VMI nulinė dovanų politika

Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau — VMI) taikoma „nulinė dovanų politika“, kuri reiškia, kad:

  • VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, vykdydami jiems pavestas funkcijas, gauna darbo užmokestį ir jokio papildomo atlygio gauti neturi teisės;
  • VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atlikdami jiems pavestas funkcijas, gali priimti / teikti tik Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatyme (toliau — Įstatymas) numatytas dovanas, tačiau apie tokiu atveju priimtą dovaną turi būti informuojama nuolatinė dovanų vertinimo komisija (toliau — Komisija);
  • visos VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų gautos dovanos yra įvertinamos ir registruojamos, neatsižvelgiant į jų vertę;
  • jei VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui norima įteikti neteisėtą atlygį, turi būti atsisakoma jį priimti / jis turi būti grąžintas davėjui, o nesant tokios galimybės — nustatyta tvarka ir terminais gautas neteisėtas atlygis turi būti perduotas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) Vidaus saugumo skyriui (toliau — VSS) / apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau — AVMI) asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą.

Dovana — tai neatlygintinai perduodamas / gaunamas turtas ar turtinė teisė, kurią Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas gauna / teikia pagal Įstatymą: 1) pagal tarptautinį protokolą, 2) pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su Valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareigomis, 3) kaip reprezentacijai skirtą dovaną su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, 4) kai paslaugomis yra naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Neteisėtas atlygis — į Valstybinę mokesčių inspekciją atnešti, atsiųsti (paštu, per kurjerį, elektroniniu ar kitais būdais) ar kitu būdu palikti pinigai, daiktai ir siūlytos paslaugos, kurie nelaikytini dovanomis.

VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs dovaną, informuoja Komisiją, kuri, įvertinusi gautą dovaną, priima vieną iš šių sprendimų:

  • jei dovanos vertė neviršija 150 eurų, dovana laikoma dovanos gavėjo nuosavybe;
  • jei dovanos vertė viršija 150 eurų, dovana laikoma VMI nuosavybe ir įtraukiama į VMI apskaitą.

VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, gavęs neteisėtą atlygį, privalo nedelsiant jį grąžinti teikėjui, o kai taip pasielgti nėra galimybės, neteisėtą atlygį perduoti VMI prie FM VSS / AVMI asmeniui, atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, kurie ir priima vieną iš šių sprendimų:

  • tuo atveju, jeigu neįžvelgiama korupcinio pobūdžio veikos požymių, neteisėtas atlygis, atsižvelgiant į jo formą ir pobūdį, atiduodamas labdaros organizacijoms, o jeigu taip pasielgti objektyviai neįmanoma — sunaikinamas;
  • tuo atveju, kai įžvelgiama, kad neteisėto atlygio įteikimas turi korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, neteisėtas atlygis kartu su visa turima informacija perduodamas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

VMI visas gautas dovanas įtraukia į Gautų dovanų registrą, o neteisėto atlygio faktus registruoja Neteisėto atlygio registre.

Gautų dovanų registras (2023 m., 2022 m.)

Neteisėto atlygio registras