Teisinis reglamentavimas

Siekiant užtikrinti efektyvią interesų konflikto prevenciją VMI, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V- 293 (2020 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. V-174 redakcija) buvo patvirtintas Viešųjų ir privačių interesų derinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašas (toliau  —  Aprašas).

Apraše įtvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau  — VMI) atitikties pareigūnų teisės, pareigos, atsakomybė bei atskaitomybė, taip pat VMI valstybės tarnautojų / darbuotojų, tiesioginių vadovų bei viešojo pirkimo komisijų pirmininkų pareigos.

VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie turi pareigą deklaruoti privačius interesus (pvz. darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, viešojo pirkimo komisijos nariai), privalo: laiku ir tinkamai pateikti, patikslinti, atnaujinti deklaracijas; nusišalinti nuo atliekamų veiksmų, priimamų sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą.

Tiesioginiai vadovai privalo: susipažinti su pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų deklaracijose pateiktais duomenimis; neskirti darbuotojams užduočių susijusių su jų privačiais interesais, priminti pavaldiniams apie pareigą teikti, tikslinti, atnaujinti deklaracijas, spręsti darbuotojų nusišalinimo ar nušalinimo klausimus.

Viešųjų pirkimų komisijų pirmininkai privalo: kartu su atitikties pareigūnais užtikrinti, kad dalyvaujantys viešuosiuose pirkimuose VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai būtų deklaravę privačius interesus, spręsti nusišalinimo ar nušalinimo klausimus.