Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2720

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatomis, nuo 2021 m. kovo 1 d. keičiasi cigaretėms, cigarams ir cigarilėms, rūkomajam tabakui bei neapdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai:

Apmokestinamasis produktas

Taikomas tarifas iki 2021 m. vasario 28 d.

Taikomas tarifas nuo 2021 m. kovo 1 d.

Cigaretės

1) specifinis elementas – 65,7 euro už 1 000 cigarečių;

2) vertybinis elementas – 25 procentai.

Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 108,5 euro už 1 000 cigarečių.

1) specifinis elementas – 69,4 euro už 1 000 cigarečių;

2) vertybinis elementas – 25 procentai.

Tačiau kombinuotasis tarifas (t. y. specifinio ir vertybinio elementų suma) turi būti ne mažesnis kaip 115,5 euro už 1 000 cigarečių.

Cigarai ir cigarilės

48 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

55 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Rūkomasis tabakas

78,5 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

90 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.

Neapdorotas tabakas

78,5 euro už kilogramą produkto akcizų tarifas.

90 eurų už kilogramą neapdoroto tabako akcizų tarifas.

Registracijos numeris KM2719

Nuo 2021 m. sausio 1 dienos atsisakoma šiuo metu Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau − PVMĮ) 91 straipsnio 2 dalyje nustatytų apribojimų (pvz., sąlyginės permokos grąžinimo dėl 0 proc. PVM tarifu apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) ir kt.), taikomų už atitinkamą mokestinį laikotarpį susidariusiai ir grąžinamai PVM skirtumo sumai. Už atitinkamą mokestinį laikotarpį nuo 2021 m. sausio 1 d. susidaręs PVM skirtumas bus grąžinamas bendra Mokesčių administravimo įstatyme (toliau − MAĮ) nustatyta tvarka, t. y. iš pradžių susidaręs PVM skirtumas įskaitomas mokėtojo mokestinei nepriemokai padengti, tada likusi suma bendruoju atveju PVM mokėtojo prašymu grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo ar trūkstamų dokumentų gavimo dienos.

Apribojimai grąžinant susidariusį PVM skirtumą bus taikomi PVM mokėtojams, neatitinkantiems MAĮ 401 straipsnyje nustatytų minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, t. y. tokiems PVM mokėtojams neįskaityta (negrąžinta) už mokestinį laikotarpį susidariusi PVM skirtumo suma būtų grąžinama ne anksčiau nei praėjus 6 mėnesiams nuo permokos susidarymo.

Taip pat atsisakoma prievolės, nustatytos fiziniams asmenims, pateikti duomenis apie sandorius, susijusius su naujų transporto priemonių įsigijimu, jei tokius duomenis centrinis mokesčio administratorius gali gauti iš valstybės registrų ar kitų valstybės informacinių sistemų (PVMĮ 92 straipsnio 8 dalis).

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigalios pakeitimai susiję su e-prekybos paketu (pvz., nebeliks importo PVM lengvatos smulkioms siuntoms, atsiras nuotolinė prekyba iš trečiųjų teritorijų ar trečiųjų valstybių importuojamomis prekėmis, keisis nuotolinės prekybos ES viduje sąlygos ir kt.).

Informacinis pranešimas pateiktas 2020-07-07 rašte Nr. (18.2-31-2 E) RM-38712.

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (individualią veiklą, kuri įtraukta į nukentėjusių veiklų sąrašą, vykdantiems ir veiklos nevykdantiems):

Individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą,  ir gyventojams, nevykdantiems individualios veiklos,  kuriems nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus administracinių baudų ir vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai, be prašymo:

 • atleidžiami nuo delspinigių, 
 • nebus inicijuoti nauji mokesčių išieškojimo veiksmai.

Gyventojai, kurių ekonominė veikla yra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą, taip pat gyventojai, nevykdantys individualios veiklos, tačiau nukentėję nuo COVID-19, privalomus mokesčius į biudžetą turėtų mokėti pagal galimybes.

Fizinis asmuo, turintis finansinių sunkumų ir negalintis laiku sumokėti mokesčių,  gali: 

 • kreiptis į VMI dėl mokestinės paskolos sutarties (MPS) be palūkanų sudarymo jau dabar, nelaukdamas 2021 m. vasario 28 d., o įmokas sumokėti be palūkanų iki 2022 m. gruodžio 31 d., pateikdamas prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo, kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.

