Pripažinimas nuolatiniu Lietuvos gyventoju (apmokestinimo tikslais)

Paslaugos pavadinimas - Pripažinimas nuolatiniu Lietuvos gyventoju (apmokestinimo tikslais).

Paslaugos gavėjai - Fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas:

Fiziniai asmenys, kurie pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) 4 straipsnio 1 dalies nuostatas nelaikomi nuolatiniais Lietuvos gyventojais, gali kreiptis su prašymu pripažinti juos nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

GPMĮ 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nuolatiniais Lietuvos gyventojais laikomi fiziniai asmenys, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra Lietuvoje, kurių asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje, kurie mokestiniu laikotarpiu Lietuvoje išbūna ištisai ar su pertraukomis 183 arba daugiau dienų, kurie Lietuvoje išbūna ištisai arba su pertraukomis 280 ar daugiau dienų vienas paskui kitą einančiais mokestiniais laikotarpiais ir vieną iš šių mokestinių laikotarpių išbūna Lietuvoje su pertraukomis 90 arba daugiau dienų, gali būti pripažįstami nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

Tuo atveju, kai priimamas sprendimas asmenį laikyti nuolatiniu Lietuvos gyventoju, mokesčių administratorius tokį asmenį įregistruoja Mokesčių mokėtojų registre.

Paslaugos suteikimo trukmė - 30 dienų.

Prašymo forma ir pateikimo terminas: 

Prašymo pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju FR0565 forma.

Prašymas teikiamas iki gegužės 1 dienos kalendorinių metų, einančių po mokestinio laikotarpio, kurį ne mažiau kaip 90 proc. asmens gautų pajamų sudarė pajamos, kurių šaltinis buvo Lietuvoje.

Jei asmuo bus pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jis iki tos datos privalės pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

  • Prašymas pripažinti nuolatiniu Lietuvos gyventoju (FR0565 forma);
  • užsienio valstybės, kurios nuolatiniu gyventoju buvo laikomas asmuo, mokesčių administratoriaus patvirtinta pažyma apie tai, kad asmuo tą mokestinį laikotarpį, kurį prašo būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, nebuvo laikomas tos užsienio valstybės nuolatiniu gyventoju;
  • užsienio valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinta pažyma apie per tą mokestinį laikotarpį asmens gautas pajamas, nuo kurių toje užsienio valstybėje buvo sumokėtas pajamų mokestis;
  • dokumentai, įrodantys, kad asmuo tą mokestinį laikotarpį, kurį prašo būti pripažintas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, gavo ne mažiau kaip 90 procentų pajamų, kurių šaltinis buvo Lietuvoje.

Paslaugos teikimo būdai - Tiesiogiai.

Paslaugos teikėjas - Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama paskambinus į Mokesčių informacijos centrą

Teisės aktai: