Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2974

Pagal SAF-T XSD ir techninę specifikaciją elementų grupės ir elementai, pažymėti kaip privalomi, turi būti įtraukti į rinkmenos struktūrą, tačiau jei juose teikiama informacija nėra kaupiama įmonės apskaitos sistemoje, šie elementai rinkmenoje gali būti pateikiami tušti (neužpildyti). 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) ir 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (Purchaseinvoices) dalyse pardavimo ir pirkimo sąskaitų elementų grupė „Eilutė“ (Line) yra privaloma, todėl ji turi būti įtraukta į failo struktūrą, pateikiant į ją įeinančius privalomus elementus, tačiau elementai, neturint informacijos apskaitoje, gali būti pateikiami tušti (neužpildyti).

 

Registracijos numeris KM2973

Pagal SAF-T techninę specifikaciją ir XSD schemą į 4.3. „Mokėjimai“ (Payments) dalį įeinantys abu elementai: 4.3.4.9.1.5. „Pirkėjo Nr.“ (CustomerID) ir 4.3.4.9.1.6. „Tiekėjo Nr.“ (SupplierID) yra privalomi ir turi būti įtraukti į failo struktūrą, tačiau, atsižvelgus į operaciją, užpildomas tik vienas iš jų, kitas – pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Tuo atveju, kai mokėjimo operacijai nėra galimybės pateikti nei kreditoriaus, nei debitoriaus informacijos (pvz., teikiama vidinė operacija tarp įmonės banko sąskaitų), tuomet abu elementai rinkmenoje pateikiami tušti (neužpildyti).

Registracijos numeris KM2972

Pirminių dokumentų dalyje teikiant kreditinio dokumento informaciją, jo vertė teikiama su teigiamu ženklu, elemente „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodant kreditinės sąskaitos tipą („KS“ – kreditinė PVM sąskaita faktūra / „K“ – kreditinė sąskaita) bei eilutės lygiu užpildant elementus: „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) ir „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator), identifikuojančius, kaip didžios knygos pajamų / sąnaudų sąskaitoje buvo apskaitytas dokumentas.

Pavyzdžiui, jei buvo išrašyta kreditinė pardavimo PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 5000 pajamų sąskaitos debete, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.1. „Pardavimai“ (SalesInvoices) dalyje, elemente 4.1.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.1.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „5000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „D“ (debetas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Pavyzdžiui, jei buvo gauta kreditinė PVM sąskaita faktūra už 100 Eur, kuri buvo apskaityta didžiosios knygos 6000 pajamų sąskaitos kredite, tuomet teikiant tokios sąskaitos informaciją 4.2. „Pirkimų (įsigijimų) sąskaitos“ (PurchaseInvoices) dalyje, elemente 4.2.4.6. „Sąskaitos tipas“ (InvoiceType) nurodoma reikšmė „KS“, elemente 4.2.4.13.2. „Sąskaitos identifikacinis Nr.“ (AccountID) – didžiosios knygos sąskaita „6000“, elemente 4.1.4.13.17. „Debeto arba kredito požymis“ (DebitCreditIndicator) – reikšmė „K“ (kreditas), elemente 4.1.4.13.16.1. „Amount“ – sąskaitos vertė „100“.

Registracijos numeris KM2971

Elemente „Valstybė“ nurodomas dviženklis arba triženklis valstybės kodas pagal ISO 3166-1 alpha 2 / alpha 3 standartą.

Registracijos numeris KM2970

Pirminių dokumentų dalyje elementuose „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) turi būti nurodomas ūkinės operacijos, kuria pirminis dokumentas buvo apskaitytas didžiojoje knygoje, numeris. Tuo atveju, kai pirminis dokumentas nesukūrė įrašo didžiojoje knygoje arba neturi sąsajos su didžiąją knyga, elementas  „Ūkinės operacijos Nr.“ (TransactionID) pirminių dokumentų dalyje turi būti pateikiamas tuščias (neužpildytas).

Registracijos numeris KM2969

Pagal SAF-T XSD ir techninėje specifikacijoje numatytus reikalavimus elemente „Vieneto kaina“ (UnitPrice) turi būti nurodoma kaina eurais, o ne užsienio valiuta. Todėl šiame elemente turi būti pateikiama arba kaina eurais, arba elementas pateikiamas tuščias, jei apskaitos sistemoje kaina eurais nėra apskaityta ir nėra techninių galimybių jos pateikti.

Registracijos numeris KM2968

Elementuose 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina“ (AcquisitionAndProductionCostsOnTransaction) ir 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“ (BookValueOnTransaction) atitinkamai turi būti nurodomos turto savikainos ir balansinės vertės, apskaitytos teikiamos ūkinės operacijos dienai, neįvertinus ūkinės operacijos sumos, nurodytos elemente 4.5.2.8.1.4. „Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio suma“ (AssetTransactionAmount).

Pavyzdžiui, teikiant 2020-01-01 ilgalaikio turto nurašymo operaciją, apskaitoje 2020-01-01 dienai buvo apskaityta 100 Eur turto savikaina ir 80 Eur sukauptas nusidėvėjimas. Tokiu atveju elemente 4.5.2.8.1.2. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina“ nurodoma reikšmė „100“, o elemente 4.5.2.8.1.3. „Turto balansinė vertė“ - „20“.

Registracijos numeris KM2967

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elemente 2.10.1.8.1.12. „Turto nurašymas“ (AssetDisposal) nurodoma apskaitoje nurašyta turto įsigijimo savikainos vertė (kai turtas buvo nurašytas laikotarpiu, už kurį teikiama SAF-T rinkmena).

 

Registracijos numeris KM2966

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elementuose 2.10.1.8.1.14. „Balansinė vertė“ (BookValueBegin) ir 2.10.1.8.1.22. „Balansinė vertė“ (BookValueEnd) nurodoma rinkmenos laikotarpio pradžios ir pabaigos datai apskaityta turto balansinė vertė, įvertinus sukauptą nusidėvėjimą, perkainojimą ir pan.

Registracijos numeris KM2965

Pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalies elementuose 2.10.1.8.1.4. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pradžios dieną“ AcquisitionAndProductionCostsBegin ir 2.10.1.8.1.5. „Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina pabaigos dieną“ AcquisitionAndProductionCostsEnd atitinkamai nurodoma rinkmenos laikotarpio pradžios ir pabaigos datai apskaityta turto įsigijimo savikainos vertė, neįvertinus sukaupto nusidėvėjimo, perkainojimų ir kt.

Registracijos numeris KM2964

Į SAF-T rinkmenos pagrindinės duomenų bylos 2.10. „Turtas (materialus, nematerialus ir finansinis turtas)“ (Assets) dalį turi būti įtrauktos visos ilgalaikio turto, kuris buvo apskaitytas įmonės balanse rinkmenos laikotarpio pradžiai ir per rinkmenos laikotarpį, kortelės. Jei su ilgalaikiu turtu susijusių operacijų nebuvo apskaityta per rinkmenos laikotarpį, tuomet tokio turto kortelė pateikiama 2.10. dalyje, tačiau neteikiama informacija pirminių dokumentų dalyje 4.5. „Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto (materialaus, nematerialaus ir finansinio turto)“ (AssetTransactions).

Registracijos numeris KM2963

Taip, jei pagal turinį keletas įmonės naudojamų didžiosios knygos sąskaitų atitinka vieną VMI Didžiosios knygos klasifikatoriaus sąskaitą, visos įmonės sąskaitos gali būti sugretinamos su viena klasifikatoriaus sąskaita.

Registracijos numeris KM2962

Ne, teikiant buhalterinės apskaitos duomenis SAF-T rinkmenos pagrindinėje duomenų byloje, įmonė neturi keisti savo apskaitoje naudojamo didžiosios knygos sąskaitų plano. Vadovaujantis 2015-07-21 įsakymu Nr. VA-49 patvirtintu Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašu (toliau SAF-T aprašas), įmonė SAF-T rinkmenoje turi pateikti savo apskaitoje naudojamas didžiosios knygos sąskaitas bei jas sugretinti su atitinkamomis tai pačiai klasei priklausančiomis VMI Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatoriaus sąskaitomis (SAF-T aprašo 2 priedas), pagal turinį tiksliausiai arba artimiausiai atitinkančiomis įmonės sąskaitas. Tuo atveju, kai VMI klasifikatoriuje nėra sąskaitos, pagal turinį atitinkančios įmonės didžiosios knygos sąskaitą, ji gali būti sugretinama su klasifikatoriaus atitinkamos klasės ar poklasio reikšme „Kita“.

Registracijos numeris KM2961

Į i.SAF-T atvejį, skirtą kontrolės veiksmui, įkelti failus galima tol, kol jo rinkmenos teikimo būsenos yra „Teikimas nepradėtas“, „Rinkmena keliama“ arba „Rinkmena tikslinama“. Kai įmonės atstovas, įkėlęs SAF-T failą / failus, paspaudžia mygtuką „Pateikti“, rinkmenos teikimo būsena pasikeičia į „Rinkmena pateikta, aktuali“ ir tolesnis failų pateikimas nebėra galimas (pavyzdžiui, įkėlus vieną failą ir paspaudus mygtuką „Pateikti“, antro failo nebebus galima įkelti).

Jei SAF-T rinkmena skaidoma dalimis ir į i.SAF-T posistemį keliami keletas failų, tuomet pirmiausia į posistemį įkeliami ir apdorojami visi failai (visų failų būsena tampa „Apdorota“), ir tik tuomet paspaudžiamas mygtukas „Pateikti“, taip patvirtinant, kad sukeltos visos SAF-T rinkmenos dalys.

Todėl jei dar neįkėlus visų aktualių failų, neberodomas failų įkėlimo langas, o rinkmenos teikimo būsena yra „Rinkmena pateikta, aktuali“, tai reiškia, kad per anksti buvo paspaustas mygtukas „Pateikti“. Tokiu atveju reikėtų kreiptis į jūsų kontrolės veiksmą atliekantį mokesčių administratoriaus specialistą, kad jis leistų jums patikslinti rinkmeną. Specialistui atlikus kontrolės veiksmo redagavimą, rinkmenos teikimo būsena pasikeis į „Rinkmena tikslinama“ ir bus galimas tolesnis failų įkėlimas į atvejį.

Plačiau apie i.SAF-T posistemį bei failų įkėlimą ir pateikimą galima perskaityti i.SAF-T instrukcijoje mokesčių mokėtojams, skelbiamoje VMI internetinėje svetainėje https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1.

 

Registracijos numeris KM2960

Teisė, leidžianti įkelti rinkmeną į i.SAF-T posistemio vertinimo aplinką, skirtą failų testavimui:

- i.SAF-T rinkmenų teikimas vertinimo aplinkoje.

Teisės, leidžiančios įkelti/ peržiūrėti / pateikti SAF-T rinkmeną kontrolės veiksmui:

- i.SAF-T duomenų peržiūra;
- i.SAF-T rinkmenų teikimas;
- i.SAF-T rinkmenų teikimo tvirtinimas.

Nurodytas i.SAF-T teises i.MAS sistemoje įmonės atstovui / atstovams gali suteikti įmonės vadovas, turintis „i.MAS atstovų administravimas“ rolę.

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją  mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

Teises aktai