Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2945

VMI prie FM sukurta finansinių sunkumų patiriančių verslo subjektų nustatymo informacinių technologijų priemonė, kuria nustatomi Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai. Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai bus informuoti per Mano VMI apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, užpildant anketą ir ją  pateikiant VšĮ „Versli Lietuva“.

VšĮ „Versli Lietuva“, įvertinusi pateiktus duomenis, teiks pagalbos priemones – konsultacijas.

Registracijos numeris KM2954

Visos paslaugos Ankstyvojo perspėjimo sistemoje yra teikiamos nemokamai.

 

Registracijos numeris KM2953

Ne, ūkio subjektui, nusprendusiam nedalyvauti Ankstyvojo perspėjimo sistemoje, jokių pasekmių nebus

Registracijos numeris KM2952

Ne, dalyvavimas Ankstyvo perspėjimo sistemoje yra tik savanoriškas. Ankstyvojo perspėjimo sistemos paslauga teikiama tik paties juridinio asmens atstovo / vadovo prašymu ir tik tam, kad ūkio subjektai išvengtų bankroto.

Registracijos numeris KM2951

Ūkio subjektai, kurie nėra nustatyti kaip Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviai ir nėra gavę VMI prie FM pranešimų apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, bet jiems gali būti taikoma Direktyva 2019/1023, turi teisę tiesiogiai kreiptis į VšĮ „Versli Lietuva“ ir pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema. Ar tiesiogiai besikreipiantis asmuo gali naudotis APS, galės nustatyti pati VšĮ „Versli Lietuva“.

Registracijos numeris KM2950

Ne, informacija apie atrinktus Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius nebus teikiama tretiesiems asmenims. Pranešimas skirtas tik konkrečiam juridiniam asmeniui ir tik tam, kad būtų pateikta informacija apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema.

Registracijos numeris KM2949

VMI per 5 darbo dienas nuo VMI Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo informuoja nustatytus Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius apie galimybę pasinaudoti Ankstyvojo perspėjimo sistema, išsiųsdama jiems pranešimą per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

Registracijos numeris KM2948

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymas yra atliekamas vieną kartą per ketvirtį. Tie patys juridiniai asmenys Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatyme galės dalyvauti ne dažniau nei vieną kartą per metus.

Registracijos numeris KM2947

Nustatant Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvius, yra vertinami visi juridiniai asmenys, išskyrus tuos, kurie negali būti Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviais bei tuos, kurių teisinis statusas yra bankrutuojantis, bankrutavęs, restruktūrizuojamas, likviduojamas, inicijuojamas likvidavimas, likviduojamas dėl bankroto; kurie teisės aktų nustatyta tvarka nepateikė pridėtinės vertės, pajamų (pelno) mokesčių deklaracijų ir finansinės atskaitomybės dokumentų; akcines bendroves, uždarąsias akcines bendroves, žemės ūkio bendroves ir viešąsias įstaigas, kuriose Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyvių nustatymo metu nebuvo įdarbintų darbuotojų; mokesčių mokėtojus, kurie nėra registruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

Subjekto nemokumo rizika yra nustatoma statistiniais metodais, naudojantis mokesčių mokėtojų teikiamais duomenimis – pridėtinės vertės mokesčio deklaracijoms, i.SAF duomenimis, finansinės atsiskaitomybės duomenimis ir kitais Valstybinės mokesčių inspekcijos turimais (toliau – VMI) bei iš trečiųjų šalių gaunamais duomenimis. Statistiniai nemokumo rizikos įverčiai nustatomi, remiantis metiniais, ketvirtiniais ir mėnesio duomenimis (metiniai – pvz., pelnas (nuostolis) prieš mokesčius, mėnesiniai – pvz., pardavimai iš PVM deklaracijos, ketvirtiniai – pvz., vadovo pokytis (įmonės direktoriaus pasikeitimas) bei išvestiniais duomenimis (koeficientais) (pvz. Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai). Duomenų aibę sudaro paskutinių 48 mėnesių duomenys.

Registracijos numeris KM2944

Tai prevencinio restruktūrizavimo sistema, kuria gali naudotis finansinių sunkumų patiriantys juridiniai asmenys ištikus nemokumo tikimybei, siekiant užkirsti kelią nemokumui ir užtikrinti juridinio asmens gyvybingumą.

 

 

Registracijos numeris KM2946

Ankstyvojo perspėjimo sistemos dalyviais gali būti visi finansinius sunkumus patiriantys ūkio subjektai, išskyrus:

1. draudimo įmones ar perdraudimo įmones, kaip apibrėžta 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) 13 straipsnio 1 ir 4 punktuose (draudimo įmonė – tiesioginio gyvybės arba ne gyvybės draudimo įmonė, kuri yra gavusi leidimą pagal 14 straipsnį[1]; perdraudimo įmonė – įmonė, gavusi leidimą vykdyti perdraudimo veiklą pagal 14 straipsnį);

2. kredito įstaigas, kaip apibrėžta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 575/2013) 4 straipsnio 1 punkte (kredito įstaiga – įmonė, kuri verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš visuomenės ir paskolų teikimu savo sąskaita);

3. investicines įmones ar kolektyvinio investavimo subjektus, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 dalies 2 ir 7 punktuose (investicinė įmonė – asmuo, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/39/EB 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte[2], kuriam taikomi toje direktyvoje išdėstyti reikalavimai, išskyrus: a) kredito įstaigas; b) vietos įmones; c) įmones, kurios neturi leidimo teikti Direktyvos 2004/39/EB I priedo B skirsnio 1 punkte nurodytos papildomos paslaugos, kurios teikia tik vieną arba kelias iš investicinių paslaugų ir vykdančias tik vieną arbą kelias iš investicinių veiklų, nurodytų tos direktyvos I priedo A skirsnio 1, 2, 4 ir 5 punktuose, ir kurios neturi leidimo saugoti jų klientams priklausančių pinigų ar vertybinių popierių, ir kurios dėl tos priežasties jokiais atvejais negali įsiskolinti savo klientams);

4. pagrindines sandorio šalis, kaip apibrėžta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų 2 straipsnio 1 punkte (pagrindinė sandorio šalis – juridinis asmuo, kuris užima sutarčių, kuriomis prekiaujama vienoje ar daugiau finansų rinkų, sandorio šalių tarpininko padėtį ir taip tampa pirkėju iš visų pardavėjų ir pardavėju visiems pirkėjams);

5. centrinių vertybinių popierių depozitoriumus, kaip apibrėžta 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 909/2014 dėl atsiskaitymo už vertybinius popierius gerinimo Europos Sąjungoje ir centrinių vertybinių popierių depozitoriumų, kuriuo iš dalies keičiamos direktyvos 98/26/EB ir 2014/65/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 236/2012, 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte (centrinis vertybinių popierių depozitoriumas arba CVPD– juridinis asmuo, valdantis priedo A skirsnio 3 punkte nurodytą vertybinių popierių atsiskaitymo sistemą ir teikiantis bent vieną kitą priedo A skirsnyje nurodytą pagrindinę paslaugą);

6. kitas finansų įstaigas ir subjektus, išvardytus 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/59/ES, kuria nustatoma kredito įstaigų ir investicinių įmonių gaivinimo ir pertvarkymo sistema ir iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 82/891/EEB, direktyvos 2001/24/EB, 2002/47/EB, 2004/25/EB, 2005/56/EB, 2007/36/EB, 2011/35/ES, 2012/30/ES bei 2013/36/ES ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 1093/2010 bei (ES) Nr. 648/2012, 1 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje (įstaigos, įsteigtos Sąjungoje; finansų įstaigos, įsteigtos Sąjungoje, kai finansų įstaiga yra kredito įstaigos, investicinės įmonės arba c ar d punktuose nurodytos bendrovės patronuojamoji įmonė ir jai taikoma patronuojančiosios įmonės konsoliduota priežiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 6–17 straipsnius; finansus kontroliuojančios bendrovės, mišrią veiklą vykdančios finansus kontroliuojančios bendrovės ir mišrią veiklą vykdančios kontroliuojančios bendrovės, įsteigtos Sąjungoje; patronuojančios finansus kontroliuojančios bendrovės valstybėje narėje, Sąjungos patronuojančios finansus kontroliuojančios bendrovės, patronuojančios mišrią veiklą vykdančias finansus kontroliuojančias bendroves valstybėje narėje, Sąjungos patronuojančias mišrią veiklą vykdančias finansus kontroliuojančias bendroves,  įstaigų filialas, kurie yra įsteigti ne Sąjungoje, vadovaujantis konkrečiomis šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis);

7. viešojo sektoriaus institucijas pagal nacionalinę teisę;

8. fizinius asmenis, kurie nėra verslininkai.


[1] 14 straipsnis. Leidimų išdavimo principas. 1. Pradedant tiesioginio draudimo arba perdraudimo veiklą, kuriai taikoma ši direktyva, būtina iš anksto gauti leidimą. 2. 1 dalyje nurodytą leidimą išduoda buveinės valstybės narės priežiūros institucija, į kurią turi kreiptis: a) bet kokia įmonė, kurios pagrindinė buveinė steigiama tos valstybės narės teritorijoje; arba b) bet kokia draudimo įmonė, kuri, gavusi leidimą pagal 1 dalį, nori išplėsti savo veiklą vykdydama visus vienos draudimo grupės arba draudimo grupių draudimus ir imtis kitų grupių draudimo, kuriam ji dar neturi leidimo.

[2] Investicinė įmonė – tai bet kuris juridinis asmuo, kurio nuolatinis darbas ar veikla yra profesionalus vienos ar daugiau investicinių paslaugų teikimas trečiosioms šalims ir (ar) vienos ar daugiau investicinių veiklų atlikimas.

 

Registracijos numeris KM2942

Kai verslo liudijimą įsigijęs gyventojas už numatomas teikti paslaugas (ar parduoti prekes) iš anksto grynaisiais pinigais gauna avansą, tuomet sumokėjimo patvirtinimui turi išrašyti Pinigų priėmimo kvitą.

Faktiškai suteikus paslaugas (pardavus prekes) galutinio atsiskaitymo momentu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), kuriame turi nurodyti visą paslaugos (prekių) kainą, įskaitant ir avansu gautą sumą.

Tuo atveju, kai už gautinas paslaugas (prekes) buvo sumokėtas avansas, kurio gavimas  patvirtintas išrašytu Pinigų priėmimu kvitu, o faktiškai suteikus paslaugas (prekes) galutinio atsiskaitymo terminas yra atidedamas, tai paslaugos suteikimo momentu gyventojas turi išrašyti sąskaitą faktūrą (joje nurodydamas avansu sumokėtą sumą bei pažymėdamas, kad likusi suma bus sumokėta vėliau). Galutinio atsiskaitymo metu gyventojas turi išrašyti Prekių (paslaugų) pirkimo pardavimo kvitą (FR0508 forma), jame nurodydamas visą suteiktos paslaugos (parduotos prekės) kainą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2941

Asmuo, norėdamas prisijungti prie i. ŽUR, turi registruotis i. MAS ir turėti i. MAS atstovą.

i. MAS atstovas yra:

  • fizinis asmuo;
  • juridiniam ar fiziniam asmeniui atstovaujantis fizinis asmuo.

Fiziniam asmeniui ir juridinio asmens vadovui ar jam prilygintam asmeniui i. ŽUR atstovo teisės suteikiamos automatiškai, prisijungus prie i. MAS.

i. MAS atstovai (kurie teises jungtis prie i. MAS gauna automatiškai) gali rankiniu būdu suteikti teises jungtis prie i.ŽUR kitam asmeniui.

Informuojame, kad Uzbekistano Respublikos valstybinio mokesčių komiteto pareigūnai atsiuntė savo rezidentams išduodamos rezidavimo pažymos formos pavyzdį.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2021-07-01 rašte Nr. (18.18-31-1) Mr  RM-31215.

Informaciją parengė
Teisės departamentas

Registracijos numeris KM2939

Pastebėjus i.ŽUR trikius ir dėl to negalint pateikti duomenų, nedelsiant reikia informuoti VMI elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Atsistačius i.ŽUR veikimui, visi iki tol nepateikti duomenys turi būti nedelsiant suvesti į i.ŽUR.

Už duomenų pateikimą atsakingas asmuo, negalintis suvesti duomenų į Turgavietės e. žurnalą (i.ŽUR) dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, kaip jos numatytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, apie tai informuoja VMI prie FM, siųsdamas pranešimą elektroniniu paštu vmi@vmi.lt. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, už duomenų pateikimą atsakingas asmuo neatsako už duomenų nepateikimą, jeigu jis įrodo, kad duomenų negalėjo pateikti dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti ir negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms atsirasti.

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija

Registracijos numeris KM2133

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2021 m. sausio 1 d. konsultacijas ir informaciją  mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir deklaravimo klausimais teikia Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos. Dėl konsultacijos telefonu galima kreiptis į Apskaitos ir mokesčių kontrolės departamento Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskaitos ir mokesčių kontrolės skyrius.

 

 

 

 

Teises aktai