Tarifai (5 str.)

Standartinis pelno mokesčio tarifas

Standartinis pelno mokesčio tarifas Lietuvoje15 proc. (taikomas Lietuvos vienetams ir užsienio vienetams, vykdantiems veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje)

Lengvatiniai pelno mokesčio tarifai

 

5 proc.

0 proc.

Smulkiesiems ir / ar naujiems vienetams ir / ar pelno nesiekiantiems vienetams ir / ar žemės ūkio veiklą vykdantiems vienetams (išskyrus kooperatyvus)

Jeigu tenkinamos visos 3 sąlygos:

  1. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; ir

  1. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur; ir

  1. neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų.

Lengvatinio 5 proc. pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu, nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai ir pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 5 proc. arba 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

 

 

Naujai įregistruotiems vienetams, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamajam pelnui, jeigu tenkinamos visos 5 sąlygos:

  1. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių; ir

  1. mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 tūkst. Eur; ir

  1. neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų;

  2. vieneto dalyvis (dalyviai) tik fizinis (fiziniai) asmenys; ir
  3. per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant ir pirmąjį, vieneto veikla nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos (dalys, pajai) nėra perleidžiamos naujiems dalyviams.

0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifo taikymo tikslu, nuo 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio sumuojami PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų susijusių vienetų pajamų ir darbuotojų skaičiaus rodikliai ir pradėta taikyti nuostata, kad lengvatinis 0 proc. (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifas netaikomas, kai PMĮ 5 straipsnio 3 dalyje nustatyti susiję vienetai tenkina bent vieną iš nustatytų sąlygų, t. y. jų bendras vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius viršija 10 žmonių ir (arba) mokestinio laikotarpio bendros pajamos viršija 300 000 eurų.

MTEP veiklą vykdantiems vienetams

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį:

Lietuvos vienetų ar nuolatinių buveinių pagal patvirtintą formulę nustatyta pelno dalis, apskaičiuota iš pačių vienetų vykdomoje MTEP veikloje sukurto turto naudojimo, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn gautų pajamų (įskaitant honorarus ir kompensacijas už pažeistas intelektinės nuosavybės teises) atskaičius šioms pajamoms tenkančius leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, apmokestinama taikant 5 proc. tarifą.

 

 

 

 

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvai)

Apskaičiuojant 2018 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį, tik kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), kurių per mokestinį laikotarpį daugiau kaip 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už parduotus įsigytus iš savo narių pagamintus žemės ūkio produktus, apmokestinamajam pelnui taikomas 5 proc. mokesčio tarifas.

 

 

 

Atvejai, kai taikomi kiti pelno mokesčio tarifai

Užsienio vienetams, gaunantiems pajamas ne per nuolatines buveines Lietuvoje

Užsienio vienetų ne per nuolatines buveines Lietuvoje gaunamos pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje, gali būti apmokestinamos kitais pelno mokesčio tarifais.

Laivybos vienetams

Laivybos vienetų pajamos iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos gali būti apmokestinamos fiksuotu pelno mokesčiu, jeigu vienetas atitinka nustatytus  kriterijus.