Mokesčių mokėtojų įregistravimas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais, PVM mokėtojų duomenų keitimas

Paslaugos pavadinimas - Mokesčių mokėtojų įregistravimas pridėtinės vertės mokesčio (toliau - PVM) mokėtojais, PVM mokėtojų duomenų keitimas.

Paslaugos gavėjai - Lietuvos ir užsienio juridiniai asmenys, juridinio asmens statuso neturintys Investiciniai fondai ir fiziniai asmenys.

Paslaugos apibūdinimas: 

Lietuvos ir užsienio apmokestinamieji asmenys, vykdantys bet kokio pobūdžio ekonominę veiklą Lietuvoje, Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 ir 71-1 straipsnių nustatytais atvejais privalo, o 72 straipsnio nustatytais atvejais turi teisę savanoriškai įsiregistruoti PVM mokėtojais.

PVM mokėtojais gali būti registruojami tik Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti asmenys.

Pasikeitus duomenims, Lietuvos ar užsienio valstybių apmokestinamieji asmenys turi pateikti prašymą su patikslintais duomenimis.

Paslaugos suteikimo trukmė - 3 darbo dienos nuo visų papildomai pateiktų ir/ar patikslintų duomenų ir/ar dokumentų gavimo dienos.

Prašymo pateikimo terminas: 

Prašymas įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju / išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų / keisti registrinius duomenis. Lietuvos asmenys, kurie PVM mokėtojais registruojasi privalomai, prašymą turi pateikti nedelsdami, kai atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju, o besiregistruojantieji savanoriškai - ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki tos dienos, nuo kurios pageidauja būti įregistruoti PVM mokėtoju.

Naujai steigiami Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys, Juridinių asmenų registre gali pareikšti pageidavimą įsiregistruoti PVM mokėtojais. Mokesčių administratorius per 3 darbo dienas (skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po jų įregistravimo Mokesčių mokėtojų registre dienos), įvertinęs turimą ir mokesčių mokėtojo atsiųstą informaciją, priima sprendimą įregistruoti / neregistruoti PVM mokėtoju. Sprendimas priimamas per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos po visų papildomai pateiktų ir / ar  patikslintų duomenų ir dokumentų ar informacijos gavimo dienos.

Užsienio valstybių asmenys (asmenys iš kitų valstybių narių ir iš teritorijos, kuri nėra Europos Sąjungos teritorija) privalo Lietuvoje registruotis PVM mokėtojais nuo pat jų ekonominės veiklos pradžios (t. y. neatsižvelgiant į 45 000 eurų atlygio ribą), jeigu jie tiekia prekes ir / ar teikia paslaugas (tiekimo vieta yra šalies teritorija).

Duomenims pasikeitus, prašymas turi būti pateiktas per 5 darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti: 

Prašymas įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistruoti iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų / keisti registrinius duomenis.

  • Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo. Užsienio asmens įgaliotas asmuo turi pateikti įgaliojimo originalą ir jo vertimą į lietuvių kalbą, patvirtintą vertėjo.

Paslaugos teikimo būdai: 

Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos portalo autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI (toliau – Mano VMI).

Paslaugos teikėjas - Apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

Paslaugos vadovas - Informacija apie paslaugos vadovą teikiama, paskambinus į Mokesčių informacijos centrą telefonais: 1882 arba +370 5 260 5060.

Teisės aktai: