Užsienio apmokestinamieji asmenys

 

 

 

 

 

Registracijos numeris KM0752

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš trečiųjų valstybių, ir trečiųjų teritorijų) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais, kai:

 1. tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas, kurių tiekimo / teikimo vieta laikoma Lietuva (neatsižvelgiant į 45 000 Eur atlygio ribą), išskyrus PVMĮ numatytas išimtis;
 2. Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais viršijo ar einamaisiais kalendoriniais metais numato viršyti ar viršija 14 000 eurų (ši riba netaikoma tais atvejais, kai asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, turi teisę susigrąžinti (atskaityti));
 3. vykdoma Europos Sąjungos vidaus nuotolinė prekyba prekėmis ir (arba) teikiamos PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytos paslaugos (t. y. teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos) asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir (arba) 13 straipsnio 15 dalies nuostatas prekės laikomos patiektomis ir paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, o asmuo atitinka toliau nurodytas sąlygas:
 1. asmuo, tiekiantis prekes ir/arba teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje valstybėje narėje ir neturi padalinių valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinį tik vienoje valstybėje narėje ir
 2. asmens bendra PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų siunčiamų ar gabenamų į kitą, negu pirmoje sąlygoje nurodytą, valstybę narę prekių ir (arba) PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytų paslaugų, teikiamų asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir kurie yra įsikūrę (t. y. kurių buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) kitoje, negu pirmoje sąlygoje nurodytoje, valstybėje narėje, vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais viršija ar praėjusiais kalendoriniais metais viršijo 10 000 eurų, arba
 3. asmuo, tiekiantis prekes ir (arba) teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) daugiau nei vienoje valstybėje narėje arba turi padalinių kitose valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinių daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0754

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio valstybių asmenys neprivalo registruotis PVM mokėtojais, jeigu jie Lietuvoje vykdo tik tokią veiklą:

 1. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą neapmokestinamos PVM;
 2. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą nėra PVM objektas;
 3. tiekia prekes ir/ar teikia paslaugas, kurios pagal PVM įstatymą būtų apmokestinamos, taikant 0 procentų PVM tarifą, išskyrus PVM įstatymo 41, 49 straipsniuose, taip pat 53 straipsnio 1 dalies 1, 2, 5, 6 punktuose ir 5, 6, 10 dalyse bei 531 straipsnyje nurodytą veiklą;
 4. tiekia toliau nurodytas prekes Lietuvoje įsiregistravusiems PVM mokėtojams:
 1. kurios turi būti surenkamos arba instaliuojamos;
 2. dujas, elektrą, šilumos, vėsumos energiją, nurodytas PVM įstatymo 12 straipsnio 6 dalyje.
 1. vykdant Europos Sąjungos vidaus nuotolinę prekybą prekėmis ir (arba) teikiant PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytas paslaugas (t. y. teikiamos telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroniniu būdu teikiamos paslaugos) asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys, pagal PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkto ir (arba) 13 straipsnio 15 dalies nuostatas prekės laikomos patiektomis ir paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, o asmuo yra įsiregistravęs kitos Europos Sąjungos valstybės narės OSS (angl. One Stop Shop) sistemoje arba atitinka visas šias sąlygas:
 1. asmuo, tiekiantis prekes ir/arba teikiantis paslaugas, yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) tik vienoje valstybėje narėje ir neturi padalinių valstybėse narėse, o jeigu šis asmuo yra įsikūręs (t. y. jo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) už Europos Sąjungos teritorijos ribų, jis turi padalinį tik vienoje valstybėje narėje;
 2. asmens bendra PVM įstatymo 12 straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų siunčiamų ar gabenamų į kitą, negu pirmoje sąlygoje nurodytą, valstybę narę prekių ir (arba) PVM įstatymo 13 straipsnio 15 dalyje nurodytų paslaugų, teikiamų asmenims, kurie nėra apmokestinamieji asmenys ir kurie yra įsikūrę (t. y. kurių buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta yra) kitoje, negu pirmoje sąlygoje nurodytoje, valstybėje narėje, vertė (neįskaitant PVM) einamaisiais kalendoriniais metais neviršija ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo 10 000 eurų.
 1. Lietuvoje iš kitų valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo ir einamaisiais kalendoriniais metais nenumato viršyti ar neviršija 14 000 eurų (ši riba taikoma tais atvejais, kai asmuo vykdo veiklą, kuriai įsigytų prekių ir (arba) paslaugų pirkimo PVM, sumokėtą Lietuvoje, neturi teisės susigrąžinti (atskaityti)).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0766

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio apmokestinamieji asmenys prašymą įregistruoti juos PVM mokėtojais turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje, o tuo atveju, kai pageidaujama įsiregistruoti PVM mokėtoju savanoriškai, prašymas registruotis PVM mokėtoju turi būti pateiktas likus ne mažiau kaip 3 darbo dienos iki tos dienos, nuo kurios pageidaujama įsiregistruoti PVM mokėtoju.

Užsienio apmokestinamasis asmuo, įsiregistravęs Mokesčių mokėtojų registre, PVM mokėtoju privalo registruotis per šalies teritorijoje esantį padalinį, o jeigu tokio padalinio nėra – per paskirtą fiskalinį agentą. Užsienio apmokestinamojo asmens fiskalinio agento skyrimo tvarka ir reikalavimai patvirtinti Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl Užsienio apmokestinamojo fiskalinio agento skyrimo taisyklių ir reikalavimų asmeniui, galinčiam būti užsienio apmokestinamojo asmens fiskaliniu agentu, patvirtinimo“.

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

Įregistravimo į PVM mokėtojus prašymai teikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkus Paslaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

 

Asmenys, PVM mokėtojo registracijos Prašymo (toliau – Prašymas) teikimo metu, jokių papildomų dokumentų pateikti neturi.

Tačiau, mokesčių mokėtojas teikiantis Prašymą, kartu gali pateikti ir papildomą informaciją, kuri mokesčių administratoriui yra būtina, pageidaujant asmeniui tapti PVM mokėtoju. Papildomos informacijos pateikimui galima vadovautis VMI skelbiamais rekomendacinio pobūdžio klausimynais:

 1. Fizinio asmens (nuolatinio / nenuolatinio Lietuvos gyventojo), pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas;
 2. Užsienio juridinio asmens, pateikusio Prašymą įregistruoti PVM mokėtoju, klausimynas.

Pažymėtina, kad jeigu pateiktame Prašyme ir papildomai pateiktoje informacijoje (jeigu ji buvo teikta kartu su Prašymu) nepakanka duomenų pagrįstam įregistravimo PVM mokėtoju sprendimui priimti, t. y. įrašyti duomenys yra netikslūs, jų trūksta arba reikia įsitikinti jų teisingumu, mokesčių administratorius savo iniciatyva patikrina jam prieinamą ir būtiną informaciją, kai tokia informacija jis nedisponuoja, mokesčių administratorius dėl papildomų duomenų ar informacijos gavimo susisiekia su mokesčių mokėtoju turimais kontaktais arba per 3 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos parengia pranešimą dėl papildomų duomenų pateikimo (FR0619), kuris mokesčių mokėtojui pateikiamas elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI. Papildomų duomenų pateikimo pranešime nurodomas darbo dienų skaičius, per kurį reikia pateikti papildomus duomenis ir/ar dokumentus ir/ar informaciją.

Sprendimas dėl įregistravimo PVM mokėtojų registre priimamas per 3 darbo dienas po prašymo gavimo. Jeigu asmuo turi pateikti papildomus dokumentus, sprendimas turi būti priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar patikslintų duomenų ir / ar dokumentų ir / ar informacijos gavimo dienos.

Jeigu užsienio asmenys nėra įregistruoti Mokesčių mokėtojų registre, tai pirmiausia jie pateikia prašymą įregistruoti juos Mokesčių mokėtojų registre. Užsienio juridiniai asmenys Lietuvos mokesčių mokėtojais registruojamai teikiant FR0227 formą, o užsienio fiziniai asmenys - REG812.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0762

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmenį (fizinį arba juridinį), įsikūrusį už ES ribų

Užsienio asmenį (fizinį arba juridinį), įsikūrusį kitoje ES valstybėje narėje

Lietuvoje turimas padalinys, o jei tokio padalinio neturi – paskirtas Lietuvoje esantis fiskalinis agentas.

Pats užsienio asmuo arba jo įgaliotas asmuo.

Reikalavimas paskirti fiskalinį agentą netaikomas kitose valstybėse narėse ar teritorijose, kuriose taikomos savitarpio pagalbos taikymo dokumentų nuostatos, iš esmės savo taikymo sritimi tolygios 2010 m. kovo 16 d. Tarybos direktyvos 2010/24/ES dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su mokesčiais, muitais ir kitomis priemonėmis ir 2010 m. spalio 7 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 904/210 dėl administracinio bendradarbiavimo ir kovos su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje nuostatomis, įsikūrusiems apmokestinamiesiems asmenims, kurie PVM mokėtojais gali būti registruojami tiesiogiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0769

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio valstybių asmenys gali išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, kai:

 1. nutraukia veiklą Lietuvoje;
 2. išsiregistravus, neatsiranda prievolė įsiregistruoti PVM mokėtoju pagal PVM įstatymo 71 ir/arba 711 straipsnių nuostatas. Jeigu užsienio asmuo PVM mokėtoju buvo įsiregistravęs savanoriškai dėl to, kad įsigijo prekių iš kitų ES valstybių narių, jis gali būti išregistruotas po 24 kalendorinių mėnesių nuo jo įregistravimo (išskyrus atvejus, kai užsienio juridinis asmuo pasibaigia dėl likvidavimo ar reorganizavimo, o fizinis asmuo miršta ar yra paskelbiamas mirusiu);
 3. pabaigia veiklą dėl likvidavimo arba reorganizavimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0736

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Jeigu pasikeičia asmens kontroliuojami ar jį kontroliuojantys asmenys ar jų duomenys, PVM mokėtojas privalo pateikti įregistravimo į pridėtinės vertės mokesčių mokėtojus / išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčių mokėtojų / keitimo / registrinių duomenų papildymo prašymą ir nurodyti pasikeitusius kontroliuojančius ir / ar kontroliuojamus asmenis ar pasikeitusius šių asmenų duomenis.

Jeigu pasikeičia registriniai ir / ar papildomi mokesčio mokėtojo įregistravimo PVM mokėtoju metu pateikti duomenys, VMI apie tai turi informuoti pats mokesčių mokėtojas per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0750

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmeniui, numatančiam vykdyti prekybą Lietuvoje veikiančiose tarptautinėse parodose, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Toks asmuo gali (jeigu tai ES valstybės narės asmuo) arba privalo (ne ES valstybės narės asmuo) paskirti fiskalinį agentą. Tokiu agentu gali būti ir tarptautinės parodos organizatorius, PVM mokėtojas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0745

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

PVM mokėtojai (ar atitinkamus įgaliojimus turintys jų atstovai), pageidaujantys išsiregistruoti iš PVM mokėtojų, turi užpildyti išregistravimo iš PVM mokėtojų prašymą. Prašymas VMI pateikiamas ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki prašyme nurodytos išregistravimo iš PVM mokėtojų datos.

Prašymai pateikiami elektroniniu būdu per VMI portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI, horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos ->  PVM mokestis ir registravimas -> PVM mokėtojo registravimas, duomenų keitimas - > Pildyti prašymą.

VMI iniciatyva išregistruojamiems asmenims prašymo užpildyti nereikia.

VMI, per 5 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po prašymo išregistruoti iš PVM mokėtojų gavimo) išnagrinėjęs prašymą ir nustatęs, kad nurodytos teisingos išregistravimo priežastys, priima sprendimą (forma FR0518) išregistruoti iš PVM mokėtojų ir apie tai informuoja mokesčių mokėtoją.

Sprendimas mokesčių mokėtojui yra pateikiamas per Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1540

Ši informacija skelbiama:
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Užsienio asmeniui, Lietuvoje vykdančiam atrakcionų veiklą, yra prievolė registruotis PVM mokėtoju Lietuvoje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0746

Ši informacija skelbiama:
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Užsienio apmokestinamieji asmenys

Mokesčių administratoriaus iniciatyva, prieš tai įvertinus PVM mokėtojų ekonominės veiklos pobūdį (mokesčių administratorius privalo kiekvieną kartą prieš priimdamas sprendimą, įvertinti mokesčių mokėtojo ekonominę veiklą, kaip ji suprantama pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 8 dalį), PVM mokėtojai gali būti išregistruojami, kai nevykdo ekonominės veiklos ir/ar neįsigyja prekių iš kitų valstybių narių. Išvada turi būti pagrįsta mokesčių administratoriaus surinktų įrodymų visuma ir jų pakankamumas yra vertinamas kiekvienoje konkrečioje situacijoje, remiantis turimais duomenimis:

 • du mokestinius laikotarpius iš eilės (kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo), o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis, PVM mokėtojas nepateikė vieno mokestinio laikotarpio PVM deklaracijos ar PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenų per Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos (i. MAS) Elektroninio sąskaitų faktūrų posistemį (i. SAF) arba pateiktose PVM deklaracijose ir/ar PVM sąskaitų faktūrų registruose deklaruoti tik nulinių reikšmių duomenys;
 • tris mokestinius laikotarpius iš eilės PVM deklaracijose, kai mokestinis laikotarpis yra mėnuo, o tais atvejais, kai mokestinis laikotarpis yra ketvirtis arba pusmetis – vienoje PVM deklaracijoje, deklaravo tik grąžintiną PVM sumą ir nedeklaravo prekių tiekimų ar paslaugų teikimų, ar prekių įsigijimų iš kitų valstybių narių, taip pat nėra informacijos, kad buvo įsigyjamas (statomas) ilgalaikis turtas ar įsigyjamos prekės (paslaugos), skirtos ekonominei veiklai vykdyti;
 • juridinis asmuo (išskyrus mažąsias bendrijas, kuriose sudarytos civilinių paslaugų teikimo sutartys) neturi samdomų darbuotojų ir (ar) reikalingų išteklių ekonominei veiklai vykdyti;
 • pateikti duomenys ir/ar dokumentai neįrodo vykdomos ar numatomos vykdyti PVM apmokestinamos ekonominės veiklos realumo ir/ar jos tęstinumo;
 • per Pranešime dėl išregistravimo iš PVM mokėtojų nurodytą terminą nepateikė papildomų duomenų ir/ar dokumentų, ir/ar informacijos ir/ar neatsiliepė į mokesčių administratoriaus prašymą pateikti paaiškinimus apie vykdomą ekonominę veiklą;
 • kontrolės ar stebėsenos veiksmų metu per nurodytą terminą nepateikė informacijos ir/ar dokumentų, pagrindžiančių pakankamą nuosavų ar skolintų lėšų turėjimą veiklai vykdyti;
 • nevykdo mokesčio administratoriaus nurodymo (-ų), kuris (-ie) duotas/(-i), siekiant įsitikinti, kad mokesčių mokėtojas vykdo ekonominę veiklą ir deklaruoja teisingus duomenis;
 • mokesčių mokėtojas nerandamas jo nurodytose buveinėse ir/ar deklaruotose veiklos vykdymo vietose;
 • vadovui apribota teisė eiti viešojo ir (ar) privataus juridinio asmens vadovo pareigas ar būti kolegialaus valdymo organo nariu;
 • mokesčių mokėtojas įformino neįvykusias ūkines operacijas ir jas registravo buhalterinėje apskaitoje (įskaitant atvejus, kai apie sandorius su užsienio apmokestinamaisiais asmenimis iš skirtingų šaltinių gaunama prieštaringa informacija, pvz., užsienio asmuo neigia turėjęs sandorių, užsienio asmuo nerandamas ir/ar nepateikė patikrinti apskaitos dokumentų);
 • įsteigtas, įregistruotas ar įsigytas pagal pamestus, dingusius, suklastotus ar kitaip prarastus dokumentus arba asmuo, pagal kurio dokumentus įsteigtas, įregistruotas PVM mokėtojas, raštiškai neigia jį įsteigęs, įregistravęs ar įsigijęs;
 • mokesčių administratorius turi informacijos apie asmens piktnaudžiavimą/pažeidimus mokesčių teisės srityje, taip pat yra teisėsaugos institucijų pateikta informacija apie pradėtą ikiteisminį tyrimą;
 • pateikė Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“, 2 priedą „Pranešimas apie laikiną veiklos nevykdymą/Prašymas laikinai atleisti nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų dokumentų pateikimo dėl laikino veiklos nevykdymo“ ir nepateikė Prašymo išregistruoti jį iš PVM mokėtojų.

Iš PVM mokėtojų automatiškai išregistruojami mokesčių mokėtojai, kurie:

 • yra išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro Mokesčių mokėtojų registro nuostatų nustatyta tvarka;
 • yra mirę arba paskelbti mirusiais (fiziniai asmenys). Mirusio fizinio asmens vykdytos ekonominės veiklos paveldėtojas, ketinantis toliau vykdyti tą ekonominę veiklą, gali pateikti Prašymą įregistruoti jį PVM mokėtoju.

Teises aktai