2018 m. III ketvirčio VMI statistinė informacija

Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų[1] bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos.

Ši tvarka sudaro sąlygas stebėti kiek tokių kreipimųsi yra, ar politikų kreipimųsi daugėja / mažėja, kokiais klausimais dažniausiai kreipiamasi, kas kreipiasi, ar politikas (-ai) nesiekia gauti iš VMI darbuotojų paslaptyje laikomos informacijos, ar nebando daryti įtakos darbuotojų veiksmams ar sprendimams ir pan.

Statistika. Per 2018 m. III ketv. į VMI politikai kreipėsi 3 kartus, iš kurių:

  • 1 atveju politikas VMI pagal kompetenciją persiuntė nagrinėti mokesčių mokėtojo skundą;
  • likusiais 2 atvejais politikų kreipimaisi buvo susiję su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (žr. 1 diagramą).


    1.Diagrama. Politikų kreipimosi priežastys.

 Iš 3 politikų kreipimųsi 7 kreipimaisi buvo telefonu, 1 kreipimasis –oficialiu raštu.

Palyginimui. Per 2017 m. III ketvirtį politikai į VMI kreipėsi 3 kartus, iš jų 2 kreipimasis buvo persiunčiant mokesčių mokėtojų pareiškimus ir prašant juos išnagrinėti, 1 – kreipiantis dėl bendro pobūdžio informacijos.


[1] Valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, Europos Parlamento nariai, paminėtų asmenų atstovai (toliau kartu – Politikai).


VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra numatyta, jog informacija apie VMI prie FM viršininko, jo pavaduotojų, AVMI viršininkų (toliau kartu – VMI vadovybė) susitikimus VMI patalpose su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ar jų atstovais skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Vadovų darbotvarkės".

Statistika. Per 2018 m. III ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 18 kartų, iš kurių daugiausia, t. y. po 5 susitikimus įvyko VMI prie FM ir Šiaulių AVMI, po 3 susitikimus įvyko Kauno AVMI ir Klaipėdos AVMI, po 1 susitikimą įvyko Panevėžio AVMI ir Vilniaus AVMI (žr. 2 diagramą).


    2.Diagrama. VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis.

Iš 18 įvykusių susitikimų 12 kartų VMI vadovybė susitiko su juridiniais asmenimis ir 6 kartus su fiziniais asmenimis.
Juridiniai asmenys susitikimus su VMI vadovybe inicijavo siekiant aptarti įvairius mokestinius klausimus (dėl PVM grąžinimo, smulkiojo verslo veiklos reglamentavimo ir pan.), o fiziniai asmenys - aptarti klausimus dėl įvykusių kontrolės veiksmų, siekiant gauti konsultacijas.


VMI darbuotojų susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi informuoti apie VMI patalpose įvykusius susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais, jei susitikti su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais VMI dirbantiems asmenims nėra pavesta vykdant priskirtas funkcijas ir / arba tokie susitikimai nėra numatyti pagal pareigybių aprašymus.

Statistika. Per 2018 m. III ketvirtį įvyko 12 VMI darbuotojų susitikimų su mokesčių mokėtojais (žr. 3 diagramą).


  3.Diagrama. VMI darbuotojų susitikimai su mokesčių mokėtojais.

Susitikimai vyko dėl kelių priežasčių, t. y. 1) su atitinkamas paslaugas siūlančiomis / teikiančiomis bendrovėmis, bendro pobūdžio konsultaciniais klausimais (3 tokio pobūdžio susitikimai); 2) su mokesčių mokėtojais, kurie atvyko pasitarti dėl įvykdytų / vykdomų mokestinių patikrinimų ar kitais rūpimais individualiais klausimais (9 tokio pobūdžio susitikimai).


Kreipimaisi į STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 str. 1 d. reglamentuoja, jog kai asmuo siekia eiti atitinkamas pareigas valstybės ar savivaldybė įstaigoje ar įmonėje (vadovaujančias pareigas), privaloma kreiptis į STT, kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą.
STT surenka ir pateikia informaciją apie tai, ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi / turėjo administracinių nuobaudų ir pan. (KPĮ 9 str. 2 d.).

Statistika. Per 2018 m. III ketvirtį Į STT buvo kreiptasi 2 kartus su prašymu pateikti informaciją apie 4 VMI prie FM darbuotojus (departamento direktoriaus, skyriaus vedėjo ir dviejų skyriaus vedėjo pavaduotojų).
Palyginimui: per 2017 m. III ketvirtį į STT kreiptasi 1 kartą dėl 1 darbuotojo (departamento direktoriaus pavaduotojo).


Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu yra atliekamas VMI parengtų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, siekiant nustatyti teisines spragas, dėl kurių gali kilti korupcijos apraiškų.

Statistika. Per 2018 m. III ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 3 teisės aktų projektus: 2 viešojo administravimo, 1 vidaus administravimo teisės akto projektą. Iš jų 1 teisės akto projektui buvo pateiktos 2 pastabos / pasiūlymai, atsižvelgta į 1.
Palyginimui: per 2017 m. III ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 13 teisės aktų projektų, pateikė 12 pastabų / pasiūlymų, iš kurių į 9 buvo atsižvelgta.

Daugiau statistinės informacijos, susijusios su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu galite rasti čia.


Išvykimai į ne NATO priklausančias valstybes.

VMI prie FM viršininko 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl taikomų papildomų reikalavimų Valstybinės mokesčių inspekcijos informacijos saugumui užtikrinti" pakeitimu yra patvirtinta tvarka, kuria siekiama apsaugoti VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus nuo užsienio valstybių žvalgybų, kurios gali siekti gauti jų interesams svarbios informacijos, susijusios VMI vykdoma veikla / funkcijomis. Su minėtu siekiu gauti informaciją gali susidurti kiekvienas VMI valstybės tarnautojas ir darbuotojas, atsižvelgiant į tai, VMI darbuotojai yra įpareigoti informuoti apie išvykimus į ne NATO, ES ar į Šengeno zonai nepriklausančias valstybes.

 

Statistika. Per 2018 m. III ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 193 išvykimus į NATO, ES ar Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes.

Palyginimui: per 2017 m. III ketvirtį tokie išvykimai deklaruoti 40 kartų.