Viešas ir nuasmenintas visų VMI pritaikytų sankcijų registras

Viešas ir nuasmenintas visų VMI pritaikytų sankcijų registras, kuriame nurodomi pažeidimo/priežasčių, dėl kurių sumažintos sankcijos kriterijai, paskirtos sankcijos bei paskirta/sutarta suma.

Per 2023 m. I pusmetį atlikta 114 mokestinių patikrinimų, kurių metu apskaičiuota 9 056 723 Eur mokesčių ir skirta 2 527 812 Eur baudų (teikiami duomenys tik tų atvejų kuriems buvo skirtos baudos).

MAĮ 140 str. numato asmens atsakomybę lengvinančias  ir asmens atsakomybę sunkinančias aplinkybes. Per 2023 m. I pusmetį skiriant baudas buvo atsižvelgta į šias aplinkybes:

Sunkinančios aplinkybės:

Atvejų skaičius

1) pažeidimas padarytas asmeniui siekiant gauti mokestinę naudą;

14

2) mokesčių mokėtojas nevykdo savo pareigų apskaičiuoti mokestį, bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi, tvarkyti apskaitą, saugoti apskaitos ar kitus dokumentus ar šias pareigas vykdo netinkamai, taip pat nesilaiko kitų apskaitą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir dėl to mokesčių administratorius neturi galimybių apskaičiuoti mokėtinų mokesčių įprastine, tai yra specialiojo mokesčio įstatymo nustatyta, tvarka;

16

3) kai mokesčių mokėtojas mokesčių administratoriaus nurodytu laiku nepateikia mokesčių administratoriui tinkamų dokumentų apie sandorių ar ūkinių operacijų vertę arba pateikia netinkamus dokumentus ir mokesčių administratorius koreguoja sandorių ar ūkinių operacijų vertę, taikydamas  Pelno mokesčio įstatymo 40 straipsnį arba Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 15 straipsnį;

6

4) mokesčių mokėtojas mokestinio patikrinimo metu vengia bendradarbiauti su mokesčių administratoriumi ir teikti jam aktualią informaciją, dokumentus (jų kopijas) ar paaiškinimus;

21

5) dėl mokesčių mokėtojo veiksmų ar neveikimo padaryta didelė žala valstybės biudžetui, kai nesumokėtų mokesčių dydis viršija 500 bazinių socialinių išmokų dydį, galiojantį priimant sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo;

43

6) į apskaitą įtraukti juridinės galios neturintys apskaitos dokumentai arba juridinę galią turintys apskaitos dokumentai, kuriuose užfiksuotos ūkinės operacijos realiai neįvyko arba įvyko kitomis, negu nurodyta, sąlygomis;

5

7) kai šio Įstatymo nustatyta tvarka mokesčių administratorius mokestinio patikrinimo metu nustato nesumokėtą mokesčių sumą ir ši suma priskaičiuojama dėl mokesčių administratoriaus mokestinio patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti.

0

Lengvinančios aplinkybės:

 

1) asmuo pripažino mokesčio įstatymo pažeidimą ir bendradarbiavo su mokesčių administratoriumi šio pažeidimo tyrimo metu (sudarė sąlygas tinkamai mokesčių administratoriaus veiklai tiriant pažeidimą, pateikė mokesčių administratoriui prašomą informaciją, padėjo mokesčių administratoriui išaiškinti šį pažeidimą ir jame dalyvavusius asmenis);

57

2) asmuo savo noru atlygino arba pašalino dėl pažeidimo padarymo atsiradusią žalą;

10

3) pažeidimas padarytas dėl sunkios fizinio asmens ekonominės ir (ar) socialinės padėties;

0

4) pažeidimas padarytas dėl psichinės ir (ar) fizinės prievartos;

0

5) pažeidimas padarytas kitomis svarbiomis aplinkybėmis, kurias mokesčių administratorius pripažįsta lengvinančiomis aplinkybėmis.

17

 

Skirtų baudų dydis procentais nuo papildomai apskaičiuotos mokesčių sumos:

Baudos dydis (proc.)

Atvejų sk.

Mokesčio suma (Eur)

Baudų suma (Eur)

0

10

891 163

 0

10

30

964 345

96 432

20

17

1 444 671

288 934

30

30

2 821 624

846 537

35

4

5 986

2 095

40

16

1 865 816

746 326

45

1

88 384

39 773

50

19

917 268

458 634

60

 

 

 

70

 

 

 

75

1

2 907

2 180

85

1

51 049

43 391

90

 

 

 

100

1

3 510

3 510

Iš viso:

130

9 056 723

2 527 812