Prašome atkreipti dėmesį

Jungtinė Karalystė reiškia tiek D. Britaniją, tiek Š. Airiją kartu

D. Britanija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be Š. Airijos

Š. Airija reiškia Jungtinės Karalystės dalį be D. Britanijos

Prašoma grąžinti PVM suma negali būti mažesnė kaip:

  • 400 eurų, jeigu norima susigrąžinti PVM už laikotarpį, trumpesnį kaip vieneri kalendoriniai metai, bet ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai (pavyzdžiui, jeigu prašymo grąžinti PVM FR0445 forma yra teikiama už 2021 m. balandžio-birželio mėnesius)
  • 50 eurų, jeigu norima susigrąžinti PVM už visus kalendorinius metus arba likusią iki kalendorinių metų pabaigos dalį, trumpesnę kaip 3 kalendoriniai mėnesiai (pavyzdžiui, jeigu prašymo grąžinti PVM FR0445 forma yra teikiama už 2021 m. lapkričio–gruodžio mėnesius).

Ne vėliau kaip iki birželio 30 dienos kitų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, per kurių atitinkamą laikotarpį sumokėtą PVM norima susigrąžinti (pavyzdžiui, jeigu norima susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje 2021 m., tai prašymą reikia pateikti iki 2022 m. birželio 30 d.).

Formą galima pateikti vienu iš žemiau nurodytų būdų:

  • elektroniniu būdu per VMI portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;
  • tiesiogiai pristatant Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, adresu Ulonų g. 2, LT – 01509, Vilnius, Lietuva;
  • el. paštu atsiunčiant Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai [email protected].

Už laikotarpį ne ilgesnį kaip kalendoriniai metai ir ne trumpesnį kaip tų pačių kalendorinių metų 3 kalendoriniai mėnesiai (pavyzdžiui, jeigu norima susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje 2021 m. sausio - kovo mėnesiais). Tačiau galima kreiptis už laikotarpį trumpesnį kaip 3 kalendoriniai mėnesiai, jeigu šie mėnesiai yra paskutinieji kalendorinių metų mėnesiai (pavyzdžiui, jeigu norima susigrąžinti PVM, sumokėtą Lietuvoje 2021 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais). Atkreipiame dėmesį, kad ne trumpesnio kaip 3 mėnesių laikotarpio sąlyga yra taikoma, kai dėl PVM grąžinimo kreipiamasi, nepasibaigus kalendoriniams metams, kuriais buvo pirktos atitinkamos prekės ar paslaugos.

Tokia įmonė, norinti susigrąžinti PVM, turi teikti prašymą grąžinti PVM per Jungtinės Karalystės mokesčių administratorių.

Jungtinėje Karalystėje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims PVM, sumokėtas Lietuvoje 2021 m. ir vėlesniais metais, bus grąžinamas.

Pareiškėjas Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti užpildytą prašymo grąžinti PVM FR0445 formą, kuri yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 339.

Tokia įmonė turi kreiptis į Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją su prašymo grąžinti PVM FR0445 forma, analogiškai kaip ir D. Britanijoje įsikūrę apmokestinamieji asmenys.

Įmonė bus išregistruota iš PVM mokėtojų, tačiau tai nereiškia, kad įmonei neliks prievolių mokėti PVM, kuris turėtų būti mokamas.

Apie fiskalinio agento paskyrimą VMI turėtų būti informuojama, pateikiant Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą / išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formą ir jos priedą FR0227A, Užsienio juridinio asmens prašymo įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą/išregistruoti iš Mokesčių mokėtojų registro FR0227 formos užpildymo ir teikimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2005 m. birželio 14 d. viršininko įsakymu Nr. VA-52, nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į Įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl įregistravimo pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju/išregistravimo iš pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju taisyklių“, nuostatas, teikiant FR0227 formą, papildomai turėtų būti pateikiama ir fiskaliniam agentui išduoto notariškai patvirtinto įgaliojimo kopija.

Fiskalinis agentas nėra skiriamas, dalyvaujant VMI atstovams. Iš esmės fiskalinio agento paskyrimo procedūra – tai susitarimas tarp dviejų ūkio subjektų dėl tam tikrų veiksmų atlikimo, kai vienas asmuo (fiskalinis agentas), atitinkantis specialiuosius reikalavimus, prisiima tam tikras teises ir pareigas, o kitas asmuo (atstovaujamasis asmuo) išduoda atitinkamos formos įgaliojimą tam tikrų veiksmų atlikimui bei atitinkamai taip pat įgyja tam tikras teises bei pareigas. Taigi, Jungtinėje Karalystėje įsikūręs apmokestinamasis asmuo, kuris yra registruotas PVM mokėtoju Lietuvoje, paskirtą fiskalinį agentą privalės notariškai įgalioti, teisės aktų nustatyta tvarka skaičiuoti PVM už įgaliotojo Lietuvoje tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas ir mokėti jį į biudžetą, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka teikti mokestinio laikotarpio PVM deklaracijas ir vykdyti kitas įgaliotojo prievoles, susijusias su dokumentų išrašymu.

Apie paskirtą fiskalinį agentą Jungtinės Karalystės įmonė privalo informuoti VMI.

Taip. Jeigu įmonė turi padalinį Lietuvoje, tai ji neprivalo paskirti fiskalinio agento. Tačiau atsižvelgiant į PVM įstatymo 78 str. 7 dalies nuostatas, įmonė neturi teisės PVM sąskaitų faktūrų, kuriomis įformintas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas Lietuvoje, saugoti Jungtinėje Karalystėje.

Įmonė privalės paskirti fiskalinį agentą, jeigu neturi padalinio Lietuvoje. Nepaskyrus fiskalinio agento įmonė bus išregistruota iš PVM mokėtojų.

Nuotolinės prekybos sąlygos nuo 2021 m. sausio 1 d. keičiasi iš esmės, jei prekės yra siunčiamos iš D. Britanijos. Tokiu atveju prekėms bus taikomos muitinės procedūros, kaip ir bet kokioms kitoms siuntoms iš trečiųjų valstybių. Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokių prekių pardavimui įsigalios e. prekybos paketo pakeitimai – visos parduotos prekės bus apmokestinamos PVM, neatsižvelgiant į prekių vertę; jei pardavėjas parduos prekes per platformą, valdomą trečiojo asmens, bus laikoma, kad prekes pardavė platforma ir kt.

Tuo atveju, jei prekės yra siunčiamos iš Š. Airijos, joms bus taikomi iki šiol galioję nuotolinės prekybos reikalavimai (tame tarpe ir 35 000 riba). Nuo 2021 m. liepos 1 d. tokių prekių siuntimui įsigalios e. prekybos paketo pakeitimai – nebeliks 35 000 eurų ribos, atsiras galimybė naudoti OSS (t. y. išplėstą MOSS) PVM prievolių įvykdymui ir kt.

Jeigu Jungtinės Karalystės įmonė nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims gabena iš D. Britanijos, tai tokių prekių pardavimui nuo 2020 m. sausio 1 d. nebetaikomos nuotolinės prekybos taisyklės, kurios buvo taikomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. vykdytiems pardavimams. Tokių prekių atgabenimui į Europos Sąjungą iš esmės bus taikomos tokios pačios taisyklės, kurios taikomos iš kitų trečiųjų valstybių atgabenamoms prekėms.

Jeigu Jungtinės Karalystės įmonė nuotoliniu būdu tiekiamas prekes Lietuvos neapmokestinamiesiems asmenims gabena iš Š. Airijos, tai tokių prekių pardavimo apmokestinimo tvarka nesikeičia.

Atsižvelgiant į išskirtinę BREXIT sukurtą situaciją, Jungtinės Karalystės įmonė, spręsdama dėl PVM prievolių, susijusių su nuotoline prekyba, Lietuvoje, neturėtų vertinti 2020 m. nuotolinės prekybos būdu į Lietuvą atgabentų prekių. Kitaip tariant, tai kad 2020 m. Jungtinės Karalystės įmonė buvo viršijusi 35 000 eurų ribą, neturi įtakos vertinant Jungtinės Karalystės prievoles Lietuvoje 2021 m.

2021 m. Jungtinės Karalystės įmonė, skaičiuodama 35 000 eurų ribą, turėtų vertinti tik prekių nuotolinės prekybos būdu atgabentų į Lietuvą iš Š. Airijos vertę. Jeigu tokių prekių vertė neviršija 35 000 eurų, tai Jungtinės Karalystės įmonei PVM prievolių Lietuvoje neatsiranda (išskyrus atvejus, kai nuotolinės prekybos būdu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės).

Tuo atveju, jeigu prekės yra vežamos iš D. Britanijos, tai tokioms parduodamoms prekėms turėtų būti taikomos atitinkamos muitinės procedūros (eksportas D. Britanijoje, importas Lietuvoje). Jungtinės Karalystės įmonei Lietuvoje PVM prievolių kilti neturėtų, kadangi pardavimas įvyko D. Britanijoje.

Tuo atveju, jeigu prekės yra vežamos iš Š. Airijos, tai dėl tokių parduodamų prekių Jungtinės Karalystės įmonei Lietuvoje taip pat neturėtų atsirasti jokių prievolių, kadangi prekės parduotos Š. Airijoje.