2019 m. I ketvirčio VMI statistinė informacija

Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų [1] bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos.

Ši tvarka, sudaro sąlygas stebėti, kiek tokių kreipimųsi yra, ar politikų kreipimųsi daugėja / mažėja, kokiais klausimais dažniausiai kreipiamasi, kas kreipiasi, ar politikas (-ai) nesiekia gauti iš VMI darbuotojų paslaptyje laikomos informacijos, ar nebando daryti įtakos darbuotojų veiksmams ar sprendimams ir pan.

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį į VMI politikai kreipėsi 3 kartus, iš kurių:

  • 1 kreipimasis buvo teisinio reglamentavimo klausimais;
  • likę 2 politikų kreipimaisi buvo susiję su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (pvz. dėl pajamų deklaravimo, informacijos persiuntimo), (žr. 1 diagrama).


1.Diagrama. Politikų kreipimosi priežastys.

Iš 3 politikų kreipimųsi 2 kreipimaisi buvo raštu (el. paštu) ir 1 kreipimasis telefonu.

Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį į VMI politikai kreipėsi 18 kartų, iš kurių:

  • 7 kreipimaisi buvo dėl asmeninių mokestinių prievolių;
  • likę politikų kreipimaisi buvo susiję su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (pvz. dėl turto deklaravimo, partijoms skirtos paramos apskaičiavimo ir kt.)

1. Valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, Europos Parlamento nariai, paminėtų asmenų atstovai (toliau kartu – Politikai).?


VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra numatyta, jog informacija apie VMI prie FM viršininko, jo pavaduotojų, AVMI viršininkų (toliau kartu – VMI vadovybė) susitikimus VMI patalpose su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ar jų atstovais skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Vadovų darbotvarkės".

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 9 kartus, iš kurių daugiausia, t. y. 5 susitikimai įvyko Šiaulių AVMI, 3 susitikimai įvyko Kauno AVMI. VMI prie FM vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis per 2019 m. I ketvirtį susitiko 1 kartą. (žr. 2 diagrama).


2.Diagrama. VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis.

Iš 9 įvykusių susitikimų 8 kartus VMI vadovybė susitiko su fiziniais asmenimis ir 1 kartą su juridinio asmens atstovu.

Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 13 kartų, iš kurių daugiausia, t. y. po 5 susitikimus įvyko VMI prie FM ir Šiaulių AVMI, 3 susitikimai įvyko Kauno AVMI.


VMI darbuotojų susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi informuoti apie VMI patalpose įvykusius susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais, jei susitikti su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais VMI dirbantiems asmenims nėra pavesta vykdant priskirtas funkcijas ir / arba tokie susitikimai nėra numatyti pagal pareigybių aprašymus.

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį įvyko 31 VMI darbuotojų susitikimas su mokesčių mokėtojais (žr. 3 diagramą).


3.Diagrama. VMI darbuotojų susitikimai su mokesčių mokėtojais.

Susitikimai vyko dėl kelių priežasčių, t. y. mokesčių mokėtojai atvyko dėl bendro pobūdžio konsultacijų ir aptarti individualius mokestinius klausimus.

Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį įvyko 11 VMI darbuotojų susitikimų su mokesčių mokėtojais.


Kreipimaisi į STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 str. 1 d. reglamentuoja, jog kai asmuo siekia eiti atitinkamas pareigas valstybės ar savivaldybė įstaigoje ar įmonėje (vadovaujančias pareigas), privaloma kreiptis į STT, kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi / turėjo administracinių nuobaudų ir pan. (KPĮ 9 str. 2 d.).

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį į STT su prašymu pateikti informaciją pagal KPĮ 9 str. 1 d.   kreiptasi nebuvo.

Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį į STT buvo kreiptasi 2 kartus su prašymu pateikti informaciją apie 1 VMI prie FM ir 1 Šiaulių AVMI darbuotoją (departamentų direktoriai).


Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu yra atliekamas VMI parengtų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, siekiant nustatyti teisines spragas, dėl kurių gali kilti korupcijos apraiškų.

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 23 teisės aktų projektus: 14 viešojo administravimo, 9 vidaus administravimo teisės aktų projektus. Teisės aktų projektams pastabų teikta nebuvo.

Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 19 teisės aktų projektų: 15 viešojo administravimo, 4 vidaus administravimo teisės aktų projektus. Dėl 3 teisės aktų projektų buvo pateikta 30 pastabų / pasiūlymų, iš jų atsižvelgta į 24.

Daugiau statistinės informacijos, susijusios su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu galite rasti čia.


Išvykimai į ne NATO, ES ar Šengeno erdvei priklausančias valstybes.

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios užsienio valstybės Lietuvos Respublikoje gali turėti interesų, kuriems įgyvendinti nepakanka viešai prieinamos informacijos, todėl šių valstybių žvalgybos gali siekti gauti jų interesams svarbios informacijos, susijusios VMI vykdoma veikla / funkcijomis. Su minėtu siekiu gauti informaciją gali susidurti kiekvienas VMI valstybės tarnautojas ir darbuotojas, VMI darbuotojai yra įpareigoti informuoti apie išvykimus į ne NATO, ES ar Šengeno erdvei priklausančias valstybes.

 

Statistika. Per 2019 m. I ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 100 išvykimų į NATO, ES ar Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes.
Palyginimui: per 2018 m. IV ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 162 išvykimus į NATO, ES ar Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes.