Informaciją nukentėjusiems nuo COVID-19 rasite čia.

Mokesčių žinyno naujienos

Registracijos numeris KM2717

Seminaro „Gyventojų su darbo santykiais susijusių pajamų, gautų iš Lietuvos įmonių, už darbą, atliktą Lietuvoje ir  užsienyje, apmokestinimas“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2679

Seminaro „Asmenų, kurie nėra registruoti PVM mokėtojais, PVM prievolės“ dalijamoji medžiaga.

Pastaba. Jeigu Jūs negalite atsidaryti seminarų dalijamosios medžiagos, prašom atsisiųsti ir įsidiegti nemokamą programą, kuri yra adresu http://get.adobe.com/reader/

Registracijos numeris KM2666

Sąskaitų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID sąskaitos numerį ir valiutos kodą (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId, NR, V_KOD visi kiti užsirašo ant viršaus), seifų nuomos duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID ir seifo numerį (pateikus įrašą su tuo pačiu RefId , NR visi kiti užrašomi ant viršaus), naudos gavėjų duomenis galima tikslinti visus pagal įrašo RefID (pateikus duomenis su tuo pačiu RefID, kiti užsirašo ant viršaus).

Teisės aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2665

Patikslinta xsd, jei asmuo turi kelias pilietybės - jos pateikiamos atskiriant kabliataškiais.  Tikėtina, kad LT pilietybės atveju visada bus pildomas laukas KOD, tada papildomų laukų pildyti nereikia, priešingu atveju - LT pilietybė pildoma. Jeigu asmuo neturi pilietybės - laukas nepildomas.

Teisės aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2664

Juridinio asmens registravimo adresas

Registracijos numeris KM2663

DĖL 2021 M. MINIMALIOSIOS MĖNESINĖS ALGOS DYDŽIO

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patikslina 2020-10-16 rašto Nr. (18.18-31-1E) RM-54107 nuostatas dėl mėnesio NPD[1] ir metinio NPD taikymo ir visą paaiškinimą išdėsto taip:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtinta 2021 m. MMA[2]642 Eur (2020 m. MMA — 607 Eur) ir MVA[3]3,93 Eur (2020 m. MVA - 3,72 Eur).

Tokie MMA ir MVA dydžiai numatyti 2021 m., jeigu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atnaujintą Lietuvos ekonominės raidos scenarijų, šio teisės akto nuostatos nebus pakeistos.

I. Pakeisti MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant pagal GPMĮ[4] 17 straipsnio 1 dalies 5 punktą neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius, kurių dydžius reglamentuoja Nutarimu Nr. 99[5] patvirtintos Taisyklės[6].

Pajamų mokesčiu neapmokestinamų dienpinigių apskaičiavimas siejamas su darbuotojui nustatytu DU[7] (VTA[8]) bei dydžiais — MMA (MVA) x iš koeficiento 1,65.

Taigi nuo 2021 m. sausio 1 d. pajamų mokesčiu neapmokestinama:

1. Visa Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigių suma, jeigu:

— darbuotojo DU lygus arba didesnis už 1059,30 Eur (MMA (642 Eur) x iš koeficiento 1,65; iki pakeitimo — 1001,55 Eur) arba

— darbuotojui taikomas VTA lygus arba didesnis už 6,485 Eur (MVA(3,93) x iš koeficiento 1,65;  iki pakeitimo — 6,138 Eur).

2. Tuo atveju, kai darbuotojui nustatytas DU arba VTA mažesnis už aukščiau nurodytus dydžius, pajamų mokesčiu neapmokestinami Taisyklėse komandiruotėms į užsienį nustatyto dydžio dienpinigiai, kurių bendra suma per mėnesį yra lygi arba mažesnė nei 50 procentų darbuotojui nustatyto DU (DU, apskaičiuoto taikant VTA).

Dienpinigių suma, kuri viršys 50 procentų DU — apmokestinama kaip su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos.

Plačiau GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 5 punkto taikymas paaiškintas šio įstatymo apibendrintame paaiškinime (komentare), kurį galima rasti VMI interneto svetainėje www.vmi.lt.

2. MMA yra mėnesio NPD ir metinio NPD formulių sudedamoji dalis, todėl, pasikeitus MMA, 2021 m. keisis ir NPD apskaičiavimo tvarka.

Maksimalus 400 Eur mėnesio NPD 2021 m. numatytas gyventojams, kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos[9] neviršys 1 MMA — 642 Eur (2020 m. — 607 Eur).

Kitiems gyventojams (išskyrus riboto darbingumo asmenis, kuriems nustatyti 600 Eur ir 645 Eur NPD), kurių mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus didesnės nei 642 Eur, 2021 m. mokestiniu laikotarpiu taikytiną mėnesio NPD numatyta apskaičiuoti pagal formulę:

        Mėnesio NPD = 400 Eur — 0,18 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos — 2021-01-01 galiosiančios MMA vienas dydis (642 Eur)).

Riba, iki kurios taikomas NPD, nuo 2 712,26 Eur (2020 m.) padidėja iki 2 864,22 Eur (2021 m.).

Metinio NPD formulė 2021 m.:

Metinis NPD = 4 800 — 0,18 x (GMP[10] — 12 MMA, galiosiančios 2021-01-01, dydžių (7 704 Eur)).

Maksimalus 4 800 Eur metinis NPD 2021 m. mokestiniu laikotarpiu numatytas gyventojams, kurių GMP neviršys 12 MMA — 7 704 Eur (642 Eur x 12 mėn.) sumos.

Gyventojams, kurių 2021 m. mokestinio laikotarpio GMP bus 34 370,67 Eur (2020 m. —32 547,16 Eur) ar didesnės, metinis NPD nebus taikomas.

Tokia mėnesio NPD ir metinio NPD apskaičiavimo tvarka bus taikoma 2021 m., jeigu MMA, mėnesio NPD ir metinio NPD sumas nustatančios teisės aktų nuostatos išliks nepakeistos.

 

[1] Neapmokestinamasis pajamų dydis

[2] Minimalioji mėnesinė alga

[3] Minimalusis valandinis atlygis

[4] Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

[5] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimas Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“

[6] Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės

[7] Darbo užmokestis

[8] Valandinis tarifinis atlygis

[9] su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos

[10] metinių apmokestinamų pajamų bendra suma (išskyrus apmokestinamosioms pajamoms priskirtas išmokas, išmokėtas pasibaigus gyvybės draudimo ar pensijų kaupimo sutarčiai arba ją nutraukus, neviršijančias sumokėtų įmokų sumos, pajamas iš veiklos pagal verslo liudijimą ir pajamas, kurioms taikomas 5 procentų pajamų mokesčio tarifas)

Registracijos numeris KM2662

„Informuojame, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo redakcija. Nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio įsigaliosiantys pakeitimai yra aktualūs šį mokestį mokantiems subjektams. Su įsigaliosiančiais pakeitimais galima susipažinti čia.

Registracijos numeris KM2653

Kliento perdavimas nebus atmetamas. Finansų rinkos dalyviai turi nurodyti užsienio piliečio ar juridinio asmens, naudos gavėjo adresą, tačiau tais atvejais, kai ši informacija nėra žinoma,  adreso laukelis nepildomas jokiomis kitomis reikšmėmis ar simboliais, paliekamas tuščias.

Teisės aktai
LRS MAĮ

TOP 10 skaitomiausių DUK'ų

Registracijos numeris KM2135

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją, susijusią su juridinių asmenų įregistravimu, išregistravimu, vadovų atleidimu iš pareigų dėl juridinio asmens teisinio statuso pasikeitimo teikia VĮ Registrų centras.

Registracijos numeris KM2136

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokėjimo klausimais teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM1557

Ši informacija skelbiama:
Informacinė medžiaga jaunimui
Mokesčių žinynas

Informacinė medžiaga jaunimui

„Ar verta gyventi su „vokeliu“?

Registracijos numeris KM2132

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją dėl asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu galiojimo teikia Teritorinės ligonių kasos.

Registracijos numeris KM2134

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Pasiteirauti dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą galima Aplinkos ministerijoje ar jos įgaliotoje institucijoje.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2127

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Nuo 2015-03-20 pagal  LRV 2004 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. 634, bešeimininkį, valstybei perduotiną turtą administruoja:  

Mokesčių inspekcija  - kai valstybei perduotinas turtas yra kilnojamasis turtas ir (ar) vertybiniai popieriai (išskyrus akcijas).

Nacionalinės žemės tarnybos teritoriniai padaliniai -  kai valstybei perduotinas turtas yra žemės sklypas (jo dalys), ant kurio nėra statinių ar kitų nekilnojamojo turto objektų, kuriems šis sklypas (jo dalys) būtų priskirti.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino bešeimininkio žemės sklypo galima Nacionalinėje žemės tarnyboje.

Turto bankas (centralizuotas valdomo valstybės turto valdytojas) administruoja - kai valstybei perduotinas turtas yra kitas nekilnojamasis turtas, su jam priskirtais žemės sklypais.

Pasiteirauti dėl valstybei perduotino nekilnojamojo turto su jam priskirtais žemės sklypais galima Turto banke el. paštas: info@turtas.lt

tel. (85) 2684993 arba (85) 2684992.

Atkreiptinas dėmesys, kad  jeigu mokesčių inspekcija turi savo apskaitoje turtą, kuris iki 2015-03-20 nebuvo realizuotas, tuomet visas procedūras su turto realizavimu atlieka (pabaigia atlikti)  mokesčių inspekcija.

Pranešimai apie valstybei (savivaldybei) nuosavybės teise priklausančioje žemėje rastą lobį ar radinį siunčiami mokesčių inspekcijai.

Teisės aktai

Registracijos numeris KM2124

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Konsultacijas dėl veiklos rūšies priskyrimo konkrečiai EVRK klasei teikia Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Gedimino pr. 29, 01500 Vilnius).

Duomenys pasiteirauti:
tel. (8 5) 236 4716,  (8 5) 236 4736,  (8 5) 236 4746).

EVRK 1.1 ir EVRK 2 ryšių lentelė

Registracijos numeris KM2121

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Informaciją apie juridinių asmenų apskaitą, finansinius rinkinius ar Verslo apskaitos standartų taikymą teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba.

 

Registracijos numeris KM2123

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių žinynas
Klausimai, priklausantys kitų institucijų kompetencijai

Vežėjai, gabenantys krovinius įvairiais maršrutais, naudoja  skirtingus krovinių gabenimo važtaraščius, t.y. vietinius važtaraščius, kurie išrašomi ir apskaitomi pagal Kelių transporto kodekso reikalavimus ir  tarptautinius CMR važtaraščius, kurie išrašomi ir naudojami pagal CMR konvencijos reikalavimus.

Išsamesnę informaciją CMR pildymo klausimais teikia Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“.

Informaciją vietinių važtaraščių pildymo klausimais teikia Lietuvos transporto saugos administracija