Mokestinis patikrinimas

Mokestinio patikrinimo rūšys yra kompleksinis patikrinimas, teminis patikrinimas ir operatyvus patikrinimas.

Kompleksinis ir teminis patikrinimas

Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčių mokėtojus, nustato tikrinimo mastą ir laiką.

Kompleksinis patikrinimas – mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima visų mokesčių mokėtojo mokamų mokesčių, administruojamų atitinkamo mokesčių administratoriaus, per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą.

Teminis patikrinimas – mokestinės prievolės įvykdymo patikrinimas, kuris apima mokesčių mokėtojo mokamo tam tikro mokesčio (mokesčių), administruojamo (administruojamų) atitinkamo mokesčių administratoriaus, per tam tikrą laikotarpį apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimą.

Mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas mokesčių administratoriaus buveinėje arba (ir) nuvykus pas mokesčių mokėtoją:

  1. Jei mokestinis patikrinimas atliekamas mokesčių mokėtojo patalpose, mokesčių mokėtojas turi sudaryti mokesčių administratoriaus pareigūnui mokestiniam patikrinimui atlikti reikiamas sąlygas, t. y. skirti tinkamą darbo vietą ir pan.
  2. Patikrinimas mokesčių administratoriaus buveinėje gali būti atliekamas tada, kai nesudaromos mokesčių administratoriaus pareigūnui tinkamos darbo sąlygos ir kitais atvejais (pvz.: kai tikrinamas mokesčių mokėtojas — fizinis asmuo, kai atliekamas teminis patikrinimas, kurio atlikimui mokesčių mokėtojui nesudėtinga pateikti visus reikalingus dokumentus).
  3. Mokestinio patikrinimo metu mokesčių administratoriaus pareigūnai gali neapsiriboti vienintele mokestinio patikrinimo atlikimo vieta, pvz., atliekant mokestinį patikrinimą mokesčių administratoriaus buveinėje ir prireikus tirti papildomas aplinkybes ar faktus, mokesčių administratoriaus pareigūnas gali vykti pas mokesčių mokėtoją.

Mokestinių patikrinimų periodiškumas:

  1. Kompleksinis mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip vieną kartą per metus.
  2. Teminis mokestinis patikrinimas gali būti atliekamas ne dažniau kaip kartą per pusę metų.

Nustatant kompleksinių ar teminių patikrinimų atlikimo periodiškumą atsižvelgiama į tai, kada buvo baigtas paskutinis kompleksinis ar teminis patikrinimas, t. y. kada buvo priimtas sprendimas dėl patikrinimo akto tvirtinimo ar patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma. Mokestinių patikrinimų periodiškumo apribojimai netaikomi Mokesčių administravimo įstatymo 117 straipsnio 3 dalyje nustatytais atvejais.

Pakartotiniam patikrinimui atlikti taikomi apribojimai nurodyti Mokesčių administravimo įstatymo118 straipsnyje.

TEISINĖ INFORMACIJA

Mokesčių administravimo įstatymo 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 straipsniai.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko  2004 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. VA-87 ,,Dėl mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo".

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. VA-3 ,,Dėl pavedimo tikrinti FR0773 formos ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo".

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymas Nr. VA-90 ,,Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo".

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. VA-2 „Dėl dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių bei formų patvirtinimo".

Operatyvus patikrinimas

Mokesčių administratorius savarankiškai pasirenka tikrintinus mokesčių mokėtojus, nustato tikrinimo mastą ir laiką.

Operatyvus patikrinimas – tai įstatymuose bei jų lydimuosiuose teisės aktuose numatytų atskirų mokesčių mokėtojų pareigų apskaitos, mokesčių deklaravimo, sumokėjimo, registravimosi mokesčių mokėtoju ir kitose srityse vykdymo patikrinimas.

Ši mokestinio patikrinimo rūšis nuo kompleksinio ir teminio patikrinimų skiriasi tuo, kad jo metu tikrinamas ne mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumas, o tai, ar mokesčių mokėtojas tinkamai atlieka kitas mokesčių arba kituose teisės aktuose nustatytas jam pareigas (pvz., ar laiku registruojasi mokesčių mokėtoju, informuoja apie pasikeitusius registravimosi duomenis, ar apskaita tvarkoma nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų).

Operatyvaus patikrinimo metu taip pat gali būti tikrinama, kaip mokesčių mokėtojas vykdo Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų, jam numatytas pareigas, taip pat siekiant surinkti priešpriešinę informaciją, t. y. norint gauti informaciją apie mokesčių mokėtoją, susijusį su tikrinamuoju mokesčių mokėtoju ūkiniais finansiniais ryšiais, be kurios negali būti baigtas kito mokesčių mokėtojo patikrinimas.

Valstybinei mokesčių inspekcijai atliekant operatyvius patikrinimus vadovaujamasi Mokesčių administravimo įstatymu, Administracinių nusižengimų kodeksu ir kitais įstatymais (pvz., Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymu).

TEISINĖ INFORMACIJA

Mokesčių administravimo įstatymo 114, 115, 116, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 133 straipsniai.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas.

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas.

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. VA-128 „Dėl operatyvių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir tvirtinimo taisyklių patvirtinimo".

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. VA-71 „Dėl operatyvaus patikrinimo pavedimo ir operatyvių patikrinimų rezultatų įforminimo dokumentų formų naudojimo ir užpildymo taisyklių ir formų patvirtinimo".