Didelės vertės turtu disponuojančių gyventojų mokesčių priežiūra ir paslaugos

Atsižvelgiant į kitų šalių mokesčių administratorių taikomą praktiką bei įgyvendinant Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ilgalaikę strategiją POLARIS 2025, Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamente (DMMSKD) įkurtas naujas padalinys, kuris vykdo didelės vertės turtu disponuojančių gyventojų mokesčių apskaičiavimo ar sumokėjimo priežiūrą bei teikia šiai asmenų grupei aktualias mokesčių paslaugas.

Organizuojant VMI veiklą, vertinami tikslinių klientų grupių poreikiai, elgsena ir kiti ypatumai. Įvertinus išskirtų klientų grupių specifinius poreikius, vystomos VMI teikiamos paslaugos bei aptarnavimo kanalai, atitinkamai planuojamas ir organizuojamas mokestinių rizikų valdymas.

2023 m. didelės vertės turtu disponuojantys asmenys stebėsenos metu papildomai deklaravo 9,8 mln. Eur apmokestinamųjų pajamų ir papildomai sumokėjo 1,83 mln. Eur mokesčių.

Kodėl svarbu dideliu turtu disponuojantiems gyventojams skirti papildomą VMI dėmesį?

Ilgametis VMI darbas su daugiausia mokesčių sumokančiomis įmonėmis rodo, kad  didesnis mokesčių administratoriaus dėmesys bei paslaugos turi tiesioginę ir teigiamą įtaką jų mokestinės atitikties  didinimui. Pavyzdžiui, 2022 m. į DMMSKD priežiūrą įtraukus 200 įmonių, jų deklaruota mokesčių suma padidėjo 26 proc.

Nenuostabu, kad kuo didesnė disponuojamo turto vertė, turto formų ar valstybių, kuriuose valdomas turtas ir/ar uždirbamos pajamos, įvairovė, tuo daugiau kylančių mokestinių klausimų. Todėl planuojama, kad papildomas VMI dėmesys bei paslaugos gyventojams taip pat padės jiems (ir juos atstovaujantiems asmenims) teisingai apskaičiuoti bei laiku sumokėti mokesčius.

VMI vertinimu, didelės vertės turtu disponuojančiais fiziniais asmenimis laikomi esami ir buvę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, valdantys apie 40 mln. eurų ir didesnės vertės turtą.

Apskaičiuojant turto vertę, VMI vertino  duomenis apie gyventojo visų rūšių tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, turimą turtą: pinigines lėšas, nekilnojamąjį ir registruotiną kilnojamąjį turtą bei finansines priemones (akcijas, obligacijas, investicinių fondų vienetus ir pan.), taip pat gaunamas pajamas.

Kaip bus vykdoma naujos mokesčių mokėtojų grupės priežiūra bei teikiamos paslaugos?

DMMSKD skyriaus specialistai nuolat vertins informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas, siekiant nustatyti mokesčių vengimo būdus bei identifikuoti mokesčių mokėtojus, kurie galimai netinkamai vykdo mokestines prievoles. Esant poreikiui, bus atliekami mokestiniai tyrimai, t. y. gyventojo veiklos stebėsena, taip pat atliekami mokestiniai patikrinimai.

Ko gali tikėtis į šią VMI išskirtą mokesčių mokėtojų grupę patekę gyventojai?

Kiekvieną naujos mokesčių mokėtojų grupės fizinį asmenį apie patekimą į šią grupę mokesčių administratorius informuos asmeniškai – žinute per Mano VMI. 

Kiekvienam didelės vertės turtu disponuojančiam gyventojui VMI skirs individualų specialistą - kuratorių, kurio kontaktus galima rasti gautame pranešime Mano VMI.

Siekiant užtikrinti sklandų VMI paslaugų teikimą bei teisingą mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, kuratorius:

  • esant poreikiui, organizuos susitikimus - diskusijas, siekiant aptarti sudėtingas mokestines situacijas, iškilusius probleminius klausimus;
  • inicijuos susitikimus, jei, atliekant stebėseną, analizuojant duomenis, bus identifikuojamos galimos mokestinės rizikos ir (ar) galimai neteisingas mokestinių prievolių vykdymas;
  • informuos apie nustatytus neatitikimus ir (ar) nustatytas mokestines rizikas Jūsų pateiktose Metinėse pajamų mokesčio deklaracijose, Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose ir kitose VMI pateiktose deklaracijose ar pranešimuose;
  • nagrinės prašymus grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio permoką;
  • vykdys kitas DMMSKD kuratoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.
Dažniausiai užduodami klausimai

Kokios informacijos gali paprašyti VMI kuratorius?

VMI trūkstant duomenų apie gyventojo turtą ir (ar), kai nėra aiškus gyventojo rezidavimo statusas, bei siekiant įvertinti gyventojo turimo turto vertę, gyventojo rezidavimo statusą, taip pat nustačius neatitikimus ir (ar) mokestines rizikas, kuratorius, vadovaudamasis teisės aktais, gali paprašyti pateikti papildomą informaciją (dokumentus, paaiškinimus, specialius klausimynus).


Ar kuratoriaus teikiamomis paslaugomis galės naudotis ir naujai mokesčių mokėtojų grupei priskirtų asmenų sutuoktiniai?

Taip, naujai mokesčių mokėtojų grupei priskirtų gyventojų sutuoktiniai galės naudotis tokiomis pat paslaugomis kaip ir didelės vertės turtu disponuojantys fiziniai asmenys.


Ar naujai mokesčių mokėtojų grupei padidės mokestinė ir administracinė našta?

Dėl asmens priskyrimo VMI suformuotai bet kokiai segmentinei grupei papildomi mokesčiai neatsiranda. VMI praktika rodo, kad nuolatinė priežiūra yra efektyvesnė priemonė, leidžianti vėliau išvengti mokestinių patikrinimų, kurių metu tenka pateikti daug papildomos informacijos. Išskirdami klientų grupes ir teikdami jų poreikiams pritaikytą pagalbą kaip tik tikimasi mažinti galimą mokestinę bei administracinę naštą tiek pačiam asmeniui, tiek ir institucijoms.


Ar gali mokestiniais klausimais Mano VMI atstovauti kitas asmuo?

Jeigu Mano VMI gyventojas nurodė įgaliotą atstovaujantį asmenį, su teikiama informacija galės susipažinti ir jis. Rekomenduojame peržiūrėti Mano VMI atstovavimo informaciją, ir, esant poreikiui, nutraukti atstovavimą, pakeisti atstovą, jo duomenis. Tai gyventojas gali padaryti asmeniškai prisijungęs prie savo paskyros Mano VMI..


Ar pokalbių su kuratoriumi metu suteikta informacija bus laikoma oficialiais VMI išaiškinimais?

Konsultacijos mokesčių klausimais bei oficialūs VMI išaiškinimai bus teikiami įprasta tvarka- paskambinus Mokesčių informacijos centro (MIC) specialistams arba pateikus oficialų paklausimą. Sudėtingesniais mokestiniais klausimais bus organizuojami susitikimai, kviečiant ir atitinkamų VMI departamentų atstovus – o tai, esant poreikiui, padės padaryti asmeniui priskirtas kuratorius.


Kokios pagrindinės mokestinės rizikos, susijusios su didelės vertės turtu disponuojančių asmenų segmentu, identifikuotos 2023 m.?

2023 m. išanalizavus didelės vertės turtu disponuojančių fizinių asmenų VMI turimus duomenis, identifikuotos pagrindinės rizikos:

- nedeklaruotos ar neteisingai deklaruotos iš užsienio gautos pajamos (palūkanos, dividendai, finansinių priemonių pardavimo pajamos),

- nedeklaruotos ar neteisingai deklaruotos finansinių priemonių apmokestinamosios pajamos;

- neteisingai nustatoma gyventojo rezidavimo vieta mokesčių tikslais.


Kokioms mokestinėmis rizikomis VMI skirs didesnį dėmesį 2024 m.?

2024 m. ir toliau bus dirbama su 2023 m. nustatytomis rizikomis. Be to, 2024 m. planuojama identifikuoti didelės vertės turtu disponuojančius fizinius asmenis, kurie valdo įmones Lietuvoje ir/ar užsienyje, tačiau nedeklaruoja gaunamų dividendų. Papildomas dėmesys bus skiriamas ir tokiems atvejams, kai pasikeitus įmonių valdymui, nedeklaruojamos finansinių priemonių pardavimo pajamos.


Kokiais duomenimis apie užsienyje gautas pajamas disponuoja VMI?

Pagal tarptautinio bendradarbiavimo sutartis Lietuva kasmet automatiniu būdu gauna informaciją apie nuolatinių Lietuvos gyventojų užsienio šalių finansų įstaigose turimas sąskaitas, įplaukas bei jų likučius, taip pat apie užsienyje gautas:

1) su darbo santykiais susijusias pajamas;

2) turimą nekilnojamąjį turtą bei iš jo pardavimo ar nuomos gautas pajamas;

3) dividendus;

4) palūkanas;

5) honorarus;

6) turto vertės padidėjimo pajamas;

7) pajamas iš savarankiškos individualios veiklos;

8) menininkų ir sportininkų pajamas;

9)kitų rūšių pajamas (pvz. direktorių atlyginimus, pensijas, gyvybės draudimo išmokas, azartinių lošimų išmokas). Metinėje pajamų deklaracijoje GPM311 nuolatinis Lietuvos gyventojas turi deklaruoti visas tais metais Lietuvoje ir užsienio valstybėje gautas pajamas, išskyrus nedeklaruojamas neapmokestinamąsias pajamas.

Gavau pajamų užsienyje - VMI


Kokios klaidos dažniausiai pasitaiko deklaruojant finansinių priemonių realizavimo pajamas?

Pagrindinės klaidos, deklaruojant finansinių priemonių (toliau ―FP) realizavimo pajamas:

- deklaruojamas FP realizavimo rezultatas, tačiau turi būti deklaruojamos FP realizavimo pajamos bei su šių FP įsigijimu susijusios išlaidos;

- FP realizavimo pajamos deklaruojamos pasirenkant neteisingą pajamų rūšies kodą ― 11 arba 12;

- FP įsigijimo išlaidos nepagrindžiamos juridinę galią turinčiais dokumentais.

Svarbu: Rekomenduojame dokumentus, pagrindžiančius finansinių priemonių realizavimo pajamas bei su jų įsigijimu susijusias išlaidas, pateikti EDS sistemoje kartu su teikiama Metine pajamų deklaracija GPM311, tokiu būdu mokesčių administratorius, siekdamas įvertinti deklaruotų pajamų ir išlaidų teisingumą bei turėdamas visą tam reikalingą informaciją, išvengtų papildomo kreipimosi į mokesčių mokėtojus.

Kokiais atvejais ir kaip deklaracijoje turiu deklaruoti finansinių priemonių (FP) pardavimo pajamas/išlaidas?


Kaip nustatoma gyventojo rezidavimo vieta mokesčių tikslais?

Asmuo kalendoriniais metais yra laikomas nuolatiniu Lietuvos gyventoju, jeigu jis tenkina bent vieną iš Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnyje nurodytų kriterijų neatsižvelgiant į tai, ar jis yra Lietuvos pilietis, ar užsienio valstybės pilietis. Jei tas pats asmuo yra laikomas ir kitos užsienio valstybės nuolatiniu gyventoju, pagal tos užsienio valstybės teisės aktus, jo rezidavimas mokesčių tikslais yra nustatomas pagal Lietuvos ir atitinkamos užsienio valstybės dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį, jei tokia yra sudaryta.

Nuolatinių gyventojų samprata


Jei didelės vertės turtu disponuojantis asmuo kalendoriniais metais išvyko į užsienį ir laiko save kitos šalies rezidentu, ar apie tai turėtų informuoti VMI kuratorių?

Esant galimybei bei siekiant išvengti papildomo kreipimosi (trukdymo), siūlome VMI priskirtam kuratoriui pateikti užsienio mokesčių administratoriaus išduotą rezidavimo vietą patvirtinantį dokumentą arba kitus įrodymus, pagrindžiančius faktą, jog didelės vertės turtu disponuojančio asmens gautos pajamos deklaruotos ir mokesčiai sumokėti rezidavimo valstybėje.

Atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis GPMĮ nuostatomis, nuolatinis Lietuvos gyventojas, mokestiniu laikotarpiu (kalendoriniais metais) galutinai išvykdamas iš Lietuvos, prieš išvykdamas, mokesčių administratoriui privalo pateikti fizinio asmens, galutinai išvykstančio iš Lietuvos, pajamų mokesčio deklaraciją.


Dėl Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytų ir uždarytų sąskaitų (forma FR0526) pateikimo.

2023 m. atliktų priežiūros veiksmų metu nustatyti dažni atvejai, kai gyventojai nėra pateikę Pranešimo apie užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose atidarytas ir uždarytas sąskaitas, todėl gyventojams papildomai siūlome į tai atkreipti dėmesį bei įsivertinti ar nėra prievolės pateikti šio Pranešimo.

Pranešimas apie atidarytas / uždarytas finansines sąskaitas (FR0526)


Dėl Rusijos Federacijos įtraukimo į Tikslinių teritorijų sąrašą bei gautų pajamų iš Rusijos Federacijos deklaravimo.

Atkreipiame dėmesį, kad 2023 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr.1K-389 „Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, nauja redakcija išdėstytas Tikslinių teritorijų sąrašas, nuo 2023-12-01 papildant jį Rusijos Federacija . Tikslinių teritorijų sąrašas svarbus taikant Pelno mokesčio įstatyme ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme įtvirtintas mokestines lengvatas, apskaičiuojant ir apmokestinant pozityviąsias pajamas, pripažįstant pajamas ir sąnaudas bei naikinant dvigubą apmokestinimą.

Dėl Rusijos federacijos įtraukimo į tikslinių teritorijų sąrašą

 

Naujas išskirtos mokesčių mokėtojų grupės priežiūros padalinys sukurtas įgyvendinant VMI ilgalaikę strategiją POLARIS 2025.

Išsamiau apie VMI planus: www.vmi.lt/evmi/polaris-2021-2025