Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) nustatytais atvejais ir apimtimi, Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • Teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 12 – 14 straipsniai);
  • Teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis (Reglamento 15 straipsnis);
  • Teisę reikalauti ištaisyti VMI tvarkomus savo asmens duomenis (Reglamento 16 straipsnis);
  • Teisę prašyti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (Reglamento 17 straipsnis);
  • Teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą (Reglamento 18 straipsnis);
  • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą (Reglamento 20 straipsnis);
  • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (Reglamento 21 straipsnis);
  • Teisę reikalauti netaikyti vien automatizuoto atskirų sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą (Reglamento 22 straipsnis ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 33 straipsnio 21 punktas). Daugiau informacijos apie atvejus, kada VMI priima automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamus sprendimus galite rasti čia.

Atkreipiame dėmesį, kad duomenų subjektų teisės nėra absoliučios ir gali būti ribojamos Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, esant Reglamento 23 straipsnyje nustatytoms sąlygoms.

Jeigu manote, kad VMI tvarkydama Jūsų asmens duomenis pažeidžia Reglamentą ir/ar kitus duomenų tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, https://vdai.lrv.lt/). Tačiau visuomet prieš teikiant skundą šiai priežiūros institucijai, rekomenduojame kreiptis į VMI (pvz., pateikiant paklausimą per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau Mano VMI) arba elektroniniu paštu [email protected]).

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Duomenų subjektai, siekdami įgyvendinti savo teises, VMI turi pateikti rašytinį prašymą per Mano VMI. Taip pat prašymą galima pateikti asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašius elektroniniu parašu, kartu patvirtinant savo asmens tapatybę (pvz., kartu su prašymu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka).

Jeigu VMI kyla abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės arba jeigu duomenų subjekto tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją neįmanoma nustatyti, arba Jūsų prašyme trūksta informacijos duomenų subjekto teisei įgyvendinti, VMI gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos duomenų subjekto tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti ir/ar tinkamai įgyvendinti duomenų subjekto prašymą. 

Duomenų subjektui nepateikus prašomos papildomos informacijos per VMI nurodytą terminą, jo prašymas yra netenkinamas ir jo nagrinėjimas nutraukiamas.

VMI įgyvendindama duomenų subjekto teises, užtikrina, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į asmens duomenų apsaugą ir privataus gyvenimo neliečiamumą.

Daugiau informacijos apie duomenų subjektų teisių įgyvendinimo ir prašymų nagrinėjimo tvarką VMI, galite rasti Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje apraše