Didelės vertės turtu disponuojančių gyventojų mokesčių priežiūra ir paslaugos

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) vertinimu, didelės vertės turtu disponuojančiais fiziniais asmenimis laikomi esami ir buvę nuolatiniai Lietuvos gyventojai, valdantys apie 40 mln. eurų ir didesnės vertės turtą.

Apskaičiuojant turto vertę, VMI vertino  duomenis apie gyventojo visų rūšių tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse, turimą turtą: pinigines lėšas, nekilnojamąjį ir registruotiną kilnojamąjį turtą bei finansines priemones (akcijas, obligacijas, investicinių fondų vienetus ir pan.), taip pat gaunamas pajamas.

Pažymėtina, kad besiplečiant tarptautinių informacijos mainų apimtims (pvz. DAC, CRS, CESOP ir pan. priemonės), taip pat dėl ekonominių ir teisinio reglamentavimo pokyčių,  didelės vertės turtu disponuojančių fizinių asmenų grupės sudarymui VMI taikomi kriterijai bei turto vertės nustatymui naudojamos duomenų kategorijos ateityje gali kisti.

Ko gali tikėtis į šią VMI išskirtą mokesčių mokėtojų grupę patekę gyventojai?

Kiekvieną naujos mokesčių mokėtojų grupės fizinį asmenį apie patekimą į šią grupę mokesčių administratorius informuos asmeniškai – žinute per Mano VMI. Pirmąsias žinutes gyventojai gaus 2023 m. sausio mėn.

Kiekvienam didelės vertės turtu disponuojančiam gyventojui VMI skirs individualų specialistą - kuratorių, kurio kontaktus galima rasti gautame pranešime Mano VMI.

Siekiant užtikrinti sklandų VMI paslaugų teikimą bei teisingą mokesčių apskaičiavimą ir sumokėjimą, kuratorius:

  • esant poreikiui, organizuos susitikimus - diskusijas, siekiant aptarti sudėtingas mokestines situacijas, iškilusius probleminius klausimus;
  • inicijuos susitikimus, jei, atliekant stebėseną, analizuojant duomenis, bus identifikuojamos galimos mokestinės rizikos ir (ar) galimai neteisingas mokestinių prievolių vykdymas;
  • informuos apie nustatytus neatitikimus ir (ar) nustatytas mokestines rizikas Jūsų pateiktose Metinėse pajamų mokesčio deklaracijose, Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijose ir kitose VMI pateiktose deklaracijose ar pranešimuose;
  • nagrinės prašymus grąžinti (įskaityti) pridėtinės vertės mokesčio permoką;
  • vykdys kitas DMMSKD kuratoriaus kompetencijai priskirtas funkcijas.
Kokios informacijos gali paprašyti VMI kuratorius?

VMI trūkstant duomenų apie gyventojo turtą ir (ar), kai nėra aiškus gyventojo rezidavimo statusas, bei siekiant įvertinti gyventojo turimo turto vertę, gyventojo rezidavimo statusą, taip pat nustačius neatitikimus ir (ar) mokestines rizikas, kuratorius, vadovaudamasis teisės aktais, gali paprašyti pateikti papildomą informaciją (dokumentus, paaiškinimus, specialius klausimynus).

Ar kuratoriaus teikiamomis paslaugomis galės naudotis ir naujai mokesčių mokėtojų grupei priskirtų asmenų sutuoktiniai?

Taip, naujai mokesčių mokėtojų grupei priskirtų gyventojų sutuoktiniai galės naudotis tokiomis pat paslaugomis kaip ir didelės vertės turtu disponuojantys fiziniai asmenys.

Ar naujai mokesčių mokėtojų grupei padidės mokestinė ir administracinė našta?

Dėl asmens priskyrimo VMI suformuotai bet kokiai segmentinei grupei papildomi mokesčiai neatsiranda. VMI praktika rodo, kad nuolatinė priežiūra yra efektyvesnė priemonė, leidžianti vėliau išvengti mokestinių patikrinimų, kurių metu tenka pateikti daug papildomos informacijos. Išskirdami klientų grupes ir teikdami jų poreikiams pritaikytą pagalbą kaip tik tikimasi mažinti galimą mokestinę bei administracinę naštą tiek pačiam asmeniui, tiek ir institucijoms.

Ar gali mokestiniais klausimais Mano VMI atstovauti kitas asmuo?

Jeigu Mano VMI gyventojas nurodė įgaliotą atstovaujantį asmenį, su teikiama informacija galės susipažinti ir jis. Rekomenduojame peržiūrėti Mano VMI atstovavimo informaciją, ir, esant poreikiui, nutraukti atstovavimą, pakeisti atstovą, jo duomenis. Tai gyventojas gali padaryti  asmeniškai prisijungęs prie savo paskyros Mano VMI.

Ar pokalbių su kuratoriumi metu suteikta informacija bus laikoma oficialiais VMI išaiškinimais?

Konsultacijos mokesčių klausimais bei oficialūs VMI išaiškinimai bus teikiami įprasta tvarka -  paskambinus Mokesčių informacijos centro (MIC) specialistams arba pateikus oficialų paklausimą.

Sudėtingesniais mokestiniais klausimais bus organizuojami susitikimai, kviečiant ir atitinkamų VMI departamentų atstovus – o tai, esant poreikiui, padės padaryti asmeniui priskirtas kuratorius.

Kodėl svarbu dideliu turtu disponuojantiems gyventojams skirti papildomą VMI dėmesį?

Organizuojant VMI veiklą, vertinami tikslinių klientų grupių poreikiai, elgsena ir kiti ypatumai. Įvertinus išskirtų klientų grupių specifinius poreikius, vystomos VMI teikiamos paslaugos bei aptarnavimo kanalai, atitinkamai planuojamas ir organizuojamas mokestinių rizikų valdymas.

Ilgametis VMI darbas su daugiausia mokesčių sumokančiomis įmonėmis rodo, kad  didesnis mokesčių administratoriaus dėmesys bei paslaugos turi tiesioginę ir teigiamą įtaką jų mokestinės atitikties  didinimui. Pavyzdžiui, 2022 m. į Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento (DMMSKD) priežiūrą įtraukus 200 įmonių, jų deklaruota mokesčių suma padidėjo 26 proc.

Nenuostabu, kad kuo didesnė disponuojamo turto vertė, turto formų ar valstybių, kuriuose valdomas turtas ir/ar uždirbamos pajamos, įvairovė, tuo daugiau kylančių mokestinių klausimų. Todėl planuojama, kad papildomas VMI dėmesys bei paslaugos gyventojams taip pat padės jiems (ir juos atstovaujantiems asmenims) teisingai apskaičiuoti bei laiku sumokėti mokesčius.

Kaip bus vykdoma naujos mokesčių mokėtojų grupės priežiūra bei teikiamos paslaugos?

Atsižvelgiant į kitų šalių mokesčių administratorių taikomą praktiką bei įgyvendinant VMI ilgalaikę strategiją POLARIS 2025, DMMSKD įkurtas naujas padalinys, kuris vykdo didelės vertės turtu disponuojančių gyventojų mokesčių apskaičiavimo ar sumokėjimo priežiūrą bei teikia šiai asmenų grupei aktualias mokesčių paslaugas.

DMMSKD skyriaus specialistai nuolat rinks ir vertins informaciją apie fizinio asmens turtą ir pajamas, siekiant nustatyti mokesčių vengimo būdus bei identifikuoti mokesčių mokėtojus, kurie galimai netinkamai vykdo mokestines prievoles. Esant poreikiui, bus atliekami mokestiniai tyrimai, t. y. gyventojo veiklos stebėsena, taip pat atliekami mokestiniai patikrinimai.

 

Naujas išskirtos mokesčių mokėtojų grupės priežiūros padalinys sukurtas įgyvendinant VMI ilgalaikę strategiją POLARIS 2025.

Išsamiau apie VMI planus: www.vmi.lt/evmi/polaris-2021-2025