Viešieji pirkimai

Duomenų centro paslaugų viešasis pirkimas

INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS

Paslaugų pirkimai

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS:
I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, 188659752
I.1.1. Adresas, pašto kodas:  Vasario 16-osios g. 14, LT-01514 Vilnius
I.1.2. Kontaktiniai duomenys: asmuo(-enys) kontaktams, telefonas(-ai), faksas, el. paštas, interneto adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Gintaras Kurauskas, tel. (8 5) 268 7505, el. paštas g.kurauskas@vmi.lt, interneto adresas www.vmi.lt
I.2. Viešųjų pirkimų tarnybos suteiktas pirkimo numeris: 552496

II. PIRKIMO OBJEKTAS:
II.1. Pirkimo pavadinimas: Duomenų centro paslaugų viešasis pirkimas.
II.2. Trumpas pirkimo objekto apibūdinimas: Perkamos papildomos duomenų centro paslaugos.
II.2.1. Pirkimo objekto tipas: paslaugos

III. INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ(-US) IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTĮ (pildoma tiek kartų, dėl kiek pirkimo dalių buvo priimti sprendimai):
III.1. Pirkimo dalies numeris ir  pavadinimas (jei taikoma): Duomenų centro paslaugų viešasis pirkimas.
III.2. Laimėjusio dalyvio pavadinimas ir įmonės kodas arba vardas ir pavardė: UAB „Blue Bridge“, 111445337.
III.3. Numatoma bendra sutarties vertė (eurais) (su/be PVM): 30618,32 Eur su PVM.
III.4. Priežastys, dėl kurių pasirinktas šis laimėtojas: Pasiūlytas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas.
III.4.1. Jei žinoma, nurodyti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties įsipareigojimų dalį, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti trečiuosius asmenis kaip subrangovus: -

_________