Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2942

Kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas už numatomas teikti paslaugas (ar parduoti prekes) iš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, tuomet sumokėjimo patvirtinimui turi išrašyti Pinigų priėmimo kvitą.

Faktiškai suteikus paslaugas (pardavus prekes) galutinio atsiskaitymo momentu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), kuriame turi nurodyti visą paslaugos (prekių) kainą, įskaitant ir avansu gautą sumą.

Tuo atveju, kai už gautinas paslaugas (prekes) buvo sumokėtas avansas, kurio gavimas  patvirtintas išrašytu Pinigų priėmimu kvitu, o faktiškai suteikus paslaugas (prekes) galutinio atsiskaitymo terminas yra atidedamas, tai paslaugos suteikimo momentu gyventojas turi išrašyti sąskaitą faktūrą (joje nurodydamas avansu sumokėtą sumą bei pažymėdamas, kad likusi suma bus sumokėta vėliau). Galutinio atsiskaitymo metu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), jame nurodydamas visą suteiktos paslaugos (parduotos prekės) kainą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2941

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. ŽUR, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą.

i. MAS atstovas yra:

  • fizinis asmuo;
  • juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. ŽUR atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS.

i. MAS atstovai (kurie teises jungtis prie i. MAS gauna automatiškai) gali rankiniu būdu suteikti teises jungtis prie i.ŽUR kitam asmeniui.

Informuojame, kad Uzbekistano Respublikos valstybinio mokesčių komiteto pareigūnai atsiuntė savo rezidentams išduodamos rezidavimo pažymos formos pavyzdį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-07-01 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-31215.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Registracijos numeris KM2939

Pastebėjus i.ŽUR trikius ir dėl to negalint pateikti duomenų, nedelsiant reikia informuoti VMI elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Atsistačius i.ŽUR veikimui, visi iki tol nepateikti duomenys turi būti nedelsiant suvesti į i.ŽUR.

Už duomenų pateikimą atsakingas asmuo, negalintis suvesti duomenų į Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos numatytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, apie tai informuoja VMI prie FM, siųsdamas pranešimą elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo neatsako už duomenų nepateikimą, jeigu jis įrodo, kad duomenų negalėjo pateikti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms atsirasti.

Registracijos numeris KM2940

Taip, jei turgaus prekiautojas konkrečią dieną pradėjo prekybą, tai visa jo turima ir tą dieną gauta produkcija, tiek esanti ant konkrečios prekybos vietos prekystalio (šaldytuve), tiek sandėliuojama bendro naudojimo sandėlyje (šaldytuve) turi būti apskaityta e. žurnale (i.ŽUR).

Registracijos numeris KM2938

Taip, įvestus duomenis galite tikslinti. Visi naudotojų veiksmai yra fiksuojami ir naudotojams galima peržiūrėti kokius duomenis, kada ir kas koregavo (matoma tiek buvusi produktų kiekio reikšmė, tiek po koregavimo).

Registracijos numeris KM2935

Jei tam tikrą ilgesnį laiką (arba kai veikla galutinai nutraukiama) planuojate nevykdyti prekybos mėsa, paukštiena ar jų produktais, i.ŽUR turite pateikti tik informaciją apie produktų pardavimą ir nurašymą/išvežimą iš prekybos vietos, t.y. prekybos vietoje esantis likutis turi būti 0. Papildomo žymėjimo i.ŽUR nurodyti nereikia.  Atkreipiame dėmesį, kad pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) reikalavimus, apie nutraukiamą prekybą maisto produktais tam tikroje prekybos vietoje, turite informuoti atitinkamą VMVT teritorinį departamentą, suteikusį leidimą vykdomai veiklai, pateikiant laisvos formos prašymą sustabdyti ar panaikinti registracijos galiojimą VMVT teritorinių departamentų kontaktus galite rasti: https://vmvt.lt/kontaktai/teritoriniai.

Registracijos numeris KM2933

Ne.  Prekybos vietoje paliekama (neparduota) produkcija apskaičiuojama automatiškai, iš viso gauto produkcijos kiekio atimant parduotą arba nurašytą (išvežtą) kiekį.

Registracijos numeris KM2932

Taip. Vienam subjektui, prekiaujant skirtingose prekybos vietose, pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotų maisto tvarkymo leidimų duomenis (Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas), i.ŽUR automatiškai bus sukurti skirtingi apskaitos žurnalai, pagal leidime nurodytą prekybos vietos adresą. Duomenys apie prekiaujamą produkciją turės būti vedami pagal tai, kurioje prekybos vietoje faktiškai ši produkcija yra.

Registracijos numeris KM2929

Kiekvieną prekybos dieną.

1. Prieš pradedant prekybą į Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) reikia įvesti reikalaujamus duomenis apie atsivežtus (gautus) produktus.
2. Prekybos metu į Turgavietės e. žurnalą reikia įvesti reikalaujamus duomenis, jeigu papildomai atsivežti (gauti) produktai (iš karto juos atsivežus (gavus), jei jais prekiaujama atitinkamoje prekybos vietoje).
3. Pasibaigus prekybos dienai į Turgavietės e. žurnalą reikia įvesti duomenis apie per tą dieną parduotus arba nurašytus (išvežtus) produktus.

Registracijos numeris KM2931

Laukelyje „Produkto pavadinimas‟, „Kiekis“, „Suma“ nurodoma tokia informacija, kokia yra nurodyta lydimajame dokumente. Pvz. jei lydimajame dokumente nurodyta „Skerdena“, tai ir i.ŽUR turėtų būti nurodyta „Skerdena“.

Nurodant informaciją apie parduotą produkciją, turi būti nurodomas tas pats kaip ir gauto produkto pavadinimas, pvz., „Skerdena“ ir bendras atskirai parduotų dalių svoris ir suma.

Registracijos numeris KM2930

Jei prekybos vietoje dirbote anksčiau, iki šio elektroninio žurnalo naudojimo pradžios, ir šioje vietoje pirmajai elektroninio žurnalo naudojimo dienai turite nuo paskutinės praėjusios prekybos dienos saugomų produktų likutį, pirmos i.ŽUR naudojimo dienos pradžioje reikia įvesti šių produktų informaciją į i.ŽUR, t.y. perkelti parduodamos produkcijos likučius iš popierinio apskaitos žurnalo į Turgavietės e. žurnalą. Suvedant šiuos duomenis nereikės pateikti informacijos su kokiais lydimaisiais dokumentais ši produkcija buvo gauta, nes informacija yra saugoma popieriniuose žurnaluose, kurie buvo pildomi iki pirmosios i.ŽUR pildymo dienos. Detaliai su pradinio pildymo instrukcija galima susipažinti skiltyje Plačiau.

Plačiau

1. Prisijungus prie i.ZUR srities spaudžiame “Tvarkyti žurnalo duomenis”:

2. Spaudžiame „Nurodyti naują prekybos dieną“:

3. Atsidariusiame lange užpildome privalomus laukus, nurodant prekybos dienos datą, tikslią prekybos vietą tą dieną (jeigu prekiaujama stacionarioje prekybos vietoje pildyti nereikia) ir spaudžiame „Patvirtinti“:

4. Spaudžiame „Nurodyti gautus ar atsivežtus produktus“:

5. Atsidariusiame lange spaudžiame „Įvesti likučius, saugomus prekybos vietoje nuo paskutinės praėjusios prekybos dienos“:

6. Atsidariusiame lange užpildomi privalomi laukai nurodant informaciją apie kiekvieną turimo produkto likučio kiekį. Laukelyje „Produkto pavadinimas‟ nurodoma tokia informacija, kokia yra pateikta atitinkamame lydimajame dokumente, pvz. jei lydimajame dokumente nurodyta „Skerdena“, tai ir i.ŽUR turi būti nurodyta „Skerdena“. Spaudžiame „Patvirtinti įvestus duomenis“:

Registracijos numeris KM2928

Per tiesioginę nuorodą http://imas.vmi.lt pasirinkus vieną iš galimų prisijungimo būdų prisijungiama prie i.MAS sistemos. Tuomet horizontalioje i.MAS meniu juostoje pasirenkame „i.ŽUR“. Daugiau informacijos apie i.MAS galite rasti : https://www.vmi.lt/evmi/bendroji-informacija-apie-i.mas

 

Registracijos numeris KM2926

Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) privalo pildyti fiziniai arba juridiniai asmenys, turgavietėse ir viešosiose prekybos vietose prekiaujantys mėsa, mėsos produktais, paukštiena ir paukštienos produktais.

Registracijos numeris KM2925

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (toliau - i. MAS) dalis, skirta turgaviečių ir kitų viešųjų prekybos vietų prekeiviams vesti parduodamų mėsos, mėsos produktų, paukštienos ir paukštienos produktų apskaitą, kuri pakeis iki šiol  pildytą  popierinį apskaitos žurnalą. Turgavietės e. žurnalas i.MAS sistemoje sutrumpintai vadinasi– i.ŽUR.

Plačiau

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemio (toliau – i.APS) dalis, skirta į turgavietę ar viešąją prekybos vietą atsivežtų (gautų), turgavietėje ar viešojoje prekybos vietoje parduodamų, paliekamų saugoti ir per prekybos dieną nurašytų (išvežtų) žemės ūkio ir maisto produktų kiekio ir gautų pajamų kasdienei apskaitai vykdyti.

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją  mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

Teises aktai