Mokesčių naujienos

Dėl akcizų lengvatos taikymo mažųjų alaus daryklų pagamintam alui

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. mažosios alaus daryklos 10 tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus taikomas 50 procentų mažesnis akcizo tarifas (0,03910 Eur / 1%LTR).

Reikalavimai mažosioms alaus darykloms

Mažąja alaus darykla, kurios pagamintam alui Lietuvoje gali būti taikoma akcizų lengvata, laikoma tiek Lietuvos Respublikoje, tiek kitoje ES valstybėje narėje įsteigta įmonė:

  • per kalendorinius metus pagaminanti ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus;
  • teisiškai ir ekonomiškai nepriklausanti nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės;
  • kurios gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės.

Akcizų lengvata netaikoma:

  • pagal licencines sutartis pagaminamam alui;
  • alui, kurio mažoji alaus darykla pati nepagamino, o atliko tik maišymo ir (arba) pilstymo operacijas.

Kitoje ES valstybėje narėje įsteigtos mažosios alaus daryklos atitikimą minėtiems reikalavimams  patvirtina atitinkamoje valstybėje narėje išduotas Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų gamintojo sertifikatas (išskyrus atvejus, kai siuntėjo valstybėje narėje gamintojams leidžiama šį statusą pasitvirtinti patiems).

Lietuvoje įsteigtoms mažosioms alaus darykloms šis Sertifikatas išduodamas tik tuomet, jei mažoji alaus darykla išgabena savo pagamintą alų į kitas ES valstybes nares ir ten ketinama pasinaudoti akcizų lengvata.

Akcizų lengvatos taikymas Lietuvoje pagamintam alui

Mažoji alaus darykla, norėdama pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per einamuosius kalendorinius metus Lietuvoje realizuoto alaus taikyti akcizų lengvatą, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai el. paštu [email protected] pateikti laisvos formos informacinį pranešimą, kuriame nurodyta, kiek alaus numatoma pagaminti per einamuosius kalendorinius metus.  

Pateikusi šį informacinį pranešimą, mažoji alaus darykla įgyja teisę savo pagamintam alui išrašyti akcizų apskaičiavimo dokumentą su lengvatiniu akcizų tarifu. Atsakymo iš Valstybinės mokesčių inspekcijos laukti nereikia.

Pažymime, kad pildyti atskiro prašymo dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlio leidimo papildymo 120 tarifine grupe („Alus, pagamintas mažosiose alaus daryklose“) nereikia.

Akcizų lengvatos taikymas kitoje ES valstybėje narėje pagamintam ir į Lietuvą įvežtam alui

Akcizų lengvata taikoma pirmiesiems 10 tūkst. hektolitrų per kalendorinius metus atgabento į Lietuvos Respubliką iš kitų ES valstybių narių mažųjų alaus daryklų pagaminto alaus.

Asmuo, norėdamas tokiam atgabentam alui taikyti akcizų lengvatą, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai el. paštu [email protected] pateikti laisvos formos prašymą ir Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų sertifikatą (ar jo kopiją), išduotą kitos ES valstybės narės mažajai alaus daryklai, kuri pagamino šį alų. Prašyme turi būti pateikta su prekių atgabenimu susijusi informacija (nurodyti siuntėjo duomenys, atgabenimo data, atgabento alaus kiekis heltolitrais ir 1 proc. faktinės tūrinės alkoholio koncentracijos hektolitrais, išgabenimo data ir alaus kiekis (jei prašymą teikia akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininkas)).

Prašymas dėl alaus, atgabento į akcizais apmokestinamų prekių sandėlį, teikiamas šio alaus išgabenimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio dieną, visais kitais atvejais – šio alaus atgabenimo į Lietuvos Respubliką dieną. Dėl lengvatos taikymo tą pačią dieną iš skirtingų mažųjų alaus daryklų atgabentam alui teikiami atskiri prašymai (pagal kiekvieną gamintoją).

Prašymai išnagrinėjami ir atsakymai dėl galimybės taikyti akcizų lengvatą pateikiami per 1 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos.

Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojo sertifikato išdavimas

Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojo sertifikatas išduodamas, kai Lietuvos mažoji alaus darykla siunčia savo pagamintą alų į kitą ES valstybę narę ir joje šiam alui galima taikyti akcizų lengvatą.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena ES valstybė narė akcizų lengvatos taikymo tikslais mažiesiems alaus gamintojams gali būti nustačiusi skirtingą per kalendorinius metus pagaminamo alaus kiekio ribą, tačiau ji negali viršyti 200 tūkst. hektolitrų. Todėl Sertifikatas Lietuvos alaus gamintojui gali būti išduodamas ir tais atvejais, kai šis per kalendorinius metus pagamina alaus daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų, bet ne daugiau nei 200 tūkst. hektolitrų.

Alaus darykla, norėdama gauti Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio gamintojo sertifikatą, turi Valstybinei mokesčių inspekcijai elektroniniu būdu per Mano VMI pateikti prašymą (skiltis „Akcizų lengvatų leidimai“, paslauga „Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų ir etilo alkoholio sertifikatas“).

Prašymai išnagrinėjami ir Sertifikatai per Mano VMI išduodami (arba atsisakoma juos išduoti) per 5 d. d. nuo prašymo pateikimo dienos. Kiekvieniems kalendoriniams metams išduodamas atskiras Sertifikatas.

Pažymime, kad alaus darykla, kuriai išduotas minimas Sertifikatas, savo pagaminto alaus, kuriam kitoje ES valstybėje narėje ketinama taikyti akcizų lengvatą, gabenimo administraciniame dokumento (e-AD) skiltyje „Papildoma informacija“, laukelyje „Sertifikato dokumento tipas“ turi pasirinkti „Nepriklausomo smulkiojo alkoholinių gėrimų gamintojo sertifikatas“, o laukelyje „Sertifikato dokumento nuoroda“ įrašyti turimo Sertifikato serijos numerį.