PVM neapmokestinami sandoriai (20-40 str.)

Tenkinus nustatytas sąlygas, PVM neapmokestinamos šios prekės ir / ar paslaugos:

Registracijos numeris KM2516

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM įstatymo 31 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už PVM neapmokestinamas nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugas, jeigu šios paslaugos teikiamos apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui. Vadovaujantis PVM įstatymo 13 straipsnio 4 dalies nuostatomis nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugos laikomos suteiktomis ten, kur yra nekilnojamas pagal prigimtį daiktas. Vadinasi, Lietuvoje esančių nekilnojamų pagal prigimtį daiktų nuomos paslaugos suteikimo vieta visais atvejais bus laikoma Lietuva. Atsižvelgiant į tai, kad paslaugos suteikimo vieta visais atvejais laikoma Lietuva, ir siekiant užkirsti kelią konkurencijos iškraipymo galimybei, PVM mokėtojas, kuris už nekilnojamojo turto nuomą yra pasirinkęs skaičiuoti PVM, nuomodamas nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą apmokestinamajam asmeniui, PVM mokėtojui (nesvarbu ar jis PVM mokėtoju įsiregistravęs Lietuvoje, ar užsienio valstybėje), turi teisę šias paslaugas apmokestinti PVM.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0467

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamos tokios su sveikatos priežiūra susijusios prekės ir paslaugos:

 1. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, jeigu jas teikia asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę teikti tokias paslaugas.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos (įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus), kurių pagalba stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos būklę. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apima paciento slaugą ir su ja susijusią priežiūrą bei tiesioginį paciento materialinį aprūpinimą, kuris yra reikalingas asmens sveikatos priežiūros veiklai vykdyti. Farmacinė veikla asmens sveikatos priežiūros paslaugoms nepriskiriama.

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos – tai paslaugos, kuriomis siekiama ugdyti sveikatą (sveikatos žinių populiarinimas, sveikatos mokymas, propaganda visuomenės informavimo priemonėse), užkirsti kelią vartojimui skirtų produktų, maisto, geriamojo vandens, gyvenamosios, darbo ir gamtinės aplinkos kokybės blogėjimui, užkirsti kelią ligoms ir traumoms, sumažinti sergamumą. Dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija priskiriama visuomenės sveikatos priežiūros paslaugoms.

 1. Asmenų, atitinkamų teisės aktų nustatyta tvarka įgijusių teisę teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tiekiamos prekės ir teikiamos kitos, ne asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, kai šių prekių tiekimas ir paslaugų teikimas yra susiję su minėtų sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

 2. Žmogaus organai, kraujas (konservuotas kraujas ir kraujo komponentai) ir motinos pienas, taip pat odontologų ir / ar dantų technikų tiekiami dantų protezai.

 3. Ligonių, sužeistųjų ar kitų medicinos pagalbos reikalingų asmenų vežimo specialiomis tam pritaikytomis transporto priemonėmis paslaugos.

Pavyzdys

 

Sveikatos priežiūros įstaiga pacientams suteikė randų ir tatuiruočių pašalinimo paslaugas. Pagal ligonių kortelių duomenis pacientams buvo pašalinti po traumų ir nudegimų atsiradę randai bei pacientų pageidavimu pašalintos tatuiruotės. Ar šios paslaugos PVM tikslais gali būti priskiriamos sveikatos priežiūros paslaugoms?

 

Po traumų ir nudegimų atsiradusių randų pašalinimo paslaugos PVM tikslais laikomos sveikatos priežiūros paslaugomis ir PVM neapmokestinamos. Tatuiruočių pašalinimo paslaugos pateiktu atveju nėra susijusios su ligų gydymu ar sveikatos sutrikimais ir dėl to jos PVM tikslais nelaikomos sveikatos priežiūros paslaugomis ir apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą.

 

Susiję dokumentai

Leidinys „Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos sveikatos priežiūros paslaugos“

Teises aktai

Registracijos numeris KM0468

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamos šios švietimo ir mokymo paslaugos, jeigu jas teikia juridiniai asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję teisę šias paslaugas teikti:

 • ikimokyklinio ugdymo;

 • priešmokyklinio ugdymo;

 • mokymo pagal pradinio ugdymo programas;

 • mokymo pagal pagrindinio ugdymo programas;

 • mokymo pagal vidurinio ugdymo programas;

 • aukštojo mokslo studijų ir kvalifikacijų teikimo;

 • neformaliojo vaikų švietimo;

 • pirminio ir tęstinio profesinio mokymo.

1 pavyzdys

 

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, buhalteriams organizuoja kursus, seminarus mokesčių apskaitos klausimais. Įmonės teikiamos kursų ir seminarų mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais organizavimo paslaugos, kaip paslaugos, tiesiogiai susijusios su kursuose dalyvaujančiųjų profesija, kaip paslaugos skirtos atnaujinti ir / ar pagilinti jų turimas žinias tam, kad būtų pagerinta esamo darbo kokybė, laikomos profesinio mokymo paslaugomis, ir todėl joms taikoma PVM lengvata.

 

2 pavyzdys

 

Profesinio mokymo centras organizuoja mokamus kursus suaugusiems, kurių metu mokoma žaisti šachmatais. Mokymo žaisti šachmatais paslauga nelaikoma paslauga, tiesiogiai susijusia su amatu arba profesija, ar mokymu, skirtu profesinėms žinioms įgyti arba atnaujinti. Dėl to mokymo žaisti šachmatais paslauga nelaikoma profesiniu mokymu ir centras šią paslaugą turi apmokestinti standartiniu PVM tarifu.

 

Susiję dokumentai

Leidinys „Pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos švietimo ir mokymo paslaugos“

Teises aktai

Registracijos numeris KM0470

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Taikant standartinį PVM tarifą, apmokestinama:

 1. žemė, perduodama kartu su naujais pastatais ar statiniais ar jų dalimis;

 2. žemė statyboms;

 3. nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys.

Naujas pastatas ar statinys – tai nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys – 24 mėn. po jo užbaigimo (užbaigimo įteisinimo teisės aktų nustatyta tvarka) arba esminio pagerinimo.

Nauja pastato ar statinio dalis – tai naujo pastato ar statinio dalis, taip pat naujai pastatyta nenaujo pastato ar statinio dalis – 24 mėn. po jos užbaigimo.

Data, nuo kurios skaičiuojamas 24 mėnesių laikotarpis, yra Statybos užbaigimo akto ar Deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo (patvirtinimo, jei Deklaraciją tvirtinti privaloma) data.

Žemė statyboms – tai žemės sklypas, kuris yra skirtas statybai, neatsižvelgiant į tai, ar tame sklype atlikti kokie tvarkymo darbai, ar ne. Nuo 2014-01-01, įsigaliojus 2013-06-27 Lietuvos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymui, „žemei statyboms“ PVMĮ 32 str. 2 dalies taikymo prasme priskiriami žemės sklypai, kurių tikslinė paskirtis Nekilnojamojo turto registre yra nurodyta „kita“, o pagal žemės naudojimo būdą šiame sklype gali būti vykdoma statyba (pvz., kai naudojimo būdas yra vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija, komercinės paskirties objektų teritorija ir pan.).

PVM neapmokestinama:

 1. žemė, kuri nėra skirta statyboms ir žemė, kuri tiekiama kartu su senais pastatais ar statiniais ar jų dalimis,

 2. seni pastatai ar statiniai bei jų dalys.

Senas pastatas ar statinys – tai baigtas statyti pastatas ar statinys bei jų dalys, kai po jų užbaigimo yra praėję daugiau kaip 24 mėn.

Apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, parduodamas nekilnojamąjį pagal prigimtį turtą, kuris yra PVM neapmokestinamas (žemės ūkio paskirties žemė, seni pastatai ar jų dalys), turi pasirinkimo teisę skaičiuoti PVM, kai šis turtas parduodamas apmokestinamajam asmeniui PVM mokėtojui arba PVMĮ 47 str. nurodytiems asmenims, išskyrus fizinius asmenis (32 str. 3 dalis).

1 pavyzdys

 

Įmonė A, PVM mokėtoja, parduoda tokį nekilnojamąjį turtą: įmonei B – seną prieš 10 metų pastatytą pastatą, įmonei C – naujai pastatyto pastato (pastatas baigtas statyti prieš 2 mėnesius) dalį, įmonei D – pastatą, kuris buvo pastatytas prieš 3 metus, tačiau prieš metus buvo atliktas jo esminis pagerinimas. Šiuo atveju įmonė A, parduodama seną pastatą įmonei B, PVM gali neskaičiuoti, tačiau jeigu įmonė B yra PVM mokėtoja, įmonė A gali pasirinkti ir skaičiuoti PVM, nuo parduodamo naujo pastato dalies įmonei C ir nuo įmonei D parduodamo pastato, kuris buvo pastatytas prieš 3 metus, tačiau prieš metus buvo atliktas jo esminis pagerinimas, vertės turi skaičiuoti PVM, taikydama standartinį PVM tarifą.

 

2 pavyzdys

 

Įmonė A, PVM mokėtoja, parduoda seną pastatą kartu su žeme įmonei B, PVM mokėtojai. Sandorio sudarymo metu yra žinomos tokios aplinkybės: leidimas nugriauti šį pastatą yra išduotas įmonei A, pastato pirkimo-pardavimo sutartyje įmonė A įsipareigoja pilnai nugriauti parduodamą pastatą, o įmonė B – apmokėti įmonei A jos patirtas išlaidas griaunant pastatą (numatoma, kad griovimo darbų vertė bus įtraukta į parduodamo seno pastato vertę), įmonė A pastato griovimo darbus jau yra pradėjusi. Įvertinus sandorio sudarymo metu žinomas aplinkybes, galima teigti, kad pagrindinis šio sandorio ekonominis tikslas – perduoti (įsigyti) statyboms paruoštą žemę. Todėl PVM tikslais laikoma, kad sudaromas žemės statyboms tiekimo sandoris, kuris apmokestinamas PVM taikant standartinį PVM tarifą.

 

3 pavyzdys

 

Fiziniam asmeniui buvo atkurta nuosavybės teisė į žemę. Pagal parengtą ir patvirtintą detalųjį planą šis žemės ūkio paskirties žemės sklypas (20 ha) padalintas į 100 sklypų, pakeista žemės naudojimo paskirtis iš žemės ūkio į kitą ir suplanuotiems sklypams nustatytas būdas ir pobūdis, leidžiantis juose vykdyti statybą. Prieš parduodant sklypus fizinis asmuo savo lėšomis į minėtus sklypus nutiesė privažiavimo kelius, atvedė iki sklypų vandentiekį, kanalizaciją, elektrą ir kitas komunikacijas. Fizinis asmuo prieš parduodamas žemės sklypą ne tik pakeičia žemės sklypo paskirtį ir padalina į sklypus, bet dar papildomai atlieka aktyvius veiksmus (nutiesia kelius, priveda vandentiekį, elektrą, kitas komunikacijas, sukuria infrastruktūros objektus), kurių pasekoje pasikeičia pats objektas. Tokiu atveju sklypų pardavimas PVM įstatymo požiūriu laikomas fizinio asmens vykdoma ekonomine veikla ir apmokestinamas standartiniu PVM tarifu.

 

Susiję dokumentai

Leidinys Žemės ir kito nekilnojamojo turto apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“

Teises aktai

Registracijos numeris KM0472

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamas įmokų, lygių loterijos bilietų (kortelių) nominaliai vertei, surinkimas iš loterijos dalyvių, taip pat įmokų surinkimas iš azartinių žaidimų dalyvių, neatsižvelgiant į tai, ar sumos sumokėjimas patvirtinamas išduodant žaidimo dalyviui žetoną, kortelę, ar ne.

Tuo atveju, kai loterijos bilietai parduodami nominalia kaina, tai PVM neapmokestinamos visos iš loterijos dalyvių surinktos įmokos, t. y. neapmokestinamas loterijos organizatoriaus atlygis ir bilietus parduodančio asmens atlygis (už įmokų surinkimo iš loterijos dalyvių paslaugą).

Bendrovės, organizuojančios bingo, totalizatoriaus ir lažybų lošimus, surinkdamos lošėjų statomas sumas, kiekvienam lošėjui išduoda bingo, totalizatoriaus ir lažybų korteles (kortelėse nurodyta suma atitinka lošėjo statomą, įmokėtą sumą). Kiekviena lošime naudojama bingo, totalizatoriaus ir lažybų kortelė turi būti numeruota ir turėti individualų numerį. Bendrovės, prieš pradėdamos organizuoti bingo, totalizatorių arba lažybas, privalo bingo, totalizatoriaus arba lažybų korteles įregistruoti apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, išskyrus atvejį, kai bingo, totalizatoriaus arba lažybų kortelės platinamos per tiesioginių ryšių sistemą.

Bendrovės, organizuojančios lošimus automatų salonuose, stalo lošimus (ruletę, kortų ir / ar kauliukų lošimus), žaidėjams parduoda žetonus ar bilietus, kurie suteikia teisę žaisti lošimo automatais ar dalyvauti stalo lošimuose.

Lošimus organizuojančių bendrovių lošimų dalyviams parduodamos minėtos kortelės, žetonai ar bilietai yra PVM objektas, tačiau jiems taikoma PVM lengvata, t. y. juos parduodant PVM neskaičiuojamas.

1 pavyzdys

 

Prekybos įmonė, parduodama loterijos bilietus nominalia verte, iš loterijos dalyvių (loterijos bilietų pirkėjų) per mėnesį surinko 50 000 Eur. Už įmokų surinkimo paslaugą prekybos įmonei mokamas 5 proc. dydžio atlygis nuo surinktos sumos 2 500 (50 000 x 5/100) Eur. Loterijos organizatoriaus gautas atlygis 50 000 Eur PVM neapmokestinamas. Taip pat PVM neapmokestinamas 2 500 Eur prekybos įmonės atlygis, gautas už įmokų surinkimo paslaugą, t. y. už loterijos bilietų platinimą jų nominalia verte.

 

2 pavyzdys

 

Fizinis asmuo, norėdamas laimėti, žaidimų automatų salono „Sėkmė“ kasoje įsigijo 100 žetonų po 1 Eur. Salonas „Sėkmė“, parduodamas 100 žetonų žaidėjui, PVM neskaičiuoja, nes pagal PVMĮ azartiniai lošimai PVM neapmokestinami.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0474

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM lengvata taikoma visų rūšių draudimo ir perdraudimo paslaugoms, išskyrus nurodytas PVMĮ 46 str. Nustatant, ar sandoris savo esme gali būti laikomas draudimo sandoriu, svarbu nustatyti, ar apmokestinamasis asmuo, imdamas iš kitos šalies įmoką, prisiima riziką sumokėti išmoką ar suteikti paslaugą kitai šaliai tuo atveju, jei rizika, nuo kurios apsidrausta, pasitvirtintų, taip pat svarbu nustatyti, kam teikiama paslauga.

PVM neapmokestinamos su draudimo ir perdraudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo ir perdraudimo tarpininkai. Kokie asmenys gali būti draudimo ir perdraudimo tarpininkais, nustatyta Draudimo įstatyme.

PVM neapmokestinamos draudimo ir perdraudimo tarpininkų (draudimo brokerių, agentų įmonių, draudimo agentų) gautas (gautinas) atlyginimas už draudimo tarpininkavimo, draudiminių ir perdraudiminių įvykių administravimo ir pan. paslaugos.

Draudimo ir perdraudimo paslaugos, nurodytos PVMĮ 46 str., t. y. draudimo paslaugos, kai šias paslaugas teikia draudimo įmonės, o šios draudimo paslaugos tiesiogiai susijusios su prekių (išskyrus PVM neapmokestinamas prekes) eksportu, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

1 pavyzdys

 

Įmonė A draudimo kompanijoms teikia padarytos žalos įvertinimo paslaugą. Pateiktu atveju nėra sutartinių santykių tarp draudiko ir draudėjo. Žalos įvertinimo paslauga yra atskira paslauga, būtina vykdant draudimo veiklą, be to, įmonė A, teikdama šią paslaugą, neprisiima jokio įsipareigojimo draudžiamosios rizikos atžvilgiu. Todėl įmonės A teikiamos žalos įvertinimo paslaugos apmokestinamos PVM taikant standartinį PVM tarifą.

 

2 pavyzdys

 

Automobilininkų klubas savo nariams, kurie moka nustatyto dydžio metinę įmoką, įsipareigoja teikti pagalbos keliuose paslaugas transporto priemonių gedimo ar avarijos atveju. Šiuo atveju klubo teikiamos pagalbos keliuose paslaugos savo esme draudimo sąvoką apima tiek, kiek klubo prisiimta rizika yra susijusi su nebūtinai įvyksiančiu įvykiu, kuris gali būti transporto priemonės negalėjimas toliau važiuoti dėl per nagrinėjamos įmokos apimamą laikotarpį patirto gedimo iš anksto nežinomoje vietoje. Įvykus šiam įvykiui, klubas jo nariui suteikia pagalbos keliuose paslaugą. Savo esme šį įvykį galime laikyti draudiminiu, o suteiktą paslaugą - draudiko mokamu žalos atlyginimu. Tokiu atveju automobilininkų klubo savo abonentams teikiamos paslaugos savo esme gali būti laikomos draudimo paslaugomis ir joms gali būti taikoma PVM lengvata.

 

3 pavyzdys

 

Buitine technika ir / ar elektroniniais prietaisais prekiaujanti parduotuvė (toliau – Partneris) su pirkinio garantijos pratęsimo ir pirkinio draudimo paslaugas teikiančia bendrove (toliau – Bendrovė) sudarė sutartį, kurioje Partneris įsipareigojo suteikti Bendrovei tarpininkavimo, ieškant klientų, sandorį. Partneris už jo Bendrovei teikiamas paslaugas ima sutartą atlygį – komisinius nuo įmokų, surinktų už Bendrovės klientui suteiktų pirkinių garantijos pratęsimo ir / ar pirkinių draudimo paslaugų. Pagal PVMĮ 27 str. nuostatas su draudimo paslaugomis susijusios paslaugos, kurias teikia draudimo tarpininkai, PVM neapmokestinamos. Partnerio Bendrovei teikiamų paslaugų esmė yra klientų paieška, įsigyjant garantijos pratęsimo ir / ar pirkinių draudimo paslaugas (kurios PVM tikslais laikomos draudimo paslaugomis) ir santykių tarp kliento ir Bendrovės užmezgimas. Tokios paslaugos laikomos tarpininkavimo, sudarant draudimo sutartis paslaugomis, ir PVM neapmokestinamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0475

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamos

finansinės paslaugos

Komentarai

Paskolų teikimas, tarpininkavimo paslaugos dėl paskolos suteikimo, suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo

Paskolos priežiūros paslaugos:

 

 1. verslo plano, susijusio su paskolos gavimu, įvertinimas, kai jį atlieka asmuo, su kuriuo deramasi dėl paskolos suteikimo, minėtos paslaugos dokumentų parengimas ir priėmimas;

 2. suteiktų paskolų administravimas (įskaitant kliento finansinės būklės įvertinimą jau suteikus paskolą), priežiūra ir sutarties sąlygų keitimas bei kitos sutarties sąlygose numatytos paslaugos, susijusios su suteikta paskola, kai šias paslaugas teikia asmuo, kuris suteikė paskolą;

 3. užtikrinimo priemonių, susijusių su paskola, ar kitų įsipareigojimų organizavimas, patikrinimas, įvertinimas, valdymas ir priežiūra, kai šias paslaugas teikia asmuo, kuris suteikia paskolą.

 

Tarpininkavimo paslaugomis laikomos paslaugos, kurių tikslas yra padaryti viską, kas būtina, kad dvi šalys sudarytų paskolos suteikimo sutartį (t. y. kai paslaugą teikiantis asmuo analizuoja kliento turtinę padėtį, jo finansinius poreikius, derasi dėl paskolos sąlygų, rengia sutarties pasiūlymą, atlygį (komisinius) gauna su sąlyga, kad jo surasti klientai pasirašys paskolos sutartį ir pan.).

Finansinių garantijų ir laidavimų teikimas, suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūra, jeigu ją vykdo tą garantiją ar laidavimą suteikęs apmokestinamasis asmuo

Finansinės garantijos ar laidavimo priežiūros paslaugos:

 

 1. pareiškėjo prašymo dėl finansinių laidavimų ir garantijų suteikimo, susijusio su paskolos gavimu, įvertinimas, kai jį atlieka asmuo, su kuriuo deramasi dėl paskolos suteikimo, šios paslaugos dokumentų rengimas ir derinimas;

 2. užtikrinimo priemonių, susijusių su finansinėmis garantijomis ir laidavimais, organizavimas, patikrinimas, įvertinimas, valdymas ir priežiūra, kai šias paslaugas teikia asmuo, kuris suteikia finansines garantijas ir laidavimus;

 3. finansinių garantijų ir laidavimų administravimas, sutarties sąlygų peržiūrėjimas ir keitimas, kai šias paslaugas teikia asmuo, kuris suteikė finansines garantijas ir laidavimus;

 4. mokėjimų pagal finansines garantijas ir laidavimus vykdymas.

Indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugos, atsiskaitymų tarp bankų ir / ar kitų kredito įstaigų įskaitymas (kliringas), kitos su atsiskaitymų organizavimu susijusios paslaugos, pinigų pervedimas, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimas (įskaitant banko kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimą, jų turėtojų aptarnavimo paslaugas ir operacijų su jomis atlikimą), akredityvų išleidimas ir susijusios su jais operacijos, taip pat sandoriai dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų

 1. klientų sąskaitų atidarymas, uždarymas, tvarkymas ir priežiūra, įskaitant informacijos apie sąskaitas teikimą telefonu, faksu, elektroniniu paštu bei kitomis ryšio priemonėmis;

 2. dokumentų nuorašų, pažymų, sąskaitų išrašų ir kitų dokumentų, susijusių su banko klientų sąskaitomis bei atsiskaitymais, išdavimas klientams, auditoriams bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims;

 3. sąskaitų tvarkymo bei atsiskaitymo dokumentų blankų išdavimas;

 4. grynųjų pinigų išdavimas, priėmimas bei įskaitymas į sąskaitas;

 5. sandoriai dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų, įskaitant derybas dėl jų ir šių paslaugų dokumentų parengimą bei priėmimą;

 6. atsiskaitymų dokumentų siuntimas ir apdorojimas per įvairias Lietuvos ir tarptautines atsiskaitymų (įskaitant mokėjimo kortelių) organizacijas;

 7. tarpbankinių atsiskaitymų (įskaitant mokėjimo kortelių) sistemų aptarnavimas, atsiskaitymų organizavimas, vykdymas bei kitokios su tuo susijusios paslaugos;

 8. paslaugos, susijusios su prisijungimu prie Lietuvos ir Tarptautinių atsiskaitymų (įskaitant mokėjimo kortelių) organizacijų;

 9. banko kortelių ir kitų atsiskaitymo negrynaisiais pinigais mokėjimo priemonių išleidimas, organizavimas, jų turėtojų aptarnavimo paslaugos ir operacijų su jomis atlikimas;

 10. akredityvų, čekių, vekselių ir kitų mokėjimo dokumentų išleidimas ir su jais susijusios operacijos;

 11. įmokų surinkimas ir administravimas.

Sandoriai dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą, prekybą virtualiąja valiuta arba žetonais, kurie prilyginami virtualiajai valiutai PVM tikslais), grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitos paslaugos, tiesiogiai susijusios su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis

 1. valiutos pirkimo, pardavimo, keitimo sandorių vykdymas, įskaitant virtualiosios valiutos ir žetonų, kurių prilyginami virtualiajai valiutai, pardavimo (keitimo į tradicines ar kitos rūšies virtualiąsias valiutas / žetonus) sandorius;

 2. grynųjų pinigų įmokų priėmimas ir išmokų išmokėjimas;

 3. grynųjų pinigų inkasavimas, saugojimas ir pristatymas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas, tvarkymas;

 4. užsienio valiutos pirkimo - pardavimo išankstiniai sandoriai, užsienio valiutos pirkimo - pardavimo pasirinkimo sandoriai ir apsikeitimo valiuta sandoriai bei jų tvarkymas;

 5. informacijos, reikalingos sandoriams dėl valiutos sudaryti teikimas;

 6. sandorių dėl valiutos sudarymo organizavimas, sandorių duomenų siuntimas ir apdorojimas per įvairias tarptautines sandorių sudarymo sistemas.

Sandoriai dėl vertybinių popierių (įskaitant žetonus, prilyginamus vertybiniams popieriams PVM tikslais), išvestinių finansinių priemonių, tarpininkavimo nurodytuose sandoriuose ir kitos tiesiogiai su nurodytaisiais sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas ir kt.)

 1. sandoriai dėl vertybinių popierių, įskaitant žetonus, prilyginamus vertybiniams popieriams PVM tikslais (vertybinių popierių pardavimas, mainai, skolinimas, nuoma, pervedimas, emisijos organizavimas ir pan.);

 2. sandoriai dėl išvestinių finansinių priemonių (būsimasis, išankstinis, pasirinkimo sandoriai dėl palūkanų normų, valiutos kurso, vertybinių popierių kainos, ir pan.). Tokioms PVM neapmokestinamoms išvestinėms finansinėms priemonėms priskiriami, pvz., pasirinkimo sandoriai;

 3. opcionai dėl vertybinių popierių, investicinių priemonių pirkimo ar pardavimo, įskaitant priemones, kurios suteikia teisę tik gauti pinigus, taip pat valiutos ir palūkanų normos opcionai (opcionas yra pasirinkimo sandoris, suteikiantis teisę, bet ne įsipareigojimą pirkti (pirkėjo opcionas), arba parduoti (pardavėjo opcionas) sandorio objektą - vertybinius popierius, valiutą ar finansinius aktyvus už sutartą kainą, sutartą datą arba iki jos), taip pat būsimasis, išankstinis, pasirinkimo ar kitoks sandoris dėl teisės pirkti arba parduoti prekes;

 4. tarpininkavimo ir kitos tiesiogiai su vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusios paslaugos (emisijos organizavimas, vykdymas, registravimas, pavedimų dėl vertybinių popierių priėmimas ir perdavimas; pavedimų įsigyti ar perleisti vertybinius popierius vykdymas klientų sąskaita; pavedimų įsigyti arba perleisti vertybinius popierius vykdymas savo sąskaita; vertybinių popierių platinimas pagal susitarimą su emitentu, įsipareigojant arba neįsipareigojant jo emisiją išplatinti ir pan.) Be to, PVM lengvata taikoma kitoms, tiesiogiai su vertybinių popierių ir išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusioms paslaugoms.

Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, uždaro tipo investicinių bendrovių, investicinių fondų ir pensijų fondų turto valdymo paslaugos

Valdymo įmonės teikiamos valdymo paslaugos (įskaitant ir valdymo paslaugas, teikiamas pagal Lietuvos Respublikos profesionaliems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonių įstatymą) investicinėms bendrovėms ar investiciniams fondams.

PVM lengvata netaikoma:

 1. sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių kokias nors teises į nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus (pvz., pajų, patvirtinantį teisę į statinį);

 2. sandoriams dėl vertybinių popierių (išskyrus tuos sandorius, kurie patvirtina nuosavybės teisę į investicinį auksą), patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes, (tai įvairūs sandoriai dėl prekinių vertybinių popierių, pvz., konosomento);

 3. sandoriams dėl vertybinių popierių, patvirtinančių teisę ar pareigą įsigyti ar perleisti vertybinius popierius, patvirtinančių nuosavybės teisę į prekes;

 4. vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių saugojimo paslaugoms (PVM apmokestinamos tik materialinių vertybinių popierių saugojimo paslaugos);

 5. vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių portfelio valdymo, konsultavimo investavimo į vertybinius popierius ir / ar išvestines finansines priemones klausimais, taip pat vertybinių popierių ir / ar išvestinių finansinių priemonių rinkos tyrimo paslaugoms;

 6. skolų išieškojimo paslaugoms, ir paslaugoms, teikiamoms pagal faktoringo sutartį pagal PVMĮ 28 str. 3 dalį.

Vien fizinio, techninio, administracinio ar panašaus pobūdžio paslaugų teikimas, nekeičiantis finansinio sandorio teisinės ar finansinės situacijos, nelaikomas finansinių paslaugų, kurioms taikoma PVM lengvata, teikimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0479

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM mokėtojas, teikdamas žemiau nurodytas paslaugas pirkėjui (klientui), kuris yra apmokestinamasis asmuo, PVM mokėtojas, turi teisę pasirinkti, ar skaičiuoti teikiamų paslaugų PVM ar ne:

 1. paskolų teikimo, tarpininkavimo paslaugų dėl paskolos suteikimo, taip pat suteiktos paskolos priežiūros paslaugas, jeigu šias paskolos priežiūros paslaugas vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo;

 2. finansinių garantijų ir laidavimų teikimo, taip pat suteiktos finansinės garantijos ar laidavimo priežiūros, jeigu ją vykdo tą garantiją ar laidavimą suteikęs apmokestinamasis asmuo, paslaugas (draudimo įmonių, bankų ar kitų kredito įstaigų tiesiogiai su prekių (išskyrus PVM neapmokestinamas prekes) eksportu susijusių finansinių garantijų ir laidavimų teikimo paslaugos apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą);

 3. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimo ir tvarkymo paslaugas, atsiskaitymų tarp bankų ir / ar kitų kredito įstaigų įskaitymo (kliringo), taip pat kitas su atsiskaitymų organizavimu susijusias paslaugas, pinigų pervedimo, atsiskaitymo negrynaisiais pinigais organizavimo (įskaitant banko kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimo, jų turėtojų aptarnavimo paslaugas ir operacijų su jomis atlikimą), akredityvų išleidimo ir susijusias su jais operacijas, taip pat sandorius dėl skolų ir skolinių pasižadėjimų. Šios dalies nuostatos netaikomos skolų išieškojimo paslaugoms, taip pat finansuotojo paslaugoms, teikiamoms pagal faktoringo sutartį.

 4. sandorių dėl valiutos (įskaitant valiutų keitimą, prekybą virtualiąja valiuta ir žetonais, prilyginamais virtualiajai valiutai PVM tikslais), taip pat grynųjų pinigų įmokų priėmimo ir išmokų išmokėjimo, pinigų tvarkymo ir kitas paslaugas, tiesiogiai susijusias su bet kokios valiutos banknotais ir monetomis.

Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo privalo deklaruoti mokesčių administratoriui. Pasirinkimo skaičiuoti PVM deklaravimo taisyklės nustatytos VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26. Šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo pasirinkimo deklaravimo dienos visiems jo sudaromiems atitinkamiems sandoriams.

Pažymėtina, kad toks pasirinkimas taikomas tik šalies viduje vykdomiems finansinių paslaugų sandoriams. Tais atvejais, kai Lietuvos apmokestinamasis asmuo teikia finansines paslaugas kitos valstybės narės apmokestinamiesiems asmenims arba apmokestinamųjų asmenų padaliniams, esantiems kitose valstybėse narėse ar už ES ribų, tai tokių paslaugų apmokestinimo vieta nelaikoma Lietuva ir tokiais atvejais taikomos kitos valstybės nustatytos apmokestinimo PVM taisyklės.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0481

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Norint taikyti PVM lengvatą radijo ir televizijos transliuotojų teikiamoms paslaugoms, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

 1. Radijo ir / ar televizijos transliuotojas, teikiantis visuomenei viešojo informavimo paslaugas, turi būti pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys – tai juridiniai asmenys, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas ir kurie gauto pelno pagal jų veiklą reglamentuojančius teisės aktus neturi teisės skirstyti savo steigėjams ir / ar veiklos dalyviams. Tokiu pelno nesiekiančiu radijo ir / ar televizijos transliuotoju yra Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau – LRT); ir

 2. Pelno nesiekiantis juridinis asmuo - radijo ir / ar televizijos transliuotojas turi teikti viešojo informavimo paslaugas. Šių paslaugų turinys, pobūdis yra apibrėžtas Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme.

Laidų pardavimui, reklamos paslaugoms ir kitai ūkinei - komercinei veiklai aukščiau nurodyta PVM lengvata netaikoma.

1 pavyzdys

 

Komercinė televizija su privačia informacijos įmone sudarė sutartį, kad televizija šiai įmonei teiks viešojo informavimo paslaugas. Kadangi viešojo informavimo paslaugas teikia komercinė televizija, o ne pelno nesiekiantis ūkio subjektas, todėl komercinės televizijos teikiamos viešojo informavimo paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą.

 

2 pavyzdys

 

LRT, PVM mokėtoja, pardavė programą komercinei televizijai. LRT šią programą turi apmokestinti PVM, taikant standartinį PVM tarifą.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0483

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Ypatingi atvejai, kai prekių (paslaugų) tiekimas PVM neapmokestinamas

 1. PVM neapmokestinamas prekių tiekimas, kai jokia jų pirkimo (importo) PVM dalis nebuvo atskaityta, kadangi:

 1. jos buvo PVM mokėtojo įsigytos arba importuotos ir ne mažiau kaip 99 proc. naudota veiklai, kuriai naudoti skirtų prekių pirkimo (importo) PVM pagal PVMĮ negali būti atskaitomas; arba

 2. jų pirkimo (importo) PVM nebuvo atskaitytas, nes negali būti atskaitomas pagal PVMĮ 62 str. 2 dalies nuostatas.

 1. PVMĮ XII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyti kiti atvejai, kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos PVM neapmokestinamos (investicinio aukso ir su juo susijusių paslaugų).

Ypatingi atvejai, kai prekių įsigijimas iš ES valstybės narės PVM neapmokestinamas

 1. PVM neapmokestinamas prekių įsigijimas iš kitos ES valstybės narės tais atvejais, kai:

 1. tokių pačių prekių tiekimas, jeigu jis vyktų šalies teritorijoje, būtų neapmokestinamas PVM (PVMĮ 20-23, 25, 29 ir 33 str.) ar būtų apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą;

 2. tokių pačių prekių importas pagal PVMĮ nuostatas visais atvejais būtų neapmokestinamas PVM (PVMĮ 34-40 str.)

 1. PVM neapmokestinamas prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės su sąlyga, kad jas įsigyjantis užsienio apmokestinamasis asmuo, jeigu mokestis būtų sumokėtas, turėtų teisę visą šį mokestį susigrąžinti (PVMĮ 116-119 str.);

 2. PVM neapmokestinamas prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės, kai vienos ES valstybės (ne Lietuvos) PVM mokėtojas (tarpininkas trikampėje prekyboje) prekes įsigyja iš kitos ES valstybės PVM mokėtojo ir jas įsigijęs iš karto Lietuvoje parduoda Lietuvos PVM mokėtojui, kuriam yra prievolė apskaičiuoti už šias patiektas prekes PVM;

 3. PVM neapmokestinamas prekių įsigijimas iš kitos valstybės narės (PVMĮ 53 str.), kai:

 1. įsigyjamoms prekėms Lietuvoje bus įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitinės procedūra;

 2. prekės Lietuvoje bus pateiktos laikinai saugoti muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose;

 3. prekės Lietuvoje padedamos į laisvąjį sandėlį ar į laisvąją zoną;

 4. prekės skirtos PVM lengvatų sandėliui Lietuvoje.

 

1 pavyzdys

 

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, vykdanti tik PVM apmokestinamąją veiklą, 2018 m. liepos mėn. įsigijo lengvąjį automobilį, kurio pirkimo PVM, vadovaudamasi PVMĮ 62 str. 2 dalies nuostatomis, į PVM atskaitą netraukė. Praėjus mėnesiui po automobilio įsigijimo (rugpjūčio mėn.) įmonė minėtąjį automobilį pardavė. Kadangi įmonė automobilio pirkimo PVM neatskaitė, tai parduodama šį automobilį, pardavimo PVM neturi skaičiuoti (pardavimas PVM neapmokestinamas).

 

2 pavyzdys

 

Lietuvoje PVM mokėtoju įregistruotas Kraujo centras iš Vokietijos įmonės įsigijo konservuoto kraujo. Kadangi kraujo tiekimas Lietuvoje PVM neapmokestinamas, Kraujo centras nuo įsigyjamo iš Vokietijos kraujo apmokestinamosios vertės PVM neturi skaičiuoti.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0487

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamos socialinės paslaugos, jei jas teikia:

 1. vaikų ir jaunimo globos institucijos: vaikų globos namai, vaikų psichoneurologiniai pensionatai, šeimyniniai vaikų globos namai, vaikų su negalia centrai, reabilitacijos centrai vaikams, vaikų sodybos, parapijiniai vaikų globos namai ir pan.;

 2. senelių ir / ar neįgaliųjų globos (rūpybos) institucijos: senelių globos namai ir pensionatai, reabilitacijos centrai suaugusiems, senelių slaugos namai; parapijiniai senelių globos namai bei pensionatai ir pan.;

 3. kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys: nakvynės namai, krizių centrai, bendruomenės centrai, labdaros valgyklos ir kiti pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, teikiantys socialines paslaugas.

Socialinių paslaugų rūšys yra nustatytos Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, o detalizuotos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymu Nr. A1-93.

Pavyzdys

 

Viešoji įstaiga, PVM mokėtoja, su savivaldybe sudarė asmens higienos (pirties) paslaugų suteikimo sutartį savivaldybės gyventojams, neturintiems pakankamai pajamų. Kadangi higienos (pirties) paslaugos teikiamos savivaldybės gyventojams, neturintiems pakankamai pajamų, yra priskiriamos socialinėms paslaugoms ir jas teikia pelno nesiekianti viešoji įstaiga, tai šioms paslaugoms taikoma PVM lengvata, t. y. jos PVM neapmokestinamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0492

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM lengvata taikoma kultūros paslaugoms, taip pat su kūno kultūra ir sportu susijusioms paslaugoms. Lengvata taikoma tokiu atveju, jei šias paslaugas teikia pelno nesiekiantys juridiniai asmenys.

