Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos ITIS_EU plėtros paslaugos SME – pridėtinės vertės mokesčio schema smulkiam verslui

Projekto tikslas

Sukurti informacinių technologijų priemones tarpvalstybiniams ir nacionaliniams procesams, susijusiems su duomenų tarp valstybių narių mainais, kad būtų galima užtikrinti tinkamą mažosioms įmonėms skirtos specialios pridėtinės vertės mokesčio (PVM)  schemos, kuri numatyta Tarybos Direktyvoje 2006/112/EB, veikimą ir stebėseną.

Problemos aktualumas

Vertinant tai, kad Tarybos direktyva 2006/112/EB valstybėms narėms leidžiama toliau taikyti savo mažosioms įmonėms skirtas specialias schemas laikantis bendrų nuostatų, tačiau tos nuostatos nepadeda mažinti mažosioms įmonėms tenkančios prievolių vykdymo naštos, nes jos yra pritaikytos bendrai PVM sistemai, PVM veiksmų plane Europos Komisija (EK) paskelbė apie mažosioms įmonėms skirtą išsamų supaprastinimo dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama mažinti joms tenkančią administracinę naštą ir padedama kurti jų augimui ir tarpvalstybinės prekybos plėtojimui palankią mokestinę aplinką.  

Siekiant sudaryti sąlygas veiksmingai kontroliuoti, kaip taikomas neapmokestinimas PVM, ir užtikrinti, kad valstybės narės turėtų galimybę susipažinti su būtina informacija, turėtų būti reikalaujama, kad apmokestinamieji asmenys, norintys pasinaudoti neapmokestinimu PVM valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę, iš anksto praneštų apie tai valstybei narei, kurioje jie yra įsisteigę. Siekiant užtikrinti, kad neapmokestinimas PVM ir jo stebėsena veiktų tinkamai, o taip pat informacija būtų perduodama laiku, turėtų būti aiškiai nustatytos prievolės teikti ataskaitas, taikomos apmokestinamiesiems asmenims, kurie naudojasi neapmokestinimu PVM valstybėje narėje, kurioje jie nėra įsisteigę. Tai turėtų sudaryti sąlygas reikalavimus atitinkantiems apmokestinamiesiems asmenims būti atleistiems nuo tokių prievolių ir nuo registravimosi prievolės kitose nei įsisteigimo valstybėse narėse. Tačiau valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad tokiu atveju, kai tokie jų teritorijoje neįsisteigę apmokestinamieji asmenys nesilaiko konkrečiai jiems nustatytų prievolių teikti ataskaitas, jie laikytųsi bendrųjų registravimosi PVM mokėtoju prievolių ir prievolių teikti ataskaitas, nustatytų nacionaliniuose PVM įstatymuose.

Visiems šiems tikslams įgyvendinti EK įpareigojo valstybes nares realizuoti mažosioms įmonėms skirtą specialią PVM schemą.

 Projekto dalys

Siekiant užtikrinti projekte numatytų uždavinių pasiekimą, pagal EK pateiktas specifikacijas bus įgyvendinami pagrindiniai funkcionalumai:

1. registracijos modulis;

2. ataskaitų teikimo modulis;

3. metinės ribos skaičiavimas;

3. duomenų keitimasis su kitomis valstybėmis narėmis;

4. automatinių duomenų užklausos siuntimas ir gavimas.

Projekto įgyvendinimas

Projekto biudžetas: 1 221 300 eurų

Projekto kodas: VMI_IS_038 SME

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2023 m. spalio 4 d.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2026 m. spalio 2 d.

Projektas „Pridėtinės vertės mokesčio informacijos mainams tarp Europos Sąjungos valstybių skirtos informacinės sistemos ITIS_EU plėtra“ finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Daugiau informacijos apie projektą gali suteikti projekto vadovė Ramunė Leleikaitė:

Tel. 8 5 2687 814

El. p. [email protected]

 

Projekto vykdytojas: