikinai registruotu gavėju[5] arba įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį. Gėrimus iš kitos valstybės narės gali siųsti tik asmuo, turintis akcizais apmokestinamų prekių savininko statusą. Alkoholiniai gėrimai tokiu atveju turi būti gabenami išrašius elektroninį akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (e-AD)[6].
 • alkoholiniai gėrimai iš kitų valstybių narių į Lietuvą atgabenami netaikant AMLAR (t. y., kai akcizai už tokius alkoholinius gėrimus toje valstybėje narėje, iš kurios jie atgabenami, yra sumokėti). Asmuo pristatantis arba laikantis pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmuo, gaunantis šiuos gėrimus, privalo Valstybinę mokesčių inspekciją informuoti apie numatomą alkoholinių gėrimų gavimą[7] ir laidavimu (garantija) ar piniginiu užstatu užtikrinti, kad gautinų alkoholinių gėrimų akcizai Lietuvoje bus sumokėti. Tokio laidavimo (garantijos) ir piniginio užstato dydžio apskaičiavimo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“[8]. Gėrimai turi būti atgabenami išrašius[9] supaprastintą akcizais apmokestinamų prekių vežimo dokumentą (SAAD).

 

 1. Kaip įsiregistruoti gavėju, laikinai registruotu gavėju ar įsteigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Asmenų registravimo į registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo į registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. VA-62[10].

Laikinai registruoto gavėjo statusas asmeniui suteikiamas vienam akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas AMLAR, gavimui, konkrečiam tokių prekių kiekiui ir tik iš vieno siuntėjo[11]. Asmenų registravimo į laikinai registruotų gavėjų sąrašą ir išregistravimo iš jo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių gavėjų įregistravimo laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų sąraše ir išregistravimo iš jo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. VA-94[12].

Teisės aktuose[13] numatytos specialios sąlygos[14] steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį tarptautinėse parodose. Įsteigus tokį sandėlį, alkoholiniai gėrimai galėtų būti atgabenami, laikomi ir išgabenami taikant AMLAR. Tokiu būdu akcizai būtų mokami tik už tuos į tarptautines parodas atgabentus alkoholinius gėrimus, kuriems šis režimas buvo panaikintas (pvz., jie buvo suvartoti). Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo tvarką nustato Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 157[15].

 

 1. Kam atsiranda prievolė sumokėti akcizus už iš kitų valstybių narių atgabentus į Lietuvą alkoholinius gėrimus, skirtus demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose?

 

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami taikant AMLAR, prievolė sumokėti akcizus atsiranda asmeniui gaunančiam alkoholinius gėrimus.

Kai alkoholiniai gėrimai atgabenami netaikant AMLAR – asmeniui, pristatančiam arba laikančiam pristatymui skirtus alkoholinius gėrimus, arba asmeniui, gaunančiam šiuos gėrimus.

 

 1. Kokia tvarka ir terminais turi būti pateikiama akcizų deklaracija Lietuvoje?

 

 • gavus alkoholinius gėrimus - iki kito mėnesio 15 d. (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus registruoto gavėjo ar akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko statusą);
 • per 5 darbo dienas nuo alkoholinių gėrimų atgabenimo į Lietuvą dienos (kai gėrimai į parodą gaunami įgijus laikinai registruoto gavėjo statusą arba gėrimai atgabenti netaikant AMLAR).

Deklaracijos turi būti teikiamos vadovaujantis Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[16].

 

 1. Ar galima susigrąžinti sumokėtus akcizus už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus?

 

Taip, už po parodos į kitą valstybę narę išgabentus alkoholinius gėrimus, kurių akcizai buvo sumokėti Lietuvoje, akcizai gali būti grąžinti.[17]

 

 1. Ar ant alkoholinių gėrimų, skirtų demonstruoti ir degustuoti tarptautinėse parodose, kurie iš kitų valstybių narių atgabenami į Lietuvą, turi būti klijuojamos banderolės?