Kultūros paslaugos:

 1. muziejų, zoologijos ir botanikos sodų, cirko veikla;

 2. visų meno rūšių, kultūros renginiai (teatro spektakliai, muzikos, choreografijos renginiai, kultūros renginiai vaikams, jaunimui, meno kūrinių bei tautodailės parodos ir kita), kino filmų gamyba (įskaitant pagalbinę veiklą – dubliavimą, titravimą ir pan.), nuoma ir rodymas;

 3. bibliotekų teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos (bibliografinių sąrašų, bibliografinės rodyklės sudarymas, spaudinių ir kitų dokumentų rinkimo, tvarkymo, saugojimo, juose užfiksuotų žinių sisteminimo, platinamo paslaugos ir pan.).

Kai pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, teikiantys kultūros paslaugas, šių paslaugų vartotojams tiekia prekes ir teikia paslaugas, susijusias su kultūros paslaugų teikimu, tai šios prekės ir paslaugos PVM neapmokestinamos.

Su kūno kultūra ir sportu susijusios paslaugos:

 1. teisės dalyvauti kūno kultūros arba sporto renginyje suteikimas, t. y. įvairaus pobūdžio įmokos, kurias sportinių renginių dalyviai (komandos, sportininkai) sumoka už teisę dalyvauti varžybose ar kitame sporto renginyje. Netaikoma bilietų į kūno kultūros arba sporto renginius pardavimui;

 2. paslaugos, teikiamos kūno kultūros ir sporto dalyviams, tiesiogiai susijusios su jų dalyvavimu, t. y. teisės naudotis kūno kultūrai ir sportui pritaikytomis patalpomis, teritorijomis ir / ar inventoriumi, kūno kultūros ir sporto dalyvių treniravimo ir kitos panašios paslaugos. Prie šių paslaugų nepriskiriamos apgyvendinimo, maitinimo ir vežimo paslaugos. Lengvata netaikoma sportinės aprangos nuomai, vaikų priežiūros paslaugoms ir kt.

Pavyzdys

 

Juridinis asmuo, turintis muziejaus statusą, PVM mokėtojas, savo parodų (ekspozicijų) lankytojams bei kitiems asmenims pardavinėja įvairias knygas, kavos pupeles, šokoladus, kurių įpakavime atvaizduotas muziejus ar meno kūriniai iš muziejaus ekspozicijų, įvairius suvenyrus su muziejaus atvaizdais, taip pat už papildomą atlygį teikia gido bei audiogido paslaugas. Be to, muziejaus lankytojai gali įsigyti vaizdo diską, kuriame galima peržiūrėti muziejaus ekspozicijas. Kartais muziejus savo lankytojams parduoda ir kai kuriuos meno kūrinius iš ekspozicijos.

 

Muziejaus lankytojams teikiamos gido ir audiogido paslaugos yra laikomos paslaugomis, susijusiomis su muziejaus teikiamomis paslaugomis ir dėl to jos PVM neapmokestinamos. Muziejaus lankytojams parduodami diskai, kuriuose galima peržiūrėti muziejaus ekspozicijas, meno kūriniai iš ekspozicijos laikomi prekėmis, susijusiomis su muziejaus teikiamomis paslaugomis, ir dėl to jie PVM neapmokestinami.

 

Knygos, kavos pupelės, šokoladai, kurių įpakavime atvaizduotas muziejus ar meno kūriniai iš muziejaus ekspozicijų, įvairūs suvenyrai su muziejaus atvaizdais, PVM tikslais nelaikomos prekėmis, kurios yra susijusios su muziejaus teikiamomis paslaugomis ir todėl šioms prekėms PVM lengvata netaikoma.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0496

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Aspektas

Komentarai

Kokie su NT nuoma susiję sandoriai neapmokestinami PVM?

 1. PVM neapmokestinama gyvenamųjų patalpų nuoma, išskyrus:

 1. viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos;

 2. a punkte nenurodytą gyvenamųjų patalpų nuomą, kurios laikotarpis ne ilgesnis kaip 2 mėn.

 1. PVM neapmokestinama kitų, negu gyvenamosios patalpos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma, išskyrus:

 1. bet kokių transporto priemonių (įskaitant orlaivius, laivus, geležinkelio riedmenis) stovėjimo, saugojimo aikštelių, garažų ar kitų panašios paskirties nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuomą;

 2. bet kokių įrenginių ar įrangos (įskaitant seifo kameras), atitinkančių nekilnojamojo pagal prigimtį daikto sąvoką, nuomą.

Jeigu nekilnojamojo turto nuoma neapmokestinama PVM, tai sutartinių santykių pasikeitimas, toks kaip nuomos sutarties nutraukimas už atlygį, taip pat turi būti neapmokestinamas PVM.

 

Kai nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos sutartis nutraukiama, o už sutarties nutraukimą susitariama sumokėti tam tikrą atlygį, kuris pagal PVMĮ 7 str. nuostatas laikomas atlygiu už suteiktas paslaugas, tai šis atlygis PVM neapmokestinamas, jeigu to daikto nuoma buvo neapmokestinama PVM.

Teisė pasirinkti apmokestinti PVM

Apmokestinamasis asmuo turi teisę pasirinkti už nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomą, kuri PVM neapmokestinama, skaičiuoti PVM, kai nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus nuomoja, parduoda ar kitaip perduoda apmokestinamiesiems asmenims PVM mokėtojams, taip pat ir tais atvejais, kai šių paslaugų ar prekių pirkėjai yra PVMĮ 47 str. nurodyti asmenys – užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos (išskyrus fizinius asmenis), kurie turi teisę susigrąžinti pirkimo (importo) PVM.

Pasirinkimo apmokestinti PVM deklaravimas ir atšaukimas

Apmokestinamasis asmuo pranešimą apie savo pasirinkimą skaičiuoti / atšaukti PVM turi įteikti AVMI tiesiogiai arba išsiųsti registruotu laišku.

 

Apmokestinamasis asmuo turi pateikti pranešimą ne vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, kai pirmą kartą apskaičiavo PVM už prekes ir paslaugas, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos. Pranešimas gali būti pateikiamas ir iš anksto (t. y. dar nepradėjus skaičiuoti PVM, bet numačius tai daryti).

 

Jei pranešimas laiku pateiktas nebuvo, jį galima pateikti pavėluotai. Jame turėtų būti nurodyta ta data, nuo kurios PVM mokėtojas pradėjo skaičiuoti PVM, t. y. pirmojo sandorio, kurio PVM buvo apskaičiuotas, datą.

 

Pasirinktas PVM skaičiavimas gali būti atšaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 24 mėn. nuo:

 1. pasirinkimo deklaravimo dienos, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM buvo deklaravęs (kai apmokestinamasis asmuo, pateikęs AVMI pranešimą, faktiškai nesudarė jokių sandorių, tai jis gali atsisakyti savo pasirinkimo ir nepraėjus 24 mėn. nuo pranešimo pateikimo datos);

 2. pirmojo pasirinkimo, t. y. nuo pirmojo sandorio, kurio PVM buvo apskaičiuotas, jeigu apmokestinamasis asmuo savo pasirinkimą skaičiuoti PVM nedeklaravo ar deklaravo pavėluotai, nesilaikydamas VMI prie FM viršininko 2004-03-01 įsakymu Nr. VA-26 4.2 papunktyje nustatytos tvarkos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0501

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos PVM

Importuojamos prekės, jeigu jų tiekimas šalies teritorijoje būtų visais atvejais neapmokestinamas PVM arba būtų apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą (PVMĮ 34 str.). Prekės, kurių tiekimas visais atvejais Lietuvoje neapmokestinamas PVM, yra nurodytos PVMĮ 20 str. 4 dalyje ir 29 str. Prekės, kurių tiekimas Lietuvoje visais atvejais apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą, yra nurodytos PVMĮ 43, 44 ir 48 str.

Importuojamos ir į kitą valstybę narę tiekiamos prekės (PVMĮ 35 str.), jeigu importo metu žinoma, kad tos pačios prekės yra skirtos išgabenti ir bus išgabentos į kitą valstybę narę, ir šis tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą. Taikoma tik tada, jei importuotojas yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, o prekės išgabenamos į kitą valstybę narę per terminą, ne ilgesnį kaip 1 mėnuo nuo apmokestinimo momento, nurodyto PVMĮ 14 str. 12 arba 13 dalyje, dienos. Dėl objektyvių aplinkybių gali būti nustatytas ir ilgesnis išgabenimo terminas.

 

Importuotojas turi įrodyti, kad prekės yra skirtos išgabenti į kitą valstybę narę. Tuo tikslu muitinės pareigūnui jis turi pateikti sutartis, transportavimo ir / ar kitus turimus dokumentus.

 

Iš importuotojo, kuriam buvo pritaikyta PVMĮ 35 str. nustatyta lengvata, reikalaujama nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, informuoti muitinę apie paaiškėjusias naujas aplinkybes bei pateikti reikalaujamus dokumentus apie prekių išgabenimą, kai:

 • prekes numatoma išgabenti kitam pirkėjui ir / arba į kitą valstybę narę nei nurodyta muitiniam tikrinimui pateiktuose dokumentuose;

 • prekės (jų dalis) nebuvo išgabentos į kitą valstybę narę per nustatytą terminą.

Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, ES institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinių organizacijų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės (PVMĮ 36 str.):

 1. Prekės, įvežamos užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ar konsulinių įstaigų Lietuvoje oficialiai veiklai. Prekės, skirtos šių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų narių ir kartu gyvenančių jų šeimos narių asmeniniam naudojimui ir / ar įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai, o jų nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Lietuvos Respublika. Prekės, skirtos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ar konsulinėms įstaigoms kitose valstybėse narėse, ar jų nariams, laikantis tos valstybės narės nustatytų sąlygų ir apribojimų. Šioje dalyje nurodytos prekės importo PVM neapmokestinamos tik tuo atveju, kai jos gali būti atleistos nuo importo muitų.

 2. Prekės, kurias įveža ES institucijos, Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas, Europos Sąjungos įsteigtos įstaigos, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų. Šioje dalyje nurodytos prekės importo PVM neapmokestinamos laikantis šiame protokole ir pagal jį sudarytuose susitarimuose ar susitarimuose dėl būstinės steigimo nustatytų sąlygų ir apribojimų, jeigu tokiu būdu neiškraipoma konkurencija.

 3. Prekės, kurias įveža tarptautinės organizacijos, išskyrus nurodytąsias PVMĮ 35 str. 2 dalyje, ar jų atstovybės, taip pat šių organizacijų ar jų atstovybių nariai. Šioje dalyje nurodytos prekės importo PVM neapmokestinamos laikantis tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba bet kurios valstybės narės su tarptautine organizacija sudarytose tarptautinėse sutartyse nustatytų sąlygų ir apribojimų.

 4. Įvežamos prekės, skirtos ES įsteigtų Lietuvoje įstaigų, kurioms taikomas Protokolas dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų, darbuotojų (išskyrus aptarnaujantį personalą ir Europos Sąjungos valstybių narių deleguotus ekspertus) asmeniniam naudojimui ir (arba) įsikūrimui, jeigu šie asmenys nėra Lietuvos Respublikos piliečiai ir praėjusius penkerius metus jų nuolatinė gyvenamoji vieta iki darbo ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios nebuvo Lietuvos Respublika. Šioje dalyje nurodyta lengvata taikoma prekėms, kurias darbuotojai importuoja ne vėliau kaip vieni metai nuo jų įsidarbinimo pirmą kartą ES įsteigtoje Lietuvoje įstaigoje pradžios. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija turi teisę nustatyti šioje dalyje nurodytos lengvatos taikymo apribojimus.

Keleivių atgabenamos prekės (PVMĮ 37 str.). Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo PVM taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimu Nr. 439.

Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko importuojamas auksas (PVMĮ 38 str.).

Reimportuojamos prekės (PVMĮ 39 str.) PVM neapmokestinamos, kai tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. prekes reimportuoja asmuo, eksportavęs šias prekes;

 2. prekės reimportuojamos tos pačios būklės, kokios jos buvo eksportuotos;

 3. prekės gali būti atleistos nuo importo muitų.

Ypatingi atvejai, kai importuojamos prekės neapmokestinamos importo PVM (PVMĮ 40 str.):

 1. nuolatinę gyvenamąją vietą keičiančių ir persikeliančių iš kitos valstybės į Lietuvą fizinių asmenų asmeniniai daiktai;

 2. fizinių asmenų, dėl vedybų persikeliančių iš kitos valstybės į Lietuvą, daiktai (kraitis, namų apyvokos daiktai), taip pat vedybų proga gautos dovanos;

 3. importuojami paveldėti daiktai;

 4. asmenų, kurie mokosi, drabužiai, mokymosi reikmenys ir jų kambariui apstatyti reikalingi daiktai;

 5. žemės ūkio produktai, importuojami Lietuvoje įsikūrusių žemės ūkio produkcijos gamintojų, kurie juos gavo (išaugino) savo naudojamuose sklypuose, esančiuose užsienio valstybėje, kuri ribojasi su Lietuva;

 6. sėklos, trąšos ir dirvai bei derliui apdoroti skirti produktai, importuojami žemės ūkio produkcijos gamintojų, kurių pagrindinė veiklos vieta yra užsienio valstybėje, kuri ribojasi su Lietuva, įvežami naudoti savo naudojamuose sklypuose, esančiuose Lietuvoje;

 7. bandomieji gyvūnai ir moksliniams tyrimams skirtos biologinės bei cheminės medžiagos;

 8. žmogaus kilmės terapinės medžiagos ir kraujo grupių bei audinių tipų nustatymo reagentai, motinos pienas;

 9. tarptautiniuose sporto renginiuose naudojami vaistai ir vaistinės medžiagos;

 10. parama;

 11. valstybiniai ir žinybiniai apdovanojimai, kiti garbės ir pasižymėjimo ženklai;

 12. dovanos, gautos ar skirtos dovanoti oficialių vizitų metu, ir daiktai, kuriuos atsiunčia užsienio valstybės ir tarptautinės institucijos kaip draugystės ir geros valios išraišką;

 13. Lietuvos oficialiems svečiams ir jų delegacijų nariams, viešintiems Lietuvoje, naudotis skirti daiktai;

 14. prekybos skatinimo tikslams importuojami daiktai (nedidelės vertės prekių pavyzdžiai, spaudiniai ir reklaminė medžiaga, mugėse ar panašiuose renginiuose naudojami ar suvartojami daiktai);

 15. ištyrimui, analizei ar bandymui importuojami daiktai;

 16. siuntos autorių teises ir pramonines bei komercines patentų teises ginančioms organizacijoms (su pramoninės nuosavybės objektais susiję dokumentai, paraiškos dėl jų įregistravimo ir kt.);

 17. turizmo informacinė literatūra;

 18. įvairūs dokumentai ir informacijai ar vaizdui perduoti naudojamos laikmenos;

 19. medžiagos, reikalingos prekių apsaugai jų sandėliavimo ir transportavimo metu;

 20. kraikas ir pašarai, reikalingi gyvūnams jų pervežimo metu;

 21. kuras ir tepalai, esantys automobilių transporto priemonėse, reikalingi tų priemonių eksploatavimui;

 22. karo, genocido ir okupacinių režimų represijų aukų paminklų, memorialų ir kapinių statybai, priežiūrai ir puošimui skirtos medžiagos;

 23. karstai bei laidojimo urnos su mirusiųjų palaikais ir laidojimo puošalai;

 24. prekės, jeigu bendra tokių prekių vertė neviršija 22 Eur, išskyrus etilo alkoholį, alkoholinius gėrimus, apdorotą tabaką ir etilo alkoholio turinčius skystus parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus;

 25. žvejybos metu pagautos žuvys ir iš jų gauti produktai, taip pat perdirbti (pagaminti) žuvų produktai (jeigu pagautos žuvys bei gauti iš jų produktai tame pačiame žvejybos laive perdirbami), kuriuos į jūrų uostus įveža asmenys, turintys teisę verstis žvejyba.

Prekės, įvežamos kitų Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetų šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje (PVMĮ 40 str. 3 d.). Šios dalies nuostatų taikymo tvarka patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimu Nr. 442.

Nedidelės vertės prekės, atsiųstos nekomercinio pobūdžio siuntmena (PVMĮ 40 str. 4 d.). Siuntmena laikoma nedidelės vertės, jeigu bendra jos vertė neviršija 45 Eur. Siuntmena laikoma nekomercinio pobūdžio, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

 1. siuntmenos gavėjas – fizinis asmuo;

 2. siuntmeną sudarantys daiktai yra akivaizdžiai skirti gavėjo ar jo šeimos narių asmeniniams poreikiams tenkinti, t. y. nei prekių kiekis, nei jų pobūdis nesudaro prielaidos manyti, jog šie daiktai skirti ekonominei veiklai;

 3. siuntmenos gavėjas siuntmeną iš siuntėjo gauna neatlygintinai;

 4. siuntmenoje nėra prekių, kurios pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymą yra akcizų objektas;

 5. siuntmenoje esančios kavos svoris neviršija 500 gramų (arba kavos ekstrakto ir esencijos – 200 gramų), arbatos svoris neviršija 100 gramų (arba arbatos ekstrakto ir esencijos – 40 gramų).

Gamtinių dujų sistemomis ar prie jų prijungtais tinklais arba laivais į tokias sistemas ar gavybos proceso dujotiekių tinklus importuojamos dujos, importuojama elektros energija, šilumos ar vėsumos tinklais importuojama šilumos ar vėsumos energija (PVMĮ 40 str. 5 d.).

Importuojamos ir Lietuvoje surenkamos arba įrengiamos prekės (PVMĮ 40 str. 6 d.), už kurias PVM pagal PVMĮ 95 str. 3 dalies 2 punkto nuostatas privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą šių prekių pirkėjas, jeigu jis yra PVM mokėtojas.

Kiti atvejai, kuriais importuojamos prekės importo PVM neapmokestinamos (PVMĮ 40 str. 7 d.) yra nustatyti PVMĮ 53 str. bei XII skyriaus ketvirtajame skirsnyje (investiciniam auksui ir su juo susijusioms paslaugoms).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0507

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

PVM neapmokestinamos:

 • universaliųjų pašto paslaugų teikėjo tiekiamos universaliosios pašto paslaugos. Kokie asmenys gali būti universalių pašto paslaugų teikėjais, kokios paslaugos priskiriamos universalioms pašto paslaugoms nustatyta Lietuvos Respublikos pašto įstatyme;

 • universaliųjų pašto paslaugų teikėjo tiekiamos, tiesiogiai su universaliųjų pašto paslaugų teikimu susijusios prekės. Susijusiomis prekėmis yra laikomos tik tokios prekės, kurios yra tiekiamos teikiant universaliąsias pašto paslaugas ir kurios yra būtinos šių paslaugų suteikimui. Be to, universaliųjų pašto paslaugų teikėjas, pardavęs prekes ir šių parduotų prekių neapmokestinęs PVM dėl to, kad jas laikė prekėmis, tiesiogiai susijusiomis su universaliųjų pašto paslaugų teikimu, turi turėti atitinkamus įrodymus (pvz., kasos aparato kvitą, iš kurio matytųsi, kad buvo ne tik parduotos prekės, bet ir suteiktos universaliosios pašto paslaugos).

Universaliųjų pašto paslaugų teikėjo teikiamoms pašto paslaugoms ir su jomis susijusioms tiekiamoms prekėms, kurių teikimo (tiekimo) sąlygos buvo suderėtos individualiai, PVM lengvata netaikoma. Šios paslaugos apmokestinamos taikant standartinį PVM tarifą. Individualiai suderėtomis paslaugomis nelaikomos universaliosios pašto paslaugos, jei:

 1. paslaugos teikiamos pagal kainas, kurios buvo nustatytos iš anksto; arba

 2. iš anksto nustatytoms paslaugų kainoms taikomos nuolaidos ir tos nuolaidos taikomos visiems paslaugų užsakovams, įvykdžiusiems tam tikras sąlygas (pvz.: nuolaida taikoma, kai universalioji pašto paslauga taikoma nustatytam pašto siuntų dydžiui ir pan.); arba

 3. sumažinamas teikiamos universaliosios pašto paslaugos tarifo dydis; arba

 4. kiti panašūs atvejai.

Pavyzdys

 

Bendrovė, esanti universaliųjų pašto paslaugų teikėja, patvirtino naują tarptautinės pirmenybinės paprastosios pašto korespondencijos iki 10 g. siuntimo į Vokietiją mokestį (toliau – specifinis tarifas), kurio dydį paskelbė bendrovės internetiniame puslapyje. Šis specifinis tarifas taikomas klientams, jeigu tenkinamos tokios sąlygos:

 • klientas vienu metu pateikia ne mažiau nei 10 000 vnt. siuntų;

 • vienos siuntos svoris neviršija 10 g;

 • siuntos išsiuntimui pristatomos į nurodytą bendrovės padalinį.

Šiuo specifiniu tarifu gali naudotis visi bendrovės klientai.

 

Kadangi specifinis tarifas buvo iš anksto nustatytas bei viešai paskelbtas bendrovės internetiniame puslapyje, taip pat yra taikomas visiems bendrovės klientams, tai tokių paslaugų teikimas nėra laikomas individualiai suderėtomis paslaugomis, dėl to paslaugos, už kurias imamas šis mokestis, PVM neapmokestinamos.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0508

Ši informacija skelbiama:
PVM neapmokestinami sandoriai (20–40 str.)

Pašto mokos ženklai, kurie parduodami už jų nominalią vertę ir kurie Lietuvoje gali būti naudojami apmokėjimui už suteiktą pašto paslaugą patvirtinti, PVM neapmokestinami.

Įmonės, kuri platina pašto mokos ženklus už jų nominalią vertę, gautas atlygis už platinimo paslaugą apmokestinamas standartiniu PVM tarifu.

Pašto mokos ženklai - galiojantys Lietuvos pašto ženklai, pašto blokai, ženklinti vokai ir atvirukai (atvirlaiškiai), ženklintos aerogramos, ženklintuvų antspaudai ir specialūs patvirtinti mokėjimo spaudai.

Pavyzdys

 

Įmonė A, kuri nėra universaliųjų pašto paslaugų teikėja, pardavinėja pašto mokos ženklus – ženklintus atvirukus, vokus, aerogramas už didesnę nei jų nominalią vertę. Kadangi įmonė A pašto mokos ženklus pardavinėja už didesnę nei jų nominalią vertę, tai tokių ženklų pardavimas apmokestinamas PVM, taikant standartinį PVM tarifą.

 

Teises aktai