Subsidijos energetikos kainų itin paveiktų sektorių įmonėms

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nustatytus Subsidijos įmonėms, veikiančioms itin paveiktuose sektoriuose, siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius“ aprašo kriterijus, VMI atrinko potencialias įmones, kurios gali kreiptis dėl subsidijos ir išsiuntė joms asmeninius kvietimus per Mano VMI.

Kvietimo sulaukusios įmonės iki lapkričio 22 d. galėjo kreiptis dėl negrąžintinos subsidijos, pateikiant paraišką per Mano VMI.

Atrankos kriterijai subsidijai gauti 

Subsidiją gali gauti juridiniai asmenys, kurie sulaukė VMI kvietimo ir atitinka visus Apraše nurodytus kriterijus.

Kriterijai, kuriuos įvertino VMI ir remiantis jais išsiuntė kvietimus:

 • pagrindinė ekonominė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių yra įtraukta į Itin paveiktų sektorių sąrašą, kurį rasite čia;
 • už 2021 m. mėnesinėse pajamų mokesčio deklaracijose (GPM313) deklaravo mokėtinas GPM sumas, susijusias su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais (ši nuostata netaikoma individualioms įmonėms, komanditinėms, tikrosioms ir mažosioms ūkinėms bendrijoms, kuriose 2021 m. pagal darbo sutartį už darbo užmokestį nedirbo fiziniai asmenys) ir (arba) metinėje pelno mokesčio deklaracijoje (PLN204) deklaravo mokėtiną pelno mokesčio sumą;
 • atitinka minimalius patikimų mokesčių mokėtojų kriterijus;
 • jei įmonė yra Lietuvos Respublikoje neregistruotas juridinis asmuo ar organizacija, jos nuolatinė buveinė yra įregistruota Mokesčių mokėtojų registre;
 • įmonė pateikė finansines ataskaitas už 2021 m. VĮ „Registrų centras“, o jei finansiniai metai neatitinka kalendorinių metų - paskutinių pasibaigusių finansinių metų ataskaitas. Jeigu pareiškėjas priklauso įmonių grupei, turi būti pateiktas įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys;

Kriterijai, kurie vertinami įmonei pateikus paraišką:

 • turi įmonės vardu atidarytą banko sąskaitą, kuri nurodoma paraiškoje;
 • įmonė neturi arba yra nutraukusi prekybinius įsipareigojimus su Rusijos ir (ar) Baltarusijos fiziniais ir (ar) juridiniais asmenimis ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.;
 • įmonei, jos naudos gavėjams bei fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių naudai bus naudojamos subsidijos lėšos nėra taikomos tarptautinės sankcijos;
 • paraiškos pateikimo metu ir (ar) tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną yra pateikęs visas priklausančias mokesčių deklaracijas;
 • susidariusi iki 2022 m. spalio 1 d. ir tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną mokestinė skola neviršijo 50 eurų;
 • tinkamų finansuoti pareiškėjų sąrašo sudarymo dieną nėra gavęs valstybės pagalbos, kuri pripažinta neteisėta arba visą gautą sumą grąžino.

Atkreipiame dėmesį, kad į valstybės pagalbą negali pretenduoti likviduojamos, restruktūrizuojamos, bankrutuojančios įmonės bei įmonės, kurių 25 proc. ir daugiau kapitalo arba įmonės dalyvių balsų turi valstybė ir (ar) savivaldybė.

Subsidijos dydis 

Subsidija apskaičiuojama pagal įmonės deklaruotas mokesčio sumas už 2021 m.:

 • 30 proc. nuo deklaruoto susijusio su darbo arba jų esmę atitinkančiais santykiais gyventojų pajamų mokesčio (GPM)

ir (arba)

 • 30 proc. nuo deklaruoto pelno mokesčio.

Mažosioms bendrijoms, individualioms įmonėms, komanditinėms ūkinėms bendrijoms ar tikrosioms ūkinėms bendrijoms į GPM sumą, nuo kurios skaičiuojama subsidija, įskaičiuojama ir pareiškėjo 2021 m. metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje (GPM312) deklaruota A ir B klasės pajamoms priskiriamų išmokų GPM suma, kurios pareiškėjas nėra išskaičiavęs ar savo lėšomis sumokėjęs, tačiau pareiškėjo dalyviai jas deklaravo metinėje GPM deklaracijoje už 2021 m. (GPM311).

Apskaičiuota galima skirti subsidijos suma turi būti ne mažesnė nei 500 eurų. Didžiausia galima vienam pareiškėjui subsidijos suma (ji skaičiuojama bendra su susijusiomis įmonėmis) – 500 tūkst. eurų.

Bendra numatyta subsidijų suma visiems kriterijus atitinkantiems pareiškėjams - 30 mln. eurų. Viršijus šią ribą, skirtos subsidijos bus proporcingai sumažintos.

Kaip gauti subsidiją? 

Gavusi Mano VMI kvietimą teikti paraišką subsidijai gauti, įmonė užpildo paraiškos formą (nuoroda į paraiškos formą pridėta kvietime) ir pateikia ją per Mano VMI iki lapkričio 22 d.

Pasibaigus paraiškų teikimo terminui, VMI sudarys tinkamų finansuoti įmonių sąrašą su apskaičiuotomis galimomis subsidijų sumomis ir išsiųs jį Ekonomikos ir inovacijų ministerijai, kuri priims sprendimą dėl subsidijos skyrimo, o lėšas įmonei į sąskaitą perves Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras iki gruodžio 28 d.

Apie priimtą sprendimą dėl subsidijos skyrimo/neskyrimo VMI įmones informuos po paraiškų teikimo termino per Mano VMI.

Kyla klausimų? 

Konsultacijos subsidijų ir kitais mokesčių klausimais teikiamos telefonu 1882 (+370 5 260 5060) (spausti 4). Nuotolinės paslaugos – 8 5 2191 777. Paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose - su išankstine rezervacija.

 

Naudinga informacija