DUK Dėl PVM kompensavimo iš biudžeto šildymui

1. Kam taikomas PVM kompensavimas?

PVM kompensavimas iš biudžeto taikomas buitiniams vartotojams tiekiamai šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti.


2. Nuo kada galioja kompensavimas?

PVM kompensavimas šildymui galioja nuo 2022 m. spalio 1 d.


3. Kokiam laikotarpiui numatytas PVM kompensavimo šildymui taikymas?

PVM kompensavimo šildymui taikymas numatytas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. bei nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. faktiškai į gyvenamąsias patalpas patiektai šilumos energijai.


4. Kaip galima pasinaudoti kompensacija?

9 proc. PVM, apskaičiuotas už šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti ir už į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį, arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti bei šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti bus dengiamas šilumos tiekėjams iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Todėl, gyventojai šilumos tiekėjui už sunaudotą šilumos energiją faktiškai PVM nemokės.


5. Ar buitiniai vartotojai privalo registruotis, kad gautų kompensaciją šildymui?

Buitiniams vartotojams niekur papildomai registruotis nereikia, kompensaciją tiesiogiai pritaikys šilumos tiekėjai, sumažindami mokėtiną sumą už šilumos energiją. Todėl, gyventojai už gyvenamosioms patalpoms sunaudotą šilumos energiją realiai PVM nemokės.


6. Ar privalo gyventojas informuoti šilumos tiekėją, kad nori pasinaudoti PVM kompensacija šildymui?

Gyventojams papildomai informuoti šilumos tiekėjų nereikės.


7. Ar bet kuris šilumos tiekėjas privalo taikyti PVM kompensavimą šildymui?

Atsižvelgiant į tai, kad 9 proc. PVM, apskaičiuotas už šilumos energiją iš valstybės biudžeto bus dengiamas visiems šilumos tiekėjams, visi šilumos tiekėjai privalės buitiniams vartotojams taikyti kompensaciją.


8. Ar bet kuris tiekėjas gali gauti kompensaciją iš valstybės biudžeto?

Iš valstybės biudžeto 9 proc. PVM bus dengiamas visiems šilumos tiekėjams, bet tik tuomet, jeigu šilumos energija yra tiekiama gyvenamosioms patalpoms.


9. Ar PVM kompensavimas taikomas šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosios paskirties patalpoms, kurių savininkas yra juridinis asmuo (pvz., globos namai, bendrabučiai, organizacijų gyvenamosios patalpos, laisvi socialiniai būstai), už kuriuos moka savivaldybė?

PVM kompensavimas šildymui taikomas nuo 2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. bei nuo 2023 m. spalio 1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. faktiškai į gyvenamąsias patalpas patiektai šilumos energijai, taip pat ir šilumos energijai, tiekiamai į juridiniam asmeniui priklausančias gyvenamąsias patalpas.


10. Ar PVM kompensavimas taikomas tuo atveju, kai šilumos tiekėjas tiekia šilumos energiją įmonei PVM mokėtojai, kuri išnuomoja gyvenamosios paskirties patalpas ir perrašo sąskaitą už šilumą fiziniam asmeniui?

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė yra PVM mokėtoja ir turi teisę į PVM atskaitą (perparduoda šilumos energiją), o gyvenamosios paskirties patalpas išnuomoja fiziniam asmeniui ir perparduoda jam šilumos energiją, t. y. perrašo PVM sąskaitą faktūrą, 9 proc. PVM, dengiamas iš valstybės biudžeto šilumos energijai, turėtų būti kompensuojamas įmonei, o ne šilumos tiekėjui. Todėl, įmonė turėtų informuoti šilumos tiekėją bei pateikti patvirtinančius dokumentus, kad šilumos energija bus perparduota gyventojui ir šilumos tiekėjas netaikys PVM kompensavimo.


 

11. Ar PVM kompensavimas taikomas tais atvejais, kai įmonė perrašo PVM sąskaitą faktūrą už šilumos energiją, gautą iš šilumos tiekėjo, kitam juridiniam ar fiziniam asmeniui? Ar įmonė, kuri perparduoda šilumos energiją, turi teisę taikyti PVM kompensavimą šilumos energijai ir naudotis pirkimo PVM atskaita?

Įmonė, perparduodama šilumos energiją, turi teisę taikyti PVM kompensavimą. Tuo atveju, jeigu įmonė iš šilumos tiekėjo gaus PVM sąskaitą faktūrą už šilumą, kurioje PVM kompensuojamas, ji turėtų priimti sprendimą dėl PVM sąskaitoje faktūroje išskirto PVM įtraukimo į PVM atskaitą tikslingumo, kadangi remiantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, biudžeto asignavimų valdytojai ir jiems pavaldžios biudžetinės įstaigos, ministrų valdymo sričių įstaigoms, vykdančioms atitinkamo asignavimų valdytojo programas, pavaldžios biudžetinės įstaigos ir kiti subjektai į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą įtrauktas iš valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų apmokėtas pirkimo (importo) PVM sumas privalo grąžinti valstybės biudžeto lėšas pervesdami į valstybės iždo sąskaitą.


 

12. Kaip į valstybės iždo sąskaitą turėtų būti grąžinamas PVM (PVM kompensacija šilumai), įtrauktas į PVM atskaitą?

PVM grąžinamas į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kurias galite rasti čia.

Įmokos kodas - 3970.


 

13. Ką šilumos tiekėjai turi nurodyti išrašomuose apskaitos dokumentuose?

Šilumos tiekimo įmonės, mokėjimo pranešime apskaičiuotą, gyvenamosioms patalpoms patiektos, šilumos energijos kainą (įskaitant PVM), kurią turi sumokėti gyventojai, privalo sumažinti PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.


 

14. Ar šilumos tiekėjams reikės kur nors kreiptis, kad apskaičiuotas PVM už šilumos energiją būtų padengtas iš biudžeto?

Šilumos energijos tiekėjas, norėdamas, kad jam apskaičiuotas PVM (kurio nesumoka gyventojas) būtų padengtas iš biudžeto, turės už kiekvieną mokestinį laikotarpį pateikti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimą apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 (2 versija) formą (toliau - Pranešimas). Pranešimo forma, jos pildymo ir pateikimo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-146 „Dėl Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto formos, jos pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“.


15. Ar šilumos tiekėjai gali išrašyti gyventojams kreditines sąskaitas kompensuojamam PVM sumos dydžiui?

Šilumos tiekėjai gali patikslinti už praėjusius laikotarpius gyventojams išrašytus apskaitos dokumentus (išrašant kreditines sąskaitas) arba ateinančio laikotarpio (mėnesio) apskaitos dokumente nurodytą mokėtiną sumą už šilumos energiją sumažinti praėjusio laikotarpio PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.


16. Kaip šilumos tiekėjai turi deklaruoti išrašytus apskaitos dokumentus už šilumos energiją PVM deklaracijoje?

Per atitinkamą mokestinį laikotarpį patiektos šilumos energijos apmokestinamąją vertę ir nuo jos apskaičiuotą PVM sumą šilumos tiekėjai turi įtraukti į PVM deklaraciją (FR0600 forma): 11 laukelyje deklaruojama apmokestinamoji vertė, 30 laukelyje apskaičiuota PVM suma. 9 proc. PVM (skirtumas tarp 9 ir 0 proc.) šilumos tiekėjui bus dengiamas iš biudžeto, t. y.: 1) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro mokėtina į biudžetą PVM suma, tai iš šios mokėtinos į biudžetą sumos yra atimama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai; 2) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro grąžintina iš biudžeto PVM suma, tai ši grąžintina iš biudžeto suma yra didinama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai.


17. Kokia tvarka šilumos tiekėjams bus grąžinama kompensuojama iš valstybės biudžeto PVM permokos suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai?

Pateikus Pranešimą, šilumos tiekėjo PVM suma, susidariusi už patiektą šilumos energiją, bus mažinama 9 proc. PVM tarifo dydžio suma (bus pritaikyta kompensacija iš valstybės biudžeto). Tuo atveju, jeigu pritaikius kompensaciją iš valstybės biudžeto, šilumos tiekėjo mokesčių apskaitos kortelėje susiformuoja grąžintina PVM suma, šilumos tiekėjas turimą PVM permoką gali susigrąžinti įprasta tvarka, t. y. – teikia mokesčių administratoriui Prašymo grąžinti (įskaityti) permoką (skirtumą) ar nepagrįstai išieškotas sumas FR0781 formą arba gali palikti turimą PVM permoką kitų mokesčių įskaitymui.


18. Jeigu atsiras klaidų, kurias šilumos tiekėjai pastebės vėlesniu laikotarpiu (pvz. 2023 m. birželio mėnesį ir pan.), ar šilumos tiekėjai galės jas ištaisyti ir pritaikyti PVM kompensaciją už laikotarpius nuo 2022-10-01 iki 2023-04-30 ir nuo 2023-10-01 iki 2024-04-30?

Taip.