2020 m. I ketvirčio VMI statistinė informacija

Politikų kreipimaisi į VMI dirbančius asmenis
 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI dirbantys asmenys privalo informuoti apie valstybės politikų1 bet kokio pobūdžio kreipimusis į juos. 
 

Ši tvarka sudaro sąlygas stebėti, kiek tokių kreipimųsi yra, ar politikų kreipimųsi daugėja / mažėja, kokiais klausimais dažniausiai kreipiamasi, kas kreipiasi, ar politikas (-ai) nesiekia gauti iš VMI darbuotojų paslaptyje laikomos informacijos, ar nebando daryti įtakos darbuotojų veiksmams ar sprendimams ir pan.
 

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį į VMI politikai kreipėsi 5 kartus (telefonu), iš kurių:

  • 1 kartą dėl teisinio reglamentavimo;
  • 4 kartus su prašymu pateikti bendro pobūdžio informaciją (pvz. dėl statistinės informacijos persiuntimo, deklaravimo klausimais, dėl atsakymo į paklausimą ir pan.), (žr. 1 diagrama).

Palyginimui: per 2019 m. IV ketvirtį į VMI politikas kreipėsi 1 kartą, prašant pateikti bendro pobūdžio informaciją.

____________________________________________________________________________


VMI vadovybės susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis
 

VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra numatyta, jog informacija apie VMI prie FM viršininko, jo pavaduotojų, AVMI viršininkų (toliau kartu – VMI vadovybė) susitikimus VMI patalpose su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ar jų atstovais skelbiama VMI interneto svetainėje www.vmi.lt, skiltyje „Vadovų darbotvarkės".

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį VMI vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis susitiko 7 kartus. 4 susitikimai įvyko Šiaulių AVMI, 1 susitikimas įvyko Kauno AVMI. VMI prie FM vadovybė su privačių interesų turinčiais asmenimis per 2020 m. I ketvirtį susitiko 2 kartus. (žr. 2 diagrama).

___________________________________________________________________________


VMI darbuotojų susitikimai su privačių interesų turinčiais asmenimis


VMI prie FM viršininko 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. VA-125 „Dėl Valstybinėje mokesčių inspekcijoje vykstančių susitikimų su mokesčių mokėtojais ar politikų kreipimųsi" yra reglamentuota, jog VMI valstybės tarnautojai ir darbuotojai turi informuoti apie VMI patalpose įvykusius susitikimus su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais, jei susitikti su privačių interesų turinčiais asmenimis (mokesčių mokėtojais) ir / ar jų atstovais VMI dirbantiems asmenims nėra pavesta vykdant priskirtas funkcijas ir / arba tokie susitikimai nėra numatyti pagal pareigybių aprašymus.

 

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį įvyko 5 VMI darbuotojų susitikimai su mokesčių mokėtojais (žr. 3 diagrama).

Susitikimai vyko dėl kelių priežasčių, t. y. mokesčių mokėtojai atvyko dėl bendro pobūdžio konsultacijų, aptarti mokestinio ginčo aplinkybes,  individualius mokestinius klausimus, įstatymų taikymą, dėl mokestinio patikrinimo ir pan.
 

Palyginimui: per 2019 m. IV ketvirtį įvyko 17 VMI darbuotojų susitikimų su mokesčių mokėtojais.

____________________________________________________________________________


Kreipimaisi į STT pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 str.
 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (toliau – KPĮ) 9 str. 1 d. reglamentuoja, jog kai asmuo siekia eiti atitinkamas pareigas valstybės ar savivaldybė įstaigoje ar įmonėje (vadovaujančias pareigas), privaloma kreiptis į STT, kad STT surinktų ir pateiktų informaciją apie tokio asmens patikimumą. STT surenka ir pateikia informaciją apie tai ar asmuo, dėl kurio kreiptasi, buvo teistas, turi / turėjo administracinių nuobaudų ir pan. (KPĮ 9 str. 2 d.).
 

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį į STT su prašymu pateikti informaciją pagal KPĮ 9 str. 1 d. kreiptasi nebuvo.
 

Palyginimui: per 2019 m. IV ketvirtį į STT su prašymu pateikti informaciją pagal KPĮ 9 str. buvo kreiptasi 1 kartą. 

____________________________________________________________________________

 

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsniu yra atliekamas VMI parengtų teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, siekiant nustatyti teisines spragas, dėl kurių gali kilti korupcijos apraiškų.
 

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 15 teisės aktų projektų. Teisės aktų projektams pateikta 19 pastabų / pasiūlymų, iš jų atsižvelgta į 12.
 

Palyginimui: per 2019 m. IV ketvirtį VMI prie FM antikorupciniu požiūriu įvertino 48 teisės aktų projektus: 31 viešojo administravimo ir 17 vidaus administravimo teisės aktų projektų. Dėl 13 teisės aktų projektų buvo pateikta 48 pastabos / pasiūlymai, iš jų atsižvelgta į 47.

Daugiau statistinės informacijos, susijusios su teisės aktų projektų antikorupciniu vertinimu galite rasti čia.
 

Išvykimai į ne NATO, ES ar Šengeno erdvei priklausančias valstybes.
 

Atsižvelgiant į tai, kad kai kurios užsienio valstybės Lietuvos Respublikoje gali turėti interesų, kuriems įgyvendinti nepakanka viešai prieinamos informacijos, todėl šių valstybių žvalgybos gali siekti gauti jų interesams svarbios informacijos, susijusios VMI vykdoma veikla / funkcijomis. Su minėtu siekiu gauti informaciją gali susidurti kiekvienas VMI valstybės tarnautojas ir darbuotojas, VMI darbuotojai yra įpareigoti informuoti apie išvykimus į ne NATO, ES ar Šengeno erdvei priklausančias valstybes.

 

Statistika. Per 2020 m. I ketvirtį VMI darbuotojai iš viso deklaravo 89 išvykimus į NATO, ES ar Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes.

 

Palyginimui: per 2019 m. IV ketvirtį VMI darbuotojai deklaravo 145 išvykimus į NATO, ES ar Šengeno erdvei nepriklausančias valstybes.

____________________________________________________________________________

 Valstybės politikai, politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, politinių partijų pirmininkai ir jų pavaduotojai, Europos Parlamento nariai, paminėtų asmenų atstovai (toliau kartu – Politikai).