Peticijų komisijos veikla

 

Apie peticijos teisę

 

Peticijos teisė — Lietuvos Respublikos Konstitucijoje laiduojama teisė kreiptis Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka su prašymu ar siūlymu spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą (Peticijų konstitucinio įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).

 

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio trečiojoje dalyje nurodytą piliečio laiduojamą peticijos teisę, mokesčių mokėtojas (pareiškėjas) turi teisę VMI prie FM pateikti kreipimąsi (peticiją), išdėstant siūlymus ar prašymus spręsti ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą, kai tam reikia priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios VMI prie FM norminį teisės aktą.

 

Apie VMI prie FM peticijų komisiją

 

VMI prie FM peticijų komisija — VMI prie FM viršininko įsakymu kiekvieno konkretaus kreipimosi (peticijos) nagrinėjimo atveju sudaryta komisija, kurios pagrindinė funkcija yra išnagrinėti mokesčių mokėtojo pateiktą kreipimąsi (peticiją) dėl VMI prie FM norminio teisės akto priėmimo, pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiu galios. Šią komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai, o pagrindinė jos veiklos forma — posėdžiai.

 

Susiję teisės aktai:

 

Kreipimosi (peticijos) reikalavimai

 

Kreipimąsi (peticiją) turi teisę pateikti ne jaunesnis kaip 16 metų Lietuvos Respublikos pilietis, nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis užsienietis arba tokių asmenų grupė.

 

Kreipimusi (peticija) gali būti prašoma ar siūloma spręsti žmogaus teisių ir laisvių apsaugos ar įgyvendinimo klausimą, valstybės institucijų reformavimo klausimą arba kitą ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą. Kreipimesi negali būti teikiamas toks prašymas ar siūlymas, kurį patenkinus būtų paneigiamos kitų žmonių teisės ir laisvės, keliama grėsmė Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui, konstitucinei santvarkai.

 

Kreipimesi (peticijoje) turi būti nurodoma:

  1. pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas;
  2. pareiškėjo atstovui suteiktos teisės, jeigu kreipimesi nurodytam pareiškėjo atstovui suteikiamos ne visos Peticijų konstituciniame įstatyme numatytos pareiškėjo teisės;
  3. pareiškėjo ir (ar) jo atstovo kontaktiniai duomenys (adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, telefono numeris), kuriais turi būti siunčiama informacija, susijusi su priimtais sprendimais dėl kreipimosi (peticijos);
  4. institucija, kuriai teikiamas kreipimasis;
  5. prašymas pripažinti kreipimąsi peticija, aiškiai nurodant, kokį ne tik pareiškėjui, bet ir visai visuomenei ar jos daliai svarbų klausimą prašoma ar siūloma spręsti, taip pat kreipimosi pateikimo priežastis ir tikslus;
  6. pareiškėjo prašymas ar siūlymas priimti, pakeisti, papildyti ar pripažinti netekusiu galios norminį teisės aktą.

 

Jei kreipimąsi (peticiją) teikia pareiškėjo atstovas, prie kreipimosi (peticijos) taip pat pridedamas pareiškėjo atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jo kopija arba atstovavimą patvirtinančio elektroninio dokumento nuorašas.

 

Prie kreipimosi (peticijos) gali būti pridėti kreipimesi (peticijoje) nurodytą prašymą ar siūlymą pagrindžiantys dokumentai ar jų kopijos, siūlomo norminio teisės akto projektas, kita su kreipimusi susijusi medžiaga.

 

Kreipimasis (peticija) turi būti pasirašytas pareiškėjo arba jo atstovo ir VMI prie FM pateikiamas raštu tiesiogiai, paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamas kreipimasis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas tokiu būdu, kuris užtikrina elektroninę asmens atpažintį ir teksto autentiškumą.

 

Priimtos nagrinėti peticijos

 

Peticijoje pateikti prašymai ar siūlymai ir juos pagrindžiantys argumentai

Peticijos nagrinėjimo būdas, vieta ir laikas

Specialistų, ekspertų ar kt. institucijų gauta informacija (nuomonės) dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų

VMI prie FM peticijų komisijos išvada

Sprendimas dėl peticijoje pateiktų prašymų ar siūlymų tenkinimo