 

Ne.[18] Banderolių klijuoti nereikalaujama ant etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, įvežamų iš bet kurios valstybės ar teritorijos ir skirtų pristatyti, demonstruoti ar degustuoti Lietuvoje organizuojamose parodose ir reprezentaciniuose renginiuose, tačiau tokiais atvejais asmuo apie numatomą etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų įvežimą turi informuoti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą.

 

 1. Ar tarptautinės parodos organizatorius gali įsiregistruoti registruotu gavėju, laikinai registruotu gavėju arba steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį?

 

Taip.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-03 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-16228.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (toliau – AĮ) 9 straipsnio 1 dalies 1 ir 7 punktai.

[2] Akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

[3] AĮ 16 straipsnio 1 dalis.

[4] Registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[5] Laikinai registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėjas.

[6] AĮ 16 straipsnio 2 dalis.

[7] Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės taisyklės, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-64 „Dėl Informavimo apie produktų siuntimą į kitą Europos Sąjungos valstybę narę arba produktų gavimą iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės“.

[8] Už iš kitos valstybės narės numatomas gauti prekes Lietuvos Respublikoje mokėtinų akcizų sumokėjimo užtikrinimo taisyklės.

[9] AĮ 16 straipsnio 6 dalis.

[10] „Dėl prekybininkų registravimo (Dėl akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo)“.

[11] AĮ 7 straipsnio 6 dalis.

[12] „Dėl laikinai registruotų akcizais apmokestinamų prekių gavėjų registravimo“.

[13] AĮ 4 straipsnio 4 dalies 2 punktas nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį kitais nei akcizais apmokestinamų prekių gamyba, perdirbimas ar maišymas atvejais. Šią nuostatą įgyvendina Atvejų, kai gali būti leidžiama steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (toliau - Aprašas) nuostatos, kurio 4.5 papunktis nustato galimybę steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį eksponuoti akcizais apmokestinamas prekes tarptautinėse parodose ir mugėse.

[14] Aprašo 6 punkto nuostatos nustato, kad leidimas steigti akcizais apmokestinamų prekių sandėlį analizuojamu atveju gali būti išduodamas netaikant reikalavimo dėl vidutinio vienu metu per dieną laikomų prekių kiekio, bei veiklos vykdymo trukmės reikalavimo.

[15]„Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlių registravimo“.

[16] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. VA-106 „Dėl Akcizų deklaracijų FR0630 ir FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

[17] Akcizų grąžinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“.

[18] Apdoroto tabako, kaitinamojo tabako produktų, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 9 d. nutarimu Nr. 408, 21.7 papunktis.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 1K-223 „Dėl finansų ministro 2012 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-046 „Dėl Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeistas Dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijoms tvarkos aprašas.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-06-15 informaciniame pranešime Nr. (18.18-31-1 Mr) R-2564.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Registracijos numeris KM3073

Deklaracija PLN211 teikiama nuo 2020 m. ir vėlesnių mokestinių laikotarpių

Aspektas

Komentaras

Kas teikia?

Deklaraciją PLN211 turi teikti kredito įstaigos, kurių pelno mokesčiu apmokestinama pelno dalis, viršijanti 2 000 000 eurų sumą, laikotarpiu, buvusiu prieš praėjusį mokestinį laikotarpį, ir (arba) praėjusiu mokestiniu laikotarpiu apskaičiuoja papildomą kredito įstaigų pelno mokestį.

 

Kaip apskaičiuojama?

 

Pirmųjų dviejų mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija teikiama ir avansinis papildomas pelno mokestis mokamas, jei papildomas kredito įstaigų pelno mokestis yra apskaičiuojamas už laikotarpį, buvusį prieš praėjusį mokestinį laikotarpį.

Trečiojo ir ketvirtojo mokestinio laikotarpio ketvirčių avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio deklaracija teikiama ir avansinis papildomas pelno mokestis mokamas, jei papildomas kredito įstaigų pelno mokestis yra apskaičiuojamas už praėjusį mokestinį laikotarpį.

Kredito įstaigos atleidžiamos nuo avansinio papildomo kredito įstaigų pelno mokesčio mokėjimo už pirmąjį mokestinį laikotarpį, o antrąjį mokestinį laikotarpį avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis pradedamas mokėti nuo trečiojo ketvirčio.

Teikimo terminas

Einamųjų mokestinių metų I–II ketvirčių (pirmųjų šešių mėnesių) – ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio trečio mėnesio penkioliktą dieną;

Einamųjų mokestinių metų III–IV ketvirčių (septinto – dvylikto mėnesių) – ne vėliau kaip mokestinio laikotarpio devinto mėnesio penkioliktą dieną.

Avansinis papildomas kredito įstaigų pelno mokestis turi būti sumokėtas į valstybės biudžetą ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio penkioliktą dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3072

Aspektas

Komentaras

Kam reikalingas likučių suderinimo aktas?

Likučių suderinimo aktu yra siekiama inventorizuoti praėjusio laikotarpio (ataskaitinių metų) ar kito praėjusio laikotarpio mokesčių mokėtojų mokestinių ir/ar baudų už administracinius nusižengimus (AN) prievolių likučius.

Kaip pateikti prašymą likučių suderinimo aktui gauti?

Kada parengiamas likučių suderinimo aktas pagal mokesčių mokėtojo prašymą ir kada mokesčių administratoriaus iniciatyva?

Likučių suderinimo aktas pagal mokesčių mokėtojo pateiktą prašymą parengiamas ir skelbiamas Mano VMI, skiltyje Dokumentai -> Dokumentų paieška -> Gauti dokumentai  per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

Mokesčių administratorius savo iniciatyva likučių suderinimą inicijuoja kiekvienais metais:

 • lapkričio 8-15 d. su viešojo sektoriaus subjektais už I-III metų ketvirčius;
 • vasario 8-15 d. su mokesčių mokėtojais (juridiniais ir fiziniais asmenimis), kurių likučiai metų pabaigai yra didžiausi.

Derinimas inicijuojamas parengiant ir per Mano VMI atsiunčiant mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo aktą (forma FR0299).

Kas yra debetas likučių suderinimo akte?

Mokesčių mokėtojui į biudžetus ir fondus priklausanti sumokėti ir / ar, suėjus mokestinės ir/ar baudos už administracinį nusižengimą prievolės mokėjimo terminui, nesumokėta mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių suma.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas iki nustatyto termino t. y., 2021-01-15 pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) deklaraciją, kurioje nurodo į biudžetą mokėtiną 1 000 Eur PVM.

1 000 Eur PVM mokėtina mokesčio suma suderinimo akte pagal 2020-12-31 duomenis parodoma debeto eilutėje.

 

Kas yra kreditas likučių suderinimo akte?

Mokesčių mokėtojo turimų permokų ir/ar deklaruotų mokestinių prievolių skirtumų suma, ir / ar išankstiniai apmokėjimai, kai nesuėjęs mokėjimo terminas mokestinei ir/ar baudos už AN prievolei sumokėti.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas iki nustatyto termino t. y., 2021-01-20 pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo iš biudžeto grąžintiną (-) 5 500 Eur PVM.

(-) 5 500 Eur PVM grąžintina suma suderinimo pagal 2020-12-31 duomenis nurodoma kredite.

 

 

Kaip atvaizduojamos mokėtinos / grąžintinos sumos mokestinių likučių suderinimo akte, kai mokesčių mokėtojas patikslina praėjusių laikotarpių deklaracijas?

 

 

Kai mokesčių mokėtojas patikslina praėjusių laikotarpių deklaracijas arba dėl kitų priežasčių perskaičiuoja su atitinkamais mokesčiais susijusias sumas, perskaičiavimo skirtumas tarp naujai apskaičiuotos mokesčio sumos ir iki perskaičiavimo apskaičiuotos mokesčio sumos apskaitoje parodomas tą ataskaitinį laikotarpį, kurį atliktas patikslinimas (pavyzdžiui, patikslintos deklaracijos pateikimo data).

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas 2021-05-20 pateikia patikslintą 2019 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo mokėtiną 1 000 Eur PVM. Pateiktoje pirminėje deklaracijoje buvo nurodytas mokėtinas 500 Eur PVM. Susidaręs į biudžetą mokėtinas 500 Eur PVM skirtumas pripažįstamas mokėtina mokesčio suma 2021-05-20.

Derinant mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pagal 2019-12-31 duomenis, mokėtina PVM 500 Eur suma nebus įtraukta į suderinimo aktą.

 

 

Kaip atvaizduojamos mokėtinos / grąžintinos sumos mokestinių likučių suderinimo akte, kai mokesčių mokėtojas pavėluotai pateikia praėjusio ataskaitinio laikotarpio deklaraciją?

 

 

Mokesčių mokėtojui pavėluotai pateikus praėjusio ataskaitinio laikotarpio deklaraciją, mokesčio sumos mokestinių likučių suderinimo akte atvaizduojamos šios deklaracijos gavimo momentu.

Pavyzdys

 

Mokesčių mokėtojas 2021-01-31 pavėluotai pateikia 2020 m. gruodžio mėnesio PVM deklaraciją, kurioje nurodo į biudžetą mokėtiną 5 000 Eur PVM.

5 000 Eur PVM suma pripažįstama mokėtina mokesčio suma 2021-01-31 ir, derinant mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pagal 2020-12-31 duomenis, nebus įtraukta į suderinimo aktą.

 

 

 

Kada likučiai laikomi suderinti, jeigu mokestinių likučių suderinimo aktą inicijuoja mokesčių administratorius?

 

 • Kai jį pasirašo abi šalys ar kitu būdu patvirtina, kad suderinimo akte nurodyta VMI mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių gautina ir / ar mokėtina suma yra suderinta;
 • Kai mokesčių mokėtojas per 15 kalendorinių dienų nuo suderinimo akto gavimo dienos nepatvirtina suderinimo akto ar neinicijuoja mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučių derinimo.

Kada likučiai laikomi nesuderinti, jeigu likučių suderinimo aktą inicijuoja pats mokesčių mokėtojas?

Jeigu mokesčių mokėtojas, inicijavęs likučių derinimą per Mano VMI, jų nesusiderina per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo derinti mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučius pateikimo dienos, likučių derinimo paslauga yra nutraukiama ir mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių likučiai laikomi nesuderinti. Apie tai mokesčių mokėtojas informuojamas Mano VMI sistemoje.

Ką daryti, jeigu nesutinku su suderinimo akte nurodytomis prievolėmis, permokomis?

Jeigu nesutinkate su suderinimo akte nurodytomis VMI mokestinių ir / ar baudų už AN likučių sumomis, rekomenduojame  pasitikrinti detalesnius apskaitos duomenis  prisijungus prie Mano VMI ir užsisakius mokestinių ir / ar baudų už administracinius nusižengimus prievolių likučių suderinimo ataskaitą, prievolių, delspinigių ir įplaukų žiniaraštį, delspinigių ataskaitą ar apskaitos operacijų ataskaitą. Parengtos minėtos ataskaitos pateikiamos elektroniniu būdu per Mano VMI.

Dėl likučių neatitikimų suderinimo akte ar minėtose ataskaitose galite kreiptis į VMI:

- elektroniniu būdu per Mano VMI (po gauto likučių suderinimo akto dokumento turiniu, skiltyje „Atliktini veiksmai“ paspaudus aktyvią nuorodą „pateikti per Mano VMI“) ar elektroniniu paštu [email protected];

- žodžiu (skambinti telefonu VMI mokesčių apskaitos specialistui, kurio kontaktai pateikiami po gauto likučių suderinimo akto dokumento turiniu, skiltyje „Atliktini veiksmai“, paspaudus nuorodą Jus aptarnaujantį specialistą);

- raštu (įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba atsiųsti paštu per pašto paslaugų teikėjus).

Kreipiantis į VMI mokesčių apskaitos specialistą dėl neatitikimų, būtina pateikti dokumentus ar duomenis, patvirtinančius mokesčių ir / ar baudų už AN sumokėjimą ar deklaravimą, arba atlikti kitus su mokesčių apskaita susijusius veiksmus.

VMI mokesčių apskaitos specialistas ir mokesčių mokėtojas, išsiaiškinę mokestinių ir / ar baudų už AN prievolių neatitikimų priežastis apskaitoje, koreguoja nustatytus neatitikimus. Ištaisius neatitikimus, parengiamas suderinimo aktas ir pateikiamas mokesčių mokėtojui derinti iš naujo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Gyventojai, sudarę mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus) mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS turi sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus MPS, kurios sudarytos be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus), mokėjimo grafiką ar įmokų sumas, taikomos 0 proc. palūkanos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jeigu MPS buvo sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. bus taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokesčiai turi būti mokami Įstatymų nustatyta tvarka. Naujos MPS be palūkanų nesudaromos ir teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos, o sudarius MPS, mokamos palūkanos.

Šiuo metu gyventojai, turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., MPS sudarymo įprasta tvarka.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą bei papildomų dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašą, rasite Mokesčių žinyno DUK reg. Nr. KM1453 „Kokia yra mokestinės nepriemokos išdėstymo dalimis ar termino atidėjimo tvarka?“.

 

Teises aktai

      Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) praneša, kad Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymu (2022 m. gegužės 17 d. įstatymas Nr. XIV-1098) buvo pakeisti 2022 m. ir vėlesniais metais gyventojams nuo š. m. birželio 1 d. taikytini neapmokestinamieji pajamų dydžiai (NPD).

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-24 rašte Nr. (18.18-31-1 Mr)R-2273.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Registracijos numeris KM3070

Seminaro  Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims" dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

 

 

Informuojame, kad VMI prie FM[1] įsakymu Nr. VA-50[2] papildėme VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[3] patvirtintą Aprašo[4] PVM klasifikatorių[5].

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos PVM mokėtojui iš trečiosios šalies įsigijus paslaugas, pagal PVM įstatymo[6] 95 straipsnio 2 dalį, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą ir nurodyti PVM klasifikatoriuje, todėl PVM klasifikatorius papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM54“ (Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 straipsnio 2 dalis).

Pagal 2022 m. balandžio 26 d. priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1056 nuostatas prekėms ir paslaugoms, skirtoms tiekti (teikti) nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus taikoma PVM lengvata. Atsižvelgiant į tai, PVM klasifikatorius, sandoriams, apmokestinamiems PVM, taikant 0 proc. PVM tarifą, papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM55“ (PVMĮ 501 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyti sandoriai) ir PVM neapmokestinamiems prekių pirkimams iš kitos valstybės narės - mokesčio kodu „PVM56“ (PVMĮ 501 straipsnio 2 dalyje nurodyti sandoriai). Plačiau čia.

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklių 9 punkto nuostatas, kad prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją ir perduoti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema, nustato pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo reikalavimus ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-12 rašte Nr. RM-17907

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1056 (toliau − Įstatymo pakeitimas).

Įstatymo pakeitimu įgyvendinami naujai priimti PVM direktyvos[1] pakeitimai, suteikiantys ES[2] valstybėms narėms galimybę tam tikrais atvejais neapmokestinti PVM[3] prekių, skirtų nelaimių aukoms, tiekimo ir įsigijimo iš kitų valstybių narių bei su tokiomis prekėmis susijusių paslaugų teikimo.

