Mokesčių administratoriaus priimtų sprendimų apskundimo tvarka ir skundų teikimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje nagrinėjami dviejų rūšių ginčai — mokestiniai ginčai ir kiti ginčai. 

MOKESTINIAI GINČAI

Mokestiniai ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (toliau – MAĮ) IX skyriuje nustatyta tvarka: 

1) jei  sprendimą priėmė apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI), jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM; adresas Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius) per AVMI, priėmusią sprendimą (AVMI adresai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/aptarnavimo-skyriai);
VMI prie FM sprendimas dėl mokestinio ginčo, priimtas ikiteismine tvarka nagrinėjant skundą dėl atitinkamo aukščiau nurodyto AVMI sprendimo, gali būti skundžiamas MAĮ IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos pasirinktinai: Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Tilto g. 17, 01101 Vilnius), skundą paduodant per VMI prie FM (Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius), arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

2) jei  sprendimą priėmė VMI prie FM, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo įteikimo mokesčių mokėtojui dienos Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Tilto g. 17, 01101 Vilnius), skundą paduodant per VMI prie FM (Vasario 16-osios g. 14, 01107 Vilnius).

KITI GINČAI

AVMI sprendimų, kuriuos apskundus šį sprendimą kiltų kitas (ne mokestinis) ginčas (gali būti ginčas ir dėl mokesčių,  bet, kai tai — ne mokestinis ginčas) apskundimas. 

Kiti ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo ir / arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau — ABTĮ) nustatyta tvarka.

Jei sprendimą priėmė AVMI, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) ar jos teritoriniam padaliniui (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas), esančiam atitinkamos AVMI veiklos teritorijoje arba tam apygardos administraciniam teismui (Vilniaus apygardos administraciniam teismui (kai skundžiamas Vilniaus AVMI sprendimas) arba Regionų apygardos administracinio teismo atitinkamiems rūmams (kai skundžiamas kitų (ne Vilniaus) AVMI sprendimas)), kurio veiklos teritorijoje yra AVMI, priėmusios tą sprendimą, buveinė, t. y.: 

Jei sprendimą priėmė AVMI:

1) jei sprendimą priėmė Vilniaus AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijai  (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui adresu Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius;

2) jei sprendimą priėmė Kauno AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, 44240 Kaunas) arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8 A, 44312 Kaunas);

3) jei sprendimą priėmė Klaipėdos AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda);

4) jei sprendimą priėmė Panevėžio AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys);

5) jei sprendimą priėmė Šiaulių AVMI — Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, 76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių  rūmams (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai).

Jei sprendimą priėmė VMI prie FM:

Jei sprendimą priėmė VMI prie FM, jis gali būti skundžiamas ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo šio sprendimo įteikimo dienos pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, 01102 Vilnius).

 

Atkreiptinas dėmesys dėl rekomendacinio/informacinio/paaiškinamojo pobūdžio dokumentų apskundimo!

Į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. t. y. darančių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams. Mokesčių administratoriaus atitinkami dokumentai, kurie yra procedūriniai/tarpiniai, ir kurie patys savaime nedaro įtakos mokesčių mokėtojo teisiniam statusui, negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku.

Administraciniam teismui neskundžiamais laikomi: operatyvaus patikrinimo pažyma; sprendimas pratęsti skundo dėl mokestinio ginčo nagrinėjimo terminą; nurodymas mokesčių mokėtojui pateikti dokumentus, paaiškinimus, informaciją apie turto įsigijimo ir (ar) pajamų gavimo šaltinius; pateikti papildomus dokumentus dėl mokestinės paskolos sudarymo; informacinis pranešimas mokesčių mokėtojui, kuriame nurodoma kokiu pagrindu apskaičiuota mokestinė nepriemoka; pranešimas mokesčių mokėtojui apie nustatytus trūkumus ir prašymas juos pašalinti; informacinis pranešimas dėl einamųjų įmokų mokėjimo restruktūrizuojamai įmonei ir pan. 

________________________________________________________________________

TEISINĖ INFORMACIJA

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas.

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas.

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Mokesčių mokėtojai taip pat gali pateikti skundus dėl VMI priimtų administracinių sprendimų, taip pat atitinkamų veiksmų (neveikimo) teisėtumo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo  įstatymu (toliau – VAĮ) ir Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

Skundai nagrinėjami vykdant administracinę procedūrą. Administracinis sprendimas dėl skundo priimamas per 20 darbo dienų nuo tokio skundo gavimo dienos. Prašymas ar skundas gali būti pateiktas per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.