VMI atitikties pareigūnų funkcijos

Deklaracijų analizė / informavimas apie pareigą užpildyti, atnaujinti deklaracijas.

Viena iš VMI atitikties pareigūno funkcijų yra  nuolat tikrinti ir analizuoti VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų deklaracijų duomenis, taip pat priminti apie pareigą užpildyti, atnaujinti deklaracijas.
Tokiu būdu yra užtikrinama, kad asmenys laiku ir tinkamai deklaruotų savo privačius interesus, atnaujintų deklaracijų duomenis.
VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, papildę, patikslinę savo deklaracijas, apie tai privalo informuoti VMI atitikties pareigūną ir savo tiesioginį vadovą. Tokiu būdu užtikrinama atnaujintų, papildytų deklaracijų rekontrolė, kadangi VMI atitikties pareigūnas, tokią informaciją gavęs, atlieka minėtos deklaracijos duomenų analizę.

Deklaracijų pateikimas vadovams 

Tam, kad VMI sistemoje interesų konflikto prevencija būtų užtikrinta visapusiškai, susipažinti su deklaracijų duomenimis privalo ne tik VMI atitikties pareigūnai, bet ir tiesioginiai vadovai. Neretai tiesioginiai vadovai turi daugiau informacijos apie jiems pavaldžių darbuotojų deklaruotinus duomenis nei atitikties pareigūnai. Be to, vadovai privalo neskirti darbuotojams užduočių, kurios susijusios su darbuotojų privačiais interesais, taip pat vadovai yra įpareigoti nušalinti darbuotoją nuo sprendimų, galinčių sukelti interesų konfliktą, priėmimo bei vykdymo, todėl susipažinimas su deklaracijų duomenimis vadovams padeda ir šiuo aspektu. 

Konsultacijos ir rekomendacijos VMI valstybės tarnautojams 

VMI atitikties pareigūnai nuolat konsultuoja VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus privačių interesų deklaravimo klausimais. Darbuotojai konsultuojami telefonu, el. paštu ar bendraujant tiesiogiai.

Supažindinimas su apribojimais pasibaigus tarnybai

VMI atitikties pareigūnai, VMI valstybės tarnautojus, jiems nustojus eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, pasirašytinai supažindina su Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme numatytais tam tikrais apribojimais. 

Mokymai interesų konflikto prevencijos tema

VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams yra dėstomi mokymai interesų konflikto prevencijos tema. Mokymai vykdomi ir naujai priimtiems VMI valstybės tarnautojams ir darbuotojams, kurių metu yra supažindinama su pagrindiniais deklaravimo akcentais, dažniausiai daromomis klaidomis, ką daryti patekus į interesų konflikto situaciją ir pan.