Kol nebuvo priimti PVM direktyvos pakeitimai, ES teisės aktai valstybėms narėms sudarė galimybę neapmokestinti PVM tik importuojamų nelaimių aukoms skirtų prekių (nuostatos dėl nelaimių aukoms skirtų prekių neapmokestinimo importo PVM yra perkeltos ir į Lietuvos Respublikos teisės aktus[4]).

Atlikus PVM direktyvos pakeitimus (101a straipsnis) sudaryta galimybė ES valstybėms narėms krizių ar nelaimių atvejais taikyti PVM lengvatas nelaimių aukoms skirtoms prekėms ir paslaugoms. Toks PVM lengvatų taikymas susietas su Europos Komisijos sprendimu, kuris priimamas valstybių narių prašymų pagrindu.

Įgyvendinant minėtus PVM direktyvos pakeitimus, priimtas Įstatymo pakeitimas, papildantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nauju 501 straipsniu, kuriame nustatytos PVM lengvatos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms, nurodytoms Europos Komisijos sprendime Lietuvos Respublikai, pateiktame įgyvendinant Direktyvos 2009/132/EB 53 straipsnį, teikti skirtos prekės, tiekiamos paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims, jeigu pagal šioje dalyje nurodytą Europos Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikai yra suteikta teisė šių prekių neapmokestinti importo PVM.

Šio straipsnio taikymo tikslais paramos gavėjais laikomi asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, t. y. valstybinės organizacijos, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropinės organizacijos ir t.t. Tačiau, atsižvelgiant į Europos Komisijos leidime dėl konkrečios nelaimės nurodytas sąlygas, tam tikrais išskirtiniais atvejais Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimu asmenys, nepatenkantys į paramos gavėjų apibrėžtį, taip pat galės būti laikomi nelaimių padarinius šalinančiais asmenimis, kurių sudaromiems sandoriams bus taikomos PVM lengvatos pagal PVMĮ 501 straipsnį.

Europos Komisijos sprendimu, nelaimių aukoms prekių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą (suteikiant teisę į ankstesniame etape įsigytų prekių PVM atskaitą), o prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių – neapmokestinamas PVM. Su tokiomis prekėmis susijusios paslaugos, įskaitant nuomą, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Įstatymo pakeitimas nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus, skirtoms prekėms ir paslaugoms taikomas nuo 2022 m. vasario 24 d. Prekių ar paslaugų teikėjai už jau patiektas prekes (ar suteiktas paslaugas) galės išrašyti kreditines PVM sąskaitas faktūras.

 

Pažymime, kad įstatymo pakeitimo nuostatos bus taikomos Europos Komisijai priėmus sprendimą, apie jo priėmimą, informuosime papildomai.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-19 rašte Nr. RM-18917.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. 

Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1517

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Mokesčių žinynas

 

 

Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys

Paskelbta

Taikoma nuo

1.

Airija

1998 Nr. 51-1401

1999-01-01

2.

Armėnija

2000 Nr. 108-3431

2002-01-01

3.

Austrija

2005 Nr. 128-4604

2006-01-01

4.

Azerbaidžanas

2004 Nr. 126-4535

2005-01-01

5.

Baltarusija

1996 Nr. 65-1536

1997-01-01

6.

Belgija

1999 Nr. 82-2419

2004-01-01

7.

Bulgarija

2007 Nr. 2-69

2007-01-01

8.

Čekija

1995 Nr. 75-1749

1996-01-01

9.

Danija

1994 Nr. 17-274

1994-01-01

10.

Estija

2006 Nr. 5-137

2006-01-01

11.

Graikija

2002 Nr. 95-4096

2006-01-01

12.

Gruzija

2004 Nr. 30-961

2005-01-01

13.

Indija

2012 Nr. 85-4455

2013-01-01

14.

Islandija

1999 Nr. 10-215

2000-01-01

15.

Ispanija

2004 Nr. 15-460

2004-01-01

16.

Italija

1999 Nr. 53-1707

2000-01-01

17.

Izraelis

2007 Nr. 2-70

2007-01-01

18.

Japonija

2018 Nr.13746

2019-01-01

19.

JAV

1999 Nr. 110-3209

2000-01-01

20.

Jungtiniai Arabų Emyratai

2014 Nr. 04871

2015-01-01

21.

Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

2002 Nr. 13-485

2002-01-01

22.

Kanada

1997 Nr. 10-181

1998-01-01

23.

Kazachstanas

1997 Nr. 106-2677

1998-01-01

24.

Kinija

1996 Nr. 105-2399

1997-01-01

25.

Kipras

2014 Nr.04868

2015-01-01

26.

Kirgizija

2009 Nr. 8-271

2014-01-01

27.

Korėja

2007 Nr. 74-2925

2008-01-01

  28.

  Kosovas   2021 Nr. 23664   2022-01-01

29.

Kroatija

2000 Nr. 108-3432

2002-01-01

30.

Kuveitas

2014 Nr.4862

2018-01-01

31.

Latvija

1995 Nr. 13-297

1995-01-01

32.

Lenkija

1995 Nr. 84-1905

1995-01-01

  33.

  Lichtenšteinas

  2020 Nr. 856

  2021-01-01

34.

Liuksemburgas

1995 Nr. 70-2511

2007-01-01

35.

Makedonija

2008 Nr. 50-1848

2009-01-01

36.

Malta

2004 Nr. 30-960

2005-01-01

  37. 

  Marokas

  2014 Nr.4858   2023-01-01

38.

Meksika

2012 Nr. 119-5980

2013-01-01

39.

Moldova

1998 Nr. 74-2137

1999-01-01

40.

Norvegija

1994 Nr. 17-275

1994-01-01

41.

Nyderlandai

2000 Nr. 59-1757

2001-01-01

42.

Portugalija

2002 Nr. 111-4900

2004-01-01

43.

Prancūzija

1997 Nr. 106-2675

1997-01-01

44.

Rumunija

2002 Nr. 57-2299

2003-01-01

45.

Rusija

2000 Nr. 59-1765

2006-01-01

46.

Serbija

2008 Nr. 50-1849

2010-01-01

47.

Singapūras

2004 Nr. 112-4168

2005-01-01

48.

Slovakija

2002 Nr. 104-4620

2003-01-01

49.

Slovėnija

2000 Nr. 108-3433

2003-01-01

50.

Suomija

1994 Nr. 18-292

1994-01-01

51.

Švedija

1994 Nr. 17-276

1994-01-01

52.

Šveicarija

2002 Nr. 111-4901

2003-01-01

53.

Turkija

1999 Nr. 82-2420

2001-01-01

54.

Turkmėnistanas

2014 Nr. 04855

2015-01-01

55.

Ukraina

1997 Nr. 11-207

1998-01-01

56.

Uzbekistanas

2002 Nr. 109-4808

2003-01-01

57.

Vengrija

2004 Nr. 151-5474

2005-01-01

58.

Vokietija

1997 Nr. 106-2674

1999-01-01

 

Registracijos numeris KM1519

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys
Mokesčių žinynas

Valstybė, su kuria taikoma sutartis

Sutartis taikoma nuo

Mokesčio tarifas

Dividendams

Palūkanoms

Honorarui

Airija

1999-01-01

15

10

0*

Armėnija

2002-01-01

15

10

10

Azerbaidžanas

2005-01-01

10

10

10

Austrija

2006-01-01

15

10

10

Baltarusija

1997-01-01

10

10

10

Belgija

2004-01-01

15

10

0*

Bulgarija

2007-01-01

10

10

10

Čekija

1996-01-01

15

10

10

Danija

1994-01-01

15

10

0*

Estija

2006-01-01

15

10

10

Graikija

2006-01-01

15

10

10

Gruzija

2005-01-01

15

10

10

Italija

2000-01-01

15

10

0*

Islandija

2000-01-01

15

10

0*

Ispanija

2004-01-01

15

10

0*

Indija

2013-01-01

15

10

10

Izraelis

2007-01-01

15

10

10

Japonija

2019-01-01

10

10

0

JAV

2000-01-01

15

10

10

Jungtinė Karalystė

2002-01-01

15

10

0*

JAE

2015-01-01

5

0

5

Kanada

1998-01-01

15

10

0*

Kazachstanas

1998-01-01

15

10

10

Kinija

1997-01-01

10

10

10

Kipras

2015-01-01

5

0

5

Kirgizija

2014-01-01

15

10

10

Korėja

2008-01-01

10

10

10

Kosovas

2022-01-01

15

10

0

Kroatija

2002-01-01

15

10

10

Kuveitas

2018-01-01

15

10

10

Latvija

1995-01-01

15

0

0

Lenkija

1995-01-01

15

10

10

Lichtentšteinas 2021-01-01 15 10 0

Liuksemburgas

2007-01-01

15

10

0*

Malta

2005-01-01

15

10

10

Makedonija

2009-01-01

10

10

10

Meksika

2013-01-01

15

10

10

Moldova

1999-01-01

10

10

10

Nyderlandai

2001-01-01

15

10

0*

Norvegija

1994-01-01

15

10

0*

Portugalija

2004-01-01

10

10

10

Prancūzija

1997-01-01

15

10

0*

Rumunija

2003-01-01

10

10

10

Rusija

2006-01-01

10

10

10

Singapūras

2005-01-01

10

10

7,5

Serbija

2010-01-01

10

10

10

Slovakija

2003-01-01

10

10

10

Slovėnija

2003-01-01

15

10

10

Suomija

1994-01-01

15

10

0*

Švedija

1994-01-01

15

10

0*

Šveicarija

2003-01-01

15

10

0*

Turkija

2001-01-01

10

10

10

Turkmėnistanas

2015-01-01

10

10

10

Ukraina

1998-01-01

15

10

10

Uzbekistanas

2003-01-01

10

10

10

Vengrija

2005-01-01

15

10

0*

Vokietija

1995-01-01

15

10

10

* 0 proc. mokesčio tarifas honorarams taikomas nuo 2019 m. sausio 1 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos ir Japonijos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarties nuostatoms, pakeitusioms Lietuvos Respublikos su užsienio valstybėmis jau taikomas dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, kuriose buvo įtvirtintos nuostatos dėl mažesnio tarifo taikymo honorarams ar atsisakymo apmokestinti honorarus prie pajamų šaltinio bent vienoje iš sutarčių su EBPO nare.

Registracijos numeris KM3056

Permokėjus ar klaidingai sumokėjus mokestį už Lietuvos Respublikoje įregistruotą krovininę transporto priemonę įmokos kodu 7820, transporto priemonės valdytojas (toliau – valdytojas) turi kreiptis į techninės apžiūros centrą, kuris išduos pažymą, nurodydamas grąžintiną sumą ir jos grąžinimo priežastis.

Pažymoje nurodytą transporto priemonės mokesčio grąžintiną sumą pagal valdytojo rašytinį prašymą Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatyta tvarka grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, į kurios pajamų surenkamąsias sąskaitas sumokėtas transporto priemonės mokestis.

Techninės apžiūros centrų sąrašą rasite čia.

 

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitu instituciju kompetencijai

Bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Valstybinė mokesčių inspekcija  (VMI) – kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas). 

Pranešimai apie rastą lobį ar radinį valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje siunčiami VMI.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas)  - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas su jam priskirtais žemės sklypais. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke.

Nacionalinės žemės tarnyba -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti. Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Svarbu. Jeigu VMI  savo apskaitoje turi turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  VMI.

 

Teises aktai