Neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindai ir ne pagal planą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijai

Mokesčių mokėtojų neplaninių tikrinimų atlikimo tikslai:

 • patikrinti turimą/gautą informaciją arba nustatytą riziką, susijusią su mokesčių mokėtojo galimai daromais teisės aktų reikalavimų pažeidimais ir mokesčių vengimu;
 • užkirsti kelią neteisėtiems mokesčių mokėtojų veiksmams, kuriais daroma žala valstybės biudžetui;
 • patikrinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo pagrįstumą;
 • nustatyti ir įvertinti mokesčio mokėtojo pateiktų patikslintų mokesčio deklaracijų pagrįstumą;
 • nustatyti ir įvertinti mokestinių prievolių (deklaravimo ir mokėjimo srityse) nevykdymo priežastis;
 • surinkti informaciją, kuri reikalinga, siekiant užtikrinti kitų mokesčių mokėtojų mokestinių prievolių tinkamą vykdymą;
 • surinkti informaciją, kuri reikalinga kitų valstybės bei užsienio valstybių institucijų funkcijų vykdymui.

Neplaninių patikrinimų (mokestinių patikrinimų ir tyrimų) atlikimo pagrindai:

1) iš kito viešojo administravimo subjekto, užsienio šalių mokesčių administratorių arba asmenų gauta informacija, susijusi su mokesčių mokėtojo galimai daromais teisės aktų reikalavimų pažeidimais ir mokesčių vengimu;

2) iš kito viešojo administravimo subjekto arba užsienio šalių mokesčių administratorių gautas prašymas surinkti informaciją, reikalingą jų funkcijų vykdymui;  

3) nustatyta galimo netinkamo mokestinių prievolių vykdymo rizika arba kilus pagrįstiems įtarimams dėl ūkio subjekto veikos, prieštaraujančios teisės aktams ar neatitinkančios teisės aktų reikalavimų;

4) gautas mokesčių mokėtojo prašymas grąžinti mokesčio permoką (skirtumą);

5) gauta patikslinta mokesčio deklaracija;

6) neįvykdyta prievolė deklaruoti ir sumokėti mokestį;

7) turima pagrįstų įtarimų, kad mokesčių mokėtojas gali paslėpti ar sunaikinti mokestiniam patikrinimui atlikti reikalingus dokumentus, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių mokestinis patikrinimas taptų neįmanomas arba jo atlikimas ypač pasunkėtų;

8) jau atliekamo kontrolės veiksmo metu iškilus poreikiui dėl priešpriešinės informacijos surinkimo iš trečiųjų asmenų;

9) kitais atvejais, kai būtini operatyvūs, neplaniniai veiksmai, vykdant mokesčių administravimą.

Mokesčių mokėtojų atrankos neplaniniams patikrinimams (mokestinių patikrinimų ir tyrimų) kriterijai.

Priimant sprendimus dėl neplaninių mokesčių mokėtojų patikrinimų atlikimo, yra vadovaujamasi mokesčių mokėjimo privalomumo, mokesčių mokėtojų lygybės, protingumo ir taikomų mokesčių administravimo priemonių proporcingumo principais, o tikrintini mokesčių mokėtojai nustatomi, atsižvelgiant į galimai daromų teisės aktų reikalavimų pažeidimų ir mokesčių vengimo atvejų:

 • paplitimą;
 • mastą;
 • poveikį valstybės biudžeto pajamoms;
 • pavojingumą visuomenei ir viešam interesui.