Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai

Nuo 2019 m.  sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija pradėjo skelbti, ar mokesčių mokėtojas (juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo) atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus  (pagal Mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnį, vertinami teisės pažeidimai, padaryti nuo 2019 m. sausio 1 d.).

Laikoma, kad mokesčių mokėtojas – juridinis asmuo arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo – atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, kai:

1. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo skirta bauda už pajamų neįtraukimą į apskaitą ir pan. nusižengimus ir dėl bent vieno iš padarytų šių pažeidimų nebuvo apskaičiuota daugiau kaip 15 000 Eur mokesčių.
2. Per trejus metus iki vertinimo nebuvo baustas už nelegalų darbą.
3. Įmonė ar jos vadovas nebuvo nuteistas už sukčiavimą, neteisėtą praturtėjimą ir pan.
4. Per 1 metus iki vertinimo nebuvo paskirta 1 500 Eur ar didesnė bauda už tam tikrus administracinius nusižengimus.
Nuo 1-3 punktuose išvardintų pažeidimų įsiteisėjimo, mokesčių mokėtojas tampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 3 metams, o 4 punkto atveju – 1 metams.

Registracijos numeris KM2906

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Juridinis asmuo (ar) jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitiks Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutinius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2591

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

 

Valstybinė mokesčių inspekcija vertina kiekvieno juridinio asmens ar individualia veikla užsiimančio fizinio asmens patikimumą. Mokesčių mokėtojas, neatitikęs bent vieno iš minimų kriterijų, laikomas kaip neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2592

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Jeigu mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, įtvirtintų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnyje, tokiu atveju mokesčių mokėtojas pašalinamas iš viešųjų pirkimų procedūros pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. Taip pat šių kriterijų neatitikimas suteikia teisę institucijoms nesuteikti paramos gavėjo statuso, o tais atvejais, kuomet mokesčių mokėtojas jau turi paramos gavėjo statusą, jį panaikinti.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2593

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo veiklą gali vykdyti tiek pagal pažymą, tiek pagal verslo liudijimą. Atsižvelgiant į tai, šie kriterijai vertinami tiek individualia veikla pagal pažymą, tiek individualia veikla pagal verslo liudijimą užsiimančio fizinio asmens atžvilgiu.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2594

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių mokėtojas laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojų kriterijų, jeigu mokesčių mokėtojas padaro mokestinį pažeidimą ar kelis iš išvardintų šiame punkte bei  apskaičiuojama dėl bent vieno iš padarytų mokestinių pažeidimų daugiau kaip 15 000 eurų mokesčių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, kad pagal atskirus padarytus pažeidimus apskaičiuotos mokesčių sumos nesumuojamos.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2595

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Pažymėtina, kad įstatymo papildymas šiuo punktu įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių administratorius vertina padarytus pažeidimus tik nuo 2019 m. sausio 1 d., tačiau atkreipiame dėmesį, jog mokesčių administratorius vertina mokesčių mokėtojo atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams nuo per paskutinius trejus metus iki juridinio asmens ir (ar) jo vadovo arba individualia veikla užsiimančio asmens vertinimo dienos galutinio ir įsiteisėjusio sprendimo priėmimo. Todėl nepaisant to, kad mokesčių mokėtojas padarė pažeidimą 2019 m. sausio 2 d., o sprendimas dėl šio pažeidimo buvo priimtas 2019 m. balandžio 2 d., mokesčių mokėtojas  laikytinas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų nuo 2019 m. balandžio 2 d. iki 2022 m. balandžio 2 d.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2596

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37 straipsnio 2 dalimi bendrovės vadovu turi būti fizinis asmuo. Bendrovės vadovu negali būti asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti tokių pareigų. Atsižvelgiant į tai, mokesčių administratorius valdybos, akcininkų ir kitų asmenų atitikimo minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams, kurie nėra paskirti į juridinio asmens vadovo pareigas, nevertina. Atsižvelgiant į tai, pažymime, kad jeigu juridinio asmens valdybos narys ar akcininkas bus baustas už nuostatose įtvirtintus pažeidimus, juridinis asmuo atitiks minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2597

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo (toliau - UĮ) 56 straipsnyje yra numatyta atsakomybė už nelegalų darbą, o pagal UĮ 60 straipsnį už Įstatyme numatytus pažeidimus bylas nagrinėja ir baudas skiria institucijos nurodytos UĮ 55 straipsnyje. Taigi pagal UĮ 55 straipsnį pažeidimus turi teisę nagrinėti ir baudas skirti Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba bei Policija. Atsižvelgiant į tai, jeigu pagal UĮ nuostatas juridiniam asmeniui pažeidimą nagrinės ir baudą paskirs už nelegalų darbą viena iš UĮ 55 straipsnyje minėtų institucijų, bus laikoma, kad toks mokesčių mokėtojas neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2598

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Juridinis asmuo ar jo vadovas arba individualia veikla užsiimantis fizinis asmuo neatitinka Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimų, jeigu jis per paskutiniuosius 3 metus apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo nuteistas pagal bent vieną Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182, 1891, 199, 1991, 1992, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 straipsnį.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2599

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, kad asmuo laikomas atitinkančiu minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, jeigu per paskutiniuosius vienerius metus iki jo vertinimo dienos jam nebuvo paskirta 1 500 eurų ar didesnė bauda už vieną iš punkte minimų straipsnių. Atsižvelgiant į tai, informuojame, jog nepaisant to, kad sankcija numato didesnę baudą negu yra faktiškai paskirta, asmenys tokiu atveju laikomi atitinkantys minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2600

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Jeigu mokesčių mokėtojui yra paskirta bauda pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą už vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 4 punkte minėtų straipsnių pažeidimą, kurios dydis yra 1 500 eurų arba didesnė, tokiu atveju mokesčių mokėtojas laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metus nuo tokio sprendimo įsiteisėjimo. Taip pat svarbu pažymėti, kad mokesčių mokėtojas taip pat laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų 1 metus nuo sprendimo įsiteisėjimo, jeigu jis padarys pakartotinį nusižengimą per 1 metus nuo pirminio nusižengimo (vieną iš Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40-1 straipsnio 1 dalies 4 punkte išvardintų nusižengimų) sprendimo įteisėjimo.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2601

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 23 straipsnyje išvardintos visos administracinių nuobaudų rūšys. Pažymėtina, kad šio straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta tarp visų kitų ir įspėjimo nuobauda. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad mokesčių mokėtojui padariusiam administracinį nusižengimą ir institucijai paskyrus įspėjimą, laikytina, kad asmuo jau yra padaręs administracinį nusižengimą, o jeigu jis per 1 metus padarys tokį patį nusižengimą, už kurį bus paskirta bauda, toks asmuo jau laikomas neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2602

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalies punktuose yra numatyta, kad mokesčių administratorius vertina juridinio asmens atitikimą minimaliems patikimo mokesčių mokėtojo kriterijams vertindamas ir juridinio asmens vadovo baustumą / teistumą už atitinkamai 3 ir 1 praėjusius metus. Todėl nepaisant to, kad juridinio asmens vadovas, kuris buvo baustas arba teistas už įstatyme nustatytus pažeidimus, jau nėra juridinio asmens vadovas, tačiau mokesčių administratorius atitinkamai 3 arba 1 metus laikys tokį juridinį asmenį neatitinkantį minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.
Taip pat svarbu pažymėti, kad tuo atveju, kai juridinio asmens vadovas, kuris yra teistas ar baustas pagal nurodytus pažeidimus, įsidarbina vadovu kitame juridiniame asmenyje nepraėjus naikinamajam terminui, tas juridinis asmuo netampa neatitinkančiu minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2603

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių administravimo įstatymo (toliau - MAĮ) 401 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus nustatytus pažeidimus, nusikaltimus mokesčių mokėtojai įtraukiami į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančiųjų sąrašą 3 metams nuo šių sprendimų / nuosprendžių įsigaliojimo, o už MAĮ 401 straipsnio 1 dalies 4 punkto kriterijaus pažeidimą – 1 metams. MAĮ nėra numatyta galimybė būti išbrauktiems iš šio sąrašo anksčiau nustatyto termino.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2604

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Mokesčių mokėtojas tampa neatitinkantis minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų tik tuomet, kai įsigalioja VMI, Policijos, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės darbo inspekcijos ar teismo priimtas sprendimas.

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2605

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Lietuvos Respublikos administracinio nusižengimo kodekso 40 straipsnyje yra nustatyta, kad jeigu administracinį nusižengimą padaręs asmuo per metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią administracinė nuobauda ar administracinio poveikio priemonė baigta vykdyti, padarė tame pačiame šio kodekso straipsnyje numatytą administracinį nusižengimą, laikoma, kad šis administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai.
Todėl per 3 metų laikotarpį, kuriam išdėstytas baudos mokėjimo terminas ir per 1 metus nuo paskutinės įmokos dienos sumokėjimo, padarius tą patį nusižengimą, jis bus laikomas pakartotiniu ir mokesčių mokėtojas bus įtrauktas į minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų neatitinkančių mokesčių mokėtojų sąrašą.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2607

Ši informacija skelbiama:
Minimalūs patikimo mokesčių mokėtojo kriterijai (40-1 str.)

Pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 141 straipsnį mokesčių mokėtojas gali būti atleistas nuo paskirtos baudos, jeigu atitinka minėto straipsnio nustatytus kriterijus. Todėl, tais atvejais, kai mokesčių administratorius mokesčių mokėtoją atleido nuo paskirtos baudos sumokėjimo, laikoma, kad mokesčių mokėtojas atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus.

Teises aktai
LRS MAĮ