VMI nulinė dovanų politika

VMI galioja „O dovanų" politika, kuri reiškia, kad:

  • VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;
  • VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti tik dovanas, teikiamas pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą (toliau – Įstatymas), tačiau tokiu atveju apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama VMI prie FM / AVMI nuolatinė dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);
  • jei VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti dovaną ne pagal Įstatymą, tokią dovaną turi būti atsisakoma priimti / ji turi būti grąžinta dovanos davėjui, o nesant tokios galimybės —apie tokį dovanojimo faktą turi būti informuojama Komisija.
 

VMI vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui gavus dovaną pagal Įstatymą (t.y. dovaną pagal tarptautinį protokolą, tradicijas arba jei tai reprezentacijai skirta dovana) apie tokį dovanojimo faktą informuojama Komisija, kuri, įvertinusi dovaną priima vieną iš šių sprendimų:

  • jei dovanos vertė daugiau nei 150 eurų, dovana laikoma institucijos nuosavybe;
  • jei dovanos vertė mažiau nei 150 eurų, dovana laikoma ją gavusio asmens nuosavybe.

 

Taip pat VMI vidinėse taisyklėse yra reglamentavusi, kad VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas kitokio pobūdžio dovanų nei įvardintos Įstatyme priimti negali, todėl jei:

 
  • VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui bandoma įteikti dovaną, gautą ne pagal Įstatymą, jis turi atsisakyti ją priimti;
  • dovanos, gautos ne pagal Įstatymą, atsisakyti priimti neįmanoma (pvz., ji paliekama valstybės tarnautojui ar darbuotojui nematant ant stalo / atsiunčiama paštu ir pan.), tokiu atveju nedelsiant turi būti informuojama Komisija, kuri priima viena iš šių sprendimų:

1)  dovaną padėti (pastatyti) tokioje  vietoje, kad ja galėtų laisvai pasinaudoti (vartoti) ne tik visi VMI valstybės tarnautojai ar darbuotojai, bet ir į VMI prie FM / AVMI besikreipiantys asmenys;
2)  jeigu neįmanoma pasielgti taip, kaip nurodyta 2 punkte, dovaną, atsižvelgiant į jos formą ir pobūdį, atiduoti labdaros organizacijoms;
3)     o jeigu ir taip pasielgti objektyviai neįmanoma — sunaikinti.

 

 

VMI visas gautas dovanas (tiek gautas pagal Įstatymą, tiek gautas ne pagal Įstatymą) įtraukia į „Dovanų registrą".
Su informacija apie tai, kokias dovanas VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai gavo, galite susipažinti:

2021 m. – čia. 

2020 m. – čia. 

2019 m. – čia.

2018 m. – čia.