Kreiptis dėl MPS sudarymo gyventojai gali iki gruodžio 31 d. ir dar 2 mėnesius po to, t. y. iki  2021 m. vasario 28 d. imtinai.

Papildomų dokumentų teikiant prašymą pridėti nereikalaujama, išskyrus atvejus, kai prašymą nagrinėjantis VMI darbuotojas jų gali paprašyti individualiai.

Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Kai mokestines paskolos sutartis sudaroma ilgesniam kaip dviejų metų laikotarpiui, mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 100 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 100 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jei gyventojas vykdo individualią veiklą pagal pažymą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 ekonominių veiklų sąrašą, tačiau taip pat susidūrė su veiklos iššūkiais dėl pandemijos, jis gali pateikti supaprastintą prašymą VMI dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo: delspinigių neskaičiavimo, naujų deklaruotų mokesčių neišieškojimo ir / arba palūkanų netaikymo mokestinės paskolos sutarties (MPS) sudarymo atveju.

Nustatytos (supaprastintos) formos prašymą galima parsisiųsti čia.

Prašymą dėl mokestinių pagalbos priemonių taikymo galima pateikti per Mano VMI (skiltyje Paslaugos > Užsakyti Paslaugą > Paklausimai), e. paštu vmi@vmi.lt

Nepatyrusiems neigiamų pasekmių dėl COVID-19 (vykdantiems individualią veiklą, kuri nėra įtraukta į nukentėjusių nuo COVID-19 veiklų sąrašą)

Fiziniai asmenys, nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikdami:

 • prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo (t. y., Mokestinės paskolos sutarties sudarymo), kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283)
 • banko sąskaitų likučiai, pvz., išrašai iš el. bankininkystės prašymo teikimo dienai;
 • dokumentus, kurie įrodytų realias galimybes sumokėti AN baudą, pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas
 • duomenis apie pajams ir išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma 3 priedas)
 • kreditorių (4 priedas), debitorių sąrašą (5 priedas), jų susidarymo laikotarpį
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

Prašymą dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos -> Užsakyti Paslaugą -> Mokesčių apskaita ir mokėjimai-> Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas -> Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98  (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Asmenys, neturintys galimybių teikti elektroniniu būdu per Mano VMI, prašymą gali atsiųsti:

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrę fiziniai asmenys dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo, taip pat gali teikti ir nustatytos (supaprastintos) formos prašymą:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas teikiančio asmens (ar jo įgalioto atstovo) vardu ir pridėta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. Prašymas atidėti arba išdėstyti mokesčio sumokėjimą gali būti teikiamas dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino paskutinės dienos.

 

 

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2513

Ši informacija skelbiama:
Prašymas atidėti arba išdėstyti mokestinę nepriemoką

Patyrusiems neigiamas pasekmes dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie automatiškai įtraukti į VMI galimai nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių sąrašą, ir įtrauktiems į galimai nukentėjusių sąrašą pagal atskirą juridinio asmens prašymą).

Mokesčių mokėtojai, kurie yra įtraukti į šį sąrašą, ir kuriems nuo kovo 16 d. iki gruodžio 31 d. atsiranda mokėtinų mokesčių (išskyrus vykdomųjų dokumentų prievolių), automatiškai,  be prašymo:

 • atleidžiami nuo delspinigių,
 • nevykdomas jų mokesčių išieškojimas.

Įmonės, patyrusios neigiamas pasekmes dėl COVID-19, privalomus mokesčius į biudžetą turėtų mokėti pagal galimybes. Iki š. m. gruodžio 31 d. ir dar du mėnesius po šios datos (t. y. iki vasario 28 d. imtinai) mokesčius galima sumokėti be delspinigių arba kreiptis į VMI mokestinės paskolos sutarčiai (MPS) be palūkanų sudaryti

Mokestinės paskolos sutartį be palūkanų galima sudaryti mokesčių skoloms, susidariusioms iki š. m. gruodžio 31 d., o įmokas sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d. Sudaryti tokiai sutarčiai jokių papildomų dokumentų VMI pateikti nereikia, užtenka prašymo, kuriame reikia nurodyti pageidaujamus įmokų sumokėjimo terminus. Prašymą jau dabar galima pateikti prisijungus prie Mano VMI. Jei dėl sudėtingos finansinės situacijos dviejų metų mokesčių skolai išdėstyti ir sumokėti neužtenka, galima paprašyti ir ilgesnio mokesčių išdėstymo bei sumokėjimo termino, bet ne ilgesnio kaip iki penkerių metų. Tokiu atveju, mokesčius iki 2022 m. gruodžio 31 d., galima išdėstyti ir sumokėti be palūkanų, o vėlesnio laikotarpio įmokoms bus skaičiuojamos 0,01 proc. per dieną palūkanos.

Ilgesniam kaip dviejų metų mokestinės paskolos sutarties sudarymui yra taikoma standartinė procedūra ir reikalavimai, todėl mokesčių mokėtojas turi pagrįsti savo prašymą dokumentais, kurie apibūdina mokesčių mokėtojo finansinę būklę ir kuriais pagrindžiami prašyme nurodyti duomenys ir aplinkybės.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. pateikus prašymą pakeisti iki 2021 m. vasario 28 d. sudarytą MPS dėl nepriemokų, susidariusių iki 2020 m. gruodžio 31 d., taikomos tokios pačios sąlygos, kaip ir MPS sudarymo atveju.

Įmokas galima prašyti atidėti vieneriems metams.

Mokesčių mokėtojai sudarydami mokestinės paskolos sutartį, pirmąją įmoką gali paprašyti nukelti vieneriems metams. Tokiu atveju, kai skola nesiekia 300 tūkst., teikiant prašymą papildomų dokumentų pateikti nereikia, kai ji yra lygi ar didesnė kaip 300 tūkst. - mokesčių administratoriui kartu su prašymu reikia pateikti ir pagrindžiančius dokumentus. Pažymėtina, jog nukeliant mokėjimą, mokestinės paskolos sutarties be palūkanų pabaigos terminas nesikeičia, ją galima sudaryti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nepatyrusiems neigiamų pasekmių dėl COVID-19 (juridiniams asmenims, kurie nėra įtraukti į VMI sudarytą galimai nuo COVID-19 nukentėjusių sąrašą)

Juridiniai asmenys (įmonės), nepatyrę neigiamo COVID-19 poveikio, privalomus mokėti mokesčius turi sumokėti iki teisės aktuose nustatyto termino, o turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis (t. y., mokestinės paskolos sutarties sudarymo) pateikiant:

 • prašymą dėl mokesčių atidėjimo arba išdėstymo (t. y., Mokestinės paskolos sutarties sudarymo), kuriame turi nurodyti tikslią mokesčių sumą bei pageidaujamą mokėjimo grafiką.
 • dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas;
 • einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;
 • kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, 1 priedas);
 • debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, 2 priedas);
 • turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;
 • informaciją apie juridinio asmens, prašančio išdėstyti arba atidėti mokestinę nepriemoką, suteiktas paskolas juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;
 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283) tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija;

Prašymą dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo galima pateikti:

 • per Mano VMI sistemą (skiltyje, Paslaugos -> Užsakyti Paslaugą -> Mokesčių apskaita ir mokėjimai -> Mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminų atidėjimas arba išdėstymas -> Mokestinės paskolos sutarties sudarymas).

Pateikti prašymą padės VMI interneto svetainėje esantis prašymo pildymo vedlys: https://www.vmi.lt/mokymai/course/view.php?id=98  (tema – Mokestinės paskolos sutarties sudarymas ir keitimas).

Neigiamą poveikį dėl COVID-19 patyrę juridiniai asmenys (įmonės) dėl mokesčių atidėjimo ar išdėstymo, taip pat gali teikti ir nustatytos (supaprastintos) formos prašymą:

Siunčiant el. paštu ar klasikiniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas juridinio asmens atstovo ir pridėta prašymą teikiančio atstovaujančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

Svarbu. Prašymas atidėti arba išdėstyti mokesčio sumokėjimą gali būti teikiamas dar nesuėjus mokesčio sumokėjimo terminui, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino paskutinės dienos.


Teisės aktai

Registracijos numeris KM2507

Ši informacija skelbiama:
PVM klausimais

Seminaro „Nekilnojamojo turto pardavimo bei nuomos paslaugų apmokestinimas PVM“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2717

Seminaro „Gyventojų su darbo santykiais susijusių pajamų, gautų iš Lietuvos įmonių, už darbą, atliktą Lietuvoje ir  užsienyje, apmokestinimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2666

Sąskaitų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID sąskaitos numerį ir valiutos kodą (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId, NR, V_KOD visi kiti užsirašo ant viršaus), seifų nuomos duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID ir seifo numerį (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId , NR visi kiti užrašomi ant viršaus), naudos gavėjų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID (pateikus duomenis su tuo pačiu RefID, kiti užsirašo ant viršaus).

Teisės aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2665

Patikslinta xsd, jei asmuo turi kelias pilietybės - jos pateikiamos atskiriant kabliataškiais.  Tikėtina, kad LT pilietybės atveju visada bus pildomas laukas KOD, tada papildomų laukų pildyti nereikia, priešingu atveju - LT pilietybė pildoma. Jeigu asmuo neturi pilietybės - laukas nepildomas.

Teisės aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2664

Juridinio asmens registravimo adresas

Registracijos numeris KM2663

DĖL 2021 M. MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslina 2020-10-16 rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-54107 nuostatas dėl mėnesio NPD[1] ir metinio NPD taikymo ir visą paaiškinimą išdėsto taip:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2021 m. MMA[2]642 Eur (2020 m. MMA — 607 Eur) ir MVA[3]3,93 Eur (2020 m. MVA - 3,72 Eur).

Tokie MMA ir MVA dydžiai numatyti 2021 m., jeigu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujintą Lietuvos ekonominės raidos scenarijų, šio teisės akto nuostatos nebus pakeistos.

I. Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal GPMĮ[4] 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja Nutarimu Nr. 99[5] patvirtintos Taisyklės[6].

Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu DU[7] (VTA[8]) bei dydžiais — MMA (MVA) x iš koeficiento 1,65.

Taigi nuo 2021 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:

1. Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:

— darbuotojo DU lygus arba didesnis už 1059,30 Eur (MMA (642 Eur) x iš koeficiento 1,65; iki pakeitimo — 1001,55 Eur) arba

— darbuotojui taikomas VTA lygus arba didesnis už 6,485 Eur (MVA(3,93) x iš koeficiento 1,65;  iki pakeitimo — 6,138 Eur).

2. Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas DU arba VTA mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto DU (DU, apskaičiuoto taikant VTA).

Dienpinigių suma, kuri viršys 50 procentų DU — apmokestinama kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Plačiau GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymas paaiškintas šio įstatymo apibendrintame paaiškinime (komentare), kurį galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

2. MMA yra mėnesio NPD ir metinio NPD formulių sudedamoji dalis, todėl, pasikeitus MMA, 2021 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka.

Maksimalus 400 Eur mėnesio NPD 2021 m. numatytas gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos[9] neviršys 1 MMA — 642 Eur (2020 m. — 607 Eur).

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti 600 Eur ir 645 Eur NPD), kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 642 Eur, 2021 m. mokestiniu laikotarpiu taikytiną mėnesio NPD numatyta apskaičiuoti pagal formulę:

        Mėnesio NPD = 400 Eur — 0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos — 2021-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis (642 Eur)).

Riba, iki kurios taikomas NPD, nuo 2 712,26 Eur (2020 m.) padidėja iki 2 864,22 Eur (2021 m.).

Metinio NPD formulė 2021 m.:

Metinis NPD = 4 800 — 0,18 x (GMP[10] — 12 MMA, galiosiančios 2021-01-01, dydžių (7 704 Eur)).

Maksimalus 4 800 Eur metinis NPD 2021 m. mokestiniu laikotarpiu numatytas gyventojams, kurių GMP neviršys 12 MMA — 7 704 Eur (642 Eur x 12 mėn.) sumos.

Gyventojams, kurių 2021 m. mokestinio laikotarpio GMP bus 34 370,67 Eur (2020 m. —32 547,16 Eur) ar didesnės, metinis NPD nebus taikomas.

Tokia mėnesio NPD ir metinio NPD apskaičiavimo tvarka bus taikoma 2021 m., jeigu MMA, mėnesio NPD ir metinio NPD sumas nustatančios teisės aktų nuostatos išliks nepakeistos.

 

[1] Neapmokestinamasis pajamų dydis

[2] Minimalioji mėnesinė alga

[3] Minimalusis valandinis atlygis

[4] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

[5] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“

[6] Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

[7] Darbo užmokestis

[8] Valandinis tarifinis atlygis

[9] su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

[10] metinių apmokestinamų pajamų bendra suma (išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą ir pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas)

Registracijos numeris KM2662

„Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija. Nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio įsigaliosiantys pakeitimai yra aktualūs šį mokestį mokantiems subjektams. Su įsigaliosiančiais pakeitimais galima susipažinti čia.

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija