Subsidijos įmonėms

Įmonės, kurios atitinka Ekonomikos ir inovacijų ministerijos nustatytus ir su Europos Komisija suderintus kriterijus, nurodytus aprašeiki birželio 1 d. galėjo pateikti paraišką negrąžinamajai subsidijai gauti.

*Savarankiškos įmonės paraišką gali pateikti per Mano VMI (Mano VMI > Paslaugos > Užsakyti paslaugą > Kitos paslaugos > Savarankiškos įmonės nukentėjusios nuo COVID-19 paraiškos subsidijai gauti teikimas).

*Susijusios įmonės paraišką gali pateikti per EDS (EDS > Subsidijos paraiškos KIT718 pildymas). Paraiškos pildymo taisykles galima rasti čia.

Atrankos kriterijai subsidjai gauti
 

Subsidija gali būti skiriama įmonei kai ji atitinka vieną iš sąlygų:
 

 • įmonės vidutinė mėnesio apyvarta nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. sumažėjo ne mažiau kaip 30 proc. (jei įmonės pagrindinė veikla buvo apribota po 2020 m. lapkričio 30 d., tai vidutinė mėnesio apyvarta lyginama nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d. palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2019-2020 m. (Nuo kada buvo apribota vykdoma veikla, galima pasitikrinti čia));

 • jei įmonė įsteigta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m. lapkričio 30 d., ir nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. pajamų negavo, o jos pagrindinė ūkinė veikla įtraukta į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų  ūkinių veiklų sąrašą.

Pažymėtina, jog į subsidiją negali pretenduoti žemės ūkio, žuvininkystės, akvakultūros sritys, kredito ir finansų įstaigos. Jeigu nors viena įmonės vykdoma ūkinė veikla priskiriama išvardytoms sritims, įmonei subsidija nėra teikiama.

Norėdama gauti subsidiją įmonė turi atitikti visus Apraše išdėstytus kriterijus:

 • š. m. sausio 1 d. ir paraiškos pateikimo pirmą mėnesio dieną, jei paraiška pateikta po 2021 m. sausio mėn., įmonėje dirbo bent 1 darbuotojas;

 • įmonė paraiškos teikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus;

 • įmonė iki 2020 m. sausio 31 d. už 2019 m. yra sumokėjusi ir (arba) įskaičiusi GPM į savivaldybės ir valstybės biudžetus;

 • įmonė paraiškos pateikimo dieną ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašų sudarymo dieną nėra reorganizuojama, dalyvaujanti reorganizavime, pertvarkoma, dalyvaujanti atskyrime, bankrutuojanti, bankrutavusi, likviduojama, likviduojama dėl bankroto, likviduota, jungiama peržengiant vienos valstybės ribas, dalyvaujanti jungimesi peržengiant vienos valstybės;

 • įmonė yra pateikusi finansines ataskaitas už 2019 m. VĮ „Registrų centras“. Susijusių įmonių atveju, finansines ataskaitas už 2019 m. turi būtų pateikusios ir kitos su įmone susijusios įmonės. Reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių metinių finansinių ataskaitų elektroninio rinkinio forma nėra patvirtinta Registrų centro; šie pareiškėjai metinių finansinių ataskaitų už 2019 metus rinkinį pateikia kartu su subsidijų paraiška;

 • įmonė registruota Lietuvoje arba įmonė, kuri yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, tačiau jos nuolatinė buveinė įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;

Balandžio 7 d., įsigaliojus subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms Aprašo pakeitimui, individualioms įmonėms, mažosioms bendrijoms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ir tikrosioms ūkinėms bendrijoms (toliau – subjektas) subsidijos dydis nuo šiol bus apskaičiuojamas įvertinus ne tik už 2019 m. subjektų sumokėtą GPM, bet ir jų savininkams, nariams ar dalyviams sumokėtas išmokas ir atitinkamai nuo jų mokėtiną GPM sumą.

Aprašas papildytas dar viena nuostata, jog iki 2019 m. spalio 31 d. įsteigta įmonė, kurios pagrindinė veikla yra įtraukta į karantino metu ribojamų ūkinių veiklų sąrašą negavo nustatytu 2019 m. lapkričio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d. (jei pagrindinė veikla ribojama po 2020 m. lapkričio 30 d., tai 2019 m. gruodžio 1 d. – 2020 m. sausio 31 d.) laikotarpiu pajamų, taip pat galės pretenduoti į fiksuoto dydžio subsidiją, jei už 2019 m. mokėjo GPM ir tenkina kitus Apraše įvardintus kriterijus.

Pažymėtina, jog pateikusias paraišką savarankiškas įmones įvertins ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bei Konkurencijos tarnyba (KT), kad įsitikintų, ar valstybės pagalba vienai įmonei išmokėjus subsidiją neviršija leistinos pagalbos sumas, nustatytos Europos Komisijos reglamentu ir patikrintų, ar įmonė nebuvo laikoma sunkumų patiriančia įmone taip pat ar įmonė yra labai maža ir maža. Vertinant nesavarankiškų įmonių paraiškas vertinamas ir pareiškėjas ir su juo susijusios įmones bendrai.

Gavusi teigiamą atsakymą iš LVPA ir KT, ir apskaičiavusi įmonei priklausančią galimą subsidijos sumą, VMI apibendrintą informaciją pateiks Ekonomikos ir inovacijų ministerijai. Pastarajai priėmus teigiamą sprendimą dėl subsidijos skyrimo, įmonei skirtas subsidijos lėšas perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras.

Įmonė atitinkanti visus nustatytus kriterijus, subsidiją nuo paraiškos pateikimo gaus per 18-38 d. d. Mokesčių administratorius turi teisę per 5 darbo dienas nuo paraiškos pateikimo paprašyti įmonės pateikti papildomus duomenis reikalingus paraiškos pagrįstumui įvertinti.

Kaip apskaičiuojamas subsidijos dydis?
 

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės už 2019 metus sumokėtą ir / arba įskaitytą GPM sumą:

 • 25 proc. nuo sumokėto ir / arba įskaityto GPM, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėta GPM suma buvo daugiau kaip 2 000 Eur.

 • 500 Eur subsidija, jei pareiškėjo už 2019 metus sumokėtas ir / arba įskaitytas GPM yra 2 000 Eur arba mažiau.

 • 500 Eur subsidija, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2020 m lapkričio 30 d. įsteigtoms įmonėms,  kurios laikotarpyje 2019 m. lapkričio - 2020 m. sausio negavo pajamų.

Konsultacijas subsidijų klausimais teikia VMI specialistai trumpuoju telefonu 1882 (spausti „2“).