Mokesčių mokėtojų atsakomybė

Administracinė atsakomybė

Mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir (arba) juridinio asmens vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai, nevykdantys ar netinkamai vykdantys jiems Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme nustatytas pareigas, atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą arba Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą.

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 143 straipsnis.

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksas suteikia teisę mokesčių administratoriui pažeidimą padariusiam fiziniam asmeniui surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus už šiuos pažeidimus.

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių

Mokesčių mokėtojas (mokestį išskaičiuojantis asmuo, toliau – mokesčių mokėtojas) gali būti atleistas nuo baudų ir/ar delspinigių mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimo rezultatų tvirtinimo arba mokestinio ginčo metu.

Mokesčio administratorius, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 100 ir 141 straipsniais, turi teisę atleisti mokesčių mokėtoją tik nuo nesumokėtų ar neišieškotų baudų ir delspinigių.

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 100 ir 141 straipsniai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymas Nr. VA-144 „Dėl atleidimo nuo baudų delspinigių taisyklių patvirtinimo" (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2012 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. VA-89 redakcija).

Baudos

Mokesčių administravimo įstatymo 139 straipsnyje numatyta, kad mokesčių mokėtojui (mokestį išskaičiuojančiam asmeniui, toliau – mokesčių mokėtojas) ekonominė sankcija (bauda) skiriama jei patikrinimo metu mokesčių administratorius nustato, kad mokesčių mokėtojas neapskaičiavo nedeklaruojamo ar nedeklaravo deklaruojamo mokesčio arba neteisėtai pritaikė mažesnį mokesčio tarifą ir dėl šių priežasčių mokėtiną mokestį neteisėtai sumažino. Mokesčių mokėtojui priskaičiuojama trūkstama mokesčio suma ir skiriama nuo 10 iki 50 procentų minėtos mokesčio sumos dydžio bauda, jei atitinkamo mokesčio įstatymas nenustato kitaip.

Baudos už mokesčių įstatymų teisės pažeidimus skiriamos pagal pažeidimo padarymo metu galiojančius teisės aktus, išskyrus Mokesčių administravimo įstatymo 142 straipsnyje nurodytus atvejus.

Teisės aktas

Baudos dydis

Mokesčių administravimo įstatymo 139 str.

Nuo 10 iki 50 % trūkstamos mokesčio sumos

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 str.

Nuo 10 iki 50% apskaičiuotos PVM sumos.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 str.

Nuo sumažintų įmokų sumos skiriama 50 procentų trūkstamos sumos dydžio bauda


TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 139, 140, 142 straipsniai

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 123 straipsnis

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007-03-28 įsakymas Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo".

Baudžiamoji atsakomybė

Mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir (arba) juridinio asmens vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai, nevykdantys ar netinkamai vykdantys jiems Mokesčių administravimo įstatymenustatytas pareigas, atsako pagal Administracinių teisės pažeidimų kodeksą arba sietuvos Baudžiamąjį kodeksą.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 143 straipsnis

Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas

Vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo 127 straipsniu, mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustatęs nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų požymių turinčias veikas, apie tai privalo informuoti teisėsaugos institucijas.

Dažniausiai mokestinio patikrinimo metu nustatomos šių nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų požymių turinčios veikos:

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams

182 straipsnis. Sukčiavimas.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai

202 straipsnis. Neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla.

203 straipsnis. Neteisėta įmonės veikla.

209 straipsnis. Nusikalstamas bankrotas.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai

219 straipsnis. Mokesčių nesumokėjimas.

220 straipsnis. Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas.

221 straipsnis. Deklaracijos nepateikimas.

222 straipsnis. Apgaulingas apskaitos tvarkymas.

223 straipsnis. Aplaidus apskaitos tvarkymas.

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu

300 straipsnis. Dokumento suklastojimas ar suklastoto dokumento panaudojimas arba realizavimas.

Delspinigiai

Mokesčių administravimo įstatymo 96 straipsnyje nustatyta, kad delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami:

  1. už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju — mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;
  2. už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;
  3. už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką (išskyrus tuos atvejus, kai per daug grąžinama (įskaitoma) dėl mokesčių administratoriaus klaidos).

Vadovaujantis Mokesčių administravimo įstatymo 99 straipsniu, delspinigių dydį ir jo apskaičiavimo tvarką nustato finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinę praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų litais Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį. Delspinigių dydis nustatomas minėtąją palūkanų normą padidinus 10 procentinių punktų.

DELSPINIGIŲ DYDŽIAI 2010-2015 METAIS

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 96, 97, 98, 99 straipsniai

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007-03-28 įsakymas Nr. VA-25 „Